Wednesday, September 9, 2009

သုတ္မဂၤလာ ဆယ္ဂါထာ

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးတြင္ လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား မတိမ္ေကာ မပေပ်ာက္ျခင္းသည္ ပထမျပန္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္ဟုဆိုအပ္ေသာ ေရွးေခတ္ပုဂံျပည္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပုဂံေခတ္အေၾကာင္း ေျပာရျပီဆိုလွ်င္ ရွႈင္အရဟံႏွင့္အေနာ္ရထာမင္းတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို ခ်န္လွပ္ထား၍ မရစေကာင္းပါ။ ပုဂံေခတ္ဦးတြင္ အေနာ္ရထာသည္ အရည္းႀကီးတို႔ကိုသာ ကိုးကြယ္ခဲ့ရ၏။ ရွင္အရဟံႏွင့္ ေတြ႔မွသာ အပၸမာဒ-သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ကို ၾကားနာရသည္။ ဤတြင္ အရည္းႀကီးကိုးကြယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းဖယ္ရွားေစလ်က္ ေယ ဓမၼာ ေဟတုပၸဘ၀ါ-ဟူေသာဂါထာျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ကို အေၾကာင္းအက်ိဳးႏွင့္ ဆက္စပ္ေတြးေခၚတတ္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ အရာရာကို အမွန္သိျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ႏွင့္တူသည့္ ၀ိဇၨာ-တည္းဟူေသာ ဉာဏ္ပညာ၊ ေကာင္းေသာေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္ေသာ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္တူသည့္ စရဏ-တည္းဟူေသာ အက်င့္တို႔ကို ရရွိခဲ့သည္။ ရွႈင္အရဟံက သင္ေပးေသာေၾကာင့္ အေနာ္ရထာဘုရင္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ အျမင္ခ်င္း၊ အက်င့္ျခင္း တူေအာင္ စည္းရံုး၍ စည္းလံုးမႈရရွိျပီး အပၸမာဒ-တရားကို လက္က္ုင္ထား၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ ပုဂံေခတ္သည္ ယေန႔တိုင္ ထင္ရွားလ်က္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္ခ်င္း အက်င့္ခ်င္းတူေအာင္ ျဖစ္ေစေသာက်င့္စဥ္သည္ကား အျခားမဟုတ္။ ငါးရာ့ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဤအျမင္ႏွင့္ အက်င့္တို႔ကို ျပယုဂ္အေနျဖင့္ ေဖာ္ျပေသာ၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဇာတ္ႀကီးဆယ္ဘြဲ႔တြင္လည္း ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဤအျမင္၊ ဤအက်င့္တို႔ျဖင့္ ေလာကအက်ိဳးအေပၚ အေျခခံ၍ မဂၤလသုတ္ေတာ္-အားျဖင့္ အျမင္ၾကည္လင္ေစလ်က္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျဖင့္လည္းေကာင္း အျမင္ခ်င္း၊ အက်င့္ခ်င္းတူေအာင္ ရွႈင္အရဟံထံမွ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာတရားကို အေနာ္ရထာ သင္ယူရသျဖင့္သာ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကင့္လည္း ပုဂံျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အျမင္သည္ ၾကည္လင္၍ ကိုယ္က်င့္သည္ ခိုင္မာျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္ ပုဂံျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံု-မူ-သဖြယ္ျဖစ္ေသာ စာေပတရပ္လည္း ရွိေသး၏။ ယင္းစာေပကား မဂၤလသုတ္-ျဖစ္၏ မဂၤလသုတ္ေၾကာင့္ ပုဂံျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ မိသားစုကိုလည္း ခ်စ္တတ္၏။ ေလာကလူသားမ်ားကိုလည္း ခ်စ္တတ္၏။ ရတနာသံုးပါးအစစ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္တတ္၏။ ယံုၾကည္တတ္၏။ သာသနာေတာ္ကိုလည္း ခ်ီးေျမႇာက္တတ္၏။

မဂၤလသုတ္-သည္ လူ႔ေလာကတြင္ လူအျဖစ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အယဥ္ေက်းဆံုးေသာ လူအျဖစ္ ေနထိုင္တတ္ရန္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေဒသနာျဖစ္၏။
ျမန္မာ တရုတ္ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲ လူ-ကို လူ-အျဖစ္ ျမင္တတ္ရန္ႏွင့္ ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ရန္၊ ထိုသို႔ဆက္ဆံရာမွာလည္း အတိုင္းမသိ အာႏုေဘာ္ၾကီီးမားေသာ ပါရမီကုသိုလ္ကို ရယူျပီး သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားကို ကိုယ္တိုင္မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္သည္ကို လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာႏွင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လက္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ပါသည္။ မဂၤလာတရားေတာ္တို႔သည္ တပါးထက္တပါး နက္၍နက္၍လာကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္သည္အထိ ေဖာ္ျပထားေသာ တရားျဖစ္သည္။

ပုဂံေခတ္တြင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေပးရာ၌ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ရွႈင္ဘုရင္အဆက္ဆက္၊ သားေတာ္ သမီးေတာ္မ်ား မွဴးႀကီးမတ္ရာမ်ား စစ္သူႀကီးမ်ား ဗိသုကာပညာရွႈင္မ်ား လယ္သမားမ်ား တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသူမ်ား ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားထံ ပညသင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂံေခတ္မွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထည္ထည္၀ါ၀ါျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သလို ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဘ၀သည္လည္း ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၏ သြန္သင္ခ်က္အတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ သိခဲ့ၾကရ၏။ အျမင္ခ်င္း၊ အက်င့္ခ်င္း၊ တူခဲ့ၾက၏။ အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ-ကိုးကြယ္ရာသည္ မိမိပင္ျဖစ္၏။ မိမိမွတပါး ျပင္ပအားကိုးရာ မည္သည္ မရွိ-ဟူေသာ အသိကိုလည္း ရွႈင္သန္ခဲ့ရ၏။

( လူတိုင္းသင္အပ္ က်င့္ျမတ္မဂၤလာ )
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္သြားေသာအခါ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တို႔သည္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးတို႔၏ အေျခအေနကို ေကာင္းစြာအကဲျဖတ္တတ္၏။ အရွိန္အ၀ါကိုလည္း သိ၏။ ၾသဇာအာဏာကိုနားလည္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပညာေရးကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ လက္ထဲက ဆြဲယူျပီး လူပုဂၢိဳလ္မ်ားလက္ထဲသို႔ ထည့္လိုက္ၾက၏။

ထိုအခါမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးသည္ ၀ိဇၨာ ႏွင့္ စရဏ ကြဲ၍ သြားေတာ့၏။ အမွန္အားျဖင့္ ၀ိဇၨာႏွင့္စရဏ ကြဲေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ၀ိဇၨာသည္လည္း အတုအေယာင္၀ိဇၨာ (ပညာ)၊ စရဏသည္လည္း အတုအေယာင္ စရဏ (အက်င့္) အျဖစ္သို႔မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႔အဂၤလိပ္တို႔၏ ဖန္တီးျခင္းကို ခံလိုက္ရ၏။

ပုဂံေခတ္ကပင္ အေမြဆက္ခံ သင္ယူလာခဲ့ရေသာ မဂၤလသုတ္တရားေတာ္အရ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမင့္ခဲ့ရေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ခ်ိန္ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ဘာသာမ်ိဳးျခား၊ စာစကား၊ သင္ၾကားသင့္သည္မွတ္-ဟူေသာ ဆံုးမစာအတိုင္း ယခင္ သင္ၾကားခဲ့ရေသာ ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ-အစခ်ီေသာ မဂၤလာတရားေနရာတြင္ (CAT) ေတြ သင္လာရေတာ့ စာတတ္ဖို႔ထက္ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႔အမူအက်င့္ေတြပါ လိုက္ျပီးယူေတာ့ (BAT MAN) ေတြ ျဖစ္လာၾကကာ ေနာက္ဆံုးက် အတုခိုးမွားျပီး (DOG) ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္ဟု စာေရးဆရာ၊ ဒါရိုက္တာအဘ ဦးသုခက သူ၏ မဂၤလသုတ္ နိဒါန္းတြင္ ေရးသား သတိေပးထားပါသည္။

တရားလက္ကြာ၊ တဖက္စာေၾကာင့္၊ ဘုရားကိုစြန္႔၊ တရားစြန္႔၍၊ ထိုအခါ တိုင္းဖြား၊ လူအမ်ားလည္း၊ ဆက္ကာခုထက္၊ တိုး၍ပ်က္လိမ့္-ဆိုေသာ လကၤာႏွင့္အညီ ထိုအခါက တိုင္းတပါးသား ေကနာဂုမီရာတန္း-ဆိုေသာ စာအုပ္ကုန္သည္က ျမန္မာသင္ပံုးႀကီးႏွင့္ မဂၤလသုတ္ကိုပါ တြဲရိုက္ေသာစာအုပ္ကို တအုပ္ ၂-ျပားျဖင့္ေရာင္း၍ ၂-ျပားတန္မဂၤလသုတ္ျဖစ္ေအာင္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔က အကြက္ခ်၍ ဗုဒၶတရားအေပၚ ခ်ိဳးႏွိမ္ပ်က္ရယ္မႈ အလုပ္ခံခဲ့ရသည္။

သံုးဆယ့္ရွစ္ျဖာ မဂၤလာတရား အႏွစ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ထုတ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ မဂၤလာတရားအမွတ္စဥ္ ၁-မွ ၂၁ အထိ တရားမ်ားသည္ ေလာကီႀကီးပြားေရးျဖစ္၏။ အမွတ္စဥ္ ၂၂-မွ ၃၀ အထိ တရားသည္ အထက္တန္း ေလာကီႀကီးပြားေရးျဖစ္၏။ အမွတ္စဥ္ ၃၁-မွ ၃၈ အထိ တရားသည္ အျမတ္ဆံုးေလာကုတၱရာ ခ်မ္းသာရရွိေရးတရားမ်ား ျဖစ္သည္။

မဂၤလသုတ္တရားေတာ္သည္ အရြယ္သံုးပါး လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ တရားမ်ားျဖစ္သလို ဘာသာျခား လူမ်ိဳးမ်ားလည္း လက္ခံသင္ယူ က်င့္သံုးႏိုင္ေသာ တရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ မဂၤလာတရားအစ ျဖစ္ေသာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမဂၤလာတရားကို ဦးစြာၾကည့္ပါက-

လူမိုက္ကို မေပါင္းေရး၊ ပညာရွိ လူလိမၼာကို ေပါင္းေရး၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္ေရး ဆိုေသာ တရားသည္ ဘာသာတိုင္း လူမ်ိဳးတိုင္းက လက္မခံႏိုင္ပါဟု ဆို၀ံ႔ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
အျခားဘာသာ၀င္ လူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ဘာသာအရ လိုက္နာရမည္မဟုတ္၍ ခက္ခဲသျဖင့္ ခၽြတ္ခ်က္ထား၍ မသင္ယူႏိုင္ေသာ တရားမွာ ၃-ပါးသာ ရွိပါမည္။ ၄င္းတို႔ ၃-ပါးမွာ မဂၤလာတရား အမွတ္စဥ္ ၂၉-သမဏာနဥၥ ဒႆနံ=ရဟန္းသံဃာတို႔အား ဖူးေျမာ္ရျခင္း။ အမွတ္စဥ္ ၃၃-အရိယာသစၥာန ဒႆနံ=သစၥာေလးပါးကို သိျမင္ျခင္း ႏွင့္ အမွတ္စဥ္ ၃၄-နိဗၺာန သစၧိကိရိယာစ=နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

က်န္ရွိေသာ မဂၤလာတရား ၃၅-ပါးမွာ လူတိုင္း အျခားဘာသာတိုင္းကပါ လက္ခံႏိုင္ေသာ မဂၤလာတရားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ယူခဲ့ရဖူးေၾကာင္း အျခားဘာ၀၀င္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရပါသည္။
( သုတ္မဂၤလာ ဆယ္ဂါထာ အ-ပ-ဗာ-မာ-ဒါ-အာ-ဂါ-ခန္-တ-ဖု႒္ )
( ေရွ႔လဆက္ရန္ )

( ရဲေဘာ္မ်ိဳးညြန္႔-သ-သ-န )

No comments: