Friday, December 18, 2009

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၉၆ )

( ဘဒၵႏၲ တိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (အ၀ီစိငရဲႀကီး တည္ရာ)
အရွင္ဘုရား၊ သုပၸဗုဒၶ၊ ေဒ၀ဒတ္၊ စိဥၥမာနတို႔ ေျမမ်ိဳရာေဒသသည္ မဇၩိမဟုဆိုသျဖင့္ အာရွတိုက္ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကမၻာေပၚ၌ တိုက္ႀကီး ခုနစ္တိုက္ရွိရာ အျခားတိုက္မ်ားမွ ငရဲက်မည့္သူမ်ားဆိုလွ်င္ မည္သို႔ေျမမ်ိဳးနည္း။ အျခားတိုက္ႀကီးမ်ား ေအာက္၌လည္း ငရဲျပည္ရွိႏိုင္ပါသလား။ အ၀ီစိငရဲႀကီး တည္ေနရာႏွင့္ အတိုင္းအတာကိုလည္း သိရွိလိုပါသည္ဘုရား။
(ေဖာ္စ္ခ်ီ၊ ေတာင္ႀကီး)

(ေျဖ)
က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အာရွတိုက္စသည္မဆို ယူဇနာတေသာင္းက်ယ္ေသာ ဤကမၻာေျမႀကီးေအာက္တြင္ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္တို႔ အထက္ေအာက္ ရွိေနၾကသည္။
ထိုရွစ္ထပ္မွာ -၁-သိဥၨိဳး၊ ၂-ကာလသုတ္၊ ၃-သဃၤာတ၊ ၄-ေရာရု၀၊ ၅-မဟာေရာရု၀၊ ၆-တာပန၊ ၇-မဟာတာပန၊ ၈-အ၀ီစီ တို႔တည္း။ ထိုငရဲႀကီးတို႔သည္ ငရဲတခုႏွင့္တခု ယူဇနာ ၁၅၀၀၀-စီ ေ၀းကြာၾကသည္။

ငရဲတထပ္တထပ္တြင္ ၁-ဘင္ပုပ္ငရဲ၊ ၂-ျပာပူငရဲ၊ ၃-လက္ပံေတာငရဲ၊ ၄-သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ၊ ၅-ၾကိမ္ပိုက္ေခ်ာင္းငရဲ၊ ဟူ၍ ငရဲငယ္ ၅-ခုစီ ရွိ၍ရွိေနသည္။ ထိုတြင္ မီးလွ်ံ၊ သတၱ၀ါ၊ ဆင္းရဲဒုကၡတို႔ အၾကားမရွိေသာ ငရဲကို အ၀ီစိငရဲဟု ေခၚသည္။ အဘိဓမၼာဘံုပိုင္းတြင္ ျပဆိုထားသည္။ အက်ယ္ကို ထိုအဘိဓမၼာ ဘံုပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ေလ့လာေစလိုပါသည္။
(မွတ္ခ်က္။ တယူဇနာဟူသည္မွာ ယခုေခတ္ ၈-မိုင္ ကြာေ၀းပါသည္။)
********************************************************************************

(ေမး) (ေျမာက္သို႔ဦးေခါင္းျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ေလာကနီတိတြင္-ဒိသာနံ-အရပ္မ်က္ႏွာတို႔တြင္၊ ဥတၱရပဓာနံ-ေျမာက္အရပ္သာ ျမတ္၏။ အဆိုႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳေသာအခါ ေျမာက္အရပ္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည္ ဟူေသာ အဆိုတို႔သည္ မည္သို႔သက္ဆိုင္ေၾကာင္း သိလိုပါသည္။ အေၾကာင္းအက်ိဳးျပ၍ ေျဖၾကားေတာ္မူပါဘုရား။
(စံျမတ္ထြန္း-သံတြဲျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ထိုအဆိုႏွစ္ရပ္တြင္ မည္သို႔မွ် သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာတြင္ ကုသိနာရံု၌ ေတာင္ေျမာက္ တန္း၍ေနေသာ အင္ၾကာင္းပင္မ်ား ရွိ၏။ ထိုတြင္ ကုသိနာရံု၌ မလႅာမင္းတို႔ လာ၍ထိုင္ေနရာ အင္ၾကင္းပင္ႀကီးတပင္ေအာက္ရွိ ေညာင္းေစာင္းေတာ္ကို ေတာင္ေျမာက္တန္းေနေသာ အင္ၾကင္းႏွစ္ပင္ အၾကားသို႔ ေညာင္းေစာင္းကို ေရႊ႔၍ ခင္းေစေတာ္မူသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံ၀င္ေတာ္မူေသာအခါ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကသူ နတ္-လူတို႔အား က်ယ္၀န္းစြာ ဖူးျမင္ႏိုင္ရန္ ေျမာက္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ၍ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္အရပ္ျမတ္၍ ေျမာက္သို႔ ဦးေခါင္းျပဳ ပရိနိဗၺာန္စံျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း မွတ္သားသင့္ပါသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (သာသနာငါးေထာင္ ျပႆနာ)
အရွင္ဘုရား၊
(၁) ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာသနာေတာ္ကို ပဋိသမၻိဒါပတၱ ရဟႏၲာေခတ္ တေထာင္၊
ဆဠဘိည ရဟႏၲာေခတ္ တေထာင္၊
ေတ၀ိဇၨ ရဟႏၲာေခတ္ တေထာင္၊
သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာေခတ္ တေထာင္၊
ပါတိေမာကၡ ရဟႏၲာေခတ္ တေထာင္၊
ေပါင္း သာသနာငါးေထာင္ ထားေတာ္မူခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။
ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခါနီး၌ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ ေမးေလွ်ာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားက ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ေကာင္းစြာေဟာသူႏွင့္ ေကာင္းစြာက်င့္သူတို႔ ရွိေနသမွ် ရဟႏၲာမဆိတ္သုဥ္းႏိုင္ေပဟု ေဟာေတာ္မူသည္ကိုလည္း မွတ္သားရပါသည္။ မည္သို႔အဆိုက မွန္ပါသလဲ။

(၂) သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာႏွင့္ ပါတိေမာကၡ ရဟႏၲာသည္ မည္သို႔ ကြာျခားပါသလဲ၊ ထိုရဟႏၲာမ်ား ပရိနိဗၺာန္ျပဳလွ်င္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ၾကြင္းက်န္ရစ္ရန္ အဓိ႒ာန္ႏိုင္ပါသလား၊ ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေတာ္မူပါ။
(ကိုဟန္၀င္း-အင္းစိန္ျမိဳ႔သစ္)

(ေျဖ)
(၁) ေဖာ္ျပပါ သာသနာငါးေထာင္ စကားမွာ အဂၤုတၱရနိကာယ္ အ႒ကထာ၊ သေမၼာဟ၀ိေနာဒနီ အ႒ကထာတို႔လာ စကားရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူခါနီး၌ သုဘဒၵပရိဗိုဇ္ ေမးေလွ်ာက္၍ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ-ရဟႏၲာမ်ား မဆိတ္သုဥ္းႏိုင္-ဟူေသာ စကားေတာ္မွာ မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ ပါဠိေတာ္စကားရပ္ျဖစ္၍ ထိုပါဠိေတာ္စကားရပ္သာ မွန္ကန္ပါသည္။

(၂) ပါတိေမာကၡ ရဟႏၲာဟူ၍ မရွိပါ။ အ႒ကထာတြင္ ပါတိေမာကၡသံ၀ရ ေခတ္တေထာင္ဟူ၍သာ ပါရွိပါသည္။ သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာဆိုသည္မွာ စ်ာန္မရေသာ ရဟႏၲာသာ ျဖစ္သည္။ ပါတိေမာကၡသံ၀ရ ဆိုသည္မွာ ရဟႏၲာမျဖစ္။ ၂၂၇-သြယ္ေသာ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္တို႔ကို ျဖည့္က်င့္ေသာ ပုထုဇဥ္ရဟန္းကို ဆိုပါသည္။

သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၲာမွာ အာသေ၀ါကုန္ခန္းေသာ ရဟႏၲာအစစ္ျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူေသာအခါ ဓာတ္ေတာ္က်ႏိုင္ပါသည္။ ပါတိေမာကၡသံ၀ရ ဘိကၡဳအေနျဖင့္ ပုထုဇဥ္ျဖစ္၍ ဓာတ္ေတာ္ မက်ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေျဖဆိုအပ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ပိဋကတ္သံုးပံု၊ က်မ္း ၁၅-က်မ္း)
အရွင္ဘုရား၊ သုတ္ ၃-က်မ္း၊ ၀ိနည္း ၅-က်မ္း၊ အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း စုစုေပါင္း ပိဋကတ္သံုးပံု၏ က်မ္း ၁၅-က်မ္းကို က်မ္းတက်မ္းစီ၏ အမည္မ်ား ပါဠိ-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါရန္ ရိုေသစြာ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
(မန္းစီစီထြန္း-၀ါးခယ္မျမိဳ႔)

(ေျဖ)
သုတ္သံုးက်မ္း
(၁) သီလကၡႏၶ၀ဂ္ပါဠိေတာ္=သီလကၡန္ ပါဠိေတာ္ အစု။
(၂) မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္=သုတ္ႀကီးအစု ပါဠိေတာ္။
(၃) ပါထိက၀ဂ္ ပါဠိေတာ္=ပါထိကသုတ္ အစရွိေသာသုတ္အစု ပါဠိေတာ္။

၀ိနည္း ၅-က်မ္း
(၁) ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္=ပါရာဇိက သိကၡာပုဒ္မ်ားကိုျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၂) ပါစိတ္ပါဠိေတာ္=ပါစိတ္အာပတ္မ်ားမွစ၍ ျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၃) မဟာ၀ဂၢပါဠိေတာ္=ဘုရားျဖစ္ခန္းမွစ၍ သိကၡာပုဒ္ပညတ္ေၾကာင္း အက်ယ္ျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၄) စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္=ထို႔ထက္တိုေသာ ခႏၶကပါဠိေတာ္မ်ားကို ျပေသာပါဠိေတာ္။
(၅) ပရိ၀ါပါဠိေတာ္=အၾကြင္းတူရာ စုေပါင္း၍ျပေသာ ပါဠိေတာ္။

အဘိဓမၼာ ၇-က်မ္း
(၁) ဓမၼသဂၤဏီ ပါဠိေတာ္=ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ တရားမ်ားကို ျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၂) ၀ိဘဂၤ ပါဠိေတာ္=တရားေတာ္မ်ားကို တဖန္ေဟာျပရာ ပါဠိေတာ္။
(၃) ဓာတုကထာ ပါဠိေတာ္=မိမိတို႔ဆိုင္ရာသေဘာကို ေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ တရားကိုုျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၄) ပုဂၢလပညတ္ၱိ ပါဠိေတာ္=တရားေတာ္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္စပ္၍ ေျဟျပရာ ပါဠိေတာ္။
(၅) ကထာ၀တၳဳ ပါဠိေတာ္=တရားေတာ္မ်ားကို အစုစုျပဳ၍ ျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၆) ယမက ပါဠိေတာ္=အစံုအစံု တရားေတာ္တို႔ကို ေဖာ္ျပေသာ ပါဠိေတာ္။
(၇) ပ႒ာန္း ပါဠိေတာ္=ပစၥည္းဆက္ တရားတို႔ကို ေဖာ္ျပေဟာေတာ္မူေသာ ပါဠိေတာ္။

ဤသည္တို႔မွာ သင္ရိုးပိဋကတ္သံုးပံုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ မဇၩိမနိကာယ္၊ ခုဒၵကနိကာယ္တို႔ မ်ားစြာက်န္ရွိပါေသးသည္။ နီးစပ္ရာဆရာေတာ္တို႔ထံ ေမးေလွ်ာက္ မွတ္သားေစလိုပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ စာေပ)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္မွာ စာေပ ေပၚေပါက္ေနျပီၚျဖစ္ပါလ်က္ တရားဓမၼမ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ စာေပျဖင့္ မွတ္တမ္း မတင္ပါသနည္း။ ပထမသဂၤါယနာ အပါအ၀င္ မာဂဓပါဠိဘာသာသည္ စကားသာရွိျပီး စာေပ မရွိသည္မွာ မွန္ပါသလား ဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
ဘုရးလက္ထက္ေတာ္၌ စာေပရွိေနေၾကာင္း ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးထံမွ ပုကၠဳသာတိမင္းႀကီးထံ ဓမၼသ၀ဏ္လႊာ ပို႔သျခင္း၊ ဓာတု၀ိဘဂၤသုတ္လာ စကားနွင့္ ဥတၱရာႏွင့္ သီရိမာ၀တၳဳ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ စကားတို႔ျဖင့္ ထင္ရွားပါသည္။ သို႔ေသာ္ တရားဓမၼမ်ားကို အလြန္ရိုေသျမတ္ႏိုး တန္ဖိုးထားၾကသျဖင့္ စာေပျဖင့္ ေရးသားျခင္းကို မျပဳဘဲ ႏႈတ္ျဖင့္ ရိုေသစြာ က်က္မွတ္ရြတ္ဆိုျခင္းကိုသာ ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ေနာင္ သာသနာ ၄၅၀-ေက်ာ္တြင္မွ သဒၶါ ပညာ နည္းပါး၍ တရားေတာ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ စိုးရိမ္၍ ေပထက္အကၡရာ တင္ၾကေၾကာင္း အဆိုရွိပါသည္။ ဘုရားစကားေတာ္ တည္ရာ မာဂဓဘာသာမွာ ဆိုင္ရာမာဂဓအကၡရာ မရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ဘာသာ အကၡရာျဖင့္မဆို အသံပီသေအာင္ ေရးသားႏိုင္ၾက ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးသားႏိုင္ၾကျခင္းမွာ အတုမဲ့ ဂုဏ္ေျမာက္လွပါသျဖင့္ မာဂဓအကၡရာ ဟူ၍ အထူးမရွိေသာ္လည္း ဂုဏ္မငယ္၊ ေပ်ာက္ကြယ္မသြား၊ တေန႔တျခား တိုးတက္ထြန္းကား၍ ေနပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဆုႀကီးပန္ ပုဂၢိဳလ္)
ဆုႀကီးပန္ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္ဆုကို ပန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါသလဲဘုရား။ ဘုရားဆုပန္သူကို ဆိုလိုပါသလား၊ ေဗာဓိဆုႏွင့္အတူတူ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူ)

(ေျဖ)
ေဗာဓိဆုဟူသည္ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားဆု၊ ပေစၥကဗုဒၶါဆု၊ အဂၢသာ၀ကဆု၊ မဟာသာ၀ကဆု၊ ပကတိသာ၀ကဆု-ဟုရွိ၏။ ဤ၌ အႀကီးျမတ္ဆံုးဆုမွာ သမၼာသမၺဳဒၶဘုရားဆုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာလည္း
တဆယ့္ေျခာက္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ဆုပန္ရေသာ ၀ီရိယာဓိကဘုရားဆု၊
ရွစ္သေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ဆုပန္ရေသာ သဒၶါဓိက ဘုရားဆုႏွင့္
ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း ဆုပန္ရေသာ ပညာဓိက ဘုရားဆုဟူ၍ ၃-မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ထိုသံုးမ်ိဳးကို ပန္ဆင္ေသာပုဂၢိဳလ္ကို ဆုႀကီးပန္သူဟု ဆိုရပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔၏ ဘဒၵကမၻာ၌ ေနာက္ဆံုးပြင့္လတံ႔ျဖစ္မည့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမည္နာမမွာ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရားဟု လူအမ်ားကေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပည့္ေတာ္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈ႔ရာ ေမေတၱယ်ဘုရားသည္ လူတို႔ အႏွစ္ရွစ္ေသာင္းတမ္းတြင္ ပြင့္လတံ႔-ဟူ၍သာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားက အျမြက္မွ် ေဟာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အရိဟူေသာ ပုဒ္မပါရွိပါ။ ၄င္းအရိ ဆိုသည့္ပုဒ္ကို မည္သည့္က်မ္းမွ ယူပါသနည္း။

တဖန္ အနာဂတ၀င္က်မ္းသည္လည္း လူေျပာသူေျပာ မ်ားလွပါသည္။ ၄င္းက်မ္းသည္ ပိဋကတ္ေတာ္၀င္က်မ္း -ဟုတ္-မဟုတ္။ မဟုတ္ပါက မည္သူေရးသည့္က်မ္း ျဖစ္သည္ကို ညႊန္ျပေစလိုပါသည္ဘုရား။
(ေအာင္ေက်ာ္ဦး-ေရးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေမေတၱယ်ဟူေသာ ပါဠိပုဒ္၏ အဓိပၸါယ္မွာ (ပါဠိအဘိဓာန္တြင္) မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ေသာ-ဟု အဓိပၸါယ္ရွိပါသည္။
အရိ-ဟုပါရွိက (အရိမွာ ရန္သူျဖစ္၍) ရန္သူပင္ ျဖစ္လင့္ကစား မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ သေဘာထားသူ-ဟု ဆိုရပါမည္။ ေမေတၱယ်-ခ်ည္းေနက အဓိပၸါယ္မျပည့္စံုပါ။ အရိ ထည့္ေပးမွ ဆိုလိုေသာအဓိပၸါယ္ ျပည့္စံုပါသည္။
ဘုရား၏ နာမေတာ္ အျပည့္အစံုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အရိ-မထည့္ဘဲ အတိုေကာက္ အေခၚမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရိေမေတၱယ်-ဟု အျပည့္အစံု ဆိုသင့္ပါသည္။

အနာဂတ၀င္က်မ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၃၃-အနာဂတ၀င္ပါဠိေတာ္မွာ ဗုဒၶ၀င္ပါဠိေတာ္ကို ေဟာေတာ္မူသည့္ အဆံုး၌ ရွင္သာရိပုတၱရာေတာင္းပန္၍ ေဟာေတာ္မူေၾကာင္း အ႒ကထာဖြင့္ျပသည္။ ၃၃၄-အနာဂတ၀င္ အ႒ကထာမွာ သီရိလကၤာ အႏုရာဓျမိဳ႔ ဓာတုေသနမင္း လက္ထက္၌ ရွင္မဟာေဗာဓိ ေတာင္းပန္၍ ကာလ၀ါသီ ၀ိဟာရေက်ာင္းေန ရွင္မဟာဥပတိႆ ျပဳသည္-ဟု ပိဋကတ္ေတာ္သမိုင္းအရ မွတ္သားသင့္ပါေၾကာင္း ေျဖဆိုအပ္ပါသည္။

( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၂-ခု ဒီဇဘၤာလ)

No comments: