Wednesday, May 6, 2009

ၾသ၀ါဒ

ျဖစ္ေအာင္လည္း မျပဳနဲ႔
ပ်က္ေအာင္လည္း မျပဳနဲ႔
ျဖစ္တာ ပ်က္တာလည္း သိပါေစ
ျဖစ္ေအာင္ျပဳေတာ့ ေလာဘ
ပ်က္ေအာင္ျပဳေတာ့ ေဒါသ
ျဖစ္တာ ပ်က္တာကို မသိေတာ့ ေမာဟ။

( မူလ မင္းကြန္းေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲနာရဒ )

No comments: