Friday, October 31, 2008

သစၥာေလးပါး လကၤာ

သစၥာေလးပါး ဤတရား ပိုင္းျခားသိေအာင္မွတ္။
၁။ ျဖစ္ပ်က္သမွ်, သခၤါရ, ဒုကၡသစၥာမွတ္။ ( ဒုကၡသစၥာ )
၂။ ျဖစ္ပ်က္မႈပင္, ငါေကာင္ထင္, ခင္မင္သမုဒယမွတ္။ ( သမုဒယသစၥာ )
၃။ ရုပ္နာမ္အားလံုး, ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း, ခ်ဳပ္ဆံုးနိဗၺာန္မွတ္။ ( နိေရာဓသစၥာ )
၄။ ခ်ုပ္ဆံုးမႈတြင္, ဉာဏ္သက္၀င္, သိျမင္မဂၢမွတ္ ။ ( မဂၢသစၥာ )

၁။ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း, ေဖာက္ျပန္ျခင္း, မယြင္း ဒုကၡသစၥာမွတ္ ။
၂။ ျဖစ္ခ်င္တာက, သမုဒယ, ဒုကၡျဖစ္ေႀကာင္းမွတ္ ။
၃။ ျဖစ္ပ်က္ကိုျမင္, မျဖစ္ခ်င္, မဂၢင္တရားမွတ္ ။
၄။ ျဖစ္ပ်က္ျမင္မွ, မဂ္လမ္းက်, ဒုကၡျငိမ္းေႀကာင္းမွတ္ ။
၅။ ျဖစ္ပ်က္ကိုႀကံ, မဂ္လမ္းမွန္, နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္းမွတ္ ။
၆။ မျဖစ္ပါမွ, နိေရာဓ, ဒုကၡေအးေႀကာင္းမွတ္ ။

No comments: