Saturday, February 6, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ (၁)

(ဘဒၵႏၲ ၀ါယမသာရ ေျဖသည္)

(ေမး) (သီလရွင္ကို ရွိခိုးထိုက္-ရွိမခိုးထိုက္)
အရွင္ဘုရား၊ လူပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိထက္ အသက္ငယ္ေသာ သီလရွင္ကို ရွိခိုးထိုက္-မရွိခိုးထိုက္ သိလိုပါသည္ဘုရား။ ထို႔ျပင္ သီလရွင္ကလည္း မိမိထက္အသက္ႀကီးေသာ လူပုဂၢိဳလ္ကို ရွိခိုးထိုက္-မရွိခိုးထိုက္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦးေမာင္ဦး-ေတာင္ငူျမိဳ႔)

(ေျဖ)
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္ငယ္ေသာ သီလရွင္ကို ဦးခ်ရွိခိုးႏိုင္သည္။
သီလရွင္မ်ားသည္ မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာလူကို ရွိခိုးျခင္း မျပဳရပါ။
အေၾကာင္းမွာ-သီလရွင္မ်ားသည္ သာသနာႏြယ္၀င္ (ဘိကၡဳနီႏြယ္၀င္) ဘိကၡဳနီ အသြင္ကို ေဆာင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
သီလရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ အသက္ငယ္သည္ျဖစ္ေစ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘိကၡဳနီအသြင္ကို ေဆာင္ထားျခင္းသည္ပင္ သာသနာတည္ျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္၍ ရွိခိုးဦးခိုက္ ပူေဇာ္ထိုက္လွပါသည္။

(မိလိႏၵပဥႇာ-ပါဠိ ႏွာ ၁၃၆-တြင္ သာသနာကြယ္ျခင္းကို ဆိုရာ၌-
(၁) မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ကြယ္၍ အက်င့္ပဋိပတ္ ကြယ္၏။
(၂) အက်င့္ပဋိပတ္ ကြယ္၍ သိကၡာပုဒ္ပညတ္ျခင္းလည္း ကြယ္၏။
(၃) သိကၡာပုဒ္ပညတ္မ်ား ကြယ္လွ်င္ အသြင္အျပင္သာ က်န္ေတာ့၏။
အသြင္အျပင္သည္ သာသနာကို ထိန္းထားေသး၏။ အသြင္အျပင္ကို ၾကည့္၍ သံဃာဟူေသာအမွတ္၊ ဘိကၡဳ၊ ဘိကၡဳနီ ဟူေသာအမွတ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ၾကလွ်င္ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ သံဃိက ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ရႏိုင္ေသး၏။

အသြင္အျပင္ပါ ကြယ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္ကား သာသနာအစဥ္အဆက္လည္း ျပတ္ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသြင္အျပင္သည္ သာသနာကြယ္ျခင္းကို ထိန္းထားေသာအေၾကာင္းရင္းတရပ္ ျဖစ္၏။ ပူေဇာ္ရွိခိုးထိုက္ပါ၏။

လူပုဂၢိဳလ္သည္ အသက္ႀကီးရံုတင္မက၊ အနာဂါမ္ႀကီး ျဖစ္ေစကာမူ ယေန႔ ျပဳသစ္စ သာမေဏေလးကို ရွိခိုးထိုက္၏ အသြင္ေတာ္၏ အေရးႀကီးပံု ျဖစ္၏။ မိလိႏၵ-ပါ ၁၆၃-၄။ သုတၱ။
ယခုေခတ္ကဲ့သို႔ ပီျပင္ေသာ၊ ထင္ရွားေသာ အသြင္ေတာ္မ်ားကို မဆိုထားဘိ၊ သာသနာကြယ္ခါနီးတြင္ နားရြက္၊ လည္ပင္း၌ သကၤန္းစကေလး ခ်ည္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုပင္ ရဟန္းသံဃာအမွတ္ လွဴဒါန္းလွ်င္ သံဃိက အက်ိဳးတရားမ်ား ရႏိုင္ပါေသး၏။ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (တရားစီရင္မႈ)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ တရားသူႀကီးအလုပ္ကို ၀ါသနာပါပါသည္။ တရားဥပေဒအရ တရားစီရင္ျခင္းကို ဘာသာေရးရႈေထာင့္က ၾကည့္လွ်င္ အျပစ္လြတ္-မလြတ္ သိခ်င္ပါသည္ဘုရား။
(မီမီျပံဳး-ရန္ကုန္)

(ေျဖ)
တရားသူႀကီးအလုပ္သည္ တရားမွ်တေအာင္လုပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
ဆႏၵာဂတိ=ခ်စ္ခင္ ကၽြမ္း၀င္ ရင္းႏွီး၍ မမွန္မကန္ အဂတိလိုက္မိျခင္း။
ေဒါသာဂတိ=မုန္း၍ မေက်မနပ္ မႏွစ္သက္၍ မမွန္မကန္ အဂတိလိုက္မိျခင္း။
ေမာဟာဂတိ=အမႈသြား အမႈလာ ေသခ်က်န မဆန္းစစ္ မသိရွိဘဲ အမွားကို အမွန္ထင္၊ အမွန္ကို အမွားထင္ကာ မမွန္မကန္ အဂတိလိုက္မိတတ္ျခင္း။
ဘယာဂတိ=စည္းစိမ္အား၊ ဓနအား၊ ရာထူးဌာနႏၲရအား၊ အာဏာအား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အမွားကိုအမွန္၊ အမွန္ကို အမွားအျဖစ္ အဂတိလိုက္မိျခင္း။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ ႀကီးေလးေသာအျပစ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားတြင္ အဂတိ ၄-ပါး မလိုက္စားဘဲ တရားသျဖင့္ ဆံုးျဖတ္၍ သတၱ၀ါအမ်ားကို ခ်မ္းသာေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ေသာ မင္း၊ အမတ္၊ ပုဏၰား၊ ပရိဗိုဇ္တို႔ အမ်ားအျပားပင္ ရွိပါသည္။
မဟာေဗာဓိ ပရိဗိုဇ္၊ မဟာဗႏၶဳလစစ္သူႀကီးတို႔မွာ အဂတိတရား မလိုက္စားဘဲ တရားဆံုးျဖတ္ၾကသျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔ ေဘးကင္းကြာ ခ်မ္းသာ၍ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳေလးစား ခံခဲ့ရသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သရဏဂံု ညစ္ႏြမ္းမႈ)
အရွင္ဘုရား၊ သရဏဂံုတည္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေက်းဇူးရွိဖူးေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား ျဖစ္ေသာ အျခားဘာသာျခားမ်ားကို ဂါရ၀ျပဳ၍ ရွိခိုးပါက ရွိခိုးသူ၊ ရွိခိုးခံသူတို႔ အျပစ္ရွိ-မရွိ။ ရွိခိုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အဖို႔ သရဏဂံုညစ္ႏြမ္းမႈ ရွိ-မရွိ။ ရွိခိုးသင့္-မသင့္ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ေမာင္သန္းေဇာ္ဦး-အုတ္က်င္း)

(ေျဖ)
သရဏဂံုယူျပီး၊ ရျပီး၊ တည္ျပီးေသာ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီး ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတို႔သည္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ဖူးေသာ ဘာသာျခားတို႔အား ရွိခိုး (ဂါရ၀ျပဳ) ေသာ္လည္း သရဏဂံု ညႇိဳးႏြမ္းမႈ၊ ပ်က္ယြင္းမႈ မရွိပါ။

၄င္းကို သီလကၡႏၶ၀ဂၢ၊ ဒီဃနိကာယ္၊ သာမညဖလသုတ္၊ အ႒ကထာ သရဏဂမနကထာ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၇-တြင္ ပါရွိသည္။ ဤတြင္ ဧ၀ံ ဂဟတိသရဏႆ စ ဥပါသကာ ၀ါ ဥပါသိကာယ ၀ါ အညတိတၳိေယသု၊ ပဗၺဇိတမၸိ ဉာတႎ ဉာတေကာ ေမ အယ,ႏၲိ ၀ႏၵေတာ သရဏဂမနံ န ဘိဇၨတိ၊ ပေဂ၀၊ အပဗၺဇိတံ။ တထာ ရာဇာနံ ဘယ၀ေသန ၀ႏၵေတာ။ ေသာဟိ ရ႒ပူဇိ တတၱာ အ၀နၵိယမာေနာ အနတၳမၸိ ကေရယ်ာတိ။ တထာ ယံကိဥၥိ သိပၸံ သိကၡာပကံ တိတၱိယမၸိ-အာစရိ ေယာ ေမ အယ,ႏၲိ ၀ႏၵေတာပိ န ဘိဇၨတိ-ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျမန္မာျပန္ရလွ်င္ -သရဏဂံု ယူျပီးေသာ ဥပါသကာ ဥပါသိကာမတို႔သည္ တိတၱၳိတို႔ထံ၌ ရဟန္းျပဳျပီးေသာ ေဆြမ်ိဳးကို ေဆြမ်ိဳးအမွတ္ျဖင့္ ရွိခိုးေသာ္လည္း သရဏဂံု မပ်က္ပါ။ တိတၳိရဟန္းမဟုတ္ေသာသူကို ရွိခိုးလွ်င္ ပို၍ မပ်က္ပါ။ မင္းကို ေၾကာက္၍လည္းေကာင္း၊ ရွိမခိုးလွ်င္ အက်ိဳးမဲ့ျပဳမည္ကို ေၾကာက္၍လည္းေကာင္း၊ ရွိခိုးေသာ္လည္း သရဏဂံု မပ်က္ပါ။ အတတ္သင္ေပးေသာ၊ ေက်းဇူးရွိေသာ တိတၳိ အယူရွိသူမ်ားကိုလည္း ဆရာဟူေသာအမွတ္၊ ေက်းဇူးရွင္ဟူေသာအမွတ္ျဖင့္ ရွိခိုးေသာ္လည္း သရဏဂံု မပ်က္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး) (ေသျခင္းတရား ဆင္ျခင္မႈႏွင့္ လကၡဏာေရးသံုးပါး ဆင္ျခင္မႈ)
အရွင္ဘုရား၊ ေသျခင္းတရားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆင္ျခင္ေသာသူအား နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
(၂) အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ အျမဲမရွိ္ဟု လကၡဏာေရးသံုးပါးကို အျမဲဆင္ျခင္ေသာသူအား နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ပါသလားဘုရား။
(ေအာင္ေအးမင္းထိုက္၊ ဆိပ္သာရြာ၊ ဟသၤာတျမို႔နယ္)

(ေျဖ)
ေသျခင္းတရားကို ဆင္ျခင္ေသာသူအား နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤုတၱိဳရ္ ပါဠိေတာ္ ဒု-အုပ္ ႏွာ-၆၅၊ အဘိဏွပစၥေ၀ကၡိတဗၺဃာနသုတ္၌ သေဗၺ သတၱာ မရဏဓမၼာ၊ မရဏံ အနတီတာတိ တႆ တံ ဌာနံ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡေတာ မေဂၢါ သဥၨာယတိ ေသာ တံ မဂၢံ အာေသ၀တိ၊ ဘာေ၀တိ၊ ဗဟုလီကေရာတိ။ တႆ တံ မဂၢံ အာေသ၀ေတာ ဘာ၀ယေတာ ဗဟုလီကေရာေတာ သံေယာဇနာနိ သဗၺေသာ ပဟီယႏၲိ အႏုသယာ ဗ်ႏၲီ ေဟာႏၲိ-ဟူ၍ ပါရွိသည္။

ထိုေသျခင္းအေၾကာင္းကို မျပတ္ဆင္ျခင္ေသာ ထိုသူအား မဂ္သည္ ေကာင္းစြာျဖစ္ေပၚလာ၏။ ထိုမဂ္ကို မွီ၀ဲ၏။ ပြားမ်ား၏။ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳ၏။ ထိုမဂ္ကို မွီ၀ဲပြားမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျပဳေသာ ထိုသူအား သံေယာဇဥ္တို႔သည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ေပ်ာက္ျငိမ္းကုန္၏။ အစဥ္ကိန္းေနေသာ အႏုသယတို႔သည္ ကင္းျပတ္ကုန္၏-ဟူ၍ ဆိုလိုသည္။

၀ိသုဒၶ္မဂ္မွာလည္း မရဏႆတိ ပြားသူသည္-
(၁) ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ကင္း၏။
(၂) ဘံုသံုးပါးမွ ထြက္လိုေသာ သညာ ရလြယ္၏။
(၃) အသက္ခႏၶာ တြယ္တာျခင္း ကင္း၏။
(၄) မေကာင္းမႈကို ကဲ့ရဲ႔ႏိုင္၏။
(၅) ပစၥည္းမသို။
(၆) ေက်ာင္းသကၤန္းစေသာ ပရိကၡရာ၌ ၀န္မတို။
(၇) အနိစၥသညာ အေလ့အလာရ၏။
(၈) ဒုကၡ ထင္လြယ္၏။
(၉) အနတၱ ျမင္လြယ္၏။
(၁၀) မေၾကာက္မရြံ႔ မေတြမေ၀ ေကာင္းေသာနိမိတ္ထင္၍ အေသလွ၏။
(၁၁) မ်က္ေမွာက္ဘ၀တြင္ အေသကင္းေသာ နိဗၺာန္ကို ရႏိုင္၏။
(၁၂) မရလွ်င္ သုဂတိသာ လားရာရွိ၏။ ဟူ၍ ဆိုထားပါသည္။

အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေရး ၃-ပါး ဆင္ျခင္ႏိုင္လွ်င္ ၀ိပႆနာ သမၼာဒိ႒ိဉာဏ္ အျမင္ရ၍ နိဗၺာန္၏ အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ဆုေတာင္းျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ ေနာင္ဘ၀၌ လူျဖစ္ျခင္း၊ ေယာက်္ားျဖစ္ျခင္း၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးျခင္း၊ အသံသာယာျခင္း၊ အဆင္းလွျခင္း၊ မည္သူႏွင့္မွ မတူ ထူးခၽြန္ေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ က်န္းမာခ်မ္းသာျခင္း၊ ေနာင္အခါ ပြင့္ေတာ္မူမည့္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေျမာ္ကန္ေတာ့ရပါလို၏။ အလွူေရစက္ လက္ႏွင့္မကြာ လွဴဒါန္းရပါ လို၏-ဟု ဆုေတာင္းပါသည္ဘုရား။
ဆုေတာင္း ျပည့္-မျပည့္၊ ဆုေတာင္းျပည့္ေအာင္ မည္သို႔မ်ားျပဳလုပ္ရပါမည္ကို အရွင္ဘုရား ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ေအာင္ေဇာ္မင္း-က်ိဳက္ထိုျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ေမာင္ေအာင္ေဇာ္မင္း၏ ေမးခြန္းကို ျခံဳငံု၍ ေျဖလိုက္ပါမည္။ ဆုေတာင္းရံုသက္သက္ျဖင့္ ဆုေတာင္းမျပည့္ႏိုင္ပါ။

ယႆ ပဥၥဓမၼာ အတၳိ၊ န ပတၳနာ၊ တႆ ဂတိ အနိဗဒၶါ၊ ယႆ ပတၳနာ အတၳိ၊ န ပဥၥ ဓမၼာ တႆာပိ ဂတိ အနိဗဒၶါ၊ ေယသံ ဥဘယံ အတၳိ၊ ေတသံ ဂတိ နိဗဒၶါ။(ဥပရိပဏၰာသ အ႒ကထာ)

သဒၶါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ။ ပညာ တရား ၅-မ်ိဳး ျပည့္စံုမွ ဆုလည္းေတာင္းမွ ေရာက္လို ျဖစ္လိုသည့္ ဂတိ ျမဲေၾကာင္း ဆိုပါသည္။
နိဓိက႑သုတၱန္တြင္လည္း - ဧသ ေဒ၀မႏုႆာနံ၊ သဗၺကာမ ဒေဒါ နိဓိ။
ယံ ယေဒ၀ါဘိပေတၳႏၲိ၊ သဗၺေမေတန လဗၻတိ။
သု၀ဏၰတာ သုသရတာ၊ သုသဏၭာနာ သုရုပတာ။
အာဓိပစၥ ပရိ၀ါေရာ၊ သဗၺေမေတန လဗၻတိ။ ဟု ဆိုထားသည္။

သဒၶါ၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ တရားမ်ားႏွင့္ျပည့္စံုလွ်င္ ေတာင့္တသမွ် အလိုရွိတိုင္း ျပည့္စံုသည့္အျပင္ အဆင္းလွျခင္း၊ အသံေကာင္းျခင္း၊ ပံုပန္းသဏၭာန္ တင့္တယ္ျခင္း၊ ၾကြင္းေသာ ကိုယ္ေရတင့္တယ္လွပျခင္း၊ အစိုးရျခင္း၊ အျခံအရံမ်ားျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၃-ခု စက္တင္ဘာလ)

No comments: