Tuesday, September 1, 2009

ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္ခန္းစာ ( ၁+၁ )

( ကေလးမ်ား သရဏဂံု ယူႏိုင္ပံု )
ကေလးမ်ားသည္ ဘုရား တရား သံဃာေတာ္မ်ား ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို မသိေသာ္လည္း သရဏဂံု ကိုးကြယ္မႈစိတ္ထား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ေဗာဓိမင္းသား၏ မယ္ေတာ္သည္ မင္းသားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ဖူးေတြ႔၍ တပည့္ေတာ္၏ ကိုယ္၀န္သူငယ္သည္ ဘုရား, တရား, သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏-ဟု ကိုယ္၀န္အတြက္ သရဏဂံု ယူဖူး၏။ ထို႔ေနာက္ ဖြားျမင္ျပီး၍ အထိန္းေတာ္သည္ မင္းသားကေလးႏွင့္အတူ ဘုရားအထံေရာက္ေသာအခါ ရင္ခြင္၌ရွိေသာ ေဗာဓိမင္းသားသည္ ဘုရား, တရား, သံဃာေတာ္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏-ဟု ေလွ်ာက္ျပန္၏။
ဤ၀တၳဳကိုေထာက္လွ်င္ ဂုဏ္ေတာ္ကို မသိေသာ္လည္း သရဏဂံုယူေသာ ေရွးထံုး ရွိ၏ဟု သိႏိုင္ပါသည္။
( ဗုဒၶ-၁၅-၁၆ )

( ငါးပါးဦလ ေတာင္းခံပံု ပါဠိ ျမန္မာ )
( လူမ်ား ) အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ပဥၥသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၱ။
ဒုတိယမၸိ-
တတိယမၸိ-

အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလကို ေတာင္းပါ၏။ တပည့္ေတာ္အား သနားေသာအားျဖင့္ ငါးပါးသီလခံယူနည္း ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း-
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း-

( ဘုန္းႀကီး ) ယမဟံ ၀ဒါမိ တံ ၀ေဒထ။
( လူမ်ား ) အာမ ဘေႏၲ။
ယမဟံ ၀ဒါမိ-အၾကင္စကားကို ငါဆို၏။ တံ ၀ေဒထ-ထိုစကားကို လိုက္၍ဆိုၾက။ ( ငါဆိုတာကို လိုက္ဆိုၾက )။
အာမ ဘေႏၲ-မွန္ပါ အရွင္ဘုရား။

( ဘုရားရွိခိုး ပါဠိအနက္ )
( ဘုန္းႀကီး ) နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
( လူမ်ား ) နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ
အရဟေတာ-ပူေဇာ္အထူးကို ခံယူေတာ္မူထိုက္ေသာ။သမၼာသမၺဳဒၶႆ-အလံုးစံုေသာ တရားတို႔ကို မေဖာက္မျပန္ ကုိယ္ေတာ္တိုင္ သိေတာ္မူေသာ။ တႆ ဘဂ၀ေတာ-ထိုျမတ္စြာဘုရားအား။ နေမာ-ရွိခိုးပါ၏။

( သရဏဂံုေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျမန္မာ )
( ဘုန္းႀကီး ) ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ ။ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ။ သံဃံ သရဏံ ဂစၦာမိ။
ဒုတိယမၸိ-
တတိယမၸိ-
ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏ တရားေတာ္ျမတ္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ျမတ္ကို ကိုးကြယ္ပါ၏။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း-
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း-

( လူမ်ား ) အထက္ပါနည္းအတိုင္း လိုက္ဆိုရန္။

( ဘုန္းႀကီး ) သရဏဂမနံ ပရိပုဏၰံ။( သင့္သႏၲာန္မွာ သရဏဂံု ျပည့္စံုျပီ၊ သရဏဂံု တည္ျပီ )
( လူမ်ား ) အာမ ဘေႏၲ။

( ငါးပါးသီလ ပါဠိ ျမန္မာ )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သူတပါး၏အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ာကဥ္ပါ၏။

၂။ အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
သူတပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။

၃။ ကာေမသု မိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွားယြင္းေဖာက္ျပန္စြာ က်င့္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။

၄။ မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
လိမ္လည္လွည့္ပတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။

၅။ သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစတတ္ေသာ ေသရည္အရက္ကို ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏။
( ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ )

( ဘုန္းႀကီး ) အပၸမာေဒန သမၸာေဒထ။
( လူမ်ား ) အာမ ဘေႏၱ။

( ငါးပါးသီလ အက်ိဳး အျပစ္ လကၤာ )
၁။ ပါဏာတိပါတ္, သူ႔သက္သတ္က, ခ်ိဳ႔တတ္အဂၤါ, မြဲျပာရုပ္သြင္, အားအင္ယိုယြင္း, လ်င္ျခင္းလည္းေ၀း, ေဘးကိုေၾကာက္တတ္, အသတ္ခံရာ, အနာမ်ားလ်က္, ေျခြရံပ်က္၍, အသက္တိုလ်, ျပစ္မ်ားစြာ့သည္, ေရွာင္က အျပန္ အက်ိဳးတည္း။( ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ )

( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸါယ္ )
ပါဏာတိပါတျပဳလ်က္ သူ႔အသက္ကို သတ္လို႔ရွိက-
၁။ မ်က္စိ, နား, ႏွာေခါင္း, အဂၤါေျခလက္ ခ်ိဳ႔ယြင္းတတ္ျခင္း။
၂။ ျဖစ္ရာဘ၀၌ ရုပ္အသြင္ မြဲျပာေျခာက္ညႇိဳး၍ စိုစိုျပည္ျပည္ မရွိတတ္ျခင္း။
၃။ အားအင္ယိုယြင္းျခင္း (အားနည္းျခင္း)။
၄။ လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္မႈ ကင္းေ၀းျခင္း။
၅။ ေဘးရန္ေပၚေပါက္လွ်င္ ေၾကာက္ရြ႔ံ႔တတ္ျခင္း။
၆။ သူမ်ားအသတ္ကို ခံရတတ္ျခင္း၊ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အဆိပ္စသည္ စားေသာက္လ်က္ ေသရတတ္ျခင္း။
၇။ အနာေရာဂါ မ်ားတတ္ျခင္း။
၈။ အေျခြအရံ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း။
၉။ အသက္ တိုတတ္ျခင္း-
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အျပစ္ေတြ မ်ားလွေလ၏။

၂။ အဒိနၷာဒါ, ခိုးမိပါမူ, ဥစၥာနည္းမြဲ, ဆင္းရဲငတ္ဘိ, လိုရွိ မရ, ေဘာဂပ်က္စီး, ေရ မီး သူခိုး, ေမြခံဆိုးႏွင့္, မင္းဆိုးအျပား, ရန္မ်ိဳးငါးေၾကာင့္, ပ်က္ျပားဥစၥာ, ျပစ္မ်ားစြာသည္, ေရွာင္ခါ အျပန္ အက်ိဳးတည္း။

( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸါယ္ )
အဒိႏၷာဒါနကို ျပဳမိသူသည္-
၁။ မြဲတတ္ျခင္း။
၂။ ဆင္းရဲတတ္ျခင္း။
၃။ ငတ္မြတ္ျခင္း။
၄။ အလိုရွိေသာ အရာကို မရႏိုင္ျခင္း။
၅။ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္မႈ မတတ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ စည္းစိမ္ ပ်က္စီးတတ္ျခင္း။
၆။ ေရ, မီး, သူခိုး, အေမြခံ သား-သမီးဆိုး, မင္းဆိုး ဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး၏ ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ဥစၥာပ်က္ျပားရျခင္း။
ဤမေကာင္းမႈ အက်ိဳးမ်ားကို ရတတ္၏။

( ၃ ) မိစၦာစာရ, လြန္က်ဴးကလည္း, မုန္းၾကသူမ်ား, ရန္သူပြား၍, ရွားပါးလာဘ္တိတ္, ခ်မ္းသာဆိတ္၏, ဣတၳိပ႑ဳက္, မ်ိဳးယုတ္ခါခါ, မ်က္ႏွာမလွ, အရွက္ရလ်က္, လကၡဏဣေျႏၵ, ယြင္းေသြခ်ိဳ႔သိမ္, စိုးရိမ္မ်ားစြာ, ခ်စ္သူကြာသည္, ေရွာင္ခါ အျပန္ အက်ိဳးတည္း။

( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸါယ္ )
ကာေမသုမိစၦာစာရ အာႀကီးေသာသူသည္-
၁။ မလိုမုန္းထားသူ ေပါမ်ားျခင္း။
၂။ မုန္းရံုမက ရန္သူလည္း ေပါမ်ားျခင္း။
၃။ လာဘ္ပစၥည္းမ်ား ရွားပါး တိတ္ဆိတ္ျခင္း။
၄။ ခ်မ္းသာမွ ကင္းဆိတ္ျခင္း။
၅။ မိန္းမ ျဖစ္ရျခင္း။
၆။ မိန္းမ မဟုတ္-ေယာက်္ား မဟုတ္ ပ႑ဳက္ျဖစ္ရျခင္း။
၇။ ေယာက်္ားျဖစ္လွ်င္လည္း အမ်ဳိးယုတ္၌ ျဖစ္ရျခင္း။
၈။ မ်က္ႏွာပ်က္၍ အရွက္ကြဲရတတ္ျခင္း။
၉။ အဂၤါလကၡဏာ ဣေျႏၵ ခ်ိဳ႔ယြင္းေသးသိမ္ျခင္း။
၁၀။ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက အားႀကီးရျခင္း။
၁၁။ ခ်စ္သူႏွင့္ ေကြကြင္း ကြဲကြာရျခင္း။
ဤမေကာင္းမႈ အက်ိဳးမ်ားကို ရတတ္၏။


( ၄ ) မုသားစကား, ေျပာဆိုျငားမူ, စကားမပီ, သြားမညီတည္း, ပုပ္ညီႇပါးစပ္, ေျခာက္ကပ္ကိုယ္ေရ, ဣေျႏၵေနာက္, ပံုယြင္းေဖာက္၏, မေရာက္ၾသဇာ, ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္, လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ, စိတ္မတည္သည္, ေရွာင္ၾကဥ္ အျပန္ အက်ိဳးတည္း။

( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸါယ္ )
ေရွးက မုသားအားႀကီးသူသည္-
၁။ ယခုဘ၀၌ စကားပီပီသသ မေျပာတတ္ျခင္း။
၂။ သြားမ်ား မညီမြတ္ ရွိျခင္း။
၃။ ခံတြင္းပါးစပ္ ပုပ္ညႇီျခင္း။
၄။ ကိုယ္အေရအသား ပူရွိန္ေျခာက္ကပ္ စိုစိုဖတ္ဖတ္ မရွိျခင္း။
၅။ မ်က္စိ, နား စေသာ ဣေျႏၵမ်ား ေနာက္က်ဳက်ဳရွိျခင္း။
၆။ ပံုဟန္မလွဘဲ ဆိုး၀ါးခၽြတ္ယြင္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း။
၇။ သူတပါးအေပၚ၌ ၾသဇာအာဏာ မရွိျခင္း။
၈။ အေျပာအဆို ႏႈတ္လွ်ာမ်ား ေထာ္ေလာ္ၾကမ္းတမ္းျခင္း။
၉။ စိတ္မတည္ဘဲ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတတ္ျခင္း။
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ား၏။
( မုသားေျပာသူသည္ ဘယ္ကိစၥ၌မွ် မယံုၾကည္ရေသာေၾကာင့္ အႀကီးအကဲ မျဖစ္ႏိုင္ )

( ၅ ) ေသရည္ေသာက္လင့္, သင့္မသင့္၌, ေရးခြင့္မသိ, ပ်င္းရိေမ့ရူး, ေက်းဇူးမဆပ္, ဟိေရာတၱပ္ကင္း, ခပင္းမ်ားထို, အကုသုိလ္ကို, မျငိဳလြယ္စြာ, ျပဳက်င့္ရာသည္, ေရွာင္ခါ အျပန္ အက်ိဳးတည္း။

( ၾကည့္ရႈရန္ အဓိပၸါယ္ )
ေသရည္ေသရက္ စသည္ကို ေသာက္စားမိလွ်င္-
၁။ အေရးအခြင့္ သင့္-မသင့္ကို မသိတတ္ျခင္း။
၂။ ပ်င္းရိျခင္း။
၃။ ေမ့ေလ်ာ့ မူးရူးတတ္ျခင္း။
(ေနာင္ဘ၀ အဆက္ဆက္၌ အရူးအႏွမ္းလည္း ျဖစ္တတ္ျခင္း)။
၄။ သူမ်ားက ျပဳဖူးေသာေက်းဇူးကို မသိတတ္ျခင္း။
၅။ ဟိရီ-ၾသတၱပၸ ဟူေသာ အရွက္အေၾကာက္မွ ကင္းျခင္း။
၆။ ေသရည္အရက္ကို ေသာက္မိလွ်င္ မည္သည့္အကုသိုလ္မွ မေရွာင္ၾကဥ္ဘဲ အလံုးစံုေသာ အကုသိုလ္ကို ျပဳမိလြယ္ျခင္း။
ဤသို႔စသည္ျဖင့္ အျပစ္မ်ား၏။(ရွစ္ပါးသီလ ေတာင္းခံပံု ပါဠိျမန္မာ )
အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ အ႒ဂၤသမၸႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမၸိ-
တတိယမၸိ-
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ ဥပုသ္သီလကို ေတာင္းပါ၏။ တပည့္ေတာ္အား သနားေသာအားျဖင့္ ရွစ္ပါးသီလ ခံယူနည္း ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း-
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း-

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ငါးပါးသီလ၌ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သိရာ၏။

( အဂၤါရွစ္ပါး )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ
၃။ အျဗဟၼစရိယာ
( မျမတ္ေသာ ေမထုန္အက်င့္မွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ )
၄။ မုသာ၀ါဒါ
၅။ သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ
၆။ ၀ိကာလ ေဘာဇနာ
( ေန႔လြဲ ညစာ စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ )
၇။ နစၥ, ဂီတ, ၀ါဒိတ, ၀ိသူက, ဒႆန, မာလာဂႏၶ, ၀ိေလပန, ဓာရဏ, မ႑န, ၀ိဘူသန႒ာနာ-
( အကုသုိလ္မ်ားေၾကာင္း မေကာင္းမႈျဖစ္ေသာ ကျခင္း, သီဆိုျခင္း, တီးမႈတ္ျခင္း, ဘုရားအဆံုးအမေတာ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ ၾကည့္ရႈ႔နားေထာင္ျခင္း, ပန္းပန္ျခင္း, နံ႔သာျပစ္ကို နိမ္႔ရာအရပ္သို႔ ဖို႔သိပ္ျခင္း, နံ႔သာရည္ နံ႔သာမႈန္တို႔ကို လိမ္းက်ံ ျခယ္လွယ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ )
၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ-
( ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာ၌ အိပ္ျခင္း, ေနထိုင္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ )

မွတ္ခ်က္။ ( ၁-၂-၄-၅ ) သိကၡာပုဒ္မ်ား၏ ျမန္မာျပန္ကို ငါးပါးသီလ၌ ျပခဲ့ျပီ။
( ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ )( ကိုးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျမန္မာ )

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ န၀ဂၤသမၸႏၷာဂတံ ဥေပါသထသီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမၸိ-
တတိယမၸိ-
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ အဂၤါကိုးပါးရွိေသာ ဥပုသ္သီလကို ေတာင္းပါ၏။ တပည့္ေတာ္အား သနားေသာအားျဖင့္ ကိုးပါးသီလ ခံယူနည္း ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း-
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း-

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ငါးပါးသီလ၌ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သိရာ၏။

( အဂၤါကိုးပါး )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ
၃။ အျဗဟၼစရိယာ
၄။ မုသာ၀ါဒါ
၅။ သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ
၆။ ၀ိကာလ ေဘာဇနာ
၇။ နစၥ, ဂီတ, ၀ါဒိတ, ၀ိသူက, ဒႆန, မာလာဂႏၶ, ၀ိေလပန, ဓာရဏ, မ႑န, ၀ိဘူသန႒ာနာ-
၈။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ-
၉။ ယထာဗလံ ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺာ၀ႏၲံ ေလာကံ ဖရိတြာ ၀ိဟရာမိ။
( စြမ္းႏိုင္သမွ် ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ ျဖန္႔၍ ေနပါမည္ )။
တနည္း။
ေမတၱာသဟဂေတန ေစတသာ သဗၺပါဏဘူေတသု ဖရိတြာ ၀ိဟရဏံ သမာဒိယာမိ။
( ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ အလံုးေသာ သတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ ျဖန္႔၍ ေနပါမည္ )။


( လူမ်ားအတြက္ ၁၀-ပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျမန္မာ )
( ကိုးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ပံု ပါဠိ ျမန္မာ )

အဟံ ဘေႏၲ တိသရေဏန သဟ ဒသ ဂဟ႒သီလံ ဓမၼံ ယာစာမိ အႏုဂၢဟံ ကတြာ သီလံ ေဒထ ေမ ဘေႏၲ။
ဒုတိယမၸိ-
တတိယမၸိ-
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္တကြ လူတို႔၏ ဆယ္ပါးသီလကို ေတာင္းပါ၏။ တပည့္ေတာ္အား သနားေသာအားျဖင့္ ဆယ္ပါးသီလ ခံယူနည္း ေပးေတာ္မူပါဘုရား။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း-
သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း-

ဤသို႔စသည္ျဖင့္ ငါးပါးသီလ၌ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သိရာ၏။

( အဂၤါဆယ္ပါး )
၁။ ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
၂။ အဒိႏၷာဒါနာ
၃။ အျဗဟၼစရိယာ
၄။ မုသာ၀ါဒါ
၅။ သုရာေမရယ မဇၨပမာဒ႒ာနာ
၆။ ၀ိကာလ ေဘာဇနာ
၇။ နစၥ, ဂီတ, ၀ါဒိတ, ၀ိသူက, ဒႆနာ-
၈။ မာလာဂႏၶ, ၀ိေလပန, ဓာရဏ, မ႑န, ၀ိဘူသန႒ာနာ-
၉။ ဥစၥာသယန မဟာသယနာ-
၁၀။ ဇာတရူပ ရဇတ ပဋိဂၢဟဏာ-
( ေရႊေငြကို ကိုင္ျခင္း, ခံယူျခင္း, စီမံျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ )
( ရတနာ့ဂုဏ္ရည္ )


( သီလ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူး )
သီလရနံ႔ ေမႊးပ်ံ႔ႀကိဳင္စြာ၊ သီလဆင္သိုင္း ရႈတိုင္းလွပါ။
သီလေစာင့္ျငား မလားပါယ္ရြာ၊ ျမတ္သီလ စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။( မဟာစည္ ဆရာေတာ္ )

သီလရနံ႔သည္ ေတာင္ဇလပ္ပန္း, စႏၵကူးတို႔၏ အနံ႔ထက္ ေမႊး၏။
ခါး၀တ္ကဲ့သို႔ သီလတန္ဆာကို ဆင္ထားလွ်င္ ရႈတိုင္း လွ၏။ သီလေစာင့္ေသာသူသည္ အပါယ္မလားႏိုင္။
နတ္ျပည္သို႔ လားရ၏။ သီလသည္ စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္၏။


( ၃၂-ေကာ႒ာသ ျမန္မာ )
ဆံပင္, အေမႊး, လက္သည္း-ေျခသည္း, သြား, အေရ၊
အသား, အေၾကာ, အရိုး, ျခင္ဆီ, အညႇို႔၊
ႏွလံုး, အသည္း, အေျမႇး, အဖ်ဥ္း, အဆုတ္၊
အူမ, အူသိမ္, အစာသစ္, အစာေဟာင္း, ဦးေႏွာက္၊
သည္းေျခ, သလိပ္, ျပည္, ေသြး, ေခၽြး, အဆီခဲ၊
မ်က္ရည္, ဆီၾကည္, တံေတြး, ႏွပ္, အေစး, က်င္ငယ္။ ( အႏုလံု )

က်င္ငယ္, အေစ, ႏွပ္, တံေတြး, ဆီၾကည္, မ်က္ရည္၊
အဆီခဲ, ေခၽြး, ေသြး, ျပည္, သလိပ္, သည္းေျခ၊
ဦးေႏွာက္, အစာေဟာင္း, အစာသစ္, အူသိမ္, အူမ၊
အဆုတ္, အဖ်ဥ္း, အေျမႇး, အသည္း, ႏွလံုး၊
အညႇိဳ႔, ျခင္ဆီ, အရိုး, အေၾကာ, အသား၊
အေရ, သြား, ေျခသည္း-လက္သည္း, အေမႊး, ဆံပင္။ ( ပဋိလံု )

No comments: