Thursday, February 11, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၃ )

( ဘဒၵႏၲ ဝါယမသာရ ေျဖသည္ )

(ေမး) ( အသညသတ္ဘံုႏွင့္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး)
အရွင္ဘုရား၊ (၁) ရူပ ၁၆-ဘံုတြင္ အသညသတ္ဘံုသည္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးတြင္ ပါဝင္သည္ဟူ၍၄င္း၊ အသညသတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္း၊ ဆိုၾကသည္ကို မွတ္သားရဖူးပါသည္။
ျဗဟၼာ့ဘံုမ်ားသည္ ဘံုစဥ္အရ နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္ထက္ပင္ အထက္တန္းက် ျမင့္ျမတ္သည္ဟု တပည့္ေတာ္မ်ား ယူဆထားမိပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျဗဟၼာ့ဘံုတဘံုျဖစ္ေသာ အသညသတ္ဘံုမွာ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးတြင္ ပါဝင္ျပီး ပုဂၢိဳလ္မွာလည္း အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ရသည္ကို ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။

(၂) ဘဝဂ္ဟူသည္မွာ မည္သည့္ဘံုကိုေခၚဆိုပါသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဘဝဂ္ဟု ေခၚဆိုရေၾကာင္းကိုပါ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
( ဦးေအာင္သန္း-ဒဂံုျမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္း)

(ေျဖ)
အသညသတ္ဘံုသည္ ဘုရားဖူးျခင္း၊ တရားနာျခင္း စေသာ အခြင့္မ်ား ဆံုးရႈံးရေသာ ရုပ္ခ်ည္းသက္သက္ရွိေသာ ဘံုဌာနျဖစ္၍ ရပ္ျပစ္ ၈-ပါးတြင္ ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ အေလာဘ၊ အေဒါသ၊ အေမာဟ ဟိတ္မ်ားႏွင့္ မယွဥ္သည့္အတြက္ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဟိတ္ပဋိသေႏၶႏွင့္ ယွဥ္ေသာေၾကာင့္ အဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ဟု ေခၚျခင္းမဟုတ္ပါ။

ဘဝဂ္ဟူသည္ ဘဝဂၢ=ဘဝ+အဂၢ=ဘံုတို႔၏ ထိပ္ဆံုး ၃-ဘံုကိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၃၁-ဘံုတြင္ ျဗဟၼာ့ျပည္ ၂ဝ-ရွိရာ အရူပေလးဘံု၌ ေနဝသညာ နာသညာယတနဘံုသည္ ထိပ္ဆံုးျဖစ္၍ အရူပေလးဘံုတို႔၏ ဘဝဂ္ဘံုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေနဝသညာ နာသညာယတနဘံုသည္ ၃၁-ဘံု တို႔၏ ထိပ္ဆံုးဘဝဂ္ဘံုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

သဒၶါဝါသ ၅-ဘံုတြင္ အကနိ႒ဘံုသည္ သုဒၶါဝါသ ၅-ဘံုတို႔၏ ထိပ္ဆံုးဘဝဂ္ဘံု ျဖစ္ပါသည္။ (အရိယာတို႔၏ ဘဝဂ္ဘံုဟုလည္း ေခၚပါသည္)။ ၾကြင္းေသာ ျဗဟၼာ ၁ဝ-ဘံုတြင္ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုသည္ ထိပ္ဆံုးျဖစ္၍ ၾကြင္းေသာ ျဗဟၼာ ၁ဝ-ဘံုတို႔၏ ဘဝဂ္ဘံုျဖစ္သည္။ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုကို ပုထုဇဥ္ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ဘဝဂ္ဟုလည္း ဆို၏။ ေဝဟပၹိဳလ္၏ အထက္ သုဒၶါဝါသဘံုမ်ားသည္ အရိယာမ်ားသာ ရွိၾကသျဖင့္ ေဝဟပၹိဳလ္ဘံုကို ပုထုဇဥ္တို႔၏ ဘဝဂ္ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ရဟန္းသံဃာမ်ား ေရကပ္လွဴျခင္းႏွင့္ အကပ္လွဴခံရေသာ ပစၥည္းမ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ (၁) ျမတ္စြာဘုရားအား ေသာက္ေတာ္ေရ၊ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ကပ္လွဴရာတြင္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္သကဲ့သို႔ လက္ျဖင့္မ၍ ကပ္ရပါသလား၊ လွဴသူ အက်ိဳးရွိေအာင္ ကပ္လွဴပံု မွန္ကန္ေအာင္ ညႊန္ျပပါဘုရား။
(၂) ရဟန္းသံဃာမ်ား လွဴဖြယ္ပစၥည္းကို လက္ျဖင့္ထိ၍ အကပ္ခံရာတြင္ အကပ္ခံသည့္ေန႔တြင္သာ သံုးစြဲေကာင္း၍ မြန္းလြဲ ေန႔ကူးအထိ မထားေကာင္းဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။ ေျဖၾကားရွင္းလင္းေပးပါဘုရား။
(ဗိုလ္တင့္-ပုလဲျမိဳ႔)

(ေျဖ)
(၁) ဝိနည္းတြင္ ဒႏၲေပါဏ သိကၡာပုဒ္၌ ေရႏွင့္ဒန္ပူ (သြားတိုက္တံ) တို႔ကို လူ+သာမေဏတို႔ ကပ္ဖြယ္မလိုဘဲ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သကၠစၥဂါရဝ ေျမာက္ေအာင္ ကပ္လွဴျခင္းျဖင့္ ဆြမ္းေတာ္ကပ္သကဲ့သို႔ မ၍ ကပ္လွဴျခင္းသည္ ေကာင္းပါသည္။
(၂) ရဟန္းသံဃာမ်ား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို အကပ္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာလိက ၄-မ်ိဳး ခြဲျခားသိမွသာ ရွင္းပါမည္။
(၁) ယာဝကာလိက=စပါးမ်ိဳးအားလံုး၊ ပဲမ်ိဳး၊ ထန္း၊ အုန္း၊ ပိႏၷဲ၊ ဘူး၊ ဖရံု၊ သခြား၊ သစ္သီးႀကီး ၉-ပါး၊ ဆာေလာင္မႈကို ေဖ်ာက္သျဖင့္ အာဟာရကိစၥကို ျပီးေစေသာ သစ္ရြက္၊သစ္သီး၊ မုန္႔မ်ိဳးစံု တို႔သည္ ယာဝကာလိကေခၚ၏။
ယေန႔နံက္ အကပ္ခံျပီး မြန္းမတည့္မီအထိ သံုးေဆာင္ႏိုင္၏။ ေနာက္ေန႔မ်ား မသံုးေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

(၂) ယာမကာလိက=အဖတ္မပါေသာ ေဖ်ာ္ရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ဆာေလာင္ မြတ္သိပ္ျခင္းတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယေန႔အကပ္ခံျပီး ေနာက္ေန႔ အရုဏ္တက္သည့္တိုင္ေအာင္ သံုးေဆာင္ႏိုင္၏။ အရုဏ္တက္သည္မွ ေနာက္ မသံုးေဆာင္ေကာင္းေတာ့ေပ။

(၃) သတၱာဟကာလိက=ေထာပတ္၊ ဆီဥ၊ ဆီ၊ ပ်ား၊ တင္လဲ တို႔သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ယေန႔အကပ္ခံျပီး ၇-ရက္အတြင္း သံုးေဆာင္ႏိုင္သည္။ ၇-ရက္လြန္က မသံုးေဆာင္ေကာင္းေတာ့ေပ။

(၄) ယာဝဇီဝိက=အာဟာရကိစၥကို မျပီးေစေသာ ဆီးျဖဴ၊ သွ်ိသွ်ား၊ ဖန္ခါး၊ ပိတ္ခ်င္း၊ ခ်င္း၊ ငရုတ္၊ ေလးညႇင္း၊ ဇာတိပၹိဳလ္၊ စမုန္နက္၊ ၾကက္သြန္၊ကြန္း၊ ေဆး၊ အစရွိေသာ သစ္ျမစ္၊ သစ္ပြင့္၊ သစ္သီးႀကီးငယ္တို႔ကို ေဆးဝါးအျဖစ္ က်န္းမာေရးအတြက္ ယေန႔အကပ္ခံျပီး တသက္တာလံုးပင္ စားႏိုင္၏။
*********************************************************************************

(ေမး) ( ေမတၱာအရာ၌ အျမတ္ဆံုးဧတဒဂ္)
အရွင္ဘုရား၊ ေမတၱာအရာ၌ အသာဆံုး အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႔ကို ရရွိခ်င္ပါသည္ဘုရား၊ ပါရမီ မည္မွ်ျဖည့္က်င့္ရပါမည္နည္း။ ယခုဘဝတြင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မည္သည့္အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားထံတြင္ ဆုေတာင္းရပါမည္နည္း၊ ယခုဘဝမွစ၍ မည္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို စတင္၍ က်င့္ရပါမည္နည္း။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(မအိအိမြန္ေက်ာ္-ဟသၤာတ)

(ေျဖ)
ေမတၱအရာ၌ အသာဆံုး အျမတ္ဆံုးဘြဲ႔ကို မအိအိမြန္ေက်ာ္ သိထားသည့္အတိုင္း ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္တြင္ သာမာဝတီမိဖုရားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ သာမာဝတီမိဖုရားသည္ ပဒုမုတၱရ ဘုရားရွင္လက္ထက္ ဟံသာဝတီ မင္းေနျပည္ေတာ္၌ အမ်ိဳးေကာင္းသမီးျဖစ္ျပီး ဘုရားရွင္၏တရားကို ၾကားနာရ၍ ေမတၱာဝိဟာရီ-ေမတၱာျဖင့္ ေနေလ့ရွိေသာ ဥပါသိကာမတဦးကို အားက်မိသည္။

ထို႔ေနာက္ ထိုဆုမ်ိဴးကို ႏွလံုးသြင္းေတာင့္တေသာ အဓိကာရေကာင္းမႈကိုျပဳျပီး ေမတၱာဝိဟာရီ-ဧတဒဂ္ဆုကို ပတၳနာျပဳ ဆုေတာင္းပါသည္။ ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ကလည္း ရရွိႏိုင္မည့္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားခဲ့ပါသည္။

ပဒုမုတၱရဘုရားရွင္ႏွင့္ ေဂါတမဘုရားရွင္တို႔၏ ၾကားကာလမွာ ဘုရားရွင္ ၁၄-ဆူ ျခားပါသည္။ ပါရမီျဖည့္ရမည့္ ႏွစ္မ်ားလည္း မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလွပါသည္။
ဧတဒဂ္ရ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ ဘုရားတဆူဆူထံမွာ ေကာင္းမႈျပဳ၍ ဆုေတာင္းျပီး ဗ်ာဒိတ္ရရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ဘုရားရွင္ထံမွာ ေကာင္းမႈျပဳ ဆုေတာင္း၍ ဗ်ာဒိတ္ရျခင္းသည္ ရင့္က်က္ေသာ ဧတဒဂ္ေလာင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားရွင္တဆူထံတြင္ ေမတၱာဧတဒဂ္ကိုအားက်ျပီး ကုသိုလ္ျပဳဆုေတာင္း၍ ဗ်ာဒိတ္ရေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရျခင္းမွာလည္း ဘဝမ်ားစြာက ေမတၱာဘာဝနာ အထံုပါရမီ ပါခဲ့၍သာ အားက်ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မအိအိမြန္ေက်ာ္သည္ ဘုရားတဆူဆူထံမွာ အားက်ကုသိုလ္ျပဳ ဆုေတာင္း၍ ဗ်ာဒိတ္ရႏိုင္ရန္ ယခုကပင္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ေရွ႔၌ ျဖစ္ေစ၊ သံဃာေတာ္မ်ားထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ေလးစားထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ၌ျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳတိုင္း ေမတၱာဧတဒဂ္ ရလိုေၾကာင္း ဆုပန္၍ ဝိသုဒၶိမဂ္က်မ္းလာ အတိုင္း ေမတၱာဘာဝနာကို မ်ားမ်ားပြားဖို႔ လိုပါမည္။
*********************************************************************************

(ေမး) (ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္အလွဴ)
အရွင္ဘုရား၊ ယခုအခါ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴၾကသည္မွာ အလြန္မ်ားလွပါသည္။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္နည္းမ်ားကိုလည္း စာအုပ္ငယ္မ်ား ထုတ္ေဝ၍ ဘုရားစာအုပ္ဆိုင္တိုင္းမွာ ေတြ႔ရပါသည္။ ၄င္းဆြမ္းေတာ္ကပ္နည္းမွာ ဘုရားေဟာ ဟုတ္-မဟုတ္၊ ေလာကီ-ေလာကုတၱရာ မည္သို႔ အက်ိဳးရွိပံုမ်ားကို သိလိုပါ၍ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား။
(ေဒၚတင္ေရႊ-ရန္ကင္း)

(ေျဖ)
ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္နည္းမွာ ဘုရားေဟာ မဟုတ္ပါ။ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး ဆြမ္းေတာ္ကပ္ျခင္း၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေမးၾကည့္ရာ မိမိခႏၶာ၌ ရွိေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး က်န္းမာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကပ္လွဴျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကပ္လွဴျခင္းမွာ-
ပထဝီဓာတ္ ၂ဝ-ရွိ၍ အသီးမ်ိဳးစံု၊ မုန္႔မ်ိဳးစံု ၂ဝ။
အာေပါဓာတ္ ၁၂-ရွိ၍ ေသာက္ေတာ္ေရႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ိဳးစံု ၁၂-ခြက္။
ဝါေယာဓာတ္ ၆-မ်ိဳးရွိ၍ ယပ္အမ်ိဳးမိ်ဳး ၆-ေခ်ာင္း။
ေတေဇာဓာတ္ ၄-ပါးရွိ၍ အလင္းတိုင္ ၄-မ်ိဳးစသည္ျဖင့္ လွဴဒါန္းၾကသည္ဆို၏။

ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္၍ လွဴရသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေလာကီဂိုဏ္းဆရာမ်ား၏ ၾကံဆ၍ ယူေသာ အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားအား ရည္မွန္းလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္၍ ေစတနာဓာတ္အား ပါလွ်င္ ပါသေလာက္ ဒါနအက်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရး ေကာင္းလိုလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားထားသည့္ အတိုင္း ေဆးဝါးဓာတ္စာအမ်ိဳးမ်ိဴးႏွင့္ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လိုအပ္ရာရာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းလွ်င္ အသက္ကိုရွည္ေစ၍ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းမြန္ပါမည္။
သီဟိုဠ္ (သီရိလကၤာ) ႏိုင္ငံတြင္ ဝသဘမင္းႀကီးကို ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္မ်ားက ေရစစ္၊ ေက်ာင္း၊ ဂိလာနပုဂၢိဳလ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါးဓာတ္စာ အသံုးအေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္၊ ဇရပ္၊ တန္ေဆာင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလမ်ားကို ေဆာက္တည္ပါက အသက္ရွည္ က်န္းမာေၾကာင္းကို ေဟာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လိုက္နာက်င့္သံုးရာ နန္းစံသက္ ၁၂-ႏွစ္သာ စံရမည္ဟု ေဗဒင္ဆရာမ်ားက ေဟာထားေသာ္လည္း နန္းစံသက္ ၄၄-ႏွစ္ထိ အသက္ရွည္၍ က်န္းမာစြာ ေနခဲ့ရသည္။ က်န္းမာသက္ရွည္လိုပါက ဘုရားေဟာ ရွိသည့္အတိုင္းသာ က်င့္ၾကပါေလကုန္။
********************************************************************************

(ေမး) (သံဃိက အုန္းသီး)
အရွင္ဘုရား၊ သံဃိကအုန္းသီး စသည္ကို မသိေအာင္စားေသာ ရဟန္းတို႔အား အဘယ္အျပစ္သင့္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ေနာက္ျပီး သံဃာ-အရ သာမေဏမ်ားပါ ပါဝင္-မပါဝင္ကိုလည္း ေမတၱာေရွ႔ထား ေျဖၾကားေတာ္မူပါ အရွင္ဘုရား။
( ေသာတုဇနဘိကၡဳ-ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

(ေျဖ)
သံဃိက အုန္းသီးစသည္ကို မသိေအာင္စားရာ၌ ဝိနယပိဋက ပါရာဇိကပါဠိေတာ္ ႏွာ-၈၂ တြင္ အာဂႏၲဳကာ ဘိကၡဴ သံဃႆ အမၺံ (ဇမၺဳဇံ၊ လဗုဇံ၊ ပနသံ၊ တာလပကၠံ) ။ပ။ ကႎ စိတၱာ တုေမွ ဘိကၡေဝတိ။ ပရိေဘာဂတၳာယ မယံ ဘဂဝါတိ။ အနာပတၱိ ဘိကၡေဝ ပရိေဘာဂတၳာယာတိ။ ဟုဆိုသျဖင့္ အာဂႏၲဳ ရဟန္းတို႔သည္ သံဃိက သရက္သီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ ထန္းသီး၊ အုန္းသီး စသည္တို႔ကို စားသံုးဖို႔ထားေသာ အသီးေတြပဲ-ဟူေသာ အမွတ္စိတ္ထားျဖင့္ ခြဲေဝစားသံုးျခင္းအတြက္ အျပစ္မသင့္ဟု ဆိုပါသည္။

ဤေနရာ၌ သံဃာမ်ားႏွင့္ ခြဲေဝစားသံုးျခင္းသာ အျပစ္မရွိျခင္းျဖစ္ျပီး တပါး ႏွစ္ပါးစသညျ္ဖင့္ က်န္ေသာရဟန္းသံဃာမ်ား မစားရေအာင္ မေထရ္ႀကီးမ်ား မသိေအာင္ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ စိတ္ထားျဖင့္ စားသံုးလွ်င္ကား ဝဋၬေဘဒက ဒုကဋ္အာပတ္မ်ား သင့္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ထိုသံဃိက သရက္သီး၊ ပိႏၷဲသီး၊ ထန္းသီး၊ အုန္းသီးမ်ားကို ေရာင္းခ်လဲလွယ္၍ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ပစၥည္းေလးပါးအတြက္ ရည္ရြယ္သတ္မွတ္ထားလွ်င္ ဤအသီးမ်ားကို ခိုးလိုစိတ္ျဖင့္ စားသံုးမိပါက တန္ဖိုးအလိုက္ ဒုကၠဋ္၊ ထုလႅစၥည္း၊ ပါရာဇိကအာပတ္မ်ား သင့္ေရာက္ပါမည္။ စားသံုးဖို႔ရာ ပစၥည္းအေနျဖင့္ စားသံုးမိလွ်င္လည္း တန္ဖိုးအတိုင္း ျပန္ေလ်ာ္ေပးေသာ္လည္း ေလ်ာ္ေပးရမည္။ ထုလႅစၥည္းအာပတ္ေသာ္လည္း သင့္ေရာက္မည္-ဟု ပါရာဇိက အ႒ကထာ ပ-အုပ္ ႏွာ ၃၄ဝ-၌ ဆိုပါသည္။

သံေဃာပုဒ္တြင္ သာမေဏမ်ား ပါ-မပါ ဆိုရာ၌ သုဏာတု ေမ ဘေႏၲ သံေဃာ-စေသာ ဉတ္ကမၼဝါစာျဖင့္ ရဟန္းခံ၊ သိမ္သမုတ္၊ ကထိန္ခင္းျခင္း စေသာ ကံႀကီး ကံငယ္ ေဆာင္ျခင္းကိစၥတို႔၌ လာသည့္ ကမၼဝါစာ၌ ပါေသာ သံေဃာ-အရ သာမေဏမ်ား မပါဝင္ႏိုင္ပါ။
သံဃိက ပစၥည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းေဝဖန္သံုးစြဲရာ၌ သံေဃာ-အရ သာမေဏမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂ဝဝ၃-ခု ႏိုဝင္ဘာလ)

No comments: