Thursday, February 12, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၇ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ပထမံဂါထာႏွင့္ အစိေႏၲယ် ေလးပါးဂါထာ )
၁။ သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္ ပထမံဂါထာတြင္ အခ်ဳိ႔က်မ္း၌ ေနာက္ဆံုးပိုဒ္မွာ
( ၀ိဘေဇ ကမေတာ ပဌေမန ၀ိနာ )-ဟု ေတြ႔ရ၍
အခ်ိဳ႔မွာ ( ကမေတာ ၀ိဘေဇ ပဌေမန ၀ိနာ )-ဟု ေတြ႔ရပါသည္။
မည္သည္က အမွန္ျဖစ္သည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။

၂။ အစိေႏၲယ်ေလးပါး ဘုရားရွိခိုးဂါထာ ၀ါစာ အစိေႏၲယ်ပုဒ္တြင္
( ေတနမွာ တုလ၀ါစကာ )-ဟု ေတြ႔ရ၍
အခ်ိဳ႔တြင္-( ေတနမွာ တုလ၀ါစေကာ )-ဟု ေတြ႔ရပါသည္။
မည္သည္က အမွန္ျဖစ္သည္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ျမင့္ထြန္း-၁၄၁-လမ္း၊ မအူကုန္း၊ ရန္ကုန္ )

( ေျဖ )
၁။ သစၥာအနက္ ၁၆-ခ်က္ ဂါထာမူရင္းမွာ အဘိဓမၼတၳသဂၤဟအဖြင့္ သေခၤပ၀ဏၰနာဋီကာ (၂၉၆) လာ ျဖစ္၍
ယင္း၌ ေနာက္ဆံုးပိုဒ္မွာ ( ကမေတာ ၀ိဘေဇ ပထေမန ၀ိနာ )-ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ( ၀ိဘေဇ ကမေတာ ပထေမန ၀ိနာ )-ဆိုလွ်င္လည္း မမွားပါ။
ပါဒတိုင္း သဂိုဏ္းေလးခုစီရွိေသာ ေဋာဋကဂါထာမ်ိဳးျဖစ္၍ ကမေတာလည္း သဂိုဏ္း၊
၀ိဘေဇလည္း သဂိုဏ္း ျဖစ္သည္။
မည္သည့္ပုဒ္က အစက ေနေန အဓိပၸါယ္လည္း မပ်က္ပါ၊ ႏွစ္သက္သလို ရြတ္ႏိုင္ပါသည္။

၂။ အစိေႏၲယ် ဘုရားရွိခိုး မူရင္းမွာ သုတ၀ႏၵနာက်မ္းျဖစ္၍ ယင္း၌
( ေတနမွာ တုလ၀ါစေကာ )-ဟု ရွိပါသည္။
လိုင္အရ ပုလႅိင္ျဖစ္၍ တုလ၀ါစေကာ-ပင္ မွန္ပါသည္။
ရူပ၀ါ၊ ဣဒၶိမာ၊ ဉာဏ၀ါ-ဟုအျခားအပိုဒ္မ်ား၌ အာကာရႏၲႏွင့္ ရွိေန၍ ၀ါစကာ-ဟု အသံတူေအာင္ ဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
*********************************************************************************

( ( ေမး ) ( အလွဴခံႏွင့္ အဖိုးအခ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာေတြမွာ ဘုရားအတြက္၊ ေက်ာင္းအတြက္၊ ကထိန္အတြက္ ဆိုျပီး အလွဴခံဌာနေတြ ျပဳလုပ္ကာ အေျပာအေဟာေကာင္းစြာျဖင့္ အလွဴခံေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါသည္။
အခ်ိဳ႔အလွဴခံဌာနမ်ားမွာ ေဟာေျပာ၍ အလွဴခံေပးသူအား အလွဴခံ၍ ရရွိသည့္ ေငြထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးရသည္-ဟုသိရပါသည္၊ ဘုရား ေက်ာင္း ကထိန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြထဲမွ ထိုသို႔ျဖတ္ယူ သံုးစြဲျခင္းသည္ အျပစ္ရွိပါသလား။ အျပစ္ရွိလွ်င္ အတိမ္အနက္ ေဖာ္ျပေပးပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္။
( ဦးတင္အုန္း-မင္းဒင္လမ္း၊ သု၀ဏၰ )

( ေျဖ )
ေစတနာ့၀န္ထမ္း နိဗၺာန္ေဆာ္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အခစားနိဗၺာန္ေဆာ္မ်ားလည္း ေရွးေရွးကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။
မူလကပင္ ဤေရြ႔ဤမွ်ယူရန္ အခေၾကးေငြ ေန႔တြက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ျဖစ္ေစ ျဖတ္ထားျပီး ထိုအတိုင္း မွန္ကန္စြာ ယူသူတို႔အဖို႔ အျပစ္ရွိဖြယ္ မျမင္ပါ။
ေစတီတဆူ တည္ေဆာက္ရာ၊ ေက်ာင္းတေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရာတို႔၌ ကုန္က်စရိတ္တြင္ ပန္းရန္ခ၊ လက္သမားခ မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အလွဴခံ၍ ရေသာေငြေၾကးတြင္လည္း အခစား နိဗၺာန္ေဆာ္တို႔အတြက္ အဖိုးအခလည္း ပါရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ အေျပာအေဟာ လုပ္အားခမွာလည္း ဘုရား ေက်ာင္းကန္ တည္ေဆာက္ရာ၌ ပန္းရန္ခ၊ လက္သမားခတို႔ႏွင့္ အလားတူပင္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( စုေဆာင္းျခင္း )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မသည္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္တဦးျဖစ္၍ မိမိခင္ပြန္းျဖစ္သူ၏ ၀င္ေငြထဲမွ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား အသိမေပးဘဲ ေနာင္ေရးအတြက္ ေျမာ္ျမင္၍ သီးသန္႔ ဖယ္ရွားစုေဆာင္းထားကာ လက္၀တ္ရတနာအခ်ိဳ႔ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အေရးၾကံဳလွ်င္ ထုခြဲသံုးစြဲရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို အသိမေပးဘဲ ထားသျဖင့္ အဒိႏၷာဒါနကံ က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေနမည္လား-ဟု သံသယျဖစ္မိပါသည္။
ထို႔ျပင္ စုေဆာင္းထားေသာ ေငြပိုေငြလွ်ံမ်ားမွ လွဴဒါန္းျခင္း၊ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ မရွိႏြမ္းပါးသူအား ေပးကမ္းျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ပါသည္၊ မိမိလုိအပ္ေသာ အ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ားလည္း ၀ယ္ပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားကို ခင္ပြန္းသည္အား အသိမေပး၍ တပည့္ေတာ္မမွာ အဒိႏၷာဒါနကံ ထိုက္မထိုက္ သိလုိပါသည္ဘုရား။
( ခင္ခင္ခ်ိဳ-မႏၲေလး )

( ေျဖ )
အိမ္ေထာင္ရွင္ ေယာက်္ားတဦး၏ ရွာေဖြရရွိေသာ ၀င္ေငြမွာ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းပင္ျဖစ္သည္၊ ၄င္းပစၥည္းကို ဇနီးျဖစ္သူက ျဖဳန္းတီးမႈမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တရားသျဖင့္ သံုးစြဲလွ်င္ အျပစ္မရွိပါ။

ထို႔ျပင္ ဇနီးမယား၏ ၀တၱရား ငါးပါးမွာ
( အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုတ္ေသခ်ာ၊ မိစၧာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ အိမ္သူက်င္အပ္စြာ )ဟု လာရွိပါသည္။
ရွိေတာ့ တန္ဆာ, မရွိေတာ့ ၀မ္းစာ-ရည္ရြယ္ကာ လက္၀တ္လက္စား လုပ္ထားျခင္းမွာ သုသံ၀ိဟိတကမၼႏၲ-ဟူေသာ သိဂၤါလသုတ္ပါဠိေတာ္လာ ေဖာ္ျပပါလကၤာ သိမ္းထုတ္ေသခ်ာအရ ဇနီးမယား၀တၱရားႏွင့္ အညီပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည္မွာလည္း ( သဂၤဟိတ ပရိဇနာ )ပါဠိေတာ္လာ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းပင္ျဖစ္၍ ၀တၱရားအရပင္ ညီညြတ္လ်က္ ရွိျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာရွင္၏ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမွာ အဒိႏၷာဒါနကံ မထိုက္သည့္ျပင္ စိတ္ထားတတ္က ျမတ္, ဟူေသာ စကားအတိုင္း ကုသိုလ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ( သိဒၶိ ၁၀-ပါး )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ သိဒၶိ ၁၀-ပါးရွိသည္ဟု သာမန္သိထားပါသည္၊ ယင္းသိဒၶိ ၁၀-ပါးကို
တပါးခ်င္း အနက္အဓိပၸါယ္ႏွင့္အတူ အစဥ္လိုက္သိလိုပါသျဖင့္ ဤစာေစာင္မွ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ေမာင္ဇင္ေမာင္ေဆြ-လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ )

( ေျဖ )
၁။ အာေရာဂ်သိဒၶိ-အနာေရာဂါ ကင္းျခင္း။
၂။ ေယာဗၺန သိဒၶိ-မအိုျခင္း။
၃။ အာယု သိဒၶိ-အသက္ရွည္ျခင္း။
၄။ ကာယ သိဒၶိ-ဓား လွံ ေသနတ္ ျပီးျခင္း။
၅။ ပီယ သိဒၶိ-သူတကာတို႔ ခ်စ္ခင္ျခင္း။
၆။ ဓန သိဒၶိ-ေရႊေငြျဖစ္ျခင္း။
၇။ ပထ၀ီ သိဒၶိ-ခရီးျမန္စြာေရာက္ရန္ ေျမေၾကာကို ရႈံ႔ျခင္း။
၈။ ဥဒက သိဒၶိ-ေရေပၚ၌ လမ္းေလွ်ာက္သြားႏိုင္ျခင္း။
၉။ အာကာသ သိဒၶိ-ေကာင္းကင္၌ သြားႏိုင္ျခင္း။
၁၀။ ဣဒၶိ၀ိဓ သိဒၶိ-အထူးထူးအေထြေထြ တန္ခိုးဖန္ဆင္းႏိုင္ျခင္း။
ေလာကီ၀ိဇၨာဓရက်မ္းတို႔၌လာေသာ သိဒၶိ ၁၀-မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

သာသနာေတာ္၌ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း ယင္းသိဒၶိတို႔၌ ျပည့္စံုႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။
သာသနာေတာ္က်မ္းတို႔၌ ဣဒၶိ၀ိဓ, ဒိဗၺေသာတ, ပရစိတၱ၀ိဇာနန, ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိ, ဒိဗၺစကၡဳ ဟူ၍ အဘိညာဥ္တန္ခိုး ငါးမ်ိဳးသာ ျပထားပါသည္။
အလြန္ေလာကီဆန္ေသာ ကာယသိဒၶိ, ဓနသိဒၶိ စသည္တို႔ကို မလိုအပ္၍ မထည့္သြင္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔သိဒၶိမ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ရာ အဘိညာဥ္တို႔၌ အက်ံဳး၀င္သြားႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ၀ိညာဥ္ )
ဆရာေတာ္ဘုရား ဗုဒၶဘာသာအရ ဘ၀ကူး၀ိညာဥ္ မရွိေၾကာင္း မွတ္ယူရပါသည္ဘုရား။
ခႏၶာငါးပါး၌ ၀ိညာဏကၡႏၶာ-သိမႈ၀ိညာဥ္အစု-ဟု၄င္း။
နာမ္တရားကို ၀ိညာဥ္ဟု၄င္း မွတ္သိရပါသည္ဘုရား။
သို႔ေသာ္လည္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ သခၤါရပစၥယာ ၀ိညာဏံ၊ ၀ိညာဏပစၥယာ နာမရူပံ-ဟု ပါရွိပါသည္။
ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ ၀ိညာဥ္ေၾကာင့္ နာမ္ရုပ္ျဖစ္ရသည္ကို မရွင္းပါသျဖင့္ ဆရာေတာ္ဘုရားမွ ရွင္းျပေပးပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ေမာင္ေအာင္မင္း-သန္လ်င္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ခႏၶာငါးပါး၌ ပါရွိေသာ ၀ိညာဥ္မွာ သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ တည္ရွိေနသည္ မဟုတ္။ ရုပ္ ေ၀ဒနာ သညာ သခၤါရတို႔ႏွင့္ အတူ တည္ရွိေနသည္-ဟု ဆိုရပါမည္။

၀ိညာဥ္-ဟုေခၚဆိုရေသာ အသိစိတ္သည္ ဆိုင္ရာ၀တၳဳရုပ္၌သာ တည္ေနရသည္။
စကၡဳ၀ိညာဥ္ေခၚ ျမင္သိစိတ္သည္ စကၡဳ၀တၳဳေခၚ မိမိမွီရာ ၀တၳဳရုပ္၌ မွီရေပသည္။
ထို႔အတူ ေသာတ၀ိညာဥ္စသည္ ၾကားသိစိတ္ စသည္တို႔သည္လည္း ေသာတ၀တၳဳ စသည္တို႔၌သာ မွီၾကရကုန္ျမဲတည္း။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္အရ ၀ိညာဏပစၥယာ နာမရူပံ-ဟူသည္မွာလည္း ၀ိညာဥ္က ဘ၀ကူးသြားျပီး နာမ္ရုပ္ ျဖစ္ေစသည္မဟုတ္၊ ၀ိညာဥ္ဟုဆိုရေသာ စိတ္တခုယုတ္ ၉၀-( ၈၉) က နာမ္ရုပ္ဟုဆိုေသာ ေစတသိက္ ၅၂-ပါး၊ ရုပ္ ၂၈-ပါးတို႔ကို အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေစျခင္းကိုသာ ဆိုပါသည္။
( မီးတြင္ရွိန္၀ါ ထက္ၾကပ္ပါသို႔ )ဟူေသာ စကားအတိုင္း မီးဟုျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ထိုမီး၏ အရွိန္အ၀ါသည္လည္း အတူတကြပါလာသည္။
အလားတူ ၀ိညာဥ္ ၆-ပါး ျဖစ္ပြားလာလွ်င္ ထို၀ိညာဥ္တို႔၏ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ ေစတသိက္ေခၚေသာ နာမ္တရားမ်ား၊ မဟာဘုတ္ႀကီးေလးပါးႏွင့္ ဥပါဒါရုပ္ ၂၄-ပါးတည္းဟူေသာ ရုပ္တရားမ်ား ထင္ရွားျဖစ္ေပၚလာျမဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၂-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: