Sunday, May 16, 2010

ဂရုဓမၼသီလ ေခၚ ငါးပါးသီလ

ဂရုဓမၼဆိုသည္မွာ ငါးပါးသီလကိုပင္ ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ ၅၅၀-တိကနိပါတ္ ဂရုဓမၼဇာတ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ရွင္ဘုရင္မွ အနိမ့္ဆံုး ျပည့္တန္ဆာမအထိ ၅-ပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းေသာေၾကာင့္ မိုးေလ၀သ မွန္ကန္၍ ကပ္ႀကီးသံုးပါးမွ လြတ္ကင္းရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂရုဓမၼဇာတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာရျခင္းမွာ မိုးတြင္းကာလမွာျဖစ္၍ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔ကို ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ (ငါးပါးသီလ အခါေတာ္ေန႔) အျဖစ္ ယခုအခါ က်င္းပလ်က္ရွိၾကသည္။
ငါးပါးသီလကို ဂရုဓမၼဇာတ္အရ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ အေလးထား၍ က်င့္သံုးအပ္ေသာ သီလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂရုဓမၼသီလဟူ၍ လည္း ေခၚၾကသည္။
လူမွန္လွ်င္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ ဓမၼတာတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဓမၼတာသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
စၾကာ၀ေတးမင္းတို႔ ဓမၼသတ္သဖြယ္ က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ စကၠ၀တၱိဓမၼသတ္ဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
ကုရုတိုင္းေန လူတို႔ လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုရုဓမၼသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
အေရအတြက္ ၅-ပါးရွိေသာေၾကာင့္ ပဥၥသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
လူပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂဟ႒သီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
လူတို႔အျမဲနိစၥ ေစာင့္သံုးအပ္ေသာေၾကာင့္ နိစၥသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
ျမတ္စြာဘုရား တားျမစ္သည့္အတိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္ရေသာ အက်င့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ါရိတၱသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးအပ္ေသာေၾကာင့္ အရိယကႏၲသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။
က်င့္သံုးအပ္ က်င့္သံုးသင့္ က်င့္သံုးထိုက္ေသာေၾကာင့္ သိကၡာပဒသီလဟူ၍လည္း ေခၚၾကသည္။

ဤသို႔ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳေခၚဆိုထားေသာ ဂရုဓမၼသီလေခၚ ၅-ပါးသီလကား
(၁) သူတပါးအသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၂) သူတပါးဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၃) ကာမဂုဏ္တို႔၌ မွာယြင္းစြာျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၄) မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကို ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
(၅) မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ငါးပါးသီလသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ နားမ်က္စိႏွင့္ တူ၏။
ငါးပါးသီလပ်က္စီးေသာသူသည္ နား မ်က္စိ ခ်ိဳ႔ယြင္းေသာသူကဲ့သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္တတ္၏။
ငါးပါးသီလ ပ်က္စီးသူသည္ အသက္ရွင္လ်က္ ေသသူမည္၏။
အမႈိက္သဖြယ္ စြန္႔ပစ္အပ္သူ မည္၏။
အပုပ္နံ႔ထြက္ေသာ အေကာင္ပုပ္ႏွင့္တူ၏။
ေျချပတ္ လက္ျပတ္ ဦးေခါင္းျပတ္ေသာသူႏွင့္ တူ၏။

ဤသို႔ ငါးပါးဦလပ်က္လွ်င္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရရွိသည့္နည္းတူ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းလွ်င္လည္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို အတိုင္းမသိ ခံစား စံစား ရရွိၾကေပသည္။
ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းျခင္း၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ဣတိ၀ုတ္ အ႒ကထာႏွင့္ ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာတို႔တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ဖြင့္ဆိုထားသည္မွာ မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ငါးပါးသီလျမဲသူမွာ စား၀တ္ေနေရး မပူပင္ရ၊ ေသသူအတြက္ ေသာကမေရာက္ရ၊ ေသျပီးေနာက္လည္း နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရ၏။ သက္တမ္းေစ့ ေနရ၏ စေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရ၏။

ထို႔ျပင္ ငါးပါးသီလကုိ လူတိုင္းကိယ္စီ ျမဲၾကပါလွ်င္ မိုးေလ၀သ မွန္ကန္သည္။ သယံဇာတ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ား ေပါၾကြယ္ႏိုင္သည္။ အမႈအခင္းမ်ားကင္း၍ တရားရံုးမ်ား အခ်ဳပ္ေထာင္မ်ားပင္ ထားစရာမလိုေတာ့ေပ။ ယေန႔ ကမၻာသူ ကမၻာသားတို႔ ေတာင့္တေနေသာ ကမၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးမွာ ႏိုင္ငံတိုင္း လူသားတိုင္းသာ ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၾကလွ်င္ မုခ်မေသြ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

ငါးပါးသီလကို ေရွးျမန္မာမင္းမ်ားသည္ အထူးတန္ဖိုးထားၾကသည္။ ဘိုးေတာ္မင္းတရား မင္းတုန္းမင္းဘုရင္ စသူတို႔လက္ထက္တြင္ ငါးပါးသီလေခၚ ဂရုဓမၼသီလ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းကို ဆင္ေပၚတင္၍ ေလးျပင္ေလးရပ္ လွည့္လည္ျပီး ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းၾကရန္ ၀ါဆိုကာလ ေရာက္သည့္အခါတိုင္း တိုင္းသူျပည္သားတို႔အား ႏႈိးေဆာ္ေလ့ရွိၾကသည္။

ငါးပါးသီလေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမည္ရံုသာမက ေရွးျမန္မာဘိုးဘြားတို႔၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းလည္း မည္ေပသည္တကား။

1 comment:

တကၠသုိလ္ အလင္းအိမ္(ေတဇာလင္း) said...

ဂရုဓမၼအခါေတာ္ေန႔ေလးကို ေကာ္ပီကူးျပီး ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါတယ္..။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု..။