Thursday, December 25, 2008

၀ိပါက္ေတာ္ ၁၂-ပါး ကဗ်ာမ်ား

၁။ ပထမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ဥရုေ၀ဠ ၊ ေတာ၀ျမိဳင္ခြင္ ၊
ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လံုး ၊ က်င့္သံုး အရွင္ ၊
အားကုန္ခန္းလို႔ ၊ ညႇိဳးႏြမ္းျငိဳျငင္ ၊
ပင္ပန္းေရး ၊ ၀ဋ္ေၾကြး ဘယ္ေၾကာင့္တင္ ။

( ေျဖ )
ကႆပဖ်ား (ဘုရား) ၊ ထင္ရွားပြင့္ေသာ္ ၊
ေဇာတိပါလ ၊ နာမအေက်ာ္ ၊
ပုဏၰားမာန္တက္ ၊ ႏႈတ္ျမြက္အာေဘာ္ ၊
၀စီျပင္း ၊ ေရွးရင္း ၀ိပါက္ေတာ္ ။


၂။ ဒုတိယ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
စိဥၥမာဏ ၊ မိန္းမေစကၽြန္ ၊
ကိုယ္၀န္ရွိေသာ ၊ ဆိုေျပာ အလြန္ ၊
လက္သယ္ထားလို႔ ၊ ဘုရားကိုညႊန္ ၊
စြပ္စြဲခဲ့ ၊ အဘယ့္ ၀ိပါက္၀န္ ။

( ေျဖ )
ေသာက္စားလြန္ၾကဴး ၊ ယစ္မူးေပ်ာ္ရႊင္ ၊
ေသေသာက္သမား ၊ ျဖစ္ျငား ယခင္ ၊
ရဟႏၲာျမတ္ ၊ ဆြမ္းရပ္သည္ျမင္ ၊
အက်င့္ယုတ္ ၊ ဖြင့္ထုတ္ စြပ္စြဲအင္ ။


၃။ တတိယ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
တိတိၳိေစခိုင္း ၊ မိုက္ရိုင္း ဒုႆီ ၊
ထင္ေယာင္ ထင္မွား ၊ ျပဳျငား သုႏၵရီ ၊
လူရွင္အေပါင္း ၊ ယံုေၾကာင္းေပြလီ ၊
ရွင္ေတာ္ထြတ္ ၊ ဘယ္၀ဋ္ ေရွးကမွီ ။

( ေျဖ )
မုနာဠိ-ဟု ၊ မည္ရွိေလာင္းေတာ္ ၊
ေမာက္ၾကြား ေမွာက္မွား ၊ ေသာက္စား အေပ်ာ္ ၊
ရွင္ပေစၥက ၊ ဗုဒၶျမင္ေသာ္ ၊
ဒုႆီပဲ ၊ စြပ္စြဲ ၀ဋ္ေၾကြးေပၚ ။


၄။ စတုတၳ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
သုႏၵရီမိုက္ ၊ သတ္လိုက္ေလရာ ၊
တိတၳိအသင္း ၊ သတင္းလႊင့္ကာ ၊
တပည့္မ်ားႏွင့္ ၊ ဘုရားကိုသာ ၊
လူအမ်ား ၊ ယံုမွား ဘယ္တြက္တာ ။

( ေျဖ )
ေလာင္းေတာ္ရေသ့ ၊ ေပ်ာ္ေမြ႔စံရာ ၊
ရေသ့ တဦး ၊ စ်ာန္ျမဴးကြန္႔လာ ၊
ျငဴစူစိတ္ေဇာ ၊ မေနာ ဣႆာ ၊
က်င့္ယုတ္ႀကီး ၊ ႏႈတ္သီးခၽြန္သည့္တာ ။


၅။ ပဥၥမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ေ၀ဘာေတာင္ေစာင္း ၊ ေက်ာက္ေမာင္း ဆင္ကာ ၊
ေဒ၀ဒတ္ယုတ္ ၊ ခလုတ္ အသာ ၊
သူျဖဳတ္ခ်လို႔ ၊ ဗုဒၶေျခမွာ ၊
ေက်ာက္လႊာျငိ ၊ ဒဏ္ထိ ဘယ္၀ဋ္ပါ ။

( ေျဖ )
သူၾကြယ္မ်ိဳးဇာတ္ ၊ ျဖစ္လတ္တံုေခ် ၊
ညီကိုလွည့္ဖ်ား ၊ ေခၚသြားသေလ ၊
ေက်ာက္ႏွင့္ဖိညႇပ္ ၊ ထုသတ္ႀကိတ္ေျခ ၊
ေက်ာက္၀ိပါက္ ၊ အဆက္ပါခဲ့ေပ ။


၆။ ဆ႒မ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ေက်ာက္လႊာထိပါး ၊ ျမတ္ဖ်ားထြတ္တင္ ၊
တည္ေန၀ပ္ကိန္း ၊ ေသြးစိမ္းအရွင္ ၊
ေျခမေတာ္ထဲ ၊ ကိုက္ခဲနာက်င္ ၊
၀ိပါက္ရင္း ၊ အလင္းျပေစခ်င္ ။

( ေျဖ )
သူငယ္ျဖစ္ခိုက္ ၊ လမ္း၌ေပ်ာ္ရႊင္ ၊
ရွင္ပေစၥက ၊ ေ၀းမွအျမင္ ၊
ခဲႏွင့္ပစ္လိုက္ ၊ ထိခိုက္ေျခတြင္ ၊
ေသြးယိုဆင္း ၊ ေရွးရင္း ၀ိပါက္ေတာ္ ။


၇။ သတၱမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ဆြမ္းခံၾကြျမန္း ၊ ထိပ္ပန္းဘုန္းၾကြယ္ ၊
မုန္က်ဆင္ႀကီး ၊ ခရီးအက်ယ္ ၊
ေဒ၀ဒတ္မိုက္ ၊ လႊတ္လိုက္ျပန္တယ္ ၊
ရင္ဆိုင္ေတြ႔ ၊ ဆင္ေ၀ွ႔ ဘယ္၀ဋ္ႏြယ္ ။

( ေျဖ )
ဆင္ထိန္း ဆင္ေက်ာင္း ၊ အေလာင္းျဖစ္တံု ၊
ရွင္ပေစၥက ၊ လမ္းမ အဆံု ၊
ေဒါသထားလို႔ ၊ ျပစ္မွား သုန္မႈန္ ၊
ဆင္ႏွင့္တိုက္ ၊ ၀ဋ္လိုက္ေစဖို႔ၾကံဳ ။


၈။ အ႒မ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ေက်ာက္လႊာခတ္လို႔ ၊ ေသြးဓာတ္ဆူပူ ၊
ေျခမေတာ္ဦး ၊ ထြတ္ဖူး တဆူ ၊
ေသြးညိဳကိန္းလို႔ ၊ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ ၊
ဇီ၀က ၊ ခြဲရ ဘယ္၀ဋ္ဟူ ။

( ေျဖ )
ပေဒသရာဇ္ ၊ မင္းျဖစ္စဥ္၀ယ္ ၊
မူးယစ္ေသာက္စား ၊ ေဖာက္ျပားမဖြယ္ ၊
လူရွင္လတ္လတ္ ၊ ထိုးသတ္ျပတ္တယ္ ၊
ဓား၀ိပါက္ ၊ အဆက္ သူကႏႊယ္ ။


၉။ န၀မ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
သံုးလူထြတ္ဖူး ၊ ျမိဳင္မွဴးေသွ်ာင္ေက ၊
ရံဖန္ခါလဲ ၊ ေခါင္းခဲပေလ ၊
ေ၀ဒနာ၀ဋ္ ၊ မလြတ္တံုေခ် ၊
ဘယ္၀ိပါက္ ၊ အဆက္ပါခဲ့ေပ ။

( ေျဖ )
ေရွးခါကပ္ေဟာင္း ၊ မေကာင္းကံေဆာ္ ၊
တံငါမ်ိဳးဇာတ္ ၊ ျဖစ္လတ္ သေရာ္ ၊
ငါးတို႔ဦးေခါင္း ၊ ထုေထာင္းျမင္ေသာ္ ၊
၀မ္းေျမာက္မိ ၊ လိုက္ဘိ ၀ိပါက္ေတာ္ ။


၁၀။ ဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
၀ါေတာ္ကပ္ေတာ့ ၊ မာရ္နတ္ႏိုးေဆာ္ ၊
ေ၀ရဥၨာတိုင္း ၊ သမိုင္းအေက်ာ္ ၊
မုေယာဆြမ္းမို႔ ၊ ၾကမ္းၾကမ္း ေထာ္ေထာ္ ၊
ဘုဥ္းေပးရ ၊ ေရွးက ဘယ္၀ဋ္ေနာ္ ။

( ေျဖ )
မထင္မရွား ၊ မ်ိဳးသားျဖစ္တံု ၊
ရဟန္းေတာ္မ်ား ၊ ဆြမ္းစားခိုက္ၾကံဳ ၊
ဆြမ္းၾကမ္းစားဟု ၊ ျပစ္မွားဆိုပံု ၊
၀စီထြက္ ၊ ၀ိပါက္ေတာ္တဲ့ယံု ။

၁၁။ ဧကာဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
အထြတ္ဆံုးဟု ၊ သံုးလူ႔မ်က္မွန္ ၊
ခါးေတာ္ကိုက္ခဲ ၊ အသဲအသန္ ၊
ေ၀ဒနာမ်ား ၊ ခံစားရဖန္ ၊
ဘယ္အေၾကာင္း ၊ ကံေဟာင္းထုတ္လို႔ျပန္ ။

( ေျဖ )
လက္ေ၀ွ႔သတ္ေကာင္း ၊ အေလာင္းျဖစ္ေသာ္ ၊
ျပိဳင္ပြဲ ဆိုင္ပြဲ ၊ ႏိုင္ျမဲအေက်ာ္ ၊
ႏိုင္လွ်င္ ခါးရိုး ၊ ရိုက္ခ်ိဳး ေျမေပၚ ၊
အသတ္ေကာင္း ၊ ဇာတ္ေဟာင္း ၀ိပါက္ေတာ္ ။


၁၂။ ဒြါဒသမ ၀ိပါက္ေတာ္
( ေမး )
ဆဒၵန္ဆယ္စီး ၊ အားႀကီးလ်င္ျမန္ ၊
၀မ္းေတာ္သြန္ျငား ၊ ေရႊအားမသန္ ၊
ေခြယိုင္ႏြဲ႔လို႔ ၊ ျမန္းခဲ့နိဗၺာန္ ၊
ေျဖေစေၾကာင္း ၊ ကံေဟာင္းသိဖို႔ရန္ ။

( ေျဖ )
ေရာဂါကုစား ၊ သမားဉာဏ္က်ယ္ ၊
ရွင္သူေဌးသား ၊ ေဆး၀ါးကုတယ္ ၊
ခ-မေပးလို႔ ၊ ဟိုေရွးဘုန္းၾကြယ္ ၊
၀မ္းလားေဆး ၊ တိုက္ေကၽြး ၀ဋ္ေဟာင္းလယ္ ။


( သတိေပး ကဗ်ာ )
၀ိပါက္ေရာက္ေရး ၊ ေၾကာက္ေသြးတုန္ဖြယ္ ၊
ဘုရားေသာ္လဲ ၊ ေရွာင္လႊဲ မလြယ္ ၊
ေတြ႔ၾကံဳျမဲမို႔ ၊ တ၀ဲ လယ္လယ္ ၊
မလြတ္ေသး ၊ ၀ဋ္ေၾကြးခက္လွတယ္ ။

ၾကင္နာေထာက္ထား ၊ သနားေျမာ္ေခၚ ၊
ကုသိုလ္ပြားမႈ ၊ အားျပဳၾကေနာ္ ၊
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း ၊ သရမ္းျပက္ေခ်ာ္ ၊
ေရွာင္ၾကဥ္ေရး ၊ ၀ဋ္ေၾကြးစင္ဖို႔ေျမာ္ ။

မွတ္ခ်က္။
လယ္တီ ပ႑ိတ ဦးေမာင္ႀကီး-ျပဳစုေသာ သာဓုသုႏၵရီ ယပ္လွဲတရားစာမွ

No comments: