Tuesday, January 12, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၀၀ )

( ဘဒၵႏၲတိေလာကသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) (အိပ္မက္မက္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ တခ်ိဳ႔ ေသဆံုးသြားသူမ်ားသည္ က်န္ရစ္သူမ်ားအား အိပ္မက္ေပး၍ ေျပာတတ္ၾကပါသည္။ ၄င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ မည္သည့္ဘံုမွ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္ကို သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။
(မဇာလီေအာင္-ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔)

(ေျဖ)
လူတဦးတေယာက္ အိပ္မက္မႈမွာ ဓာတ္ေခ်ာက္ခ်ား၍ မက္ျခင္း။ နတ္တို႔လွည့္စား၍ မက္ျခင္း စသည္ အေၾကာင္းမ်ားရွိရာ ကြယ္လြန္ေသဆံုးသြားသူမ်ားက အိပ္မက္ေပး၍ မက္ျခင္းမွာလည္း နတ္တို႔လွည့္စား (ဖန္တီး)၍ မက္ျခင္း အမ်ိဳးအစား၌ ထည့္သြင္းရပါမည္။ နတ္ဆိုေသာ္လည္း တန္ခိုးႀကီးေသာ အထက္နတ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ စတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ိဳး အ၀င္အပါ ေ၀မာနိကေပတ ဟူေသာ ပရေလာကသားမ်ားကိုလည္း တန္ခိုးနည္းေသာ နတ္မ်ိဳး၌ ထည့္သြင္း၍ ၄င္းတို႔က ကုိယ္ထင္ရွားျပႏိုင္ျခင္း၊ အနံ႔ေပးျခင္းႏွင့္ အိပ္မက္ ေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျပဳႏို္င္ေၾကာင္း ေပတ၀တၳဳမ်ားတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ျမင္းမိုရ္ေတာင္)
အရွင္ဘုရား၊ လူတိုင္း လူတိုင္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ကို ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိ၏ဟု ေျပာၾကပါသည္။ သဒၵါႀကီး ပုဒ္စစ္စံုက်မ္း(၁၃၄)၌ ျပထားတာကေတာ့ ဂီရိရာဇာ-ျမင္းမိုရ္ေတာင္မင္းသည္ အ႒သ႒ိသတသုေဗၺေဓာ-ယူဇနာ တသိန္းေျခာက္ေသာင္းအေစာက္ရွိ၏-ဟု ျပဆိုထားရာ အထက္ပါစကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါသျဖင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္အား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အရွင္စေႏၵာဒယ-ေခတၱ ကခ်င္ျပည္နယ္)

(ေျဖ)
ျမင္းမိုရ္ေတာင္သည္ သမုဒၵရာ၏ အထက္တြင္ အျမင့္ရွိသလိုပင္ သမုဒၵရာေအာက္ ေရထုအတြင္းတြင္လည္း ရွိသည္ဆိုပါသည္။ သမုဒၵရာ၏ အထက္ေအာက္ယူဇနာ အတူတူပင္ ျဖစ္ရာ သမုဒၵရာအထက္ ေရအျပင္မွ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္အထိ ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိသကဲ့သို႔ သမုဒၵရာအတြင္း၌လည္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ပင္ ျဖစ္သည္။
ေရေပၚတြင္ ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိသကဲ့သို႔ ေရေအာက္တြင္လည္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ရွိရာ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ယူဇနာ တသိန္းေျခာက္ေသာင္း ျဖစ္ပါသည္။
ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ႏွစ္ျပန္ေဆာင္ေသာ ေတာင္မင္းျမင္းမိုရ္ဟု အဆိုရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စကားႏွစ္ရပ္ မဆန္႔က်င္ပါ။ ေသာ စတုရာသီတိ ေယာဇနသဟႆာနိ မဟာသမုဒၵံ ၾသဂါဟိတြာ အႏုပ၀ိသိတြာ ဌိေတာတတၱကေမ၀ ဥဂၢေတာ န ေက၀လံ ေစတၳဥေဗၺေဓာ စ။ (ဇိနာလကၤာရ)
********************************************************************************

(ေမး) (မိန္းမဘ၀)
အရွင္ဘုရား၊ မိန္းမဘ၀၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္။ ကုသိုလ္မလုပ္၊ ဆုမေတာင္းလွ်င္ မိန္းမဘ၀ ဆက္တိုက္ေနရတတ္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား။ တပည့္ေတာ္တို႔ မိန္းမဘ၀ဆိုတာ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ရတာ မွန္ပါသလား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မမီးမီး(ခ) အပုေလး၊ ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
မိန္းမဘ၀၌ ျဖစ္ရျခင္းသည္ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဆိုေသာ စကားမွာ အခ်ိဳ႔မွန္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔ မမွန္ပါ။ ေယာက်္ားတေယာက္သည္ ကာေမသု မိစၧာစာရကံ-ကိုလြန္က်ဴးမိေသာ္ ထိုကံေၾကာင့္ ငရဲ၌ ၾကာျမင့္စြာ ခံရ၏။ ငရဲမွလြတ္ေသာအခါ ႏြားစေသာ တိရစၧာန္ဘ၀မ်ိဳး၌ ျဖစ္၏။ အသင္းခံရျခင္းမ်ိဳး ဘ၀မ်ားစြာ ျဖစ္ရေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ လူျဖစ္ေသာအခါ နပုန္းပ႑ဳက္ ဥဘေတာဗ်ည္းစေသာ ဘ၀ဆိုးမ်ိဳး၌ အဖန္ဖန္ျဖစ္၍ ယင္းကံၾကြင္းအရ မိန္းမဘ၀သို႔ ေရာက္ရျပန္သည္။ မိန္းမဆိုေသာ္လည္း အဆင့္အတန္းမီ ဘ၀မ်ိဳးမဟုတ္၊ အေစာ္ကားခံ အတန္းအစား၊ ျပည့္တန္ဆာဘ၀မ်ားႏွင့္ ကုသိုလ္ကံေပး၍ မိန္းမေကာင္းျဖစ္ရေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ေရး အတည္မက် လင္ပစ္ဘ၀မ်ိဳး၌ ျဖစ္ရေလသည္။ ဤသို႔ ဘ၀တရာမွ် ျဖစ္ရသည္ဆို၏။

အရွင္အာနႏၵာမေထရ္အေလာင္း ၀တၳဳ၊ ဣသိဒါသီေထရီအေလာင္း ၀တၳဳတို႔၌ ယင္းအေၾကာင္း ထင္ရွား၏။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မိန္းမဘ၀မ်ိဳးသည္သာ အကုသိုလ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ဘ၀မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မယ္ေတာ္မာယာ၊ မိေထြးေတာ္ ေဂါတမီ၊ ယေသာ္ဓရာ၊ ၀ိသာခါတို႔ကဲ့သို႔ေသာ မိန္းမဘ၀မ်ိဳးကား အကုသုိလ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္မဟုတ္၊ ယင္းဘ၀မ်ိဳးရရန္ ကုသိုလ္အထူးျပဳကာ ဆုေတာင္း၍ပင္ ရယူရေပေသးသည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (လူသံုးေယာက္ ႏြားသတ္ၾက)
အရွင္ဘုရား၊ လူသံုးေယာက္သည္ ႏြားတေကာင္ကို ၀ိုင္း၀န္းခ်ည္ေႏွာင္၍ ႏွစ္ေယာက္က ကိုင္ေပးျပီး တေယာက္က လည္လွီး၍ သတ္ရာ၌ သတ္သူသာ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ပါသေလာ။ သံုးေယာက္လံုးပင္ ကံထိုက္ပါသေလာ ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္၀-မလွႈိင္ျမိဳ႔)

(ေျဖ) ပါဏာတိပါတကံအရာ၌ ကိုယ္တိုင္သတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မသတ္သည္ျဖစ္ေစ ေသေစရန္ ဦးတည္ျပဳလုပ္၍ သတၱ၀ါေသလွ်င္ သတ္သူေရာ ပူးတြဲလုပ္ကိုင္သူမ်ားေရာ ကံထိက္ပါသည္။
လူတစုသည္ လာေသာသတၱ၀ါမ်ား က်၍ေသရန္ တြင္းတတြင္းကို အတူတူထားၾကသည္။ ထိုတြင္း၌ သတၱ၀ါတေကာင္ေကာင္ က်၍ေသဆံုးလွ်င္ ထိုလူတစု အတူတူ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ေပသည္။

ထို႔အတူ ဟင္းစားသတၱ၀ါတို႔ကို ေမြးျမဴ၍ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေသာက္၍ ေသေစရန္ အဆိပ္ကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လူသတ္လက္နက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔၌လည္း ၀ဓကေစတနာဟူေသာ ေသေစလိုေသာေစတနာ၊ ေသမည္ဟုသိလ်က္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေသာ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ ပါဏာတိပါတကံ မလြတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ရာ၏။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ ရဟႏၲာျဖစ္လိုစိတ္ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟႏၲာ ျဖစ္လိုပါသည္။ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း သိရပါသည္။ ဧဟိ ဘိကၡဳ ရဟႏၲာ အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦးျပံဳးေမာင္-သာေကတ)

(ေျဖ)
ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းဟူသည္ ဤဘ၀၌ ရဟႏၲာျဖစ္မည့္ ပစၧိမဘ၀ိက ပုဂၢိဳလ္တဦးဦးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအထံ၌ ရဟန္းအျဖစ္ကို အခြင့္ေတာင္းလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားက ဤပုဂၢိဳလ္သည္ ေရွးေရွးဘ၀တို႔၌ ရဟန္းသံဃာအား ပရိကၡရာတို႔ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္လွဴဒါန္းခဲ့ဖူးျခင္း ရွိသည္ကို ျမင္ေတာ္မူလွ်င္ သကၤန္းေတာ္အတြင္းမွ လက္ယာ လက္ေတာ္ကို ထုတ္ေတာ္မူ၍ ဧဟိ ဘိကၡဳ သြာကၡာေတာ ဓေမၼာ စရ ျဗဟၼစရိယံ သမၼာ ဒုကၡႆ အႏၲကိရိယာယ-ရဟန္း လာလွည့္၊ ငါသည္ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာေဟာအပ္ျပီ။ ၀ဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳျခင္းငွါ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လွည့္ေလာ့-ဟု ေခၚေတာ္မူေလ၏။

ထိုအခါ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ဆံမုတ္ဆိတ္မ်ားျဖင့္ လူ႔အသြင္ရွိေသာ္လည္း ဆံမုတ္ဆိတ္ရိတ္ပယ္ျပီး တန္ခိုးျဖင့္ျပီးေသာ သပိတ္သကၤန္းကို ဆင္ယင္ျပီးျဖစ္ကာ ၀ါေတာ္ ၆၀-ရ ရဟန္းေတာ္တဦး၏ ဣေျႏၵျဖင့္ ဘုရားေရွ႔ေတာ္တြင္ ရဟန္းျဖစ္သြားေလသည္။ ဤသို႔ တန္ခိုးျဖင့္ျပီီးေသာ သကၤန္းပရိကၡရာကို ရရွိႏိုင္သည့္ ဧဟိ ဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ရန္မွာ-
(၁) ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရျခင္း။
(၂) ဤဘ၀၌ ရဟႏၲာျဖစ္မည့္ ပစၧိမဘ၀ိကျဖစ္ျခင္း။
(၃) ေရွးေရွးဘ၀တို႔က ရဟန္းသံဃာအား သကၤန္းပရိကၡရာ လွဴခဲ့ဖူးျခင္း ႏွင့္
(၄) ေယာက်္ားစင္စစ္ ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို လိုအပ္၏။

မိန္းမတို႔ကား ဧဟိ ဘိကၡဳ ရဟႏၲာမ-ဟူ၍ မရွိသျဖင့္ မိန္းမဘ၀ျဖင့္ ဧဟိ ဘိကၡဳ ျဖစ္ခြင့္ မရွိေပ။ ေရွးေရွးဘ၀တို႔က သကၤန္းပရိ္ကၡရာ လွဴခဲ့ဖူးေသာ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ အႀကီးအက်ယ္ အလြန္ျမတ္ဆံုး အက်ိဳးေပးလွ်င္ ၀ိသာခါ ေက်ာင္းအမႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း မ၀တ္ဆင္ရေသာ မဟလႅတာ ပသာဓန တန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ႏိုင္ေသာ အက်ိဳးကို ရေလ၏ ဘုရာလက္ထက္က ဤမဟလႅတာ ပသာဓနတန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ရသူ အမ်ိဳးသမီး သံုးေယာက္ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။
(အမ်ိဳးသမီးတို႔အေနျဖင့္ သကၤန္းစေသာ ပရိကၡရာမ်ားကို လွဴဒါန္းေသာအခါတြင္ ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေယာက်္ားေကာင္းစင္စစ္ ဆက္တိုင္းျဖစ္၍ ေနာင္ ဘုရားလက္ထက္၌ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းအျဖစ္ျဖင့္ နိဗၺာန္ ၀င္ရပါလို၏-ဟု ဆုေတာင္းရန္ သင့္လွေပသည္။)
*********************************************************************************

(ေမး) (ထီးလွဴရေသာအက်ိဳး)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္တိုု႔ျမိဳ႔ ဘံုကထိန္ပြဲႀကီးတြင္ ႏွစ္စဥ္ ရဟန္းေတာ္ေဆာင္း ထီးမ်ား လွဴဒါန္းေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ ထီးလွဴဒါန္းရန္ ၀ါသနာရွိ၍လည္း ႏွစ္စဥ္ လွဴဒါန္းခဲ့ရပါသည္။ ထိုထီးလွဴရေသာ အက်ိဳးတရားကို အျမဲေဆာင္ထား မွတ္သားပါရန္ လကၤာေဆာင္ပုဒ္တခု ေရးသားခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါဘုရား။
(ေမာင္ျငိမ္းခ်မ္း-စစ္ေတြျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ထီးလွဴရေသာအက်ိဳးကို က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ (ဆုမေတာင္းဘဲရေသာ အက်ိဳးအျဖစ္ျဖင့္)
(၁) အခ်မ္းမရွိသည္။
(၂) အပူမရွိသည္။
(၃) အညစ္အေၾကးကင္းသည္။
(၄) ေဘးရန္မရွိသည္။
(၅) စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ မရွိသည္။
(၆) သူခပ္သိမ္းတို႔ ရိုေသသည္။
(၇) ႏူးညံ႔ေသာကိုယ္ရွိသည္။
(၈) ႏူးညံ႔ေသာစိတ္ ရွိသည္-ဟူ၍ ေလာကီက်ိဳး ၈-မ်ိဳး ျပပါသည္။

ယင္းကိုဤသို႔ မွတ္သားႏိုင္ပါသည္။
ခ်မ္း-ပူ ကင္းေ၀း၊ ညစ္ေၾကး-ေဘးရန္၊ ကင္းသည္မွန္လွ၊ စိုးေၾကာင့္ၾကျငိမ္း၊ ခပ္သိမ္းရိုေသ၊ ကိုယ္-စိတ္ေနတို႔၊ ႏွစ္ေထြမွန္စြာ၊ ႏူးညံ႔လာသည္၊ ရွစ္ျဖာထီးလွဴ အက်ိဳးတည္း။

၄င္းမွာ ဆုမေတာင္းဘဲရေသာ ေလာကီအက်ိဳးျဖစ္၍ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးအတြက္ ဤထီးလွဴရေသာ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အရဟတၱဖိုလ္ ထီးျဖဴေတာ္ႀကီးကို ေဆာင္းႏိုင္ရပါလို၏-ဟု သီးျခားဆုေတာင္းသင့္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု ဧျပီလ)

No comments: