Friday, October 23, 2009

ေထရဒ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ ပါဠိဘာသာ

( မဂဓတိုင္း )
ပါဠိဘာသာသည္ မာဂဓဘာသာတြင္ အေျခခံ၏။(၀ါ) ပါဠိဘာသာသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မာဂဓဘာသာ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ၀ိသာခါသုတ္၌ ဘုရားရွင္ေဟာထားသည့္အတိုင္း တိုင္းႀကီး ၁၆-တိုင္းရွိရာ မဂဓတိုင္းသည္ တတိုင္းအပါအ၀င္ျဖစ္၏။ ယခုေခတ္ ဗီဟာရ္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းျဖစ္၏။ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ထိုမဂဓတိုင္း၏ ျမိဳ႔ေတာ္မွာ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ႀကီးျဖစ္၏။ ထိုတိုင္းသည္ သာသနာေတာ္တြင္ အလြန္ထင္ရွားေသာ တိုင္းႀကီးျဖစ္၏။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူရန္၊ လူသာမန္တို႔က်င့္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကို ၆-ႏွစ္တိုင္ က်င့္သံုးရာဌာနလည္း ျဖစ္၏။ ေဗာဓိပင္ရင္းရွိ ရတနာပလႅင္ထက္၀ယ္ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ စသည့္ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ျမင္ျပီးေနာက္ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ေတာ္မူကာ သဗၺညဳတဉာဏ္ရွင္ ဘုရားသခင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရာဌာနလည္း ျဖစ္၏။ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမွာပင္ ငါး၀ါတိုင္တိုင္ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးေတာ္မူ၍ သတၱ၀ါအေပါင္းကို တရားထူးရေစေတာ္မူေသာ ဌာနလည္းျဖစ္၏။

အဂၤါေလးပါးရွိ၍ ဆဠဘိညဧဟိဘိကၡဴ ရဟႏၲာေပါင္း ၁၂၅၀-ပါ၀င္ေသာ သာ၀ကအစည္းအေ၀းႀကီးျဖစ္ေပၚရာ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္ေမာဂၢလာန္တို႔အား လက္ယာေတာ္ရံ လက္၀ဲေတာ္ရံ အဂၢသာ၀က ရာထူးအပ္ႏွင္းရာ ၾသ၀ါဒပါတိေမာက္ကို ျပေတာ္မူရာဌာနႀကီးလည္း ျဖစ္၏။ အရွင္မဟာကႆပ အမွဴးရွိေသာ ပဋိသမၻိဒါပတၱဆဠဘိည ရဟႏၲာႀကီးငါးရာတို႔ ပထမသဂၤါယနာ တင္ရာ တိုင္းဌာနႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

( မာဂဓဘာသာ )
ထိုမဂဓတိုင္းသားတို႔ ေျပာဆိုသံုးစြဲေသာ ဘာသာစကားကို မာဂဓဘာသာဟု ေခၚသည္။ မဂဓတိုင္းသံုးဘာသာစကားျဖစ္၏။ ထိုမာဂဓဘာသာကို အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ သံုးစြဲရိုးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရိယာဘာသာ-ဟူ၍လည္း ေခၚသည္ဟု ပါရာဇိကဏ္ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၌ မိန္႔ဆိုထား၏။ မာဂဓဘာသာကား သဘာ၀နိရုတၱိ-ဟူေသာ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသရွိသျဖင့္ ဘာသာတကာတို႔ထက္ ထူးျခားေသာဘာသာျဖစ္၏။ သဘာ၀နိရုတၱိ ဆိုသည္မွာ မိမိဆိုလိုေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ေဖာက္ျပန္ေျပာင္းလႊဲျခင္းမရွိ၊ တိတိက်က် ေဖာ္ျပစြမ္းႏိုင္၍ ဘုရားအစရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူး၊ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔ ေဟာေျပာသံုးစြဲေသာ ဘာသာဟု ဆိုလိုေၾကာင္း မူလဋီကာ၊ အႏုဋီကာက်မ္းမ်ား၌ မိန္႔ဆိုထား၏။

တနည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေဖာက္လွဲေဖာက္ျပန္ တိမ္းပါးပ်က္စီးျခင္းမရွိ၊ ပကတိအတိုင္း တည္ေနေသာ ဘာသာဟု ဆိုလိုသည္။ မွန္၏။ အျခားေသာ ဘာသာတို႔သည္ ကာလအတန္ၾကာလာေသာအခါ ဧကန္အမွန္ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးသြားၾက၏။ မာဂဓဘာသာမွာမူ ေနရာအခ်ိဳ႔၌ျဖစ္ေစ၊ တခါတရံျဖစ္ေစ ေျပာဆိုသူတို႔ အလြဲလဲြအမွားမွား ရြတ္ဆိုသင္ယူျခင္းစေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲပ်က္စီးတတ္ေသာ္လည္း ေနရာမ်ားစြာ၌ ျဖစ္ေစ၊ အခါခပ္သိမ္းျဖစ္ေစ၊ ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိေပ။ အေၾကာင္းမွာ-ငရဲဘံု၊ တိရစၧာန္ဘံု၊ ျပိတၱာဘံု၊ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာ့ျပည္တို႔၌ မာဂဓဘာသာကိုသာ အေျပာမ်ား၏ဟု သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာ၌ မိန္႔ဆိုထားရကား ကမၻာပ်က္ေသာအခါမွာပင္ ကမၻာပ်က္ရာတြင္ မပါ၀င္ေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ သဘာ၀အားျဖင့္ တည္ရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ (လူသားတို႔ မွားမွားယြင္းယြင္း သင္ယူုျခင္း စသည္တို႔ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႔ေနရာ၌ တခါတရံ ေျပာင္းလဲတတ္သည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္၏။ ျဗဟၼာ့ျပည္စသည့္ေနရာတို႔၌ မေျပာင္းလဲဘဲ ပကတိသဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေနရာမ်ားစြာ၌ အခါခပ္သိမ္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဟု အႏုဋီကာ၌ ဆိုထား၏။)

မာဂဓဘာသာကား အနက္အဓိပၸါယ္ကို ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ သိႏိုင္၊ ေဆာင္ႏိုင္၏။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား မာဂဓဘာသာစကားျဖင့္ တရားေဟာေတာ္မူလွ်င္ ပဋိသမၻိဒါပတၱပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ ၾကားရံုမွ်ျဖင့္ပင္ နည္းေပါင္းရာေထာင္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ကို က်ယ္၀န္းစြာသိၾက၏။ အျခားဘာသာျဖင့္ ဘုရားစကားေတာ္အစဥ္ကို တင္ထားလွ်င္ ထိုစကားေတာ္ကို အရိုက္အပုတ္ခံ၍ သင္ယူၾကရမည္ျဖစ္၏။ ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔အဖို႔လည္း အေျမာက္အမ်ားသင္ယူေစကာမူ ပဋိသမၻိဒါပတၱျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမရွိ။ အမွန္စင္စစ္ မာဂဓဘာသာသည္သာ သဘာ၀နိရုတၱိျဖစ္၍ နိရုတၱိပဋိသမၻိဒါဉာဏ္၏အရာလည္း ျဖစ္၏။ နိရုတၱိပဋိသမၻိဒါဉာဏ္ကိုရလွ်င္ မာဂဓဘာသာကို အလိုအေလ်ာက္ တတ္ႏိုင္သည့္နည္းတူ မာဂဓဘာသာ၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္းသည္လည္း ပဋိသမၻိဒါဉာဏ္ကို ရျခင္းအေၾကာင္းတပါးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ တရားေတာ္ကို မာဂဓဘာသာျဖင့္သာ ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီစေသာ က်မ္းမ်ား၌ မိန္႔ဆိုထား၏။

ကမၻာပ်က္ရာတြင္ မပါ၀င္ေသာ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ သဘာ၀အတိုင္း မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ မာဂဓဘာသာသည္ ကမၻာဦးလူသားတို႔ ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားလည္း ျဖစ္ခဲ့၏။ ထင္ရွားေစဦးအံ႔။ ကမၻာဦးလူသားတို႔မွာ ျဗဟၼာ့ျပည္မွ စုေတ၍ လူ႔ျပည္သုိ႔ ဥပပါတ္ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္၍ လူသားအျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္လာၾကသည့္အခါမွာလည္း ျဗဟၼာ့ျပည္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ မာဂဓဘာသာကိုပင္ ေျပာဆိုၾကသည္ဟု က်မ္းဂန္တို႔၌ မိန္႔ဆိုထား၏။ သို႔ျဖစ္၍ မာဂဓဘာသာသည္ ဘာသာတကာတို႔၏ အရင္းမူလျဖစ္ရကား မာဂဓဘာသာကို မူလဘာသာ-ဟုလည္း က်မ္းဂန္တို႔၌ သံုးႏႈန္းၾက၏။ ထိုဘာသာစကားကို ( ကမၻာဦးလူသား၊ ျဗဟၼာ၊ သူတပါးတို႔ စကားေျပာသံကို မၾကားရေသးေသာ ကေလးႏွင့္ ေတာတြင္း လူရိုင္း၊ ျမတ္စြာဘုရား-) တို႔ ေျပာၾကားၾကသည္ဟု ပဒရူပသိဒၶိက်မ္း၌ မိန္႔ဆိုထားေပသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာသည္ မာဂဓဘာသာစကားျဖင့္ တရားေဒသနာကို ေဟာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့၏။ ဤေနရာ၌ မာဂဓဘာသာစကား မတတ္သူ တရားနာ ေ၀ေနယ်တို႔မွာ တရားေတာ္ကို မည္သုိ႔နားလည္ႏိုင္ပါသနည္းဟု ေမးစရာရွိ၏။ အေျဖကား ဘုရားရွင္သည္ မာဂဓဘာသာျဖင့္ပင္ တရားေတာ္တို႔ကို ေဟာၾကားေတာ္မူသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တရားနာယူသူ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကမူ မိမိတို႔ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာျဖင့္ပင္ နားလည္ၾကသည္။ ဥပမာ-ဒမိဠလူမ်ိဳးတို႔ကလည္း ဒမိဠဘာသာစကားျဖင့္ ေဟာၾကားေနသည္ဟု ထင္ရသကဲ့သို႔ အႏၶက လူမ်ိဳးတို႔ကလည္း အႏၶကဘာသာျဖင့္ပင္ ေဟာညႊန္ျပသဆိုဆံုးမေနသည္ဟု ထင္ရေလသည္။ ဤသို႔ ထင္ရျခင္းသည္ပင္ အစိေႏၲယ်ဂုဏ္ေတာ္ေလးပါးတို႔တြင္ ၀ါစာအစိေႏၲယ် ဂုဏ္ေတာ္ဟူေသာ ဘုရားရွင္၏ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဣတိ၀ုတၱက အ႒ကထာစေသာ အ႒ကထာက်မ္းမ်ားစြာ၌ မိန္႔ဆိုထားသည္။

မာဂဓဘာသာသည္ ဆိုခဲ့ျပီးေသာ ဂုဏ္တို႔ႏွင့္သာ ျပည့္စံုသည္မဟုတ္ေသး။ သာသနာေတာ္၏ အသက္ဟုဆိုရေသာ ၀ိနည္းကံေဆာင္ရာတို႔၌လည္း လြန္စြာ ေက်းဇူးမ်ားလွ၏။ မွန္၏။ ရဟန္းခံျခင္း၊ သိမ္သမုတ္ျခင္း စေသာ သာသနာေတာ္၏ မူလဘူတျဖစ္သည့္ သံဃာ့ကံတို႔ကို ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဆိုင္ရာကမၼ၀ါာစာတို႔သည္ မပါလွ်င္ မျပီးေသာအရာမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထိုကမၼ၀ါစာတို႔ကို သိထိလ, ဓနိတ, ၀ိမုတၱ, နိဂၢဟိတ ပီသေအာင္ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္မွ ကံေျမာက္၏။ ထိုသို႔ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္ရန္မွာလည္း မာဂဓဘာသာဆိုင္ရာ ရြတ္ဖတ္နည္းျဖစ္ေသာ သိထိလ, ဓနိတ စသည့္ ဗ်ဥၨနဗုဒၶိဆယ္ပါးကို ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ ကၽြမ္းက်င္မွသာ ကမၼ၀ါစာကို မပ်က္စီးေစဘဲ ကံအထေျမာက္ေအာင္ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္၏။ မာဂဓဘာသာကို မတတ္လွ်င္ကား ကမၼ၀ါစာတို႔ကို ေအာင္ျမင္ထေျမာက္ေအာင္ ရြတ္ဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ မာဂဓဘာသာသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာေတာ္ အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္တံ႔ေရး၌ အလြန္အေရးပါ အေရာေရာက္ေသာ ဘာသာထူး ဘာသာျမတ္ ျဖစ္ေလသည္။

( မာဂဓဘာသာႏွင့္ ပါဠိဘာသာ )
ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနေသာ ပါဠိဘာသာဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အရိယဘာသာ၊ ဓမၼနိရုတၱိ၊ သဘာ၀နိရုတၱိ၊ မာဂဓဘာသာ၊ တႏၲိဘာသာ၊ မူလဘာသာ၊ ပကတိဘာသာ ဟူေသာ အမည္တို႔ျဖင့္သာ ပါဠိ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ သံုးႏႈန္းသည္ကို ေတြ႔ရ၍ ပါဠိဘာသာဟူေသာ အမည္ျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္ကို မေတြ႔ရသေလာက္ ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ မူလပဏၰာသဋီကာ၊ သီလကၡန္ဋီကာေဟာင္းတို႔၌ကား တႏၲိနယာႏုစၧ၀ိကံ-၏ အဖြင့္တြင္ ပါဠိဂတိယာ အႏုေလာမိကံ၊ ပါဠိဘာသာယာႏု၀ိဓာယိနိႏၲိ အေတၳာ-ဟု ရွားရွားပါးပါး ေတြ႔ရ၏။ အ႒ကထာ ဋီကာတို႔၌ ပါဠိဘာသာ-ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို အေတြ႔ရနည္းေသာ္လည္း ဓေမၼာတိ ပါဠိစသည္ျဖင့္ ပါဠိ-ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကိုမူ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရ၏။ ထိုပါဠိဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သီလစေသာ အျမတ္တရားတို႔ကို သိေစတတ္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ သဘာ၀နိရုတၱိျဖစ္၍ ဘုရားစေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားစကားေတာ္တို႔၏ အစဥ္ကို ပါဠိဟုေခၚသည္။

ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ ပရိယတ္တရားေတာ္မ်ားျဖစ္သည္-ဟု သာရတၳဒီပနီဋီကာစေသာ ဋီကာႀကီးမ်ား၌ တေျပးညီဖြင့္ဆိုထားၾကရကား မာဂဓဘာသာႏွင့္ တည္ရွိေနေသာ ျမတ္ေသာဘုရားတရားေတာ္အစဥ္ကို ပါဠိ-ေခၚသည္ဟု ဆိုရမည္။ (ပ=ျမတ္ေသာဘုရားစကားေတာ္တို႔၏၊ အာဠိ=အစဥ္) မာဂဓဘာသာသည္ ဘုရားစကားေတာ္အစဥ္ဟူေသာ ပါဠိတို႔မွ မွတ္တမ္းတင္၍ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ဘာသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုမာဂဓဘာသာကိုပင္ ပါဠိဘာသာေခၚသည္ဟု အဘိဓာနပၸဒီပိကာသူစိက်မ္း၌ မိန္႔ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ( ပါဠိ-ပ+အာဠိ )

ဤဆိုခဲ့ျပီးေသာ စကားအစဥ္အရ မာဂဓတိုင္းသံုး ေဒသမာဂဓဘာသာတခုလံုးကို ပါဠိဘာသာဟု မေခၚ။ ပါဠိ, အ႒ကထာ, ဋီကာ စသည္တို႔၌ တည္ရွိေသာ မာဂဓဘာသာကိုသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဘုရားစကားေတာ္မ်ား၏ အစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဠိဘာသာေခၚသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ေပါက္ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာပ႑ိတ စကၠပါလမဟာေထရ္ျမတ္ႀကီးက မဂဓတိုင္း၌ေနသူ လူတို႔ ေျပာဆိုသံုးစြဲေသာ ဘာသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မာဂဓဘာသာဟုေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းသူျပည္သား လူအမ်ားတို႔ ေျပာဆိုၾကေသာ အရပ္သံုး မာဂဓီဘာသာကား သဂၤါယနာသံုးတန္တင္ လြန္စြာစင္ၾကယ္ေသာ ဘုရားေဟာပိဋကတ္သံုးပံု ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အ႒ကထာ ဋီကာက်မ္းမ်ား၌လာေသာ သုဒၶမာဂဓီ တႏၲိဘာသာကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဘာသႏၲရေရာယွက္ အပ်က္ပ်က္ျဖစ္၍ မသန္႔ရွင္း မစင္ၾကယ္ေသာ ဂါမိကေဒသမာဂဓီ မိႆကဘာသာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ၄င္းေဒသ မာဂဓီဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အေသာက သိလာလိပိမ်ားကို ၾကည့္ရႈက ထင္ရွားသိႏိုင္သည္ဟု ဗုဒၶသာသနိက ပထ၀ီ၀င္က်မ္းႀကီး၌ မိန္႔ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (အခ်ိဳ႔က်မ္းမ်ား၌ မာဂဓဘာသာကို မာဂဓီဘာသာဟုလည္း သံုးႏႈန္းသည္ကို ေတြ႔ရ၏။) သို႔ျဖစ္၍ ပါဠိဘာသာသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ မာဂဓဘာသာမ်ိဳးျဖစ္သည္-ဟု အစ၌ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

( ပါဠိဘာသာ ႏွင့္္ သကၠတဘာသာ )
ပါဠိဘာသာသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အဖို႔ ထူးျမတ္ေသာဘာသာျဖစ္သကဲ့သို႔ သကၠတဘာသာသည္လည္း ဟိႏၵဴျဗဟၼဏဘာသာ၀င္အဖို႔ ထူးျမတ္ေသာ ဘာသာျဖစ္၏။ ေ၀ဒိကသကၠတ၊ န၀ီနသကၠတ-ဟု သကၠတဘာသာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ ပါဠိဘာသာသည္ ေ၀ဒိကသကၠတထက္ ေနာက္က်ေသာ္လည္း န၀ီနသကၠတထက္ ေရွးက်သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သကၠတဘာသာႏွစ္မ်ိဳးလံုးပင္ ပါဠိဘာသာႏွင့္ ပုဒ္ေနပါဌ္ထားတို႔၌ တူညီေသာအခ်က္ အမ်ားအျပားပင္ ေတြ႔ရွိရ၏။ အထူးသျဖင့္ န၀ီနသကၠတႏွင့္မတူေသာ ေ၀ဒိကသကၠတႏွင့္သာ ရုပ္အစီအရင္တူေသာ အခ်က္မ်ားစြာတို႔သည္ ပါဠိဘာသာ၌သာ ရွိေလသည္။

ျပဆိုခဲ့ျပီးသည့္အတိုင္း သကၠတဘာသာ၌ ပါဠိဘာသာႏွင့္ တူညီေသာအခ်က္ မ်ားစြာပင္ရွိေသာ္လည္း ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္ မိမိေဟာၾကားေသာ စကားေတာ္၊ တရားေတာ္မ်ားကို သကၠတဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုတင္ထားရန္ကိုကား ခြင့္ျပဳေတာ္မမူခဲ့ဘဲ တားျမစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

( ဗုဒၶ၀စနကို သကၠတဘာသာသို႔ မတင္ရ )
အတန္ငယ္ ရွင္းျပဦးအံ႔။ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မူစဥ္က အရြတ္အဖတ္ေကာင္း အသံေကာင္းျဖစ္ၾကေသာ ျဗဟၼဏဇာတ္မွ ရဟန္းျပဳလာၾကသည့္ ရဟန္းညီေနာင္ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဘုရား စကားေတာ္ကို ဇာတ္ညံ႔သူမ်ားလည္း သင္ယူၾကသည္ကိုျမင္၍ မာဂဓဘာသာကား အရြတ္အဖတ္မခက္၊ အနက္အဓိပၸါယ္ သိလြယ္၍ လူတိုင္း သင္ယူႏိုင္သည္။ အရြတ္အဖတ္ ခက္ခဲ၍ အနက္အဓိပၸါယ္ မသိလြယ္ေသာ သကၠတဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုတင္ထားရပါမူကား ေ၀ဒက်မ္းတို႔ကဲ့သို႔ ျဗဟၼဏဇာတ္၀င္တို႔သာ သင္ယူႏိုင္၍ ဇာတ္ညံ႔သူတို႔ မသင္ယူႏိုင္။ ယခုမူ ဇာတ္ညံ႔သူတို႔ပင္ သင္ယူႏိုင္၍ သူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေနသျဖင့္ ပ်က္စီးေနရသည္ဟု ဆိုကာ ဘုရားစကားေတာ္ကို သကၠတဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုရန္ ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ထားရာ ဘုရားရွင္က ထိုေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ကဲ့ရဲ႔ေတာ္မူျပီး ရဟန္းတို႔-ဘုရားစကားေတာ္ကို သကၠတဘာသာသို႔ မတင္ထိုက္။ တင္ေသာရဟန္း ဒုကၠဋ္အာပတ္ သင့္ေစ-ဟု ပယ္ျမစ္ေတာ္မူျပီး ဆက္လက္၍ ရဟန္းတို႔-ဘုရားစကားေတာ္ကို မိမိဥစၥာ မာဂဓီဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းငွါ ငါဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏-ဟု ပညတ္ေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ သကၠတဘာသာသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မာဂဓဘာသာ သို႔မဟုတ္ ပါဠိဘာသာသည္ကား ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသံုး ဘာသာျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ုဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ မာဂဓဘာသာသည္ အရိယဘာသာ၊ ဓမၼနိရုတၱိ၊ သဘာနိရုတၱိ၊ တႏၲိဘာသာ၊ မူလဘာသာ၊ ပကတိဘာသာ-ဟု အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးရသည့္ဘာသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မာဂဓတိုင္းသံုး ေဒသမာဂဓဘာသာတခုလံုးကို ပါဠိဘာသာဟု မေခၚဆို။ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာတို႔၌ မွတ္တမ္းတင္ သံုးစြဲထားသည့္ မာဂဓဘာသာကိုသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဘုရားစကားေတာ္မ်ား၏ အစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါဠိဘာသာဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ထိုပါဠိဘာသာသည္ (၀ါ) မာဂဓဘာသာသည္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ပိဋကတ္သံုးပံုဟူေသာ မိမိစကားေတာ္ကို ပါဠိေတာ္အစဥ္သို႔ တင္ေတာ္မူေသာအခါ မာဂဓဘာသာျဖင့္သာ တင္ေတာ္မူ၍ ရဟန္းတို႔အားလည္း ဘုရားစကားေတာ္ကို ထိုဘာသာျဖင့္ပင္ သင္ၾကားခြင့္ျပဳခဲ့ရကား ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအတြက္ လြန္စြာေက်းဇူးမ်ား၍ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသံုး ဘာသာထူး ဘာသာျမတ္ ျဖစ္ေပသည္။

ဓမၼာစရိယ-ဦးေအးႏိုင္(ဘီ-ေအ)

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၁-ခု ႏို၀င္ဘာလ )

No comments: