Monday, April 20, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၅၃ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ေသာတာပန္ႏွင့္ လူ႔ဘ၀ )
ဤဘ၀တြင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီး၍ စုေတခဲ့ျပီး ေနာက္ဘ၀တြင္ လူ႔ဘ၀တြင္ ျပန္ေရာက္ႏိုင္ပါေသးသလား၊ ယခင္ဘ၀တြင္ မည္သည့္တရားမွ် မက်င့္ၾကံရေသးမီ မိမိကုိယ္ကို ေသာတာပန္ဟု သိရွိႏိုင္ပါသလား၊ နတ္ ျဗဟၼာ ဘ၀တြင္ အရိယာအျဖစ္ က်င့္ၾကံ၍ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မသန္းေရႊ-ျမိဳ႔သစ္ရပ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္သည္ အမ်ားဆံုး ၇-ဘ၀ ကာမဘံုတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ရာ လူ႔ဘ၀တြင္ ၃-ဘ၀ထက္မနည္း ျဖစ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ေသာတာပတၱိမဂ္ျဖင့္ ဒိ႒ိဂတသမၸယုတ္ ၄-ႏွင့္ ၀ိစိကိစၧာ-ဟူေသာ အၾကမ္းစား ကိေလသာတို႔ကို ပယ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္၊ လူ႔ဘ၀၌ ျဖစ္လွ်င္လည္း ၄င္းဒိ႒ိ၊ ၀ိစိကိစၧာ တရားတို႔ မျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ အလြန္ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔သည့္ ဗုဒၶသာ၀က အရိယာျဖစ္ေန၍ သူကိုယ္တိုင္ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း မသိႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။

လူ႔ျပည္က ကုသိုလ္ေကာင္းမႈျပဳ၍ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဘုရားေလာင္းနတ္သားမ်ား၊ ေသာတာပန္စေသာ အရိယာနတ္မ်ားက တရားေဟာ၍ ထိုနတ္သားမ်ားထံမွ တရားနာယူျပီး မဂ္ဖိုလ္ ရႏိုင္ၾက ပါသည္၊ နာမ္သာရွိေသာ အရူပျဗဟၼာဘံုတြင္ ေသာတာပတၱိမဂ္မွတပါး အျခားမဂ္ဖိုလ္ တရားမ်ားကို အားထုတ္၍ ရႏိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အဘိဓမၼာတြင္ ဆိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ငါးပါးသီလ ခံယူပံု )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ငါးပါးသီလကို ခံယူေဆာက္တည္ရာတြင္ ဘုရားေရွ႔၌ အာမဘေႏၲခံျပီး ရြတ္ဆိုမွ ရပါသလားဘုရား။ ထိုသို႔ အာမဘေႏၲခံ၍ မရြတ္ဘဲ မိမိဘာသာ ငါးပါးသီလႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္လွ်င္လဲ ရပါသလား၊ ရရွိသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ျခားနားေၾကာင္း သိလိုပါသည္ဘုရား။
( မမင္းမင္းျမင့္သူ-ဗိုလ္တေထာင္ )

( ေျဖ )
အကုသိုလ္မွ ၾကဥ္ျခင္း ၀ိရတီ ၃-ပါးရွိသည္၊
၁။ သမၸတၱ၀ိရတီ-သိကၡာပုဒ္ကို မေဆာက္တည္ဘဲ ၾကံဳေတြ႔ေသာအခါ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
ဥပမာ-ငါးပါးသီလကို ခံယူထားသည္မဟုတ္၊ သို႔ေသာ္ သြားရင္း လာရင္း ေျမြဆိုး စသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း မသတ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သည္။

၂။ သမာဒါန၀ိရတီ- ငါးပါးသီလကို ခံယူထားသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ေျမြဆိုးစသည္ကို မသတ္ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သည္။

၃။ သမုေစၧဒ၀ိရတီ-မဂ္တရား ဖိုလ္တရား ရရွိျပီးျဖစ္၍ သူ႔အသက္သတ္မႈ စသည္ကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သည္။

ဤ ၃-ပါးတြင္ ျပႆနာရွင္၏ အေမး၌ ေရွ႔ ၂-ပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သီလမခံယူဘဲ မိမိဘာသာ ငါးပါးသီလႏွင့္အညီ လိုက္နာေနထိုင္ပါသည္ ဆိုလွ်င္ သမၸတၱ၀ိရတီ-သာျဖစ္၍ မိမိသ႑ာန္၌
အျမဲ သီလ တည္ေနျခင္း မရွိ၊ မသတ္ဘဲ ေရွာင္၍ ကုသိုလ္အခိုက္အတန္႔ ရမႈေလာက္သာျဖစ္သည္။

အမွတ္ ၂-သမာဒါန၀ိရတီျဖစ္ေအာင္ သီလခံယူေဆာက္တည္ကာ အာမဘေႏၲ-ဟု ၀န္ခံ၍ေနလွ်င္ သတ္အပ္ေသာေျမြဆိုး စသည့္ ၀တၳဳကိုေတြ႔၍ ေရွာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မေတြ႔ဘဲ အိမ္မွာေနေနဆဲမွာ ျဖစ္ေစ၊ ငါးပါးသီလ အျမဲတည္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သီလဟူသည္ ႏႈတ္ျမြက္ခံယူ ေဆာက္တည္ရပါသည္၊ သို႔မွ သမာဒါန၀ိရတီျဖစ္၍ အျမဲနိစၥသီလ တည္ေနသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( အေဖ်ာ္ရည္ )
ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေရႏွင့္ ဒန္ပူကို အကပ္မခံဘဲ သံုးေဆာင္ေကာင္းသည္ဟု သိရပါသည္၊ ဆီးေဖ်ာ္ရည္ စေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို မကပ္ဘဲ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသလား၊ သာဓကသြင္း၍ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( ၀င္းႏိုင္-ေတာင္ငူျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ဆီးေဖ်ာ္ရည္ စေသာ အရည္တို႔မွာ ေရမဟုတ္၊
ယာမကာလိက အေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးထဲတြင္ ပါ၀င္၍ အကပ္ခံ၍ သံုးေဆာင္ရရံုသာမက တေန႔မွ်သာအပ္ေသာ
အေဖ်ာ္ရွစ္မ်ိဳး၏ အႏုေလာမမ်ိဳး အ၀င္အပါ ျဖစ္သည္။

၄င္း၏ သာဓကမွာ
သေျပ, သရက္၊ မုဒရက္၊ ဖက္သက္ သစ္မည္စည္။
ေတာ, အိမ္, ငွက္ေပ်ာ၊ ၾကာစြယ္ေႏွာ၊ မွတ္ေလာရွစ္ေဖ်ာ္ရည္။

ေရွာက္မန္က်ည္းစ၊ ႏုေလာမ၊ ေလ်ာ္လွ အေဖ်ာ္ရည္။
ဆီး, သံပုရာ၊ ဥသွ်စ္ပါ၊ ေဖ်ာ္ကာ သံုးႏိုင္သည္။
ဟု-သံုးႏိုင္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို ဆိုသည္။

မသံုးႏိုင္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္
( ထန္း, အုန္း, ႏွစ္တြဲ၊ ပိႏၷဲႏွစ္စံု၊ ဘူး, ဖရံု၊ မွတ္တံု သံုးသခြါး ) ဟု ဆိုပါသည္။
ပါဠိျဖင့္ လိုပါမူ-ယာမကာလိေကသု ပန-စသည္ျဖင့္ အက်ယ္ျပေသာ ၀ိနယသဂၤဟ အ႒ကထာ (၀ိသင္႒-၉၉) တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( တရားေဟာပလႅင္ကိစၥ )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ မိတ္ေဆြတဦးသည္ ကမၼ႒ာန္းဌာနတခု၌ ေျခတြင္ နယားရုပ္ပါေသာ
တရားေဟာပလႅင္ လွဴပါသည္။ ဆရာေတာ္တပါးက နယားရုပ္ပါေသာ ပလႅင္တြင္ တက္ထိုင္ျပီး တရားမခ်ီးျမႇင့္ေကာင္း၊ တရားခ်ီးျမႇင့္လွ်င္ အာပတ္သင့္သည္ဟု ေဟာပါသည္၊ ထိုစကား မွန္-မမွန္ ရွင္းလင္းေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးလွေအာင္-ကခ်င္ျပည္နယ္ )

( ေျဖ )
ဥစၥာသယန မဟာသယန-ဆိုင္ရာ၌ အေျခတြင္ သားရဲရုပ္ (နယားရုပ္-ျခေသၤ့ရုပ္စသည္) ရွိေသာ ေညာင္ေစာင္း၊ အင္းပ်ဥ္၊ ဓုတင္၊ ပလႅင္တို႔တြင္ မအိပ္ေကာင္း၊ မထိုင္ေကာင္း စသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၀ိနည္းအ႒ကထာ ဋီကာ တို႔တြင္ မ်ားစြာ ပါရွိပါသည္။
လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးသည္ မဟာသယန ဒီပနီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ က်မ္းတေစာင္ ျပဳစုထားခဲ့ေသး သည္၊ ထိုကိစၥမွာ လြန္စြာက်ယ္၀န္းသျဖင့္ စံုလင္ေအာင္ မတင္ျပႏိုင္ပါ။ အမွန္အားျဖင့္ ခုတင္၊ ေညာင္ေစာင္း တို႔တြင္ အေျခ၌ အရုပ္ပါေသာ မဟာသယနမ်ား၌ အိပ္စက္ေနထိုင္ျခင္း ျပဳေသာ္သာ အာပတ္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေ၀ေနယ်မ်ားစြာ ဒကာ ဒကာမ သာ၀က ေယာဂီအလီလီတို႔အား ကမၼ႒ာန္းျပျခင္း၊ တရားဓမၼ ေဟာျခင္း စသည္တို႔၌ကား အျပစ္မရွိႏိုင္ပါ။ အရွင္အာနႏၵာ အရွင္ကစၥာယနတို႔ ေရႊ ေငြ စိန္ ေက်ာက္ ထိန္ထိန္ေတာက္ေနေသာ ရာဇပလႅင္ေပၚမွ ေကာသလမင္းႀကီး၊ ဥေတနမင္းႀကီးတို႔အား တရားေဟာျခင္း၊ နိေျဂာဓသာမေဏတို႔ ၊ ပုဂံ ရွင္အရဟံတို႔ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာမွာ ေနပါဆိုလွ်င္ ရာဇပလႅင္ေပၚသို႔ တက္၍ထိုင္ကာ အေသာကမင္းႀကီး၊ အေနာရထာမင္းႀကီးတို႔အား သာသနာျပဳျခင္း တရားေဟာျခင္းတို႔ကို သာဓကမူႏိုင္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( လိပ္ျပာေကာင္လား ၀ိညာဥ္လား )
ဆရာေတာ္ဘုရား အခ်ိဳ႔စာအုပ္မ်ားတြင္ တပည့္ေတာ္ဖတ္ရသည္မွာ မိမိကုိယ္ခြဲျဖင့္ သြားလိုရာသုိ႔ သြားႏိုင္ျခင္း၊ သတိေမ့ေျမာေနစဥ္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ အေပၚစီးမွ ျမင္ေနရျပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း မိမိခႏၶာကိုယ္အနီး၌ ျမင္ေနရျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအရ ၀ိညာဥ္ခႏၶာမရွိ၊ လိပ္ျပာေကာင္ မရွိ၊ ရုပ္သက္သက္၊ နာမ္သက္သက္ မရွိ-ဟု ဆိုသျဖင့္ ( အထက္ပါတို႔ကို ) ဗုဒၶဘာသာ၀င္ တဦးအေနျဖင့္ မည္သုိ႔ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ ရမည္ကို ေျဖၾကားေပးပါဘုရား။
( ေနထြန္းခိုင္-ျပည္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
လူသတၱ၀ါတို႔ ေသခါနီးတြင္ ကံ, ကမၼနိမတ္, ဂတိနိမိတ္ဟူ၍ နိမိတ္သံုးမ်ိဳး ထင္ျမဲျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းလွဴဖူးသူဆိုလွ်င္ ေက်ာင္းလွဴရန္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစတနာ၊ ေသခါနီးတြင္ ေပၚသည္။ ၄င္းမွာ ကံနိမိတ္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု လွဴဒါန္းေနပံု စသည္တို႔မွာ ကမၼနိမိတ္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေနာက္ လားရမည့္ ဂတိနိမိတ္ ေပၚသည္။

ဂတိနိမိတ္မွာ သြားလိုရာ သြားေနပံု မိမိကုိယ္ကို၄င္း၊ အျခားသူမ်ားကို၄င္း ျမင္ရပံု၊
လားေရာက္ရမည့္ ဂတိသို႔ သြားလာရပံု၊ ေတြ႔ရွိရပံုမ်ားကို ျမင္ရသည္။
ေသာဏရဟႏၲာျမတ္၏ ဖခင္ မုဆိုးႀကီးကို သားရဟႏၲာက ရဟန္း၀တ္ေပးထားသည္။
ထိုမုဆိုး ေတာထြက္ရဟန္းႀကီး ေသခါနီးတြင္ တသက္လံုး မုဆိုးလုပ္လာခဲ့၍ ငရဲဂတိနိမိတ္မ်ား ထင္သည္၊ ငရဲေခြးႀကီးမ်ား ၀ိုင္းလိုက္ကိုက္ခဲေန၍ ေအာ္ဟစ္ေနသည္ကို သားရဟႏၲာက သူ႔ဖခင္ရဟန္းႀကီး ငရဲဂတိနိမိတ္ ထင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသည္။

ခုတင္ ေညာင္ေစာင္းႏွင့္တကြ ေစတီေတာ္ရွိရာသို႔ ယူေဆာင္လာေစျပီး သာမေဏတို႔အား ပန္းမ်ားစြာစုေဆာင္းေစ၍ ရဟန္းႀကီးအား ေစတီေတာ္ကို ပန္းပူေဇာ္ေလာ့၊ ဘုရားရွိခိုးေလာ့-စသည့္ ကုသိုလ္အာရံုသို႔ ေျပာင္းေပးလိုက္သည္။ ထိုအခါမွ ငရဲဂတိနိမိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကာ ေဒ၀ဂတိနိမိတ္မ်ား ျဖစ္သည့္ နတ္ဗိမာန္၊ နတ္သမီး၊ နတ္သားမ်ားကို ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ဂတိနိမိတ္ထင္ျပီး မကြယ္လြန္ေသးဘဲ အတန္ၾကာေနႏိုင္ေသးျခင္း၊ ငရဲနိမိတ္မွ သုဂတိနိမိတ္သို႔ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ျခင္းတို႔ကို စဥ္းစား၍ အသက္၀ိညာဥ္ လိပ္ျပာေကာင္ ထြက္၀င္ေနသေယာင္ကိစၥမွာ ဂတိနိမိတ္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားေစလိုပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သီလရွင္ သီလေပး )
ဆရာေတာ္ဘုရား၊ ကိုးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းထားေသာ သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားက ရွစ္ပါးသီလ ခံယူရန္ ေတာင္းခံလာသည့္ ဒကာ ဒကာမမ်ားကို သီလေပးေကာင္းပါသလား ဘုရား။
( မင္းမင္း-ဒဂံုေတာင္ပိုင္း ၂၁ )

( ေျဖ )
ဥပုသ္သီလ ( ရွစ္ပါးသီလ ) ခံယူေဆာက္တည္သူတို႔အဖို႔
ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားထံ၌ ျဖစ္ေစ၊ ရဟန္းမိန္းမ (ဘိကၡဳနီ) တို႔ထံမွာျဖစ္ေစ သီလေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူ၊ သီလ၏လကၡဏာ၌ သိကၽြမ္းနားလည္သူ၊ လူေယာက်္ား လူမိန္းမ ဥပါသကာ ဥပါသိကာတို႔ထံမွာျဖစ္ေစ ခံယူႏိုင္သည္-ဟု အဂၤုတၱိဳရ္အ႒ကထာတြင္ ဖြင့္ဆိုသျဖင့္ သီလကို မည္သူ႔ထံမွာမဆို ခံယူႏိုင္သည္။

သီလေပးမည့္သူ မရွိလွ်င္လည္း ကိုယ့္အိမ္ရွိ ဘုရားခန္း၊ ဘုရားေရွ႔ေတာ္တြင္ ႏႈတ္ျမြက္ရြတ္ဆို၍ သီလခံယူႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္ေကာင္းတို႔သည္ ဥပုသ္ေန႔မ်ား၌ ေက်ာင္းသို႔သြား၍ ဥပုသ္ေစာင့္ၾကရာ အမ်ားစံုညီေအာင္ ေစာင့္ရ၍ နံနက္ ၉-နာရီခန္႔မွ သီလခံယူၾကရသည္။

နံက္ပိုင္းတြင္ သီလမရွိဘဲ လပ္ဟာေနသျဖင့္ နံနက္အိပ္ရာထ မ်က္ႏွာသစ္ျပီးစကတည္းက ဘုရားေရွ႔တြင္ မိမိဘာသာ သီလခံယူထားၾကသည္၊ ေက်ာင္း၌ အမ်ားႏွင့္လည္း အတူထပ္မံ ခံယူၾကေသးသည္၊ ဘုရားလက္ထက္ကလည္း အနာထပိဏ္သူေ႒းႀကီး စသည့္ ဥပါသကာတို႔သည္ နံနက္ေစာေစာ အိမ္၌ မိမိဘာသာ သီလခံယူေလ့ရွိၾကေၾကာင္း စာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥပုသ္သီလကို မည္သူ႔ထံတြင္မဆို ခံယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၅-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: