Sunday, December 14, 2008

အျပင္ေအာင္ျခင္း ရွစ္ပါး

ျမတ္စြာဘုရား၏ ေအာင္ျမင္မႈမွာ အသေခၤ်အနႏၲျဖစ္ေသာ္လည္း ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္ထဲမွ လူသိမ်ား၍ ထင္ရွားေသာ ဤ ၈-မ်ိဳးကိုသာ ထုတ္ႏႈတ္ျပီး ဂါထာစီထားေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျခင္း ရွစ္ပါးဟု တြင္က်ယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခႏၶာကိုယ္မွ အပျဖစ္ေသာ အျပင္ရန္ေအာင္ျမင္မႈကို စြဲ၍ အျပင္ေအာင္ျခင္းဟု ေခၚဆိုသည္။
က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အ႒ ဇယမဂၤလာ-ဟု သံုးႏႈန္းသည္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေအာင္ျမင္ပံု ၈-မ်ိဳးကို ျပဆိုျပီး အကၽြႏ္ုပ္အား အလားတူ ေအာင္ျမင္မႈမဂၤလာ ရရွိပါေစ-ဟု အာသီသျပဳ၍ ဖြဲ႔ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္းက အလြန္ႏွစ္သက္ၾကသည္။

( သီဟိုဠ္မွာလည္း အသံုးမ်ား )
အျပင္ေအာင္ျခင္း ဂါထာမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံနည္းတူ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား၌ အျမတ္တႏိုး ရြတ္ဆို ဖတ္ၾကားေလ့ရွိၾကသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဟန္း, ရွင္, လူ တို႔က ဆယ္ေစာင္တြဲ၌ ပါသည့္အတိုင္း ဂါထာအဆံုးတြင္ ဇယမဂၤလဂၢံ-ဟု ဧက၀ုစ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္၊ သီဟိုဠ္ႏိုင္ငံကမူ ဇယမဂၤလာနိ ဟုဗဟု၀ုစ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ေလ့ရွိသည္၊ ဂါထာအားလံုး ၁၄-လံုးဖြဲ႔ခ်ည္း စီထားသည္၊ ဂါထာအားလံုး တပံုစံတည္း တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ-ဟူေသာ ဆုေတာင္းအဓိ႒ာန္စာျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။

( က်မ္းဂန္ႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထား )
အျပင္ေအာင္ျခင္း ဂါထာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသူ၏အမည္, ေရးသည့္ေနရာ, ေရးသည့္ေခတ္, စာျပီးႏွစ္စသည္တို႔ကို အတိအက် မသိရ၊ ပိဋကစာေပ ႏွ႔ံစပ္ကၽြမ္းက်င္ျပီး အလြန္သဒၶါတရားေကာင္းေသာ ပညာရွင္တဦးက ဖြဲ႔ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္-ဟုသာ မွတ္ခ်က္ခ်၍ ၾကည္ညိဳရပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းေရးသူ (မာဂဓီ) ႏွီးေႏွာတိုက္ဆိုင္မိသမွ် လက္လွမ္းမွီရာ က်မ္းဂန္ အေထာက္အထားမ်ားကို က်မ္းညႊန္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

၁။ မာရ္နတ္ေအာင္-ဗာဟံု သဟႆ-ဂါထာမွာ ဇာတကအ႒ကထာ, ဗုဒၶ၀ံသအ႒ကထာ, အပဒါနအ႒ကထာ တို႔ႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
၂။ အာဠ၀ကေအာင္-မာရာတိေရက-ဂါထာမွာ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ႏွင့္ သုတၱနိပါတ အာဠာ၀ကသုတ္ႏွင့္ အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
၃။ နာဠာဂီရိေအာင္-နာဠာဂိရႎ ဂဇ၀ရံ-ဂါထာမွာ စူဠ၀ါပါဠိႏွင့္ စူဠဟံသဇာတ္ အ႒ကထာႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထားပါသည္။
၄။ အဂၤုလိမာလေအာင္-ဥကၡိတၱခဂၢ-ဂါထာမွာ ေထရဂါထာ ၀ိနည္းမဟာ၀ါ၊ မဇၩမိပဏၰာသ အဂၤုလိမာလသုတ္ႏွင့္ အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
၅။ စိဥၥမာဏေအာင္-ကတြာန က႒မုဒရံ-ဂါထာမွာ ဓမၼပဒအ႒ကထာ စိဥၥမာဏ၀တၳဳ, အပဒါနအ႒ကထာ ပထမတြဲ၊ မဟာပဒုမဇာတ္ တို႔ႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထားပါသည္။
၆။ သစၥကပရိဗိုဇ္ေအာင္-သစၥံ ၀ိဟာယ-ဂါထာမွာ စူဠကာလိဂၤဇာတ္, မဇၩိမပဏၰာသ စူဠသစၥကသုတ္, အဖြင့္ႏွင့္ အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
၇။ နေႏၵာပနႏၵေအာင္-နေႏၵာပနႏၵဘုဇဂံ-ဂါထာမွာ ေထရဂါထာႏွင့္ ၀ိသုဒၶိမဂ္အ႒ကထာ နေႏၵာပနႏၵနာဂဒမန ကထာႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
၈။ ဗကျဗဟၼာေအာင္-ဒုဂၢါဟဒိ႒ိဘာဇေဂန-ဂါထာမွာ ျဗဟၼသံယုတ္ ဗကျဗဟၼာသုတ္, မူလပဏၰာသ ျဗဟၼနိမႏၲနိက သုတ္တို႔ႏွင့္အညီ ေရးဖြဲ႔ထားသည္။
( သုေတသီတို႔ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္ၾကပါကုန္။)

( ေအာင္ျခင္းနိႆယမ်ား )
အျပင္ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ဂါထာမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာ္ရွင္တို႔က နိႆယမ်ား ေရးသားခဲ့ၾကသည္၊ ဆယ္ေစာင္တြဲ၌ ပါရွိေသာ နိႆယမွာ အနက္ဆန္တိုတိုႏွင့္ ရိုးရိုးပင္ ျပန္ဆိုထားသည္၊ ရဟန္း, ရွင္, လူတိုင္း သင္ၾကားခဲ့ရေသာ အနက္ျဖစ္သည္။
ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းျပဳ ေရႊေတာင္ျမိဳ႔ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ အနက္ျမန္မာျပန္ဆိုထားေသာ အျပင္ေအာင္ျခင္း ရွစ္ပါး နိႆယကို သဇၨန၀ိလာသိနီက်မ္းတြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ အနက္ဆန္ကို လကၤာသြားျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးထားသည္၊ သာယာ၀တီ ဦးေညယ်-စေသာ အျခားပညာရွင္တို႔၏ နိႆယမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

( စကားေျပ ၀တၳဳမ်ား )
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွင္တို႔က ျမန္မာစကားေျပျဖင့္ အသီးသီးေရးသားခဲ့ ၾကသည္၊ အေရအတြက္မ်ားလြန္း၍ အတိအက်ေဖာ္ျပရန္ မလြယ္ပါ၊ စကားေျပက်မ္းမ်ားအနက္-
၁။ က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္၏ ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းႀကီးႏွင့္
၂။ ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသ၏ မဟာဗုဒၶ၀္က်မ္းႀကီးမွာ သုေတသီတို႔ အားထားေလာက္ေသာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး စြယ္စံုက်မ္းႀကီး ၂-ဆူျဖစ္သည္။

( ေအာင္ျခင္းကဗ်ာမ်ား )
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးအေၾကာင္းကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ပညာရွင္တို႔က ကဗ်ာလကၤာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဖြဲ႔ထားၾကသည္။
၁။ ဘိုးေတာ္မင္းတရား လက္ထက္ အမည္မသိ ဆရာတဦး၏ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ရကန္။
၂။ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္၏ အ႒ဇယ ေမာ္ကြန္း။
၃။ မင္းကြန္း အာဒိ၀ဋံသကာေထရ္၏ ရွစ္လံုးဖြဲ႔ ကဗ်ာ။
၄။ ပါရမီေတာ္ခန္းပ်ိဳ႔ ဋီကာက်မ္းျပဳ အရွင္ေကာသလႅ (ဓမၼာစရိယ ဘီေအ-ဂုဏ္ထူး) ၏ ေအာင္ျခင္း သံဆန္းကဗ်ာတို႔မွာ လူသိမ်ား၍ ထင္ရွားသည္၊ ဆီးဘန္နီဆရာေတာ္ ေရးသားျပဳစုေသာ က၀ိမ႑နေမဒနီ က်မ္းႀကီးတြင္ ပါေသာ အ႒ဇယေမာ္ကြန္းမွာ အက်ယ္၀န္းဆံုးေသာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ရသေျမာက္ ကဗ်ာ၀တၳဳႀကီး ျဖစ္သည္။ ရွာေဖြေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

( ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ေတးဂီတ )
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးအေၾကာင္းကို လယ္တီေကာ၀ိဒ-က စာသားျပဳစု၍ သဟာယဆရာတင္-က သီခ်င္းေရးစပ္ျပီး ၁၉၄၁-ခုႏွစ္တြင္ ေအ၀မ္းဓာတ္ျပား ကုမၸဏီမွ အဆိုေက်ာ္ ေမရွင္ျဖင့္ အသံသြင္းထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ေရာင္မေလာက္ေအာင္ တြင္က်ယ္ခဲ့သည္၊ ေမရွင္၏သီခ်င္းမွာ ယေန႔တိုင္ လူတိုင္းႏွစ္သက္၍ ေက်ာ္ၾကားဆဲ ရွိေနသည္၊ သီခ်င္းသံၾကားရံုျဖင့္ ဗုဒၶဘုရားအေပၚ ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္မ်ား တဖြားဖြား တိုးပြား၍ အက်ိဳးမ်ားလွသည္။
စာေရးဆရာႀကီး ဦးဉာဏ-ကလည္း ၁၉၄၀-ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးသီခ်င္းကို ေရးစပ္၍ ျဗိတိသွ် ဓာတ္ျပားကုမၸဏီမွ အဆိုေက်ာ္ ရုပ္ရွင္မင္းသား ခင္ေမာင္ရင္ျဖင့္ အသံသြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေမရွင္၏ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးေလာက္ လူသိမမ်ားလွ၊ တခါတရံ ျမန္မာ့အသံမွ ထုတ္လြင့္ေပးတတ္သည္။

( ေရွ႔ေနာက္အစဥ္ )
ဆယ္ေစာင္တြဲပါ ဂါထာမ်ားကို ၾကည့္၍ ေရးစီထားေသာ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးသီခ်င္းမွာ ျမတ္စြာဘုရား ၀ါဆိုစဥ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ၾကည့္သည့္အခါ ေရွ႔ေနာက္ အစဥ္ထားပံု လြဲေနသည္၊ ၀ါဆိုစဥ္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သင့္သည္။
၁။ ဘုရားျဖစ္ေသာေန႔တြင္ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။
၂။ ပဥၥမ၀ါတြင္ အာဠ၀ီျပည္၌ သစၥကပရိဗုိဇ္ကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။
၃။ ဧကာဒသမ၀ါတြင္ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းႏွင့္ ဗကျဗဟၼာကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။
၄။ စုဒၵသမ၀ါတြင္ အဂၤုလိမာလႏွင့္ စိဥၥမာဏကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။
၅။ ေသာဠသမ၀ါတြင္ အာဠာ၀ကဘီလူးကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။
၆။ ၀ီသတိေျမာက္၀ါတြင္နာဠာဂီရိဆင္ႀကီးကို ေအာင္ေတာ္မူသည္။

( အင္း၀ေခတ္ႏ်င့္ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး )
ပုဂံေခတ္တြင္ ေအာင္ျခင္းဂါထာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အင္း၀ေခတ္တြင္မူ အထင္အရွား ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ဓုတင္အေၾကာင္းကို ဖြဲ႔ဆိုထားေသာ ရွင္မဟာသီလ၀ံသ၏ ရတုပိုဒ္စံု ၃-ပုဒ္အနက္-
( မယွဥ္သဘင္၊ စိတ္ကိုသင္၍၊ ေတာ၀င္ပီပီ၊ ညရီနံနက္၊ ခတ္တံျမက္ျဖင့္၊ ကိုယ္လက္က်န္းေအာင္၊ သံုးေရေဆာင္၍၊ ေညာင္ေဗာဓိပင္၊ ေစတီျပင္မွာ၊ သုတ္သင္၀တ္တက္၊ ရွိခိုးလ်က္ပင္၊ ေက်ာင္းထက္ေရာက္ခါ၊ မဟာသမယ၊ အ႒ေဇယ်ာ၊ မဂၤလာႏွင့္၊ ရတနာေရႊခ်ဳိင့္၊ တံတိုင္ပမာ၊ ေစာင္ရန္းကာမွ )-ဟူေသာ
စာပိုဒ္ကို ေထာက္ေသာအားျဖင့္ အင္း၀ေခတ္တြင္ ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ဂါထာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ, ရြတ္အံသရဇၩာယ္မႈ တြင္က်ယ္စြာျပဳေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာႏိုင္ပါျပီ။

လူငယ္လူရြယ္မ်ား အလြယ္တကူသေဘာေပါက္ နားလည္ေစရန္ မူရင္းပါဠိဂါထာ၏ေအာက္တြင္ ပါဠိမဖက္ ျမန္မာသက္သက္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပလိုက္ေပသည္။

( အျပင္ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ပါဠိ ႏွင့္ ျမန္မာျပန္ )
၁။ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
ဗာဟံုသဟႆမဘိနိမၼိတ သာဓု၀ႏၲံ ၊
ဂိရိေမခလံ ဥဒိတေဃာရံ သေသနမာရံ ။
ဒါနာဒိဓမၼ၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါမုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

လက္ရံုးတေထာင္ လက္နက္တေထာင္ ဖန္ဆင္းကာ ဂိရိေမခလာဆင္ကို စီး၍လာေသာ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္သည္ဗိုလ္ပါႏွင့္တကြ မာရ္နတ္သားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဒါနပါရမီစေသာ တရားေတာ္အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ၊ မာရ္နတ္သားကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၂။ အာဠာ၀က ဘီလူးကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
မာရာတိေရက မဘိယုဇၩိတ သဗၺရတၱႎ ၊
ေဃာရံ ပနာဠ၀က မကၡမထဒၶယကၡံ ။
ခႏၲီ သုဒႏၲ ၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

မာရ္နတ္သားထက္ လြန္ကဲစြာ ညဥ့္လံုးေပါက္ စစ္ထိုးႏိုင္၍ ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းျပီး သူတပါးတို႔ သည္းမခံႏိုင္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းခက္မာေသာ အာဠာ၀ကဘီလူးႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ သည္းခံေတာ္မူျခင္း, ေကာင္းစြာယဥ္ေက်းေစေတာ္မူျခင္း အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ၊ အာဠာ၀ကဘီလူးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၃။ နာဠာဂိရိဆင္ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
နာဠာဂိရႎ ဂဇ၀ရံ အတိမဒၵဘူတံ ၊
ဒါ၀ဂၢိစကၠမသနီ၀ သုဒါရုဏႏၲံ ။
ေမတၱမၺဳေသက၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

ေတာမီး မိုးႀကိဳးစက္ကဲ့သို႔ ၾကမ္းၾကဳတ္၍ အလြန္မုန္ယစ္ေနေသာ အဇာတသတ္မင္း၏ စီးေတာ္ဆင္ နာဠာဂိရိကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေမတၱာေတာ္ေရ သြန္းျခင္း အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ၊ နာဠာဂိရိဆင္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုအား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၄။ အဂၤုလိမာလကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
ဥကၡိတၱခဂၢမဘိဟတၳ သုဒါရုဏႏၲံ ၊
ဓာ၀ံ တိေယာဇနပထဂၤုလိမာလ၀ႏၲံ ။
ဣဒၶိဘိသခၤတမေနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

သန္လ်က္ကို လက္၌ ေျမႇာက္မုိး၍ အလြန္ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္သူ သံုးယူဇနာခရီးကို မေမာမပန္း တဟုန္တည္း ေျပးစြမ္းႏိုင္သူ လက္ညိႇဳးပန္းကံုးဆြဲထားသူ အဂၤုလိမာလ လူဆိုးႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဖန္ဆင္းထားေသာ စိတ္တန္ခိုးျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ၊ အဂၤုလိမာလ လူဆိုးႀကီးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၅။ စိဥၥမာဏကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
ကတြာန က႒မုဒရံ ဣ၀ ဂဗၻိနိယံ ၊
စိဥၥာယ ဒု႒၀စနံ ဇနကာယမေဇၩ ။
သေႏၲန ေသာမ၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

တရားနာၾကေသာ လူရွင္ရဟန္း ပရိသတ္တို႔၏ အလယ္၌ သစ္သားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိန္းမ၏ ၀မ္းဗိုက္ကဲ့သို႔ အတုျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္လာသူ စိဥၥမာဏ၀ိကာ အမည္ရွိေသာ မိန္းမယုတ္၏ မဟုတ္မတရား စြပ္စြဲဖ်က္ဆီးေသာ စကားကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ျငိမ္သက္ျဖဴစင္ ခ်မ္းေအးေသာ အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ၊ စိဥၥမာဏ မိန္းမယုတ္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၆။ သစၥကပရိဗုိဇ္ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
သစၥံ ၀ိဟာယ အတိသစၥက၀ါဒေကတံု ၊
၀ါဒါဘိေရာပိတမနံ အတိအႏၶဘူတံ ။
ပညာပဒီပ ဇလိေတာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

မွန္ေသာစကားကို ပယ္၍ မမွန္ကို အမွန္လုပ္ကာ ၀ါဒမွားကို တံခြန္အလား လြင့္ထူသြားသူ, မိမိ၏၀ါဒျဖင့္ သူတပါးအို႔အား ႏွိမ္နင္းလိုေသာ စိတ္ထားရွိသူ, အလြန္မိုက္မဲသည့္ ကူဋဒႏၲေခၚေသာ သစၥကပရိဗိုဇ္ကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပညာတန္ေဆာင္ ဆီမီးေရာင္ကို ညႇိထြန္းေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ။ သစၥကပရိဗိုဇ္ကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၇။ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
နေႏၵပနႏၵဘုဇဂံ ၀ိ၀ိဓံ မဟိဒၶႎ ၊
ပုေတၱန ေထရဘုဇေဂန ဓုနာပယေႏၲာ ။
ဣဒၶဴပေဒသ ၀ိဓိနာ ဇိတ၀ါ မုနိေႏၵာ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

အထူးထူးအျပားျပား တန္ခိုးႀကီးမားေသာ နေႏၵာပနႏၵ နဂါးမင္းကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ တပည့္သားျဖစ္သူ ရွင္ေမာဂၢလာန္ကို ႏွစ္ဆႀကီးေသာ နဂါးအသြင္ျဖင့္ အခိုးအလွ်ံကို လႊတ္ေစလ်က္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း၌ နည္းညႊန္ ဥပေဒေပးေသာ အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ။ နေႏၵာပနႏၵနဂါးမင္းကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။

၈။ ဗကျဗဟၼာကို ေအာင္ျမင္ျခင္း
ဒုဂၢါဟဒိ႒ိဘုဇေဂန သုဒ႒ဟတၳံ ၊
ျဗဟၼံ သုတံ ဇုတိမဟိဒၶႎ ဗကာဘိဓာနံ ၊
တံ ေတဇသာ ဘ၀တု ေမ ဇယမဂၤလဂၢံ ။

မေကာင္းေသာအယူ မိစၧာဒိ႒ိေျမြဆိုး လက္၌ကိုက္ခဲျခင္းခံရသူ ေက်ာ္ေစာ၍ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႀကီးမားေသာ တန္ခိုးရွင္ ဗကျဗဟၼာႀကီးကို ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဉာဏ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အဆိပ္ေျဖေဆး အစီအရင္ျဖင့္ ေအာင္ေတာ္မူေလျပီ။ ဗကျဗဟၼာႀကီးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္အား ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစ။
( ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ပါဠိႏွင့္ ျမန္မာျပန္ ျပီး၏ )


( မင္းကြန္း အာဒိ၀ဋံသကာေထရ္ သီကံုးေရးဖြဲ႔ေသာ အျပင္ေအာင္ျခင္း ရွစ္ျဖာ-ရွစ္လံုးဖြဲ႔ ဓမၼကဗ်ာ )
၁။ ေဗာဓိေညာင္နန္း ေအာင္၀န္းရိပ္သာ ၊
တေထာင္လက္ရံုး စက္ဘုန္းလွ်ံျဖာ ။
မာရ္နတ္မင္းႏွင့္ သင္းပင္းဗိုဇ္ပါ ၊
တို႔ဘုရား တရားေတာ္ျဖင္သာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းလက္ဦးစြာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၂။ အာဠာ၀က ယကၡယုတ္မာ ၊
ညဥ့္သံုးယာမ္လံုး အံုးအံုးၾကြက္ညာ ။
လက္နက္မိုးျဖင့္ ထစ္ႀကိဳးတိုက္လာ ၊
ခႏၲီထံုး က်င့္သံုး-တို႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္း-ဒုတိယာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၃။ နာဠာဂိရိ မည္ရွိထင္စြာ ၊
ေတာမီးမိုးႀကိဳး စက္မ်ိဳးပမာ ။
ၾကမ္းတမ္းရုန္႔ရင္း မုန္ဆင္းသတၱ၀ါ ၊
ေမတၱာမိုး ေစြျဖိဳး-တို႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္း-တတိယာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၄။ လက္ညႇိဳးစံုပန္း ဆင္ျမန္းလ်က္သာ ၊
အဟႎသက ေစာရ-လူစြာ ။
သတ္မည္ေကာဟု လ်င္ေဆာလိုက္လာ ၊
တန္ခိုးစြမါး ဖန္ဆန္း-တို႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းစတုတၳာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၅။ ကိုယ္၀န္စြဲပိုက္ ၀မ္းတိုက္တူစြာ ၊
သစ္သားကိုလုပ္ မိယုတ္စိဥၥာ ။
ပရိသတ္ထဲ စြပ္စြဲေလရာ ၊
သာယာညင္း မိန္႔လွ်င္း တိူ႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းပဥၥမာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၆။ အမွန္ပယ္ရွား အမွားကိုသာ ၊
၀ါဒမွန္ကင္း ေထာင္လွ်င္းစိူက္ကာ ။
လူ,ပရိဗိုဇ္ အမိုက္သစၥကာ ၊
ပညာမီး ညႇိသီး တို႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းဆ႒မာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၇။ မဟာနေႏၵာ မာန္ေျပာထူစြာ ၊
နဂါးရန္ႀကီး ဖ်က္ဆီးစိမ့္ငွါ ။
၀ဲရံေထရ္အား မျခားခ်ိန္ခါ ၊
လူ,ထိပ္မိုး တန္ခိုးညႊတ္ျပကာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းသတၱမာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

၈။ အယူေဖာက္လြဲ ေျမြခဲလက္မွာ ၊
တန္ခိုးရွိန္အား ႀကီးမားထင္စြာ ။
ျဗဟၼာဗက ဗာလယုတ္မာ ၊
ဉာဏ္ေတာ္ေဆး တိုက္ေကၽြး-တို႔ျမတ္စြာ ။
အေခါင္နင္း ေအာင္ျခင္းအ႒မာ ၊
ငါတို႔လဲ ထိုနဲ-ေအာင္ေစပါ ။

မွတ္ခ်က္။
အာဒိ၀ဋံသကာေထရ္ဆိုသည္မွာ ေနာင္အခါ ပထမဆံုး တိပိဋကဓရဘြဲ႔ကို ရရွိေတာ္မူေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၱသာရ မေထရ္ျမတ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


ပါရမီခန္းပ်ိဳ႔ဋီကာ က်မ္းျပဳဆရာေတာ္ အရွင္ေကာသလႅ ( ဓမၼာစရိယ၊ ဘီေအ ) ေရးသားဖြဲ႔ဆိုေသာ
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ကဗ်ာမ်ား

၁။ မာရ္နတ္ေအာင္ပြဲ
လက္ရံုးတေထာင္ အသြင္ဆန္းနဲ႔ ၊ ဆင္ၾကမ္းကိုတဲ့ စီးလို႔လာ ။
မာရ္နတ္ဘုရင္ ပလႅင္လုဖို႔ ၊ ေသနင္ထုနဲ႔ တိုက္ခိုက္တာ ။
ပါရမီေတြ သက္ေသျပဳလို႔ ၊ ၀သုန္ေျမထု ညြန္ျပရာ ။
မာရ္စစ္ေတြဟာ ေက်ကာပ်က္လို႔ ၊ ဟိုထြက္သည္ထြက္ ေျပးရရွာ ။
နဘံလႊမ္းမိုး ျဖန္းျဖန္းက်ိဳး ၊ ပန္းမိုးခ်လို႔ရြာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-အရဟ ပထမေအာင္စဥ္ပါ ။

၂။ အာဠာ၀က ေအာင္ပြဲ
ေဒါသျပင္းစြာ တင္းမာလွ ၊ မင္းမာရထက္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ။
လက္နက္ကိုးျဖာ မိုးရြာလစ္ ၊ ဘြဲ႔ျပဴပစ္လို႔ စစ္ထိုးတာ ။
ဗုဒၶျမတ္စြာ ေမတၱာပြားလို႔ ၊ သစၥာတရားနဲ႔ ေခ်ပရာ ။
လက္နက္ေတြဟာ ေျခေတာ္အနီး ၊ ပန္းစည္းပန္းဆုပ္ ေျခသုတ္ပမာ ။
အာဠ၀က မာန္စြယ္က် ၊ ဦးခ်၀ပ္တြားလာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-သုဂတ ဒုတိယေအာင္စဥ္ပါ ။

၃။ နာဠာဂိရိဆင္ ေအာင္ပြဲ
နာဠာဂိရိ ဆင္ေျပာင္မိုက္ကို ၊ ေသရည္တိုက္လို႔ ခိုင္းတဲ့ခါ ။
ေလာင္မီးစံပံု မာန္ဟုန္ျပင္းလို႔ ၊ နင္းဖို႔ သတ္ဖို႔ အတင္းလာ ။
ဓာတ္ျဗဟၼစိုရ္ လွစ္ကာႏိုး ၊ ေမတၱာမိုးနဲ႔ သြန္းလိုက္တာ ။
ႏွာေမာင္းေလးကို ေကြးကာကုပ္လို႔ ၊ ဒူးတုပ္၀ပ္တြား ညႊတ္သြားရွာ ။
တိုက္ဆင္ေျပာင္ႀကီး လိမၼာျပီး ၊ ျငမ္ႀကီးျငိမ္သက္လာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ဇိန တတိယေအာင္စဥ္ပါ ။

၄။ အဂၤုလိမာလ ေအာင္ပြဲ
သန္လ်က္ကို ယမ္းကာေ၀ွ႔လို႔ ၊ လမ္းလာသေရြ႔ သတ္ျဖတ္ကာ ။
လက္ေခ်ာင္းေတြကို သီကာတြဲလို႔ ၊ လည္မွာဆြဲတဲ့ လူၾကမ္းဟာ ။
ဘုရားရွင္ကို လမ္း၀ယ္ေတြ႔ေတာ့ ၊ ဖမ္းမယ္ေဟ့လို႔ ေျပးလိုက္ရာ ။
တန္ခိုးေတာ္ဘိညာဥ္ ထင္စြာျပဳမွ ၊ အဂၤုလိမာလ ညြတ္တြားလာ ။
တရားေရေအး အျမိဳက္ေဆး ၊ တိုက္ေကၽြးကၽြတ္ေစတာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ႏုတၱရ စတုတၳေအာင္စဥ္ပါ ။

၅။ စိဥၥမာဏ ေအာင္ပြဲ
ပ်ဥ္ခ်ပ္ေတြကို ခံေခြျပဳလို႔ ၊ သေႏၶအတုနဲ႔ စိဥၥမာ ။
အရွက္ကြဲရံု ဂုဏ္ေတာ္ျဖဳတ္ဖို႔ ၊ သမုတ္စြပ္စြဲ လူထဲမွာ ။
ျငိမ္းေအးေမတၱာ ဓာတ္တရားေၾကာင့္ ၊ နတ္သိၾကားတို႔ မေနသာ ။
ပ်ဥ္ႀကိဳးေျဖကာ ေျခကိုျဖတ္လို႔ ၊ ေျမ်ိဳဟပ္ေတာ့ ငရဲမွာ ။
ဂုဏ္ေတာ္တန္ခိုး ဆတမ္းပိုး ၊ တိုးလို႔တက္လို႔လာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ယွဥ္မရ ပဥၥမေအာင္စဥ္ပါ ။

၆။ သစၥကပရိဗိုဇ္ ေအာင္ပြဲ
၀ါဒခ်င္းျပိဳင္ ႏိုင္မလားလို႔ ၊ ဘုရားကိုတဲ့ အတ္တုလာ ။
အယူတေထာင္ ေဆာင္ကိုမိုက္တဲ့ ၊ ပရိဗိုဇ္ကြဲ႔ သစၥကာ ။
မိမိကုိယ္ဟာ အတၱလားလို႔ ၊ ျမတ္စြာဘုရား ေမးတဲ့ခါ ။
မသိေတြမႈိင္ ေျဖႏိုင္ဘဲမို႔ ၊ ေခြယိုင္လဲလို႔ ရႈံးရတာ ။
တိတိၱအမ်ိဳး မာန္စြယ္က်ိဳး ၊ ငံ႔ုလွ်ိဳးေနရရွာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ျမတ္လွ ဆ႒မေအာင္စဥ္ပါ ။

၇။ နေႏၵပနႏၵ နဂါးမင္း ေအာင္ပြဲ
နေႏၵာပနန္ မ်က္မာန္ၾကြ ၊ ခက္ထန္လွတဲ့ နဂါးဟာ ။
ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ေခြပတ္ျပီးေတာ့ ၊ ကတ္သီးကတ္သတ္ ရန္ျပဳတာ ။
ဘုရားသခင္ မယွဥ္ေလာက္ေတာ့ ၊ ရွင္ေမာဂၢလာန္နဲ႔ ျပိဳင္ေစရာ ။
လက္၀ဲေတာ္ရံ စ်ာန္တန္ခိုးနဲ႔ ၊ မာန္ဟုန္ခ်ိဳးလို႔ ဆံုးမတာ ။
နတ္နဂါးမင္း ေျခေတာ္ရင္း ၊ ၀ပ္စင္းခယလာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ျမတ္လွ သတၱမေအာင္စဥ္ပါ ။

၈။ ဗကျဗဟၼာ ေအာင္ပြဲ
ဗကဆိုသူ လူတမ်ိဳးနဲ႔ ၊ အယူဆိုးတဲ့ မိုးျဗဟၼာ ။
အနိစၥကို နိစၥပဲလို႔ ၊ စိတ္ကစြဲလို႔ လြဲခဲ့တာ ။
တို႔ဘုရားရွင္ လ်င္စြာၾကြလို႔ ၊ ထင္စြာျပေတာ့ ျမတ္ဓမၼာ ။
တန္ခိုးခ်င္းေတာင္ တူသလားလို႔ ၊ လူဘုရားက ျပတဲ့ခါ ။
မိုးျဗဟၼာႀကီး မာန္ကြာျပီး ၊ ရႈံးႀကီးရႈံးရရွာ ။
အဲဒါက ဘဂ၀ါ-ျမတ္လွ အ႒မေအာင္စဥ္ပါ ။


( ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး သီခ်င္း )
( စာသား ပထမေက်ာ္ လယ္တီေကာ၀ိဒ )

ေရး-သဟာယ ဆရာတင္ ။ ဆို-ေမရွင္ ။
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ---အသံၾကားတဲ့ခါ---စီးပြားဥစၥာ အဟုတ္မၾကာ ေအာင္မွာ က်န္းမာ--ခ်မ္းသာပါလို႔---ေဘးရန္မ၀ိုင္း---ၾကံတိုင္းေအာင္ ေဆာင္တိုင္းေျမာက္မွာ ၇-ရက္သားသမီးမ်ားနဲ႔ နတ္-လူ-ျဗဟၼာ။
သကၠရာဇ္ေကာဇာ တရာ့သံုးခုမွာ လျပည့္ေႏြကဆုန္ ေရႊဘုန္းေတာ္ေျခာက္ျဖာ ေတာက္ခါ မဟာေဗာဓိ ေညာင္ပင္ေအာက္မွာ ဘုရားအျဖစ္ တရားအစစ္နဲ႔ ေရႊပလႅင္ထက္မွာ စံပယ္ခ်ိန္ခါ ေျပာင္မာတင္ ေမခလာ ဆင္ရတနာစီးလို႔ မာရ္နတ္မင္းရယ္ အားမာန္တင္းကာ ၀သ၀တီ နတ္ျပည္ကလာ စစ္ခ်ီကာ မာန္ေတြမူလို႔ ဘုရားကိုယွဥ္တု ပလႅင္လုျပန္တာ၊ သည္းခံပါ၍ အမ်က္မထား---ပါရမီဆယ္ပါးနဲ႔---မာရ္နတ္ရန္ နင္းႏွိမ္ေပရွာ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းပထမပါ။

အာဠ၀ီျပည္အနီး ေညာင္ပင္ႀကီးမွာ တဦးတည္း ဘီလူးႀကီး အာဠ၀ကစံရာ တေန႔ေသာ္ ျမတ္စြာဘဂ၀ါ သူ႔စံနန္း ျမန္းေတာ္မူလာ၊ ဘီလူးႀကီး အာဠာ၀က ယမ္းပံုမီးက် တားမရ ဆီးမႏိုင္ ေဒါသလႈိင္ကာ၊ ဘုရားကိုျပိဳင္ဆိုင္ မႏိုင္ျငား မာန္စြယ္မ်ားလည္း က်ရရွာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းဒုတိယပါ။

အခါတပါး ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇျဂိဳဟ္ျပည္လမ္းမွာ ဆြမ္းခံၾကြလာခိုက္ သတ္လိုက္မယ္တဲ့ ေဒ၀ဒတ္မိုက္ရယ္ ၾကံစည္ျပန္တာ၊ နာဠာဂီရိ အမည္ရွိတဲ့ဆင္ကို အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ အတင္းတိုက္လို႔သာ၊ ဘုရားျမတ္စြာကိုပင္ အနင္းခိုင္းလိုက္တာ၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ဆင္မိုက္ႀကီးမွာ ဒူးတုပ္ရရွာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းတတိယပါ။

( ေရွးသေရာအခါ သာ၀တၳိျပည္ဌာနမွာ လူဆိုးဗိုလ္ အဂၤုလိမာလဟာ သန္လ်က္ဓားကို သူ႔လက္ဖ်ားက မခ်ပါ-၂) ဓားျပႀကီးလုပ္၍ ဆိုးယုတ္ပံုမွာ လက္ညႇိဳးေတြ ခုတ္လို႔သာ၊ ထိုအခါ ဘုရားၾကြလို႔ မမွားရဖို႔ တရားျပေတာ္မူရွာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒ~ဓျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းစတုတၳပါ။

ျမတ္တရားေတာ္ ျမြက္ရွာပါလို႔ သိၾကားျဗဟၼာ အမ်ားသတၱ၀ါဗိုလ္ပံု ပရိသတ္စံုတဲ့ မဂၤလာပြဲမွာ စိဥၥမာဏ မိန္းမယုတ္မာ သူ႔ဗိုက္ကို ပ်ဥ္ခ်ပ္ဖံုးကာ ဘုရားေဂါတမနဲ႔ ကမၼ႒ာန္းေဇာက်ကာ ငိုေၾကြး-အရွက္မြန္-ကိုယ္ေလး-လက္၀န္ ရွိတဲ့ပံုဟန္ေဆာင္လို႔ သူစြပ္စြဲလာ၊ အျပစ္ေတာ္မယူပဲ လူပံုထဲမွာ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းပဥၥမပါ။


သံုးလူ႔ထြဋ္ထား ျမတ္ဘုရားေဒသနာ မွတ္သားဖြယ္ ေ၀ေနယ်ာ အနိစၥရယ္ ဒုကၡရယ္ အနတၱတရားကို မွားတယ္ဆို၍ မၾကည္ညိဳျပန္တာ၊ အယူလြဲတဲ့ ငရဲမိစၧာ သစၥကပရိဗိုဇ္ မလိမၼာ၊ ေဒသနာေတာ္ အနႏၲကို ျမတ္ဘုရားက ေနာင္မမွားေအာင္ သစၥကကို တရားျပရွာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းဆ႒မပါ။

ဇမၺူကၽြန္း ျမင္းမိုရ္ေရႊေတာင္ခါးပန္းမွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ နတ္နဂါးပါ မွတ္သား-ေလာက္စရာ၊ နေႏၵာပနႏၵ လွ်ပ္တျပက္ အသက္ရာကုေဋ ေခၽြခြင္း-ေျမြမင္းရာဇာ ျမတ္ဘုရားတဲ့သားေတာ္ ရွင္ေမာဂၢလာန္၊ ႏွိမ္နင္းဖို႔ လႊတ္လို႔သာ၊ စိတ္ႏွလံုးသိမ္ေမြ႔ကာ နဂါးႀကီးေခါင္းငိုက္ ဦးစိုက္ပါလို႔ ခစားဖို႔ေရာက္လို႔လာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းသတၱမပါ။

ျဗဟၼာ့ဘံုမွာ တန္ခိုးဂုဏ္ မာန္သတင္း ေနဆယ္စင္းသို႔ ပံုပမာ၊ ဗကျဗဟၼာႀကီးဟာ အမွားႀကီးမွားလို႔ အယူသည္းေနရွာ၊ ငါသာျမဲတယ္ စိတ္မွာစြဲကာ ဘုရးကိုပင္ ကန္႔လန္႔တိုက္၍ မိုက္ေနပံုကို ဆိုးေနပံုကို ဘဂ၀ါဘုရားကသာ ေဒသနာတရားျပကာ၊ အဲဒီေတာ့ ဗကျဗဟၼာ မာန္စြယ္က်လို႔ ရွိခိုးရတာ၊ ေမတၱာဓာတ္နဲ႔ ဗုဒၶျမတ္စြာ ေဆာင္ႏွင္းခဲ့ ေအာင္ျခင္းအ႒မပါ။


( ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး ၀တၳဳမ်ား )
၁။ မာရ္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ပံု
မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းသည္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ေအာက္ရွိ ပလႅင္ေပၚ၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြ ထိုင္ေနေတာ္မူလ်က္ ဘုရားမျဖစ္သမွ် ဤသို႔ေနျခင္းကို မဖ်က္ေတာ့အံ့-ဟု အဓိ႒ာန္ကာ ေနေတာ္မူ၏၊ ျဗဟၼာသိၾကား နတ္အမ်ားလည္း ထံေတာ္ပါးသို႔ ေရာက္လာၾက၏။

ထိုသို႔ထိုင္ေနပံုကို ျမင္၍ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္မည္ကို သိေသာ မာရ္နတ္မင္းသည္ နတ္စစ္သည္မ်ား စုေဆာင္းျပီး ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္၍ လက္ရံုးတေထာင္ လက္နက္တေထာင္ ဖန္ဆင္းကာပလႅင္ေတာ္ကို လုရန္ ႀကိဳးစားတိုက္ခိုက္ေလ၏။ ရန္ျပဳလာသူ မာရ္နတ္သားအား ျမတ္စြာဘုရားက ေမတၱာဓာတ္ကို ေစလြတ္လ်က္ (ဒါနာဒိဓမၼ၀ိဓိနာ) ဒါနပါရမီစေသာ တရားေတာ္ အစီအရင္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းၾကည္ျဖဴစြာ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလ၏။

၂။ အာဠာ၀ကကို ေအာင္ျမင္ပံု
အာဠ၀ီျပည္အနီး ေညာင္ပင္ႀကီးကို ဗိမာန္ျပဳ၍ ေနထိုင္ေသာ ဘီလူးႀကီးသည္ မာရ္နတ္သားထက္ ေၾကာက္ဖြယ္ ေကာင္း၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အာဠ၀ကကို ဆံုးမရန္ ဘီလူးႀကီးမရွိခိုက္ သူ၏ဗိမာန္သို႔၀င္၍ ေနေတာ္မူ၏၊ တံခါးေစာင့္နတ္က ဟိမ၀ႏၲာနတ္သဘင္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ သူ႔သခင္ အာဠ၀ကအား အက်ိဳးပ=အေၾကာင္း သြားေရာက္ေျပာၾကးေလ၏၊ အာဠ၀ကဘီလူးႀကီးသည္ နတ္သဘင္အစည္းအေ၀းမွ ခ်က္ခ်င္းထြက္ခြါ၍ ေကလာသေတာင္ထြဋ္ေပၚသိုပ ခုန္တက္ကာ--ငါဟဲ့ အာဠ၀က-ဟု ၾကံဳး၀ါး၍ လက္နက္ ၉-မ်ိဳးျဖင့္ ညဥ့္လံုးေပါက္ စစ္ထိုးတိုက္ခိုက္ေလ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ေသာ အာဠ၀ကဘီလူးႀကီးအား ေမတၱာဓာတ္ကို ေစလႊတ္လ်က္ ( ခႏၲီသုဒႏၲ၀ိဓိနာ ) သည္းခံေတာ္မူျခင္း ေကာင္းစြာ ယဥ္ေက်းေစေတာ္မူျခင္း အစီအရင္ျဖင့္ ေအးခ်မ္းၾကည္ျဖဴစြာ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူေလ၏။

လက္နက္ ၉-မ်ိဳး
၁။ ၀ါတမ႑လ-ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ျခင္း။
၂။ မဟာ၀ႆ-ႀကီးမားေသာ မိုးႀကီး ရြာခ်ျခင္း။
၃။ ပါသာဏ၀ႆ-ေက်ာက္ခဲမိုး ရြာေစျခင္း။
၄။ ပဟာရဏ၀ႆ-လက္နက္မ်ိဳးစံုမိုး ရြာေစျခင္း။
၅။ အဂၤါရ၀ႆ-မီးက်ီးမိုး ရြာေစျခင္း။
၆။ ကုကၠဳဠ၀ႆ-ျပာပူမိုး ရြာေစျခင္း။
၇။ ၀ါဠဳက၀ႆ-သဲမုန္တိုင္းမိုး ရြာေစျခင္း။
၈။ ကလလ၀ႆ-ရြံ႔ညြန္မိုး ရြာေစျခင္း။
၉။ အႏၶကာရ-အမိုက္ေမွာင္ႀကီး က်ေစျခင္း။


၃။ နာဠာဂီရိဆင္ကို ေအာင္ျမင္ပံု

No comments: