Monday, June 1, 2009

ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း

၁။ ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမၻာမွ ျပန္၍ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

၂။ သုေမဓာရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကိုယ္ေတာ္တဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရႏိုင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာ သံသရာ၌ နစ္မြန္းေမ်ာပါကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ကို သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။

၃။ သုေမဓာရေသ့ဘ၀မွ ေ၀ႆႏၲရာမင္း ဘ၀တိုင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ မ်ားစြာေသာ ဘ၀တို႔၌-
(၁) ေရႊ, ေငြ, ဆင္, ျမင္း အစရွိသည္ကို လွဴျခင္း-ဒါနပါရမီ။
(၂) ေျခ, လက္, နား, ႏွာေခါင္း အစရွိသည္ကို လွဴျခင္း-ဒါနဥပပါရမီ။
(၃) ကုိယ့္အသက္ကို လွဴျခင္း-ဒါနပရမတၳပါရမီ။ အစရွိေသာ ပါရမီသံုးဆယ္တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၄။ ထို႔ျပင္ အလြန္စြန္႔ႏိုင္ခဲေသာ-
(၁) ပေဒသရာဇ္, ဧကရာဇ္, စၾကာမင္းတို႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာတို႔ကို စြန္႔ျခင္း-ဓနပရိစၥာဂ။
(၂) သားသမီးကို စြန္႔ျခင္း-ပုတၱပရိစၥာဂ။
(၃) မယားကို စြန္႔ျခင္း-ဘရိယပရိစၥာဂ။
(၄) ေျခ,လက္,နား, ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါၾကီးငယ္ကို စြန္႔ျခင္း-အဂၤပရိစၥာဂ။
(၅) ကိုယ့္အသက္ကို စြန္႔ျခင္း-ဇီ၀ိတပရိစၥာဂ ဟုဆိုအပ္ေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီးငါးပါးကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၅။ ဤသုိ႔ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ျပီးေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သား ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။
နတ္သားျဖစ္ေနစဥ္ စၾက၀ဠာတိုက္တေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္ တန္ပါျပီ၊ လူ႔ျပည္သုိ႔ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ-ဟု ဘုရားအေလာင္းကို ေတာင္းပန္ၾကေလသည္။

၆။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတု နတ္သားသည္-
(၁) ကာလ-ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ။
(၂) ဒီပ-ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္။
(၃) ေဒသ-ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ။
(၄) ကုလ-ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္။
(၅) မာတု အာယု ပရိေစၧဒ-ဘုရားအေလာင္း မယ္ေတာ္၏ သက္တမ္း အပိုင္းအျခား-ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူေလသည္။

၇။ ယင္းသို႔ ၾကည့္ရႈေတာ္မူျပီး နတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၇-ခု၊ ၀ါဆိုလျပည့္ ၾကာသပေတးေန႔၌ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဓန မင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာေဒ၀ီ မိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။

၈။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔၌ ေဒ၀ဒဟျပည္ႏွင့္ ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းမွ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူေလသည္။

၉။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ၁၆-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာ မင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကို ခံစားေလသည္။

၁၀။ ၂၉-ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ သူအို-သူနာ-သူေသ-ရဟန္း ဟူေသာ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။

၁၁။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏိုင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ ၆-ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၁၂။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာ-မည္ေသာ သူေ႒းသမီး လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႔ဃနာဆြမ္းကို အလွဴခံ ဘုဥ္းေပးျပီး မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။

၁၃။ ေသာတၳိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား ( ျမက္ရိတ္လုလင္ ) သည္ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြလာေသာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို လွဴဒါန္းေလသည္။

၁၄။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေသာတၳိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို ၾကဲျဖန္႔လိုက္ေသာအခါ ထိုခဏ၀ယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။

၁၅။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထိုပလႅင္ထက္၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြ ေနေတာ္မူစဥ္ ေနမ၀င္မီ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္ ) ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ဦးယာမ္၌ ေရွးဘ၀တို႔၌ ေနခဲ့ (ျဖစ္ခဲ့) ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ (ဘ၀အစဥ္) ကို ေအာက္ေမ့တတ္ သိတတ္ေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေလသည္။

သန္းေခါင္ယာမ္၌ နတ္တို႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ (နတ္တို႔၏ မ်က္စိထက္ထူးေသာ) ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ စုေတခါနီးေသာ သတၱ၀ါစသည္တို႔ကို (ဤဘ၀မွ ေသေသာသတၱ၀ါသည္ ထိုဘ၀သို႔ ေရာက္၏၊ စသည္ျဖင့္ သတၱ၀ါတို႔၏ ပဋိသေႏၶေနျခင္း, စုေတျခင္း စသည္တို႔ကို) ျမင္တတ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေလသည္။

မိုးေသာက္ယာမ္၌ အာသေ၀ါတရားေလးပါးတို႔၏ ကုန္ျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ အာသ၀ကၡယဉာဏ္ကို ရေတာ္မူ၍ သက္ေတာ္ ၃၅-ႏွစ္အရြယ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃-ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ အရုဏ္တက္ခ်ိန္၌ ေလာကသံုးပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

၁၆။ သံုးလူ႔သခင္ သဗၺညဳဘုရားရွင္သည္ ၄၅-၀ါကာလပတ္လံုး ေ၀ေနယ်တို႔အား ဓမၼစၾကာစေသာ တရားဓမၼတို႔ကို ေဟာျပေတာ္မူကာ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။

၁၇။ ၄၅-၀ါကာလပတ္လံုး သတၱ၀ါတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဳ ဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္ ၈၀-အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈-ခု ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔၀ယ္ ကုသိနာရံုျပည္ မလႅာမင္းတို႔ အင္ၾကင္းဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေလသည္။

No comments: