Monday, February 8, 2010

အျမတ္ဆံုးခ်မ္းသာ

အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အႀကီးဆံုးလာဘ္ ျဖစ္၏။
တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးဥစၥာ ျဖစ္၏။
အကၽြမ္းတ၀င္ ခ်စ္ခင္ေသာသူသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆြမ်ိဳး ျဖစ္၏။
နိဗၺာန္သည္ အျမတ္ဆံုး ခ်မ္းသာ ျဖစ္၏။
( ဓမၼပဒ)

No comments: