Monday, June 15, 2009

ပန္းနာရင္က်ပ္

ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါသည္ က်ယ္၀န္း၏။ ေခ်ာင္းဆိုးပံု သဘာ၀ကို လိုက္ျပီး အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး မွည့္ေခၚၾက၏။
ပန္းနာရင္က်ပ္၊
ပန္းနာေခ်ာင္းဆိုး၊
ေခ်ာင္းဆိုးရင္က်ပ္၊
သလိပ္ကပ္ေခ်ာင္းဆိုး၊
ခၽြဲကပ္ေခ်ာင္းဆိုး၊
ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါ၊
အဆုပ္ပြေခ်ာင္းဆိုး၊
ရက္ ၁၀၀-ေခ်ာင္း၊
အပူေခ်ာင္း၊
အေအးေခ်ာင္း၊
စသည္ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကပါ၏။

မည္သို႔ပင္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုေဖာ္ မွည့္ေခၚေစကာမူ အဓိကအေၾကာင္းမွာ လူ၏အဆုတ္ကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားခ်ည္းသာ ျဖစ္ၾက၏။ အဆုတ္တြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာ အေျခခံဓာတ္သေဘာတို႔မွာ
ေလ (၀ါေယာဓာတ္)ႏွင့္ ေသြး-ေရ (အာေပါဓာတ္) ႏွစ္ပါးကသာလွ်င္ ပဓာနျဖစ္၏။ က်န္ဓာတ္တို႔သည္ သာမညမွ်သာ ျဖစ္ပါ၏။

ထိုဓာတ္ႏွစ္ပါး ျဖစ္သည့္ ေလ (၀ါေယာဓာတ္) ႏွင့္ ေသြး-ေရ (အာေပါဓာတ္) တို႔သည္လည္း ကံ-စိတ္-ဥတု- အာဟာရ-ဟူေသာ အေၾကာင္းေလးတန္ အေျခခံ၍ လြန္ျခင္း၊ ယုတ္ျခင္း၊ နည္းျခင္း၊ မ်ားျခင္း၊ ပြားျခင္း၊ ခန္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚၾကရ၏။
ေသြး-ေရ (အာေပါဓာတ္) သည္ ကံ-စိတ္-ဥတု-အာဟာရ-အေၾကာင္းေလးပါးအနက္ အာဟာရသည္ ပဓာနအေၾကာင္းျဖစ္၏။ က်န္အေၾကာင္းသံုးပါးတို႔သည္ သာမညျဖစ္ၾက၏။ (အာေပါဓာတုသအာဟာရာ) ဟူ၍ ေရွးသမားစဥ္ဆက္ ပညာရွင္တို႔ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾက၏။ အာဟာရကို သင့္ျမတ္ေအာင္ မမွီ၀ဲတတ္ျခင္း၊ အတိုင္းအရွည္မဲ့ျခင္း၊ အႀကိမ္္လြန္ျခင္း၊ အခ်ိန္လြန္ျခင္း၊ ညက္ညက္၀ါးမစားျခင္း စေသာ ခ်ိဳ႔ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အာေပါဓာတ္သည္ လြန္ျခင္း၊ ယုတ္ျခင္း-ႏွစ္ပါးအနက္ တပါးပါးျဖစ္ရေတာ့၏။

လြန္လွ်င္ကား အေၾကာင္းမဟုတ္၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ပ်က္သြားေပမည္၊ ေလ်ာ့ျခင္း-ေရွာင္ျခင္း တို႔ျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သက္သာခြင့္ရေစႏိုင္ပါသည္။ လူကို ႏွိပ္စက္ျငိဳျငင္ေသာေရာဂါသို႔ မကူးေျပာင္းႏိုင္ပါ။
ထိုအာေပါဓာတ္ ယုတ္ေလ်ာ့ျပီး လူသားတေယာက္တြင္ ရွိသင့္သည့္ အတိုင္းအတာ မျပည့္မီေသာအခါ၊ အာေပါဓာတ္သည္ သလိပ္-ဟူေသာ အသြင္ျဖင့္ သလိပ္ကပ္-ေခ်ာင္းဆိုး စတင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

( ၁ ) သလိပ္ကပ္ေခ်ာင္းဆိုး
သလိပ္ကပ္ေခ်ာင္းဆိုး ဒိ႒နိမိတ္ျပ လကၡဏာမ်ားမ်ာ-
သလိပ္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေက်ာကဲ့သို႔ ေစးျပစ္ျခင္း၊
သာကူေစ့မ်ားကဲ့သို႔ အတစ္အတစ္မ်ား ျဖစ္ေစျခင္း၊
ကေလးလူငယ္မ်ားျဖစ္လွ်င္ ေက်ာပူ ေခါင္းပူ မၾကာမၾကာထျခင္းႏွင့္ေျခဖ်ား လက္ဖ်ားမ်ား ေအးျခင္း၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္လွ်င္ ရာသီပန္း ေနာက္က်တတ္ျခင္း၊
လ-ေက်ာ္တတ္ျခင္း၊ ရာသီျဖဴ ဆင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္၏။

အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္လွ်င္ မၾကာမၾကာ ဖ်ားတတ္ျခင္း၊
အဆစ္အျမစ္မ်ား ေညာင္းညာကိုက္ခဲ ေရာင္ရမ္းတတ္ျခင္း၊
က်ား-မ ကေလးသူငယ္မေရြး အစာစားျပီးစအခ်ိန္မ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား ေခ်ာင္းဆိုးတတ္ျခင္း၊
အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေခ်ာင္း-ပို၍ ဆိုးတတ္ျခင္း၊
ေခ်ာင္းဆိုးေသာအခါ ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္း ဆိုးတတ္ျခင္း။

ဤထင္ရွားေသာ လကၡဏာမ်ား ေပၚလာလွ်င္ ေအာက္ပါ အၾကံျပဳညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္၏။
အစာကို အခ်ိန္မွန္မွန္ စားျခင္း၊ အစာကို မွ်တရံုသာ စားသင့္၏၊ ပိုလြန္၍ မစားသင့္၊ ညက္ညက္ ၀ါးစားသင့္၏၊ ခ်ိဳ-ဆိမ့္ လြန္ေသာ ေျမပဲ အုန္းသီး အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲ အုန္းထမင္း ဒံေပါက္ ေခ်ာကလက္ ေထာပတ္ ထန္းျမစ္ ပဲျမစ္ အိုက္စကရင္ ဘဲသားအရည္ခြံ ၀က္ဆီႏွင့္ ၀မ္းဗ်ဥ္းဗိုက္သားမ်ား လံုး၀ေရွာင္ရမည္။

မွီ၀ဲသင့္သည္မ်ားမွာ-
မည္သည့္အစာကို မဆို ႏူးႏူးနပ္နပ္ ခ်က္ျပီးမွ စားသင့္ပါသည္။ ျပဳတ္ျခင္း၊ ႏွပ္ျခင္း၊ ေပါင္းျခင္း၊ ျပဳလုပ္၍ စားသံုးသင့္ပါသည္။ အစာစားျပီးစတြင္ ေရကို မ်ားမ်ားမေသာက္သင့္ပါ။ ေခ်ာင္းဆိုးခ်င္စိတ္ ေပၚလာတိုင္း ေရကိုနည္းနည္းခ်င္း ေသာက္ေပးသင့္ပါသည္။ ခရီးသြားလွ်င္ေသာ္မွ ေရဘူးကို သတိမေမ့သင့္ပါ။

( ၂ ) ေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး
ေလ (၀ါေယာဓာတ္) သည္ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ အေၾကာင္းေလးပါးအနက္ ဥတုသည္ နီးစြာေသာအေၾကာင္းျဖစ္၏။ က်န္အေၾကာင္းသံုးပါးတို႔သည္ ေ၀းစြာေသာအေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ (၀ါေယာဓာတု သဥတုရာ) ဟူ၍ ေရွးဆရာျမတ္တို႔ အဆက္ဆက္ လက္ခံက်င့္သံုးခဲ့ၾကပါ၏။

ေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုးသည္ ေႏြ မိုး ေဆာင္း ရာသီဥတုတခုမွ တခုသို႔ ေျပာင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္တတ္ပါ၏။ ဥတုဆိုသည္မွာ အပူ (ဥဏွ) ႏွင့္ အေအး (သီတ) ဓာတ္ႏွစ္ပါးတို႔၏ အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး၏ ဒိ႒နိမိတ္ျပ လကၡဏာမ်ားမွာ သာမန္လူတို႔ နားလည္ရန္ ခက္ခဲလွ၏၊ မ်ပ္လွည့္ျပေနသလား-ဟူ၍ပင္ ထင္ရေလာက္၏။

အေကာင္းပကတိမွ ရယ္လိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ ေသေကာင္ေပါင္းလဲ က်ပ္သြားတတ္၏။
အမွတ္မထင္ တံျမက္လွည္းသည့္ ဖုန္မႈန္႔ရွဴရံုမွ်ျဖင့္လည္း ေခၽြးေစးျပန္ေလာက္ေအာင္ က်ပ္တတ္၏။
အိပ္ရာမွအထ ျခင္ေထာင္အျပင္ထြက္လိုက္သည္ႏွင့္ ေကာက္ရလိုက္သလို တေနကုန္ တေနခန္း က်ပ္သြားတတ္၏။
လည္ေခ်ာင္းအတြင္း နားၾကပ္ေတာင္ႏွင့္ ၾကပ္သကဲ့သို႔ မခံခ်ိ မခံသာေအာင္ ယား၍လည္း မထိန္းႏိုင္၊ မသိမ္းႏိုင္၊ ေခ်ာင္း ဆက္တိုက္ဆိုးတတ္ေပေသး၏။ လူေတာထဲတြင္ ေအာင့္ထား၍ မရ၊ ရုပ္ဆိုးလွ၏။
နံနက္-ေန႔-ည အခ်ိန္မရွိ ေလေပြတိုက္သလို အခ်ိန္မေရြး ႏႈတ္မဆက္ဘဲ က်ပ္တတ္၏။
ေရမခ်ိဳးမီ အေကာင္းပကတိ၊ ေရခ်ိဳးျပီးသည္ႏွင့္ သစ္ကိုင္းေပၚ ငွက္နားလိုက္သလို မဖိတ္ေခၚဘဲ ေရာက္လာတတ္၏။
တံေတြး၊ သလိပ္၊ ခၽြဲမ်ား ေထြးထုတ္လိုက္ေသာအခါ အျမႇဳပ္မ်ား တစီစီႏွင့္ ထြက္လာတတ္၏။
တခါတရံ အရည္ၾကည္ ခၽြဲခၽြဲမ်ား ထြက္၏။

ထိုရင္က်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး ေ၀ဒနာအတြက္ သက္သာ၊ ခ်မ္းသာခြင့္ ရရန္မွာ မသိလွ်င္ အလြန္က်ယ္၏။ ျမစ္အလ်ားလိုက္ ကူးသလို ျဖစ္ေနတတ္၏။ သိလွ်င္လြယ္ကူ၏။ အခ်ိန္နာရီ ေစာင့္ရန္မလို၊ ခရီးေ၀းေလွ်ာက္ရန္ မလို၊ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ ရိုရိုေသေသ လိုက္နာရန္သာ လိုပါ၏။

စိတ္ကို သတိႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ေအးေအးေဆးေဆး ထားပါ၊ သည္ေရာဂါေၾကာင့္ မိမိမေသႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ဓာတ္ လံုျခံဳေနပါေစ၊ ပ်ာေလာင္ ပ်ာေလာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ လုပ္လက္စအလုပ္မ်ားရွိလွ်င္ ေခတၱရပ္ျပီး မ်က္ႏွာလႊဲထားလိုက္ပါ။

ေလေကာင္းေလသန္႔ရႏိုင္ေသာ ေနရာမွာ ရင္ကို ဖြင့္ျပီး အသက္ကို ႏွာေခါင္းမွ ရွည္ရွည္၊ ေႏွးေႏွး၊ ျဖည္းျဖည္း ရွဴသြင္းပါ။ ျပန္ထုတ္လွ်င္ ပါးစပ္မွ ထုတ္ပါ။ အနည္းဆံုး ၇-ႀကိမ္မွ ၂၁-ႀကိမ္ အထိ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ျပီး ရွဴလိုက္ပါ။
ေရမခ်ိဳးမီ ေရေသာက္ပါ။ ဆီးသြားျပီးမွ ေရခ်ိဳးပါ။ ေရကို ေျခအစြန္အဖ်ား၊ လက္အစြန္အဖ်ားမ်ားမွ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုး၍တိုး၍ ေလာင္းျပီးခ်ိဳးသည့္ အက်င့္ကို မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္စရိုက္ တခုျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။

အေမႊးနံ႔သာ၊ ေပါင္ဒါမႈန္႔တို႔ကို မိမိႏွင့္ သင့္-မသင့္ ဉာဏ္ယွဥ္ျပီး သတိရွိရွိျဖင့္ သံုးစြဲပါ။
အစားအစာမ်ားကို မာမာေက်ာေက်ာႏွင့္ ေၾကခဲ၊ က်က္ခဲေသာ အစာမ်ားကို ေရွာင္ပါ၊ အထူးသျဖင့္ ရာသီတခုမွ တခု ေျပာင္းခ်ိန္မ်ားတြင္ အေၾကာ္၊ အေလွာ္၊ မီးဖုတ္၊ အကင္၊ ၾကပ္တိုက္၊ မီးအံုး အစာမ်ားကို အႏၲရာယ္ေပးေစတတ္ေသာ အဆိပ္ကဲ့သို႔ပင္ သေဘာထားျပီး ေရွာင္ပါ။

ခ်ဥ္၊ ခါး၊ ရသာဓာတ္မ်ားကို မွန္မွန္မွီ၀ဲပါ။ အခါးဆိုရာ၌ ပူခါးရသာဓာတ္ရွိေသာ တမာ၊ ေၾကာင္လွ်ာ၊ ရဲယိုကဲ့သို႔ ပူခါးမ်ားကို ေရွာင္ျပီး ေအးခါးရသာရွိေသာ ေခြးေတာက္၊ ကန္႔ကလာ၊ မဲဇလီ၊ ကနေဖာ့၊ ဧကရာဇ္၊ ျပည္ပန္းညိဳ၊ ငရံ႔ပတူ၊ ခံတက္၊ ေတာင္ဆီးျဖဴ၊ ေပါက္ပန္းျဖဴ၊ ဟင္းႏုနယ္ကဲ့သို႔ အသီးအရြက္မ်ားကို မွန္မွန္မွီ၀ဲရပါမည္။

ေဆးလိပ္မ်ိဳးစံုသည္ ေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါအတြက္ အေမြျဖတ္ ေၾကာ္ျငာသကဲ့သို႔ ေၾကာ္ျငာျပီး ေရွာင္ရွားရမည့္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ဆိုးေဆးႏွင့္ ေဆးသၾကားပါေသာ အစာမ်ားကို ရန္သူကဲ့သို႔ ေရွာင္ရပါမည္။

( ၃ ) ခၽြဲက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး ( ပန္းနာရင္က်ပ္ )
အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည့္ (၁) သလိပ္ကပ္ ေခ်ာင္းဆိုး (၂) ေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး ေရာဂါတို႔ကို အခ်ိန္မီ မကာကြယ္ မတားဆီးခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မွားမွားယြင္းယြင္း နည္းမမွန္၊ လမ္းမမွန္ ကုသခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းတို႔၏ ညႊန္ၾကားမႈကို စနစ္တက် မလိုက္နာခဲ့လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ေလ (၀ါေယာဓာတ္) ႏွင့္ သလိပ္ (အာေပါဓာတ္) တို႔ ပူးေပါင္းကာ ခၽြဲ-အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေပေတာ့၏။ အလြန္ညစ္ညမ္းေသာ မလအျဖစ္ ေပါက္ပြားေပေတာ့၏။( ေလသံေယာေဂါ၊ အာေပါအာကာသ) ဟူ၍ အထက္တန္းက်ေသာ ေဆးပညာရွင္မ်ားက ေရွးကလည္း လက္ခံခဲ့ၾကပါ၏။ ယခုလည္း လက္ခံဆဲပင္၊ ေနာင္လည္း လက္ခံေနရဦးမည္သာ။

ထိုေလ (၀ါေယာဓာတ္) ႏွင့္ သလိပ္ (အာေပါဓာတ္) တို႔မွ ေပါက္ပြားလာေသာ ခၽြဲ-ဆိုေသာ ခၽြဲသည္ က်ပ္-၍လည္း ႏွိပ္စက္တတ္၏။ ကပ္-၍လည္း ႏွိပ္စက္တတ္၏။ ထိုခၽြဲသည္ က်ပ္လည္းက်ပ္-ကပ္လည္းကပ္-ျပီး မခံသာေအာင္အထိ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းလာေသာအခါ ေ၀ဒနာရွင္သည္ ေသလုနီးပါး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားရေတာ့၏။ ထိုအခါ ပန္းလည္းပန္း-ပါ၏။ နာလည္းနာ-ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္-ဟူ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ အမည္တပ္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။

ပန္းနာ-ရင္က်ပ္ေရာဂါအဆင့္သို႔ ေရာက္မွ ကုသမည္ဆိုလွ်င္ ျငိဳျငင္ပင္ပန္းစြာ ကုသရ၏။ အျမစ္ျပတ္ေပ်ာက္ကင္းရန္ အလြန္တတ္ကၽြမ္း ၀ါရင့္ေသာ သမားမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ၾကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားမႈ ရယူမွသာ သက္သာခြင့္ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းနာ-ရင္က်ပ္ အဆင့္သို႔ မေရာက္မီ သလိပ္ကပ္ေခ်ာင္းဆိုး အဆင့္၊ ေလက်ပ္ေခ်ာင္းဆိုး အဆင့္တို႔မွာပင္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ပန္းနာ-ရင္က်ပ္ ေ၀ဒနာရွင္အျဖစ္ မေရာက္ရေလေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ေရးသားအပ္ပါသတည္း။

အစာ၀၊ အနာကင္း၊ ဘယာရွင္းၾကပါေစ။

ဆရာ ဦးရန္ေအာင္

No comments: