Monday, December 14, 2009

ဒုကၡသစၥာ ႏွင့္ မိုးပ်ံတိုက္ႀကီး

ပါဠိဘာသာႏွင့္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို သင္ၾကားေပးရန္ ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္က ကၽြႏ္ုပ္အား ဧည့္ပါေမာကၡ အျဖစ္ စာသင္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္တာ (၁၉၅၇-၅၉) ခန္႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ခ်ီကာဂိုသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ ေရာက္သြားေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာကဲ့သို႔ ေမာင္မယ္သစ္လြင္မ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္၀န္ထမ္းပုဂၢိဳလ္ႀကီး ႏွစ္ဦး သံုးဦးကိုပါ ထိုသင္တန္းတြင္ ေတြ႔ရသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အံ႔အားသင့္ခဲ့ရပါသည္။

သင္တန္းတြင္ ဒုကၡသစၥာအေၾကာင္းကို စတင္ပို႔ခ်မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္စဥ္ားစားထားပါသည္။ ထိုသို႔ စဥ္းစားထား သည္မွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ သူ၏ ေဒသနာေတာ္ကို ဒုကၡသစၥာအေပၚ အေျချပဳ ထားေသာ ဓမၼစၾကာတရားျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဒုကၡသစၥာတရားကို ကၽြႏ္ုပ္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ရွိစဥ္က ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္သားမ်ားအား ျမန္မာဘာသာ (သို႔မဟုတ္) အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ အခက္အခဲမရွိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းလင္းပို႔ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အားလံုးလိုလိုမွာပင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္လည္း ယင္းတရားေတာ္ကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။

ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာမူ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ပထမ စတင္ပို႔ခ်ေသာ ပို႔ခ်ခ်က္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္၌ ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္လိုပင္ ႀကိဳးစား၍ ရွင္းလင္းပါေသာ္လည္း ဒုကၡ၏ တကယ့္အနက္သေဘာကို နားမလည္ေၾကာင္း သူတို႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္ အထင္းသား ေပၚေနပါသည္။ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ယင္း၏ဘာသာေရးတြင္ အခိုင္အမာ အေျခခံျပဳလုပ္ထားေသာ ဒုကၡသစၥာကို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားတို႔ နားလည္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ႔ရသည္ကို ျမင္ရေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္ ေရွးဦးစြာ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါသည္။

ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ (ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္) အေမြအႏွစ္ခ်င္း၊ ယဥ္ေက်းမႈျခင္း၊ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျခင္း မတူေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကဲ့သို႔ သင္ၾကား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္မွာ ႀကိဳတင္သိျမင္ထားေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ပ်က္တုန္းပင္ ရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကို သူတို႔တေတြ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ၾကသလဲဟု ကၽြႏ္ုပ္ စူးစမ္းရပါေတာ့သည္။

သံကို အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ သံမဏိျဖစ္လာသကဲ့သို႔ သူတို႔ဘ၀ခရီးတြင္ ေတြ႔ရေသာ ကိုယ္ဒုကၡ၊ စိတ္ဒုကၡတို႔ကို ပယ္ရွားလိုက္ရံုျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ေၾကာင့္သာ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ထင္ျမင္လာပါသည္။ သိပၸံပညာသေဘာအရ ကမၻာႀကီးတိုးတက္ ေနသည္မွာလည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တေတြ ေနထိုင္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ထိုသေဘာအရ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေနသည္မွာ ေရွ႔တန္းက ပါ၀င္ေနသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဤယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္သာ အေမရိကန္ေက်ာင္းသားမ်ား ဗုဒၶ၏ ဒုကၡသစၥာကို နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္တြင္-
၁။ ဇာတိသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။
သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးသိပၸံ အလွမ္းက်ယ္က်ယ္ ထြန္းကားေသာေၾကာင့္ ေမြးရ ဖြားရသည္မွာ လြယ္ကူေသာ ကိစၥတရပ္သာ ျဖစ္သည္။ ဓမၼတာအတိုင္း ေမြးဖြားရာ၌ အခက္အခဲရွိလွ်င္ ခြဲစိတ္၍ မနာမက်င္ ေမြးဖြားႏိုင္သည္။

၂။ ဇရာသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။
သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၇၀-မွ ဘ၀စသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုအသက္အရြယ္ေရာက္မွ သြားလုိရာသြား၊ လာလိုရာလာ၍ ဘ၀ကို ခံစားႏိုင္သည္။ လူငယ္မ်ားက လူငယ္ကလပ္မ်ားတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသလို သူတို႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကလည္း သူတို႔ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ရာ ကလပ္မ်ားကို တည္ေထာင္၍ ေမြ႔ေလ်ာ္ၾကသည္။ ဗမာအို ေက်ာင္းႀကိဳ ေက်ာင္းၾကား ဟူေသာ ျမန္မာစကားပံုမ်ိဳး သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဇရာကို ဒုကၡဟု သေဘာမထားျခင္းျဖစ္သည္။

၃။ ဗ်ာဓိသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္းျဖစ္သည္။
သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဆးသိပၸံလြန္စြာ တိုးတက္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါေျမာက္မ်ားစြာကို ေပ်က္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ပါသည္။ မေပ်ာက္ႏိုင္ေသးေသာ ေရာဂါမ်ား ရွိပင္ရွိျငားေသာ္လည္း တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗ်ာဓိကို ဒုကၡဟု သေဘာမထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၄။ မရဏသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။
သူတို႔ကမူ ဤဘ၀ကို ေနာက္ဆံုးဘ၀ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ေသလွ်င္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေတာက္ေလွ်ာက္ ေရာက္မည္။ ေသျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔အေရာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္သြယ္တန္းေသာ တံခါးႀကီး ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားအား ေသျခင္းသည္ ဒုကၡျဖစ္သည္ဟု ရွင္း၍ အဘယ္မွာ လြယ္ကူႏိုင္ပါမည္နည္း။

၅။ ခ်စ္ေသာသူႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။
သူတို႔ကမူ ထိုသို႔မေတြးေခ်။ ခ်စ္ေသာသူ တေယာက္ႏွင့္ ကြဲလွ်င္ သူ႔ေနရာတြင္ ေနာက္တေယာက္ကို အလြယ္တကူ အစားထိုးႏိုင္သည္။ ထိုသေဘာသည္ သူတို႔တေတြ၏ ဘ၀စခန္းသြားပံုပင္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။

၆။ မခ်စ္ေသာသူနဲ႔ ေပါင္းသင္းရျခင္းသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။
မခ်စ္ေသာသူနဲ႔ ဆက္လက္၍ ေပါင္းသင္းစရာမလို။ ျမန္မာဆန္ဆန္ ကြာရွင္းျပီး ေနာက္တေယာက္ကို လက္ထပ္လိုက္လွ်င္ ျပႆနာေျပလည္သြားမည္။ သေဘၤာသားတေယာက္ ေရာက္ရာသေဘၤာဆိပ္ကမ္းတြင္ မိန္းကေလးအေဖာ္ထားသလို သူတို႔လည္း အခ်စ္ျပႆနာကို ထိုသို႔ပင္ သေဘာထားပံုရသည္။ ေဟာလီး၀ုဒ္တြင္ လင္မယား ကြာရွင္းမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္သည္။ ကြာရွင္းမႈကို စိတ္ရႈပ္စရာ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္ပူစရာဟု သေဘာမထားၾကပါ။

၇။ လိုတာမရျခင္းသည္ ဒုကၡ-ဆင္းရဲျခင္း ျဖစ္သည္။
သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း အလြန္ျမင့္မားသည္။ လူသံုးေယာက္တြင္ တေယာက္ ကားတစီးပိုင္သည္။ လိုခ်င္စဖြယ္ ပစၥည္း ေပါသည္။ အသိဉာဏ္ လံ႔ုလ ၀ီရိယရွိေသာသူတေယာက္သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုအခါ လိုတာရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုတာမရျခင္းကို ဒုကၡ-ဟု သေဘာမထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာသေဘာကို ထိုေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွင္းျပဖို႔ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႔လာပါသည္။ မိုးပ်ံတိုက္ႀကီးမ်ား ေပါမ်ားေသာ သူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မိုးပ်ံတိုက္ႀကီးမ်ားကို ဥပမာေပး၍ ဒုကၡသစၥာ သေဘာကို ရွင္းရလွ်င္ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္ ထင္ျမင္လာသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိုးပ်ံတိုက္ႀကီး ဥပမာကို သံုးမိလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကို ႏွစ္ႀကိမ္ပို႔ခ်ေပးပါ-ဟု ဗတ္ကနဲ တကၠသိုလ္က ၁၉၅၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ကၽြႏ္ုပ္အားဖိတ္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ယင္းဥပမာကို သံုးဖို႔ ျမင္လာရေလသည္။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္ပို႔ခ်ခဲ့ေသာ ပို႔ခ်ခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား-
ဒုကၡသစၥာအေၾကာင္းကို ဥပမာတခုႏွင့္ ယေန႔သရုပ္ေဖာ္ ရွင္းလင္းျပပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေနထိုင္ေသာ ဤေလာကႀကီးတြင္ ၃၁-ဘံုရွိသည္ဟု ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ယင္း ၃၁-ဘံုတြင္ လူမ်ားက ပဥၥမေျမာက္ဘံုတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ လူတို႔ေနထိုင္ေသာ ဘံုေအာက္တြင္ ငရဲ၊ တိရစၧာန္၊ ျပိတၱာ၊ အသူရကာယ္တို႔ ေနထိုင္ေသာ ဘံုေလးဘံု ရွိပါသည္။ လူတို႔၏အထက္တြင္ နတ္ေဒ၀ါမ်ား ေနထိုင္ေသာ နတ္ေျခာက္ဘံု ရွိပါသည္။ နတ္ဘံုအထက္တြင္ အျမင့္ဆံုး ဘံု ၂၀-ရွိပါသည္။ ယင္းဘံုတို႔တြင္ ျဗဟၼာမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ေပါင္းၾကည့္လွ်င္ ၃၁-ဘံု ရွိေနပါသည္။ ဤ ၃၁-ဘံုတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားသည္ ၃၁-ဘံုထဲက ရိုးရိုး မထြက္ႏိုင္ၾကပါ။ တဘံုက တဘံုသို႔ ေျပာင္း၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခ်ိန္ကုန္ၾကရပါသည္။ ဤ ၃၁-ဘံုကို သံသရာဟု အမည္ေပးထားပါသည္။ သံသရာဆိုသည္မွာ အစအဆံုး မတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဇာတိသံသရာ လည္ရာဌာနႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

က်ယ္၀န္းလွေသာ သံသရာႀကီး၏ သေဘာကို သိခ်င္လွ်င္ ယခုပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ ဒုကၡလက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဇာတိသံသရာ လည္ေနေသာ အနာဂတ္ကာလကို စူးစုိက္၍ ၾကည့္စမ္းပါ။
( ေရွ႔လဆက္ရန္)

( ဦးေဖေမာင္တင္)

No comments: