Tuesday, December 16, 2008

ရတနာေရႊခ်ိဳင့္

ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသံုးပါးကို ေရႊခ်ိဳင့္သဖြယ္ အကာအကြယ္ျပဳ၍ ထားေသာေၾကာင့္ ရတနာေရႊခ်ိဳင့္-ဟု ေခၚသည္၊
အကာအကြယ္ျပဳစီမံထားပံုမွာ-
ဘုရားရတနာကို ဦးေခါင္းအရပ္၌
တရားရတနာကို မ်က္စိအရပ္၌
သံဃာရတနာကို ရင္ဘတ္, ႏွလံုးသား, ယာ, ၀ဲ, ေနာက္, နား, ေက်ာက္ကုန္း, နဖူး, ျမတ္ေသာအဂၤါတို႔၌ -
အသီးသီး စိတ္ျဖင့္ပင့္ေဆာင္ထားျပီး ေဘးမသီ ရန္မခေစရန္ ေရႊခ်ိဳင့္သဖြယ္ အကာအကြယ္ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ဤမွ်မက ပရိတ္ေတာ္ ၁၁-သုတ္ကိုလည္း ေရွ႔ေနာက္၀ဲယာ အထက္ပါမက်န္ အကာအကြယ္ ျပဳထားျပန္ေသးသည္။
ဤသို႔-ရတနာသံုးပါးတည္းဟူေသာ ေရႊခ်ိဳင့္အတြင္း၌ ေနခြင့္ရေသာ အကၽြႏ္ုပ္အဖို႔ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္ အတြင္းအပ ေဘးရန္မ်ား ေပ်ာက္ကင္းရပါလို၏၊ ေပ်ာက္ကင္းပါေစ၊ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ အေစာင့္အေရွာက္ကို ခံရပါလို၏၊ ခံရပါေစ၊ ကိေလသာရန္ကို ပယ္သတ္ႏိုင္ရပါလို၏၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာရပါလို၏-ဟု ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳပံုကို ေဖာ္ျပထား၍ ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ပါ စာမ်ားကို ႏွစ္သက္သူမ်ားၾကသည္။

( အင္း၀ေခတ္ )
ဤရတနာေရႊခ်ိဳင့္ႏွင့္ အလားတူ ရတနာေရႊထီးဟူေသာ စာမူတပုဒ္လည္း ရွိေသးသည္၊ ဆယ္ေစာင္တြဲ စာရင္း၀င္မဟုတ္၍ လူသံုးမမ်ားေသာေၾကာင့္ သိသူနည္းလွသည္၊ ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ပါ ဂါထာမ်ားကို အင္း၀ေခတ္၌ တြင္က်ယ္စြာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ျပဳေနျပီျဖစ္ေၾကင္း ရွင္မဟာသီလ၀ံသႏွင့္ ရွင္မဟာရ႒သာရတို႔၏ ဓုတင္ဖြဲ႔ ရတုစာမ်ားကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္၊ ရွင္မဟာရ႒သာရ၏ ရတုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။
မယွဥ္သဘာ, စိတ္ကိုခြါ၍, ေတာမွာေသေခြ, ေနသည္ျပီျပီ, မႈိင္းရီခ်ဳပ္တက္, ညနံနက္လည္း, တံျမက္လွည္းခတ္, စၾကႍ၀တ္ႏွင့္, ျဖည့္မွတ္ပင္ပန္း, ကိုယ္က်န္းလက္သာ, ရွိေစပါဟု, သန္႔စြာသုတ္သင္, ေစတီျပင္၌, ေညာင္ပင္ညြတ္ေညာင္း, ေညာင္ေရေလာင္းလ်က္, ရွိေျပာင္းညြတ္သင္, ေက်ာင္းသို႔၀င္မွ, သန္႔စင္ထက္ျမက္, ဓမၼစက္ႏွင့္, အနမတဂၢ, လကၡဏသုတ္, ေရႊႏႈတ္ေဟာခ်ိ, သတိပ႒ာန္, ေစာင့္ရန္မကြာ, ရတနာေရႊခ်ိဳင့္, တံတိုင္း အတု, ေစာင္ရန္းျပဳလ်က္-
ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ေရးသူ၏အမည္ကို မသိရ၊ ရြတ္ဖတ္သူ သင္ၾကားသူတို႔ သဒၶါၾကည္ညိဳစိတ္ျဖစ္ေစရန္, အလြယ္တကူ သိႏိုင္ေစရန္ မူရင္းပါဠိဂါထာ၏ ေအာက္၌ ျမန္မာသက္သက္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။


( ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ ပါဠိႏွင့္ ျမန္မာျပန္ )
၁။ ဇယာသႏၷာဂတာ ဗုဒၶါ ၊ ဇိတြာ မာရံ သ၀ါဟနံ ။
စတုသစၥ မတရသံ ၊ ေယ ပိ၀ႎသု နရာသဘာ ။

ေအာင္ျခင္း၏အနီး ( အပရာဇိတပလႅင္) သို႔ ေရာက္ေတာ္မူကုန္ေသာ လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔ထက္လည္း ျမတ္ေတာ္မူကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ စစ္သည္ႏွင့္တကြ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ေတာ္မူျပီး၍ သစၥာေလးျဖာ ျမိဳက္ရသာကို ( တပည့္သား သာ၀ကတို႔အား ) ေသာက္ေစေတာ္မူကုန္ျပီ ။
မွတ္ခ်က္။ ဇယာ သနာဂတာ-ဟု ရွိခဲ့ေသာ္ ေအာင္ေနရာခြင္ အပရာဇိတပလႅင္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူကုန္ေသာ-ဟု ျမန္မာျပန္ဆိုပါေလ။


၂။ တဏွကၤရာဒေယာ ဗုဒၶါ ၊ အ႒၀ီသတိ နာယကာ ။
သေဗၺ ပတိ႒ိတာ မယွံ ၊ မတၳေက ေတ မုနိႆရာ ။

လူ, နတ္, ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔၏ ခရီးလမ္းညႊန္သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူကုန္ေသာ၊ ရေသ့, ရဟန္းအေပါင္းတို႔ကို အစိုးရေတာ္မူကုန္ေသာ တဏွကၤရာ အစရွိေသာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဦးေခါင္းထက္၌ တည္ေတာ္မူကုန္ျပီ။ ( တည္ေတာ္မူၾကပါေစ )။


၃။ သီေသ ပတိ႒ိေတာ ေနာသိ ၊ ဗုေဒၶါ ဓေမၼာ ဒိြေလာစေန ။
သံေဃာ ပတိ႒ိေတာ မယွံ ၊ ဥေရ သဗၺဂုဏာကေရာ ။

ဂုဏ္ေတာ္ ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္းတို႔၏ တည္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးေခါင္း၌ သီတင္းသံုး တည္ေနေတာ္မူျပီ။( တည္ေနေတာ္မူပါေစ)
ကိုးပါးေသာ ေလာကုတၱရာ တရားေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ မ်က္စိႏွစ္ဘက္၌ တည္ေနေတာ္မူျပီ။(တည္ေနပါေစ)
ရွစ္ေယာက္ေသာ အရိယာသံဃာေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ရင္၌ တည္ေနေတာ္မူျပီ။(တည္ေနပါေစ)။


၄။ ဟဒေယ ေမ အႏုရုေဒၶါ ၊ သာရိပုေတၱာ စ ဒကၡိေဏ ။
ေကာ႑ေညာ ပစၧာဘာဂသၼႎ ၊ ေမာဂၢလႅာေနာ စ ၀ါမေက ။

အရွင္အႏုရုဒၶါသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးသား၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။
အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္ယာဘက္၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။
အရွင္ေကာ႑ညသည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္အဖို႔၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။
အရွင္ေမာဂၢလႅာန္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္၀ဲဘက္၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။


၅။ ဒကၡိေဏ သ၀ေန မယွံ ၊ အာသံု အာနႏၵ ရာဟုလာ ။
ကႆေပါ စ မဟာနာေမာ ၊ ဥေဘာသံု ၀ါမေသာတေက ။

အရွင္အာနႏၵာႏွင့္ အရွင္ရာဟုလာတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္ယာနား၌ တည္ေတာ္မူကုန္ျပီ။
( တည္ေတာ္မူၾကပါေစ )။
မဟာကႆပႏွင့္ မဟာနာမ္ အရွင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္၀ဲနား၌ တည္ေတာ္မူကုန္ျပီ။
( တည္ေတာ္မူၾကပါေစ )။


၆။ ေကသေႏၲ ပိ႒ိဘာဂသၼႎ ၊ သူရိေယာ၀ ပဘကၤေရာ ။
နိသိေႏၷာ သိရိသမၸေႏၷာ ၊ ေသာဘိေတာ မုနိပုဂၤေ၀ါ ။

ေနမင္းကဲ့သို႔ အေရာင္ကိုျပုတတ္ေသာ ဘုန္းက်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ရဟန္းျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေသာဘိတအရွင္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ဆံပင္အဆံုး ေက်ာက္ကုန္းအဖို႔၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။


၇။ ကုမာရကႆေပါ နာမ ၊ မေဟသီ စိၾတ၀ါစေကာ ။
ေသာ မယွံ ၀ဒေန နိစၥံ ၊ ပတိ႒ာသိ ဂုဏာကေရာ ။

သီလကၡႏၶ စသည့္ေက်းဇူး ဂုဏ္အထူးကို ရႊင္ျမဴး၀မ္းသာ ရွာေတာ္မူေလ့ရွိထေသာ,
ဆန္းၾကယ္ေသာ တရားသကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ,
ေက်းဇူးေတာ္အေပါင္း၏ တည္ရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ကုမာရကႆပ မေထရ္သည္
အကၽြႏ္ုပ္၏ ႏႈတ္ခမ္း၌ တည္ေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။


၈။ ပုေဏၰာ အဂၤုလိမာေလာ စ ၊ ဥပါလိ နႏၵ သီ၀လိ ။
ဣေမ ပဥၥ မဟာေထရာ ၊ နလာေဋ တိလကာ ၀ိယ ။

အရွင္ပုဏၰ, အရွင္အဂၤုလိမာလ, အရွင္ဥပါလိ, အရွင္နႏၵ, အရွင္သီ၀လိ, ဤမေထရ္ ငါးပါးတို႔သည္
အကၽြႏ္ုပ္၏ နဖူးျပင္၌ မွန္ကူကဲ့သို႔ တည္ေတာ္မူကုန္ျပီ။ ( တည္ေတာ္မူပါေစ )။


၉။ ေတဟိ ေသသာ မဟာေထရာ ၊ ဇိတ၀ေႏၲာ ဇိေနာရသာ ။
ဇလႏၲာ သီလေတေဇန ၊ အဂၢမေဂၤသု သဏၭိတာ ။

ထိုဆိုအပ္ျပီးေသာ မေထရ္ ၁၅-ပါးမွ ၾကြင္းကုန္ေသာ ကိေလသာရန္ကို ေအာင္ကုန္ျပီး၍ သီလတန္ခိုးအားျဖင့္ ထြန္းေတာက္ပကုန္ေသာ ဘုရားသားေတာ္ မေထရ္ေက်ာ္တို႔သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ျမတ္ေသာအဂၤါတို႔၌ တည္ေတာ္ မူကုန္ျပီ။ ( တည္ေတာ္မူၾကပါေစ )။


၁၀။ ရတနံ ပုရေတာ အာသိ ၊ ဒကၡိေဏ ေမတၱသုတၱကံ ။
ဓဇဂၢံ ပစၧေတာ အာသိ ၊ ၀ါေမ အဂၤုလိမာလကံ ။

၁၁။ ခႏၶ ေမာရ ပ၇ိတၱဥၥ ၊ အာဋာနာဋိယ သုတၱကံ ။
အာကာေသ ဆဒနံ အာသိ ၊ ေသေသာ ပါကာရ သဏၭိတာ ။

၁။ ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေရွ႔မွ တည္ေတာ္မူျပီ။
၂။ ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက်္ာ၌ တည္ေတာ္မူျပီ။
၃။ ဓဇဂၢသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ ေနာက္မွ တည္ေတာ္မူျပီ။
၄။ အဂုၤလိမာလသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္ အကၽြႏ္ုပ္၏ လက္၀ဲ၌ တည္ေတာ္မူျပီ။
၅။ ခႏၶသုတ္, ေမာရသုတ္, အာဋာနာဋိယသုတ္ ပရိတ္သံုးေစာင္သည္
အကၽြႏ္ုပ္၏ အထက္ေကာင္းကင္၌ ထီးသဖြယ္ တည္ေတာ္မူျပီ။
၆။ ၾကြင္းကုန္ေသာ မဂၤလသုတ္, ၀ဋၬသုတ္, ေဗာဇၩဂၤသုတ္, ပုဗၺဏွသုတ္ ပရိတ္ေလးေစာင္တို႔သည္
တံတိုင္းသဖြယ္ တည္ေနေတာ္မူျပီ။ ( တည္ေနေတာ္မူၾကပါေစ )။


၁၂။ ဇိနာနံ ဗလသံယုေတၱ ၊ ဓမၼပါကာရ လကၤေတ ။
၀သေတာ ေမ အကိေစၧန ၊ သမၼာသမၺဳဒၶ ပဥၥေရ ။

၁၃။ ၀ါတပိတၱာဒိသဥၨာတာ ၊ ဗာဟိရ ဇၩတၱဳပဒၵ၀ါ ။
အေသသာ ၀ိနာသံ ယႏၲဳ ၊ အနႏၲဂုဏ ေတဇသာ ။

ငါးပါးမာရ္ေအာင္ ျမတ္ဘုန္းေခါင္တို႔၏ အားေတာ္ဆယ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ေသာ တရားတည္းဟူေသာ ျမိဳ႔တံတိုင္းျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ကာရံထားေသာ ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ေရႊခ်ိဳင့္၌ မျငိဳမျငင္ေနရေသာ အကၽြႏ္ုပ္အား ေလ, သည္းေျခ-ဟစည္တိုပေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ေသာ အျပင္ရန္ အတြင္းရန္တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္အနႏၲ, တန္ခိုးေတာ္အနႏၲတို႔ေၾကာင့္ အၾကြင္းအက်န္မရွိ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါေစ။


၁၄။ ဇိနပဥၨရမဇၩမွိ ၊ ၀ိဟရႏၲံ မဟီတေလ ။
သဒါ ပါေလႏၲဳ မံ သေဗၺ ၊ ေတ မဟာပုရိသာ သဘာ ။

ျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ေရႊခ်ိဳင့္အလယ္၌ ေနရေသာ အကၽြႏ္ုပ္ကို ေျမအျပင္၌ ႀကီးျမတ္ကုန္ေသာ ေယာက်္ားျမတ္အးလံုးတို႔က အခါခပ္သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါေစ။


၁၅။ ဣေစၥ၀ ေမကႏၲံ ကေတာ ၊ သုရေကၡာ ဇိနာႏုဘာေ၀ ။
ဟတာရိသံေဃာ သံဃႆ ၊ ေတေဇန ဂုဏာကရႆ ။

ဆိုခဲ့ျပီးေသာနည္းျဖင့္ ငါသည္ ေကာင္းေသာ အေစာင့္အေရွာက္ကို ျပဳအပ္ျပီ။
၁။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္ ေဘးရန္အေပါင္းကို ပယ္သတ္ႏိုင္ရပါလို၏။
၂။ သီလ သမာဓိ-စေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးအေပါင္းတို႔၏ တည္ရာျဖစ္ေသာ ပရမတၳသံဃာေတာ္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာရပါလို၏။


( ရတနာေရႊခ်ိဳင့္ သံေပါက္ကဗ်ာမ်ား )
၁။ မာရ္နတ္ေအာင္ျမင္၊ ဘုရားရွင္၏၊ ေလးအင္သစၥာ၊ ျမိဳက္ရသာကို၊ မွန္စြာေသာက္ျပီး၊ ေအာင္ခရီး၌၊ ငါလည္း အားက်၊ ေျမာ္ေတာင့္တ၍၊ ဗုဒၶရတနာ၊ ေရႊခ်ိဳင့္သာ၀ယ္၊ ရန္ကြာေဘးပ၊ ေအာင္ပြဲရ၊ ဒုကၡဘံုမွ ေ၀းပါေစ။
၂။ အ႒၀ီသ၊ ျမတ္ဗုဒၶ၊ ထိပ္မွတည္ေန ကာပါေစ။
၃။ ဘုရားဗုဒၶ၊ ေဂါတမ၊ ေခါင္းမွတည္ေန ကာပါေစ။
၄။ ေလာကုတ္ကိုးပါး၊ ျမတ္တရား၊ ႏွစ္ပါးမ်က္စိ ကာပါေစ။
၅။ ရွစ္ပါးအရိယာ၊ ျမတ္သံဃာ၊ ရင္မွာတည္ေန ကာပါေစ။
၆။ အႏုရုဒၶါ၊ ႏွလံုးမွာ၊ ေသခ်ာတည္ေန ကာပါေစ။
၇။ သာရိပုတၱရာ၊ ညာလက္ယာ၊ ေသခ်ာတည္ေန ကာပါေစ။
၈။ ေထရ္ေကာ႑ည၊ ေနာက္ဘက္မွ၊ မုခ်တည္ေန ကာပါေစ။
၉။ ေမာဂၢလာန္က၊ လက္၀ဲမွ၊ မုခ်တည္ေန ကာပါေစ။
၁၀။ အာနန္ညီဘြား၊ ရာဟုသား၊ လက္ယာနားေန ကာပါေစ။
၁၁။ မဟာနာမ၊ ကႆပ၊ လက္၀ဲနားမွ ကာပါေစ။
၁၂။ ေသာဘိတဘုန္း၊ ဆံအဆံုး၊ ေက်ာက္ကုန္းတည္ေန ကာပါေစ။
၁၃။ ေထရ္ကုမာရ၊ ကႆပ၊ ႏႈတ္မွတည္ေန ကာပါေစ။
၁၄။ အဂၤုလိမာလ၊ ပုဏၰ,သီ၀လိ၊ ဥပါလိ,နႏၵ၊ ငါး၀ေထရ္ရွင္၊ နဖူးျပင္၊ မွန္ကူသြင္သို႔ ကာပါေစ။
၁၅။ ၾကြင္းေသာသံဃာ၊ ျမတ္အဂၤါ၊ ေသခ်ာတည္ေန ကာပါေစ။
၁၆။ သုတ္ရတန၊ ပရိတၱ၊ ေရွ႔မွတည္ေန ကာပါေစ။
၁၇။ သုတ္ေတာ္ေမတၱ၊ ပရိတၱ၊ ယာမွတည္ေန ကာပါေစ။
၁၈။ သုတ္ဓဇဂၢ၊ ပရိတ၊ ေနာက္မွတည္ေန ကာပါေစ။
၁၉။ အဂၤုလိမာလ၊ ပရိတၱ၊ ၀ဲမွတည္ေန ကာပါေစ။
၂၀။ ခန္,ေမာ,အာဋာ၊ သုတ္သံုးျဖာ၊ ေခါင္းမွာတည္ေန ကာပါေစ။
၂၁။ မဂၤလ, ၀ဋၬ၊ ေဗာဇၩဂၤႏွင့္၊ ပုဗၺဏွပါ၊ သုတ္ေလးျဖာ၊ ရံကာတံတိုင္း ကာပါေစ။
၂၂။ ဘုရားရတနာ၊ ေရႊခ်ိဳင့္သာတြင္၊ ျငိဳျငင္မရွိ၊ ေနဘိငါ့အား၊ ႏွစ္ပါးေဘးရန္၊ တြင္းျပင္ဒဏ္၊ အမွန္ကင္းပါေစ။
၂၃။ ဘုရားရတနာ၊ ေရႊခ်ိဳင့္သာတြင္၊ ျငိဳျငင္မရွိ၊ ေနဘိငါ့အား၊ ႀကီးမားေျမျပင္၊ ျမတ္လူရွင္၊ အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ၾက ပါေစ။
၂၄။ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္၊ အာႏုေဘာ္၊ မေတာ္ရန္ေပါင္း ကင္းပါေစ။
၂၅။ သံဃာ့တန္ခိုးေတာ္၊ အာႏုေဘာ္၊ ရႊင္ေပ်ာ္ကိုယ္စိတ္ ရွိပါေစ။

No comments: