Sunday, September 28, 2008

ဂုဏ္ေတာ္ ကြန္ခ်ာ

၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ
ပဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ ။

၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ။

၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစၧာမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ
တတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ။

၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ
သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုေတၳာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ ။

၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ
ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ေလာက၀ိဒူံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ေလာက၀ိဒူံ သိရသာ နမာမိ
ပဥၥေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ ။

၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစၧာမိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ
ဆ႒ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ။

၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ
သတၱေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ။

၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ
ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ
အ႒ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ ။

၉။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဘဂ၀ႏၲံ သိရသာ နမာမိ
န၀ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ ။

၁၀။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ
ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ေလာက၀ိဒူံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ေလာက၀ိဒူံ သိရသာ နမာမိ
ပဥၥေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ ။

၁၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ
သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
စတုေတၳာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ ။

၁၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစၧာမိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ
ဆ႒ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ။

၁၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစၧာမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ
တတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ။

၁၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ
သတၱေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ။

၁၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ
ဒုတိေယာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ ။

၁၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ
ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ
အ႒ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ ။

၁၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ
ပဌေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ ။

၁၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဘဂ၀ႏၲံ သိရသာ နမာမိ
န၀ေမာ ၀ဇိရပါကာေရာ
ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ ။


( တနည္း ) ဂုဏ္ေတာ္ ကြန္ခ်ာ
၁။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အရဟံ
အရဟံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အရဟႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
အရဟႏၲံ သိရသာ နမာမိ
အရဟံ ေမ သုခံ ေဒတု
အရဟံ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၂။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သမၼာသမၺဳဒၶံ သိရသာ နမာမိ
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ေမ သုခံ ေဒတု
သမၼာသမၺဳေဒၶါ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၃။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သရဏံ ဂစၧာမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ သိရသာ နမာမိ
၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ေမ သုခံ ေဒတု
၀ိဇၹာစရဏသမၸေႏၷာ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၄။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သုဂေတာ
သုဂေတာ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သုဂတံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သုဂတံ သိရသာ နမာမိ
သုဂေတာ ေမ သုခံ ေဒတု
သုဂေတာ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၅။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ေလာက၀ိဒူ
ေလာက၀ိဒူ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ေလာက၀ိဒူံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ေလာက၀ိဒူံ သိရသာ နမာမိ
ေလာက၀ိဒူ ေမ သုခံ ေဒတု
ေလာက၀ိဒူ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၆။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သရဏံ ဂစၧာမိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထႎ သိရသာ နမာမိ
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ေမ သုခံ ေဒတု
အႏုတၱေရာပုရိသဒမၼသာရထိ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၇။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သရဏံ ဂစၧာမိ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ သိရသာ နမာမိ
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ေမ သုခံ ေဒတု
သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၈။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဗုေဒၶါ
ဗုေဒၶါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဗုဒၶံ သိရသာ နမာမိ
ဗုေဒၶါ ေမ သုခံ ေဒတု
ဗုေဒၶါ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

၉။ ေသာ ဘဂ၀ါ ဣတိပိ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ါ ၀တ ေသာ ဘဂ၀ါ
ဘဂ၀ႏၲံ သရဏံ ဂစၧာမိ
ဘဂ၀ႏၲံ သိရသာ နမာမိ
ဘဂ၀ါ ေမ သုခံ ေဒတု
ဘဂ၀ါ ေမ သီေသ တိ႒တု ။

No comments: