Sunday, August 23, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၈၀ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

( ေမး ) ( ဥပမာစကား )
အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အတုမရွိပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလ်က္ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲရင့္ျခင္း၊ ကရ၀ိက္ငွက္ကဲ့သို႔ သာယာေသာအသံ ရွိျခင္း စသည္ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ထားပါသည္။ ႏႈိးယွဥ္သူမွာ အျပစ္ ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
( မႏြဲ႔ၾကည္-နရြဲပင္ရြာ ပဲႏြယ္ကုန္းျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုျခင္း ဥပမာစကားဟူသည္မွာ ၾကားနာသူတို႔ သိလြယ္ေအာင္ ႏႈိင္းယွဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ရာမွာ ပဏီတ ဥပမာ-ျမင့္ျမတ္ေသာအရာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း။
သဒိသ ဥပမာ-တူညီေသာအရာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း။
ဟီန ဥပမာ-ယုတ္ေသာအရာျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းဟူ၍ ၃-မ်ိဳးရွိပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားမွာ အတုမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ႀကီးျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ဂုဏ္ကို သိေစလို၍ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပဏီတ၊ သဒိသ တို႔ျဖင့္ ႏႈိးယွဥ္စရာမရွိ။ အယုတ္-ယုတ္ေသာ ၀တၳဳ ပုဂၢိဳလ္ သတၱ၀ါတို႔ႏွင့္သာ ၾကားနာသူ နားလည္ရန္အတြက္ ႏႈိင္းယွဥ္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟီေနာပမာ-ဟီနဥပမာအေနျဖင့္ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ ရဲရင့္ျခင္း၊ ကရ၀ိက္ငွက္မင္းကဲ့သို႔ အသံသာျခင္း၊ ထြက္သစ္စ ေနမင္းကဲ့သို႔ တင့္တယ္ျခင္း၊ ပဒုမၼာၾကာပန္းကဲ့သို႔ က်က္သေရရွိျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ရပါသည္။ စကားဥပမာအျဖစ္ တင္စားေျပာဆိုရျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ အျပစ္မရွိပါ။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပဋိသေႏၶႏွင့္ ရုပ္ )
ပဋိသေႏၶအခါ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ ရုပ္တို႔ျဖစ္စဥ္ကို သိလိုပါသည္ဘုရား။
( ခင္ျငိမ္းျငိမ္း-အဘိဓမၼာသင္တန္းသူ )

( ေျဖ )
ပဋိသေႏၶစိတ္၏ ဥပါဒ္ခဏ၌ ကမၼဇရုပ္ျဖစ္၍
ဌီခဏ၌ ဥတုဇရုပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဘ၀င္၏ ဥပါဒ္၌ စိတၱဇရုပ္ျဖစ္ကာ
ေနာက္မွ အာဟာရရုပ္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္စဥ္အတိုင္း ဆိုရပါမူ ကံ ဥတု စိတ္ အာဟာရ-ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဒသနာစဥ္အားျဖင့္ ကံ စိတ္ ဥတု အာဟာရ-ဟူ၍ ဆိုရပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( ပဋိသေႏၶႏွင့္ အနိယတ အာပတ္)
အရွင္ဘုရား၊
၁။ ဤဘ၀တြင္ကြယ္လြန္၍ ေနာက္ဘ၀တြင္ လူျဖစ္ရန္ ကံရွိသူသည္ မည္သည့္ မိခင္၏၀မ္းတြင္ ပဋိသေႏၶေနရမည္ကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားက စီမံပါသနည္း။
၂။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတေယာက္ ကြယ္လြန္ျပီး ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပရွိ လူမ်ိဳးျခား၀မ္းတြင္ ပဋိသေႏၶတည္ႏိုင္ပါသလား။
၃။ နိယတအာပတ္၊ အနိယတအာပတ္-ဟူ၍ ၾကားဖူးပါသည္။ မည္သို႔ေသာအာပတ္သည္ အနိယတအာပတ္ ျဖစ္ပါသနည္း။
၄။ အနိယတအာပတ္သင့္လွ်င္ ငရဲက်ေအာင္ အကုသိုလ္အျပစ္ ရွိပါသလား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ဒကာ ေအးေမာင္-ရန္ကုန္ျမိဳ႔ )

( ေျဖ )
( ၁ ) လူပုဂၢိဳလ္ ၁-ဦး ကြယ္လြန္ရာ၌ လူျပန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္ဇနကကံေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခါနီး ထင္ျမင္လာသည့္ ကုသိုလ္ကံ ကမၼနိမိတ္ႏွင့္ ဂတိနိမိတ္တို႔က သူလားေရာက္ရမည့္ လူ႔ဘ၀၊ အမိ၀မ္းစသည္တို႔ကို ထင္ျမင္ေစသည္။ သို႔ထင္ျမင္ရာ၌ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ၊ ေျပာဆိုေတာင္းပန္မႈ စသည္မ်ားကို အခ်ိဳ႔လူ၀င္စားမ်ားက ျပန္လည္ေျပာဆိုၾကသည္။ ၄င္းကို ၀ိညာဥ္သြားလာေနသည္ဟု ထင္ေနၾကသည္။ အမွန္မွာ ဂတိနိမိတ္ ထင္ျမင္ေနမႈပင္ျဖစ္၏။ ဂတိနိမိတ္ႏွင့္ တဆက္တည္း ဘ၀နိကႏၲိကေဇာ (ျဖစ္ရမည့္ဘ၀ကို တြယ္တာမႈ) က မိမိက်က္စားရာ ကၽြမ္း၀င္ရာတို႔၌သာ စြဲလမ္းတတ္သည္။ ထိုသို႔စြဲလမ္းတတ္သျဖင့္ ပဋိသေႏၶ ျဖစ္ရာ၌ မိမိျမိဳ႔ရြာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေရာက္ဖူးရာ နီးစပ္ရာတို႔၌လည္း ျဖစ္တတ္၏။

မိမိႏိုင္ငံမွတပါး ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္ရွိ ခင္တြယ္ရာတို႔၌လည္း ျဖစ္တတ္၏။ ( နတ္ျပည္ နတ္ဘ၀တို႔သို႔ကား ထူးျခားေသာ ဇနကကံက ပို႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။)

၂။ နိယတအာပတ္ဆိုသည္မွာ ပါရာဇိက၊ သံဃာဒိသိသ္၊ ပါစိတ္ စသည္ မိမိျပဳရာအျပစ္ အားေလ်ာ္စြာ သင့္ေသာအာပတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျမဲေသာအာပတ္ဟု ဆိုသည္။
အနိယတအာပတ္မွာ ပါရာဇိက သံဃဒိသိသ္ ပါစိတ္ အျမဲမဟုတ္၊ ထိုက္သင့္သလို သင့္ရေသာ အာပတ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
ပံုစံမွာ-( ပထမအနိယတအာပတ္ )
ရဟန္းတပါးသည္ မ်က္စိဆိတ္ကြယ္ရာ (အခန္း)စသည္၌ မာတုဂါမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း ေနသည္။ ထိုရဟန္းအဖို႔ ပါရာဇိက သံဃာဒိသိသ္ ပါစိတ္ တမ်ိဳးမ်ိဳးသင့္ႏိုင္သည္။ သင့္ေနျပီဟု ယူဆႏိုင္သည္။
သို႔ေသာ္ နာမည္တပ္၍ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၊ ထိုအခါ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ (၀ိသာခါကဲ့သို႔) ဒကာမႀကီးတဦးက ပါရာဇိကျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ပါသည္ဟု အစစ္ခံလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သံဃဒိသိသ္ ပါစိတ္ အာပတ္သင့္ေနသည္၊ ျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ပါသည္ဟု အစစ္ခံလွ်င္ ထိုအစစ္ခံခ်က္အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ယင္းကို အာပတ္နိယတ (အျမဲ) မရွိ၍ အနိယတအာပတ္ဟု ဆိုရသည္။

( ဒုတိယ အနိယတအာပတ္မွာ)
နားကြယ္ရာ (၁၂-ေတာင္ထက္ေ၀းေသာေနရာ) ၌ ရဟန္းႏွင့္ မာတုဂါမ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း စကားေျပာေနသည္ကို အေ၀းက ေတြ႔ျမင္လွ်င္ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာ စကားစသည္ ေျပာၾကား၍ သံဃာဒိသိသ္အာပတ္ေသာ္၄င္း။ မာတုဂါမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း စကား ၃-၄ ခြန္း ေျပာမႈေၾကာင့္ ပါစိတ္အာပတ္ေသာ္၄င္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
( မ်က္စိကြယ္ရာမဟုတ္၍ ပါရာဇိကမသင့္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။)

ေဖာ္ျပပါယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ဒကာမႀကီးက သံဃာဒိသိသ္ ပါစိတ္ တခုခုျဖင့္ ေျပာလွ်င္ ေျပာတိုင္းေသာအာပတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရသည္။ ဤသို႔ အနိယတ အာပတ္(သိကၡာပုဒ္) ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ သိသာရံုေျဖၾကားပါသည္။ ျပႆနာႏွစ္ရပ္လံုးပင္ နက္နဲက်ယ္၀န္း၍ နီးစပ္ရာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားထံ၌ ေမးျမန္း၍၄င္း၊ စာအုပ္စာတမ္းတို႔ကို ၾကည့္ရႈ၍၄င္း၊ ေလ့လာမွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

( ေမး ) ( သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶ )
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္မ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းအပ္ပါသည္ဘုရား။ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ျမတ္၌ ပဋိသေႏၶ ၄-မ်ိဳး ရွိသည့္အနက္ သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶဟူသည္မွာ ၾကာပင္၊ ၀ါးပင္၊ မန္က်ည္းပင္၊ ရႊံ႔အညစ္အေၾကး စသည္တို႔၌စြဲ၍ ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလားဘုရား၊ သံေသဒဇ ပဋိသေႏၶ မည္ကဲ့သို႔ တည္ပါသနည္း ဘုရား၊ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါ။
( မႏုႏုခိုင္ဦး-ဘီလူးျမိဳ႔ မိုးညႇင္းျမိဳ႔နယ္ )

( ေျဖ )
ကမလ ကုဟရာဒိေက သံေသေဒ ဇာတာတိ သံေသဒဇာ-ဟုဆိုသည့္အတိုင္း ၾကာတိုက္၊ ေရညႊန္အစရွိေသာ စိုစြတ္ရာအရပ္၌ ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ သံေသဒဇမည္ေပရာ ေရွးဘ၀ကုသိုလ္ျပဳစဥ္က အမိ၀မ္း၌ မျဖစ္ရပါလို-ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သူတို႔သည္ ၾကာတိုက္၊ သစ္ပင္၊ ၀ါးပင္၊ အသီးအပြင့္၊ ေရညြန္ စသည္ စိုစြတ္ရာေနရာတို႔၌ ပဋိသေႏၶေန၍ ဖြားျမင္ၾကသည္။

၄င္းတို႔ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ေမြးျမဴမည့္သူ ႏွင့္ အဆင္သင့္ ေပါက္ဖြားၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဥပပတ္ပဋိသေႏၶလည္း နည္းတူပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သံေသဒဇမွာ ငယ္က တေရြ႔ေရြ႔ ႀကီးပြားရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မယ္လမု-လမုပင္ (အသီး)ကျဖစ္၍ ေ၀ဠဳ၀တီ-၀ါးပိုး၀ါးအတြင္းက ျဖစ္သည္။ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ပဒုမ၀တီ-ပဒုမၼာၾကာပန္းက ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ ေပါကၡရသာတိ-ပုဏၰား ေရကန္ (ၾကာတိုက္) က ျဖစ္သည္။
ဥပပါတ္မွာ အရြယ္ေရာက္ျပီး (အရြယ္) ၁၅-ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂၀-စသည္ျဖင့္ ရုတ္ျခည္းျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားလက္ထက္ အမၺပါလီ-သရက္ပင္ကို မွီ၍ ျဖစ္ေသာ ဥပပါတ္ ပဋိသေႏၶ ဆို၏။ ျမတ္စြာဘုရားကို စြပ္စြဲ၍ ေျမမ်ိဳသြားေသာ စိဥၥမာဏ၀ိကာ-မွာ မန္က်ည္းပင္၌ျဖစ္ေသာ သံေသဒဇ သေႏၶသူဟု ဆိုပါသည္။
********************************************************************************

( ေမး ) အဘိညာဥ္ႏွင့္ လူ၀င္စား )
အရွင္ဘုရား၊ ျမတ္မဂၤလာစာေစာင္တြင္ အရွင္ဘုရား ေျဖၾကားေသာ လူ၀င္စားအေၾကာင္း ဖတ္ရ၍ ေက်နပ္ႏွစ္သက္မိပါသည္။ တပည့္ေတာ္ သိလိုသည္မွာ သမထ ၀ိပႆနာ အားထုတ္သူတခ်ိဳ႔ အဘိညာဥ္ရျပီး အတိတ္ဘ၀ (တဘ၀သာ မဟုတ္) သိႏိုင္၊ ျမင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ၄င္းအဆိုအရ အရွင္ဘုရားအေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္-မခံႏိုင္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးပါရန္ ရိုေသေလးစားစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
( ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေရနံေခ်ာင္း )

( ေျဖ )
သမထ ၀ိပႆနာ အားထုတ္၍ အဘိညာဥ္ရသည္ဆိုသည္မွာ ပထ၀ီကသိုဏ္း စသည္တို႔ျဖင့္ အားထုတ္၍ ရူပစ်ာန္ (စတုကၠနည္းျဖင့္) ေလးပါး။ အရူပစ်ာန္ေလးပါး။ ၄င္းရွစ္ပါးကို သမာပတ္ ရွစ္ပါးဟုေခၚသည္။ ၄င္းရွစ္ပါးမွ ရုပကုသိုလ္အဘိညာဥ္ႏွင့္ အရူပကုသိုလ္အဘိညာဥ္ကို အဘိညာဥ္ေဒြး-ဟုေခၚသည္။ ၄င္းအဘိညာဥ္ကိုရမွ ၄င္းအဘိညာဥ္ကို ၀သီေဘာ္ငါးတန္ျဖင့္ အဖန္ဖန္ေလ့လာႏိုင္ပါမွ ဣဒၶိဟူေသာ တန္ခိုး ၁၀-ပါးကိုရသည္။

ထိုသို႔ရသျဖင့္ ေရွးတီးကာလ၊ ဘ၀ရွည္က်ဴး၊ ျဖစ္ဖူးသမွ်၊ ေဒသရပ္ရြာ၊ ခႏၶာပင္စည္၊ အမည္အမ်ိဳး စေသာ ပရမတ္ ပညတ္တို႔ကို တပ္အပ္သိစြမ္းႏိုင္ေသာ ဉာဏ္ကိုရ၍ ေနာက္ဘ၀သာမက ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပန္၍ျမင္ႏိုင္သည္။ ၄င္းဉာဏ္ကို ပုေဗၺနိ၀ါသ ဉာဏ္ဟုေခၚသည္။ အားထုတ္၍ယူရေသာဉာဏ္ ျဖစ္သည္။

လူ၀င္စားတို႔ရေသာဇာတိႆရ ဉာဏ္မ်ိဳးထက္ မ်ားစြာ အထက္တန္းက်သည္။ ယခုကာလ ရိပ္သာ၀င္၍ အားထုတ္သူတို႔မွာ ကသိုဏ္း ၁၀-ပါး စသည္ရႈ၍ အားထုတ္ေသာ သမထဘာ၀နာမ်ိဳး မဟုတ္၍ စ်ာန္မရႏိုင္။ စ်ာန္မရႏိုင္၍လည္း အဘိညာဥ္သို႔ မေရာက္သျဖင့္ အတိတ္ဘ၀တို႔ကို ျမင္ႏိုင္စြမ္းမႈ မရွိပါ။ ၀ိပႆနာဉာဏ္ အဆင့္ဆင့္ေပါက္၍ မဂ္ဖိုလ္သာ ရခ်င္ရမည္။ သမထယာနိကနည္းျဖင့္ အားထုတ္ျခင္းမဟုတ္၍ အဘိညာဥ္ ရႏိုင္ခြင့္ မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ဇန္န၀ါရီလ )

No comments: