Saturday, December 19, 2009

မိမိကုိုယ္ကို ေရွးဦးစြာ ဆံုးမ

အျခားသူကို ဆံုးမသလို မိမိကုိယ္ကိုလည္း ဆံုးမရာ၏။
ကိုယ္တိုင္က ယဥ္ေက်းျပီးမွ အျခားသူကို ဆံုးမရာ၏။
အမွန္ကား မိမိကုိယ္ကိုသာ ဆံုးမရခက္၏။

( ဓမၼပဒ-အတၱ၀ဂ္ )

No comments: