Friday, April 30, 2010

မာဂ႑ီ

ကုရုတိုင္းရွိ ရြာတရြာတြင္ မာဂ႑ီအမည္ရွိ ပုဏၰားႀကီးတဦး ရွိသည္။ သူတို႔၏ မ်ိဳးရိုးကို အစြဲျပဳ၍ တေဆြလံုး တမ်ိဳးလံုး မာဂ႑ီ-ဟူ၍ပင္ အမည္တြင္ၾကသည္။
ထိုပုဏၰားႀကီးတြင္ သမီးတဦးရွိသည္။ မာဂ႑ီဟူ၍ပင္ အမည္တြင္သည္။ ထိုသမီး မာဂ႑ီသည္ အလြန္လွပေခ်ာေမာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးေကာင္းသားတို႔က ေတာင္းရမ္းလာၾကသည္။ ဖခင္ပုဏၰားႀကီးက လက္မခံ။ သင္တို႔ႏွင့္ တန္သေလာ-ဟု ႀကိမ္းေမာင္း၍သာ လႊတ္၏။

တေန႔သ၌ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသခင္သည္ မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔ ကၽြတ္တမ္း၀င္မည့္အေရးကို ရႈျမင္ေတာ္မူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရြာ၏ ျပင္ပရွိ ပူေဇာ္ရာဌာနသို႔ တပါးတည္း ၾကြခ်ီလာသည္။ မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ တင့္တယ္သပၸါယ္လွေသာ ရုပ္သြင္ကို ျမင္ေသာအခါ လြန္စြာ ႏွစ္သက္သြားသည္။

အရွင္ရဟန္း၊ ကၽြႏ္ုပ္၌ သမီးတေယာက္ ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္၏သမီးသည္ အရွင္ကဲ့သို႔ေသာ ေယာက်္ားျမတ္ႏွင့္သာ ထိုက္တန္ပါသည္။ အရွင္ျမတ္အား ကၽြႏ္ုပ္၏သမီးကို ေပးဆက္လိုပါသည္။ ဤေနရာ၌ ေခတၱေစာင့္ပါ-ဟုဆိုကာ ရြာတြင္းသို႔ ျပန္၀င္သြားသည္။ သမီးကို ျပန္ေခၚသည္။

မာဂ႑ီမိသားစုတို႔ ရြာမွ ထြက္လာၾကေသာအခါ ရြာသားမ်ားလည္း အတူလိုက္ပါလာၾကသည္။ ပုဏၰားႀကီး ႏွစ္သက္သူမွာ မည္သို႔ ရုပ္သြင္ရွိသည္ကို အကဲခတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားရွင္ကား ပုဏၰားႀကီးေစာင့္ခိုင္းေသာ ေနရာတြင္ မေန၊ ေျခေတာ္ရာကို ထင္ေစလ်က္ အနီးရွိ အျခားတေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔သီတင္းသံုးေတာ္မူသည္။ မာဂ႑ီပုေဏၰးမႀကီးသည္ ဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္ရာကို ဖူးျမင္ရေသာအခါ ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈသည္။ သူမသည္ ေဗဒင္လည္းတတ္သည္။ လကၡဏာ ေျခခဏာဖတ္နည္းအတတ္ကိုလည္း တတ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ပုဏၰားႀကီးအား အေမာင္-ဤေျခရာသည္ ကာမဂုဏ္ခံစားသူ၏ ေျခရာမဟုတ္ပါ-ဟုဆို၏။

ပုဏၰားလည္း ပုေဏၰးမအား တိတ္ဆိတ္စြာေနရန္ မာန္မဲေျပာဆိုသည္။ ဘုရားရွင္ သီးတင္းသံုးေသာ ေနရာသို႔ သြားေရာက္သည္။ အရွင္ရဟန္း၊ ကၽြႏ္ူပ္၏သမီးကို အလုပ္အေကၽြးအျဖစ္ ေပးပါ၏-ဟုေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က မိမိဘုရား မဟာေဗာဓိပင္အနီး ဆိတ္ေက်ာင္းေညာင္ပင္ေအာက္၌ သီတင္းသံုးစဥ္ မာရ္နတ္မင္း၏ တဏွာ၊ အရတီ၊ ရဂါ-ဟူေသာ သမီးသံုးေယာက္တို႔ လာေရာက္ျမဴဆြယ္ခဲ့ပံုကို ေဟာျပေတာ္မူသည္။ ထို႔ေနာက္ အသင္ပုဏၰား-မာရ္နတ္မင္း၏ သမီးသံုးေယာက္ကိုမွ် ငါဘုရားအလိုမရွိခဲ့ပါ။ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္တို႔ ျပည့္ေနေသာ မာဂ႑ီသူငယ္မကို အဘယ္မွာ အလိုရွိပါမည္နည္း။ သင့္သမီး မာဂ႑ီကို ေျချဖင့္ပင္ မထိလိုပါ-ဟု မိန္႔ဆို၍ ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ တရားေဟာေျပာသည္။ တရားအဆံုး၌ မာဂ႑ီပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔သည္ တရားထူးရသြားၾကသည္။

သမီး မာဂ႑ီကား တရားမရ။ မိမိအား ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ဆိုေပသည္-ဟူ၍ ဘုရားရွင္ကို ရန္ျငိဳးႀကီးစြာ ဖြဲ႔ေလသည္။ မၾကာမီပင္ ပုဏၰားႀကီးႏွင့္ ပုေဏၰးမတို႔သည္ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳၾကေလသည္။ ထိုအခါ ညီျဖစ္သူ စူဠမာဂ႑ီထံ သမီးကို အပ္ႏွံထားခဲ့ၾကသည္။ စူဠမာဂ႑ီသည္ ဥေတနမင္းႀကီး၏ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ သမီး မာဂ႑ီကို ဆက္သသည္။ ဥေတနမင္းႀကီးသည္ မာဂ႑ီ၏ လွပတင့္တယ္ေသာ ရုပ္သြင္ကို ႏွစ္သက္သြားသည္။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ လက္ခံ၍ မိဖုရားႀကီးအရာ၌ ထားေလသည္။

ထိုမွစ၍ ဥေတနမင္းႀကီးတြင္ သာမာ၀တီ၊ ၀ါသုလဒတၱာ၊ မာဂ႑ီ-ဟူ၍ မိဖုရားႀကီး သံုးေယာက္ ရွိလာသည္။ ယင္းတို႔တြင္ သာမာ၀တီသည္ သူေဌးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ၀ါသုလဒတၱာသည္ မင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ မာဂ႑ီသည္ကား ပုဏၰားမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။
(အပၸမာဒ၀ဂ္-သာမာ၀တီ၀တၳဳ)

မင္းယုေ၀
( ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ဇြန္လ )

No comments: