Thursday, August 6, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇၆ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ပိသုဏ၀ါစာ မဂ္ပယ္ရာ
အရွင္ဘုရား၊ ဒုစရုိက္ ၁၀-ပါးကို မဂ္တရားတို႔ ပယ္ရွားရာ၌ နည္းတနည္းတြင္ ပိသုဏ၀ါစာကို ေသာတာပတၱိမဂ္က ပယ္သည္ဆို၍၊ နည္းတနည္းတြင္ ပိသုဏ၀ါစာကို အနာဂါမိမဂ္က ပယ္သည္ဟုိ ဆိုပါသည္။ မည္သည္က မွန္ပါသနည္း ေျဖရွင္းေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( အရွင္၀ိသုတာလကၤာရ-မႏၲေလးျမ်ုိ႔ )

( ေျဖ )
အဂၤုတၱိဳရ္ အ႒ကထာ၌
ကာယဒုစရိုက္ ၃-ပါး၊ မုသာ၀ါဒ, ပိသုဏ၀ါစာ, ၀စီဒုစရိုက္ ၂-ပါး၊ မိစၧာဒိ႒ိ မေနာဒုစရိုက္ ၁-ပါး၊ ေပါင္း ၆-ပါးကို ေသာတာပတၱိမဂ္သည္ ပယ္၏။
ဖရုသ၀ါစာ, ဗ်ာပါဒ ဤ ၂-ပါးကို အနာဂါမိမဂ္သည္ ပယ္၏။
သမၹပၸလာပ, အဘိဇၩာ ဤ ၂-ပါးကို အရဟတၱမဂ္သည္ ပယ္၏။

၀ိသုဒၶိမဂ္ အ႒ကထာတြင္
ပိသုဏ၀ါစာကို အနာဂါမိမဂ္ျဖင့္ ပယ္သည္ဟု ဆိုသည္။
အ႒ကထာ ႏွစ္က်မ္းလံုးပင္ အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ ဖြင့္ဆိုသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ကြဲလြဲေနျခင္းမွာ မသင့္ပါ-ဟု ဆိုျငားအ့ံ၊ အပါယဂါမိ ( အပါယ္လားေၾကာင္း ) ျဖစ္ေသာ ပိသုဏ၀ါစာကို ေသာတာပတၱိမဂ္ ပယ္၍, အပါယဂါမိ မဟုတ္ေသာ ပိသုဏ၀ါစာကို အနာဂါမိမဂ္ ပယ္သည္ဟု ယူသင့္ေၾကာင္း ဆရာအရွင္ျမတ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူၾကပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) သကၤန္း ပ့ံသကူ-ဆြမ္း ပ့ံသကူ
ပ့ံသကူ စီ၀ရ၊ ေကာက္၍ပ ၀တ္ႏိုင္၊ ထို႔အတူ ဆြမ္းေက်ာင္းေဆး၊ ေကာက္ေရး ပစ္ကာထား၊ သြားေကာက္ယူႏိုင္။
ပစၥယေလးခိုင္၊ ဆိုင္-မဆိုင္ ဘယ္သို႔၊ ပံ့သကူ၀ါဒမ်ားကို၊ နားလည္ေအာင္ စာေပသြင္း၊ ရွင္းျပပါလို႔။
( မန္းဘိကၡဳဳ-ေသာတုဇနတပါး )

( ေျဖ ) ပ့ံသကူ စီ၀ရ၊ ေကာက္၍ပ သာယူ။
ေသနာသနာေက်ာင္း၌၊ ေညာင္ေစာင္းအင္းပ်ဥ္ႏွင့္၊ ေစာင္ ျခင္ေထာင္ ဘံုလွ်ိဳ အံုး၊ သံုးပ့ံသကူ။
ဆြမ္းႏွင့္ေဆးမွာေတာ့၊ ကပ္ေပးမွ ခံယူ၊ ပံ့သကူ မရွိ။
၀ိနည္းက်မ္း၊ လက္သန္း၀ဏၰနာတို႔၊ ဖြင့္ဆိုကာ မွတ္ဖြယ္ျပတယ္၊ ရွင္းၾကေစဘိ။( ၀ိနယာလကၤာရ-ဋီ ၂-၃၄၅ )
********************************************************************************

( ေမး ) မုသားစကား
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္မသည္ မုသာ၀ါဒကံဆိုသည္မွာ တခုခုေသာ အေရးမပါသည့္ စကားကို လိမ္ေျပာမိသည္ႏွင့္ မုသာ၀ါဒကံ ေျမာက္သည္ဟု ယူဆမိပါသည္ဘုရား၊
အသိတေယာက္က ထိုစကားကို မုသာ၀ါဒကံ မေျမာက္ဟု ေျပာပါသည္ဘုရား၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္မအား မုသာ၀ါဒကံေျမာက္သည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါဘုရား၊ ဘယ္စကားမ်ိဳးသည္ မုသာ၀ါဒကံ ထိုက္ပါသနည္း ဘုရား။
( မခိုင္-ေခတၱ ရန္ကင္း )

( ေျဖ )
မုသာ၀ါဒကံ ဆိုင္ရာ၌
၁။ မဟုတ္မမွန္ေသာ ၀တၳဳလည္းျဖစ္ေစ
၂။ ခၽြတ္ယြင္းေစလိုေသာ စိတ္ ရွိသည္လည္းျဖစ္ေစ
၃။ ခၽြတ္ယြင္းျခင္းအားေလ်ာ္ေသာအေၾကာင္းကို ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါးတြင္ တပါးပါးျဖင့္ လံ႔ုလျပဳသည္လည္းျဖစ္ေစ
၄။ နားေထာင္သူကား ထိုစကား၏ အဓိပၸါယ္ကို သိသည္လည္းျဖစ္ေစ
ဤအဂၤါေလးပါး စံုညီလွ်င္ မုသာ၀ါဒ ကမၼပထေျမာက္၏။

အဒိ႒ံ ဒိ႒ႏၲိ ၀ဒတိ-စသည္ျဖင့္ မျမင္သည္ကို ျမင္၏။ မၾကားသည္ကို ၾကား၏။ စသည္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳး ခၽြတ္ယြင္းေစျခင္းကို ျဖစ္ေစသမွ် အေရးပါပါ၊ မပါပါ မုသာ၀ါဒ ျဖစ္သည္။
အျပစ္ၾကီး မၾကီးကား အက်ိဳးပ်က္မႈ ၾကီး-မၾကီးေပၚမွာ တည္ပါသည္။
ႏႈတ္၌ျဖစ္ေသာ ၀စီကံ၌ ပါ၀င္ေသာ္လည္း ေခြးကို ရိုက္ေတာ့မည့္ဟန္ျပဳ၍ လွည့္စားေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ိဳး၊ က်ီးကို ပစ္ေတာ့မည္ကဲ့သို႔ ခဲျဖင့္ရြယ္၍ ပ်ံသြားေစျခင္းမ်ိဳး၊ ကာယ၀ိညတ္ျဖင့္ လွည့္စားျခင္းမ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ပါသည္။

၀ိနည္းေတာ္၌ သင့္မွာ အျပစ္ရွိလွ်င္ ေျပာပါ-ဟု ဆိုရာ၌ အျပစ္ရွိလ်က္ႏွင့္ မေျပာဘဲ ျမံဳေနျခင္းမ်ိဳးလည္း မုသာ၀ါဒပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းႏွင့္ ရဟႏၲာရုပ္တု
အရွင္ဘုရား၊ ဥပုသ္ေစာင့္၍ ၈-ပါးသီလ ေဆာက္တည္သည့္အခါ ၀ိကာလေဘာဇနာသိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းျပီး ညစာမစားရသည္မွာ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ေၾကာင့္ပါလဲဘုရား။ မည္ကဲ့သို႔ ကုသိုလ္အက်ိဳး ရရွိပါသလဲဆိုတာကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

ေနာက္တခုက ရဟႏၲာရုပ္တုမ်ားကို ကိုးကြယ္ရာတြင္ ရွင္သီ၀လိ္၊ ရွင္ဥပဂုတၱ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကိုသာ ကိုးကြယ္ေလ့ရွိျပီး ပို၍တန္ခိုးၾကီးသည့္ ရွင္သာရိပုတၱရာ, ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔၏ ပံုေတာ္မ်ားကို မကိုးကြယ္ျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( မ်ိဳးျမတ္စိုး-ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႔ )

( ေျဖ ) အ႒ဂၤသမၸႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ-ဆိုသည့္အတိုင္း အဂၤါ ၈-ပါးႏွင့္ျပည့္စံုမွ ဥေပါသထ ( ဥပုသ္ ) သီလ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပုသ္ေစာင့္သူသည္ အရိယာ ( ရဟႏၲာ ) ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အတုယူ၍ တေန႔ပတ္လံုး က်င့္သံုးေဆာက္တည္၍ ေနရရာ ေန႔စဥ္က်င့္သံုးသည့္ ငါးပါးသီလမွ ထူး၍ ျဗဟၼစရိယ (ေမထုန္ေရွာင္) အက်င့္ႏွင့္
ညစာမစား ေပ်ာ္ပါးေရွာင္ၾကဥ္၊ ဆင္ယင္ေရွာင္လတ္၊ ျမင့္ျမတ္ေနရာ၊ ေရွာင္ခြာက်င့္သံုးႏိုင္ပါမွ အရိယာတို႔ႏွင့္ တူတန္ႏိုင္လိမ့္မယ္။

ထို႔ျပင္ ဥပုသ္သီလတြင္ ပဓာနအက်ဆံုးမွာ ျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္ျဖစ္ရာ ၄င္းသိကၡာပုဒ္ လံုျခံဳေရးတြင္ ညစာေရွာင္ၾကဥ္မႈမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
နစၥဂီတ စေသာသိကၡာပုဒ္၊ ဥစၥာသယန စေသာသိကၡာပုဒ္တို႔က ျဗဟၼစရိယ သိကၡာပုဒ္၏ ဒုတိယ တတိယ တံတိုင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။
၀ိကာလေဘာဇနသိကၡာပုဒ္က ပထမတံတိုင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြန္စြာအေရးႀကီးလွပါသည္။

၄င္းသိကၡာပုဒ္မ်ား လံုျခံဳ၍ တေန႔တာမွ် ေကာင္းမြန္စြာ ဥပုသ္သီလေအာင္ျမင္သြားပါက သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဥစၥာစီးပြား သားမယားႏွင့္ ထူးျခားအဂၤါ မ်ားစြာလွဴဒါန္းရျခင္းထက္ပင္ အက်ိဳးႀကီးလွပါသည္။

ရွင္သီ၀လိ, ရွင္ဥပဂုတၱ ႏွင့္ အခ်ိဳ႔ဘုရား အထူးအဆန္းမ်ား ထုလုပ္ကိုးကြယ္သူတို႔သည္ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးထက္ ေလာကီအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လာဘ္လာဘ မ်ားစြာ ရလိုျခင္း၊ စီးပြားဥစၥာ တိုးတက္လိုျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိဳ႔က ရွင္သီ၀လိ-အင္း၊ ရွင္ဥပဂုတၱ-အင္း ျပဳလုပ္၍ ဂါထာမႏၲာန္တို႔ျဖင့္ အင္းဆံျပဳကာ က်ဴးရင့္ျပီး အင္းသက္သြင္းျခင္းမ်ားပင္ ျပဳၾကသည္။

၄င္းတို႔သည္ အက်ိဳးထူးရသည္ထက္ ေလာဘကို ေရွ႔ထားသျဖင့္ အကုသိုလ္ပြားမႈပင္ ပိုပါေသးသည္။ ဗုဒၶဘာသာ သမၼာႏြယ္၀င္ သူေတာ္စင္စစ္စစ္ ျဖစ္သူတို႔အဖို႔ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ တရား သံဃာေတာ္တို႔အား မတုန္မလႈပ္သက္၀င္ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ ေန႔ညမအား ၀တ္တြားပူေဇာ္လ်က္ ဆြမ္း-ပန္း-ေရခ်မ္း ရႊင္လန္းၾကည္စြာ လွဴဒါန္းကာျဖင့္ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟကင္းေၾကာင္း ဆုေတာင္းပတၳနာ ျပဳသင့္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဟုဆိုကာ တသက္တာ ႀကီးပြားေရးေမွ်ာ္ေတြး၍ ဘာသာအေရျခံဳလ်က္ တမ်ိဳးတဖံု ျပဳမူေနၾကပံုမွာ ရွက္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) တိပိဋကႏွင့္ ဧတဒဂ္ )
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ပညာဧတဒဂ္၊ တန္ခိုးဧတဒဂ္ စသည္ျဖင့္ သမုတ္ၾကပါသည္။ ယခုေခတ္အခါမွာ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ပူေဇာ္ပြဲျပဳလုပ္၍ သာသနာ့အာဇာနည္ ဆရာေတာ္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္ဘုရား၊ ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ဘဲ ပညာဧတဒဂ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ပူေဇာ္ပြျဲပဳလုပ္၍ ဧတဒဂ္ဆရာေတာ္-ဟု အဘယ္ေၾကာင့္ မေခၚၾကပါသနည္းဘုရား။ ေခၚသင့္-မေခၚသင့္ကို စိစစ္ရွာေဖြ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ ဘုရား။
( ျဖဴရတနာ-ဆိပ္ျဖဴ-ဖန္ခါးေျမ )

( ေျဖ )
ပညာဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱရာသည္ တသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ပါရမီျဖည့္၍ ပညာဧတဒဂ္ရ အဂၢသာ၀က ျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရားမွလြဲ၍ ပညာအရာတြင္ အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။
တနည္းအားျဖင့္-ျမတ္စြာဘုရားနီးပါး ပညာေတာ္ႀကီးျမတ္သည္။ ကမၻာတခြင္လံုး အုပ္ဖံုး၍ ရြာသြန္းေသာ မိုးေရမိုးေပါက္တို႔ကိုပင္ ေရတြက္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပညာဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။

ပါရမီျဖည့္ေနေသာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာမွာပင္ ပညာႀကီးက်ယ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္ရွိခဲ့၍လည္း ဤဘ၀တြင္ ျမတ္စြာဘုရားက ပညာအရာတြင္ အႀကီးအက်ယ္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ေပးေတာ္မူသည္။ ဤသို႔ ဧတဒဂ္ေပးေတာ္မူျခင္းကိုလည္း ဘုရားမွတပါး မည္သူမွ် ျပဳလုပ္ျခင္းငွါ မအပ္ပါ။

ယခုေခတ္ တိပိဋကဓရမွာ သင္ရိုးပိဋက က်မ္းေပါင္း ႏွစ္ဆယ္လာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို က်က္မွတ္၍ ျပန္ဆိုျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ ေရးေျဖျခင္းတို႔ကို ၄-ႏွစ္ ၅-ႏွစ္ခြဲ၍ ျပန္ဆိုေျဖၾကားရပါသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာတို႔၏ ပါရမီဉာဏ္ေတြနဲ႔ မ်ားစြာ ကြာျခားလွပါေသးသည္။ ဤေခတ္တြင္ တိပိဋကဓရ သာသနာ့အာဇာနည္ဘြဲ႔ထူးသည္ပင္ ရႏိုင္ခဲမွ် လြန္စြာႀကီးျမင့္လွေသာ ဘြဲ႔ထူးျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေ၀ဖန္၍ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ျဖင့္ မေခၚေ၀ၚသည္ကို သိသာႏိုင္ေလာက္ပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္
အရွင္ဘုရား သီလ သမာဓိ ပညာ သိကၡာသံုးပါးကို ခ်ဲ႔လိုက္ေသာ္ မဂၢင္ရွစ္ပါးျဖစ္၍၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးကိုခ်ဲ႔ေသာ္ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါးျဖစ္ပါသည္။ ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါးကို ခ်ဲ႔လွ်င္ ပိဋကသံုးပံုျဖစ္ကာ ပိဋကသံုးပံုကို ခ်ဲ႔က ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ျဖစ္လာသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။
ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္အား ေရတြက္ျပထားသည္ကို မေတြ႔ရဖူးပါ။ ေရတြက္ျပပါရန္ သို႔မဟုတ္ ေရတြက္နည္းကို ေျဖၾကားေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( သန္းထြန္း-ဓမၼာစရိယ၊ ေရႊျမိဳင္ )

( ေျဖ )
ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကို ေရတြက္ျပရန္ မလြယ္ပါ။ ပိဋကပညာရွင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ဂိုဏ္းေပါင္းစံု အစည္းအေ၀းကဲ့သို႔ သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီး ျပဳလုပ္၍ ပိဋကက်မ္းစာ ပါဠိေတာ္မ်ားကို ခြဲေ၀တာ၀န္ယူကာ ေရတြက္ၾကမည္ဆိုက ၂-ႏွစ္ေလာက္အခ်ိန္ယူ၍ ေရတြက္လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု မံုေရြးဆရာေတာ္ မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။

ဓမၼကၡႏၶာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ေရတြက္ပံုကို အျမြက္မွ် သိႏိုင္ေလာက္ေသာ အ႒ကထာစကားမွာ တတၳ ဧကာႏုသႏၶိကံ သုတၱံ ဧေကာဓမၼကၡေႏၶာ စသည္ျဖင့္ ( အဘိ-႒ ၁-၂၇ )ဆို၍
သုတ္၌ အႏုသေႏၶတခုသည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခု။ ဂါထာတို႔တြင္ အေမးသည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခု။ အေျဖသည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခု။
အဘိဓမၼာ၌ တခု တခုေသာ တိက္ဒုက္ ေ၀ဘန္ျခင္းသည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခု တခု။ စိတ္အႀကိမ္ တခုတခုသည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခုတခု။
၀ိနည္း၌ ၀တၳဳမာတိကာ ပဒဘာဇနီ အာပတ္၊ အနာပတ္၊ အႏၲရာပတ္တို႔သည္ ဓမၼကၡႏၶာ တခုစီ ျဖစ္ေလသည္။
ဤနည္းျဖင့္ ဓမၼကၡႏၶာတို႔၏ အဖို႔အစုကို သိရမည္ဟု ဆိုပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ပိဋကသံုးပံု ေဗာဓိပကၡိယတရား ၃၇-ပါး၊ မဂၢင္ ၈-ပါး၊ သိကၡာ ၃-ပါး၊ က်င့္စဥ္တရားတို႔ကို သိေနက က်င့္ရန္၊ အားထုတ္ရန္ လံုေလာက္ေနပါျပီ။
အာရံုေ၀၀ါး၍ တရားပ်ံ႔လြင့္စရာ ဓမၼကၡႏၶာ အေရအတြက္ကို ေရတြက္ရွာေဖြေနစရာ မလိုေတာ့ပါဟု ေျဖၾကားလုိပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) အဂၢသာ၀က ႏွစ္ပါး၏ အသက္ေတာ္
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔၏ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ သက္ေတာ္ ၈၀-ရွိ၍
ညီေတာ္အနႏၵာ၊ အရွင္မဟာကႆပတို႔သည္ သက္ေတာ္ ၁၂၀၊
အရွင္အႏုရုဒၶါသည္ သက္ေတာ္ ၁၅၀၊
အရွင္ဗာကုလသည္ သက္ေတာ္ ၁၆၀၊ အသီးသီးရွိၾကေၾကာင္း ဖတ္ၾကားမွတ္သားရပါသည္ဘုရား၊
ျမတ္စြာဘုရား၏ လက္၀ဲ လက္ယာ အဂၢသာ၀ကမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ မည္မွ်သက္ေတာ္ရွိေၾကာင္း ဘုရားတပည့္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ားသိၾကရန္ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ ဆရာေတာ္အရွင္သူျမတ္ဘုရား။
( သန္းေအာင္ေလး-ေရႊဘိုျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
အဂၢသာ၀က ႏွစ္ပါး သက္ေတာ္မည္မွ်ရွိေၾကာင္း စာေပတြင္ အတိအလင္း မေတြ႔ရပါ။ သို႔ေသာ္ သတပဒိကပုစၧာ အေျဖက်မ္းတြင္ မန္လည္ဆရာေတာ္တို႔ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ေျဖၾကားထားသည္မွာ-အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔ သက္တူရြယ္တူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ညီအငယ္ဆံုး ေရ၀တသူငယ္သည္ အရွင္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းျပဳေသာႏွစ္မွာပင္ အသက္ ၇-ႏွစ္အရြယ္တြင္ သာသနာေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းအရွင္ေရ၀တ၌ အရွင္သာရိပုတၱရာ၊ အရွင္ဥပေသန၊အရွင္စုႏၵ ဟူ၍ အကို ၃-ပါး၊ အရွင္မ စာလာ၊ ဥပစာလာ၊ သီသူပစာလာ ဟူ၍ အမေတာ္ ၃-ပါးရွိေၾကာင္း အခ်င္းခ်င္း ၃-ႏွစ္စီ ကြာ၍တြက္ၾကည့္လွ်င္ အရွင္သာရိပုတၱရာ ရဟန္းျပဳေသာအသက္ ၂၅-ႏွစ္ရေၾကာင္း ထိုႏွစ္မွာပင္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္လည္း ရဟန္းျပဳေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားထက္ ၂-ႏွစ္ေစာ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳၾကေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ တြက္ၾကည့္လွ်င္ အရွင္သာရိပုတၱရာ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔၏အသက္ေတာ္သည္ ၆၈-ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားထားပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၁၉၉၉-ခု ဧျပီလ )

No comments: