Thursday, May 20, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၁၄ )

( ဘဒၵႏၲ ၀ါယာမသာရ ေျဖသည္)

(ေမး) (ကမၻာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား)
အရွင္ဘုရား၊ ကမၻာေပၚတြင္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ေသာႏိုင္ငံေပါင္း မည္မွ်ရွိပါသနည္း။ ထိုႏိုင္ငံအမည္မ်ားကို သိလိုပါသည္ဘုရား။ ထို႔ျပင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားကိ္ုလည္း သိလိုပါသည္ဘုရား။ ကမၻာ့လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၆၀၀၀(ေျခာက္ေထာင္) ေက်ာ္ရွိရာတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ဦးေရ မည္မွ်ရွိသည္ကို သိလိုပါသည္။
(ဦးေအာင္-ေတာင္ႀကီး)

(ေျဖ)
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ သီရိလကၤာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို တို႔ျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း ၅-ႏို္င္ငံျဖစ္ပါသည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ယခုအခါ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ပ်ံ႔ႏွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။ ေထရ၀ါဒ လူဦးေရမွာ ေဖာ္ျပပါ ၅-ႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ရွစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ နီေပါ၊ တရုတ္-တိုင္ေပ၊ ပါကစၥတန္၊ တိဗက္ေဒသ၊ ရုရွ၊ အိႏၵိယျပည္တို႔၏ အခ်ို႔အပိုင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္မဟုတ္ဘဲ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္-တိုင္ေပ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အမ်ားအျပား ရွိၾကပါသည္။

ယခင္ ေစာေစာပိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေထရ၀ါဒ+မဟာယာန အားလံုး ကမၻာ့လူဦးေရ သန္း ၆၀၀၀ (ေျခာက္ေထာင္) တြင္ သန္း ၅၀၀ (ငါးရာ) ခန္႔ရွိသည္ဟု မွတ္တမ္းျပဳၾကပါသည္။ (ယခုအခါ ထိုထက္ပိုမို မ်ားျပားႏိုင္ပါသည္)။
********************************************************************************

(ေမး) (သူတပါးလွဴေသာ ေျမကို ေရာင္းသင့္-မေရာင္းသင့္)
အရွင္ဘုရား၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာခန္႔က အလွဴအမ တဦးသည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ကပ္လွ်က္ မိမိပိုင္ေျမတြင္ ဥပုသ္ဇရပ္တခု ေဆာက္လွဴခဲ့သည္။ ထိုအလွဴ႔အမႀကီး မရွိေတာ့သည့္ေနာက္တြင္ သားစဥ္ေျမးဆက္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ျပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သာသနာေျမ သာသနာပိုင္အျဖစ္ ထပ္မံလွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ဇရပ္ေဟာင္းကိုဖ်က္၍ ေကာင္းႏိုးရာသစ္တို႔ကို ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္အသံုးျပဳၾကပါသည္။ ထိုဇရပ္ေဟာင္းေျမကို ေက်ာင္းေဂါပကအဖဲြ႔က ေရာင္းခ်ျပီး ေက်ာင္းအတြင္း၌ အေဆာက္အဦးတခု ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ၾကပါသည္။ သူတပါးလွဴခဲ့ေသာေျမကို ေရာင္ခ်သင့္-မသင့္ႏွင့္ အျပစ္ ရွိ-မရွိ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(သိလိုသူ -ေဂါပကအဖြဲ႔၀င္တဦး)

(ေျဖ)
ဇရပ္ႏွင့္ေျမကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သာသနာေျမ၊ သာသနာပိုင္အျဖစ္ လွဴဒါန္းျပီးျဖစ္၍ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပိုင္ေျမ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းေဂါပကမ်ား ညႇိႏႈိင္း၍ ဤေက်ာင္း၊ ဤသာသနာအတြက္ ပို၍ အက်ိဳးရွိမည္ ဆိုလွ်င္၄င္း၊ အလွဴရွင္ သားေျမးျမစ္မ်ားကလည္း ေက်နပ္ႏွစ္သက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္၄င္း ေရာင္းခ်၍ အသံုးျပဳသင့္ ပါသည္။

သာသနာအတြက္ ပို၍ အက်ိဳးေက်းဇူးလည္း မမ်ား၊ အလွဴရွင္ သားေျမးျမစ္မ်ားကလည္း သေဘာမတူလွ်င္ သဒၶါတရားကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္တတ္သျဖင့္ မေရာင္းခ်သင့္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး) (ကမၼ႒ာနာစရိယဘြဲ႔ အသံုးျပဳျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ရြာမွ ရိပ္သာဆရာေတာ္တပါးသည္ မိမိကိုယ္ကို ကမၼ႒ာနာစရိယဆရာေတာ္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္က ဆက္ကပ္ထားေသာဘြဲ႔ ရရွိထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ တံဆိပ္တံုးလုပ္၍ အသံုးျပဳေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ဆက္ကပ္ထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘြဲ႔ကို အသံုးခ်ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အျပစ္မ်ား က်ေရာက္ႏိုင္ပါသလဲဘုရား။ အသံုးျပဳေနသည္မွာ ၁၆-ႏွစ္ခန္႔ ရွိပါျပီဘုရား။
(ေမာင္ေတေဇာ)

(ေျဖ)
ကမၼ႒ာနာစရိယ-ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ပံု၊ အားထုတ္နည္းကို ျပသေပးေသာဆရာ ဟူေသာ နာမည္သည္ ကမၼ႒ာန္းကို အမွန္တကယ္ျပသေပးေနလွ်င္ မည္သည့္အသင္းအဖြဲ႔ အစိုးရကမွ ဆက္ကပ္စရာမလိုဘဲ ကမၼ႒ာနာစရိယ ျဖစ္၍ေနပါသည္။ အသင္းအဖြဲ႔ အစိုးရတို႔က တိုး၍ ပူေဇာ္လို၍သာ ဘြဲ႔ဆက္ကပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ ကမၼ႒ာန္းျပသေပးေနလွ်င္ အသံုးျပဳေကာင္းပါသည္။ မသံုးသင့္သည္မွာ စာေပပရိယတ္မ်ား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားသေယာင္ ဘြဲတံဆိပ္မ်ားကိုသာ အတုအပျပဳလုပ္လွ်င္ မိစၧာဇီ၀ျဖစ္၍ အျပစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (ေသျခင္းတရားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ေသသြားလွ်င္ ဘယ္ေနရာကို သြားရမည္၊ သြားရမည့္ေနရာကို စီရင္ထားခ်က္ ရွိ-မရွိ (သို႔မဟုတ္) ေသသြားလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိ ေရာက္ခ်င္ရာဘံုဘ၀သို႔ ေရာက္သြားပါသလား။ ထို႔ျပင္ တပည့္ေတာ္တို႔ျပဳေသာ အျပစ္မ်ားကို မည္သူက တရားစီရင္ပါလဲ။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(James-လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္)

(ေျဖ)
ပုထုဇဥ္လူသားႏွင့္ ကာမဘံုသား သတၱ၀ါမ်ားေသလွ်င္ ေဒ၀+မႏုႆ၊ နိရယႏွင့္၊ ေပတ+တိရစၧာန္၊ လားရန္အရွိ၊ ငါးတန္ေသာ ဂတိ-ဆိုသည့္အတိုင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈရွိသူတို႔က ေဒ၀-နတ္ျပည္၊ မႏုႆ-လူ႔ျပည္သို႔ ျပန္ေရာက္ၾကမည္။
အကုသိုလ္ကံမ်ားသူတို႔က နိရယ-ငရဲဘံု။ ေပတ-ျပိတၱာဘံု။ တိရစၧာန-တိရစၧာန္ဘံုတို႔သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါမည္။ သြားရမည့္ေနရာ ၅-ဌာန ရွိပါသည္။

သြားလိုသည့္ဘ၀ကို သတ္မွတ္ထားလို႔ ရ-မရမွာ မိမိအမွန္တကယ္ သြားလို ေရာက္လို ျဖစ္လိုေသာဘ၀ကို ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပဳ၍ ရပါသည္။
ဥပမာ-ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားလို၊ ေရာက္လိုေသာ သူသည္ အမွန္တကယ္ သြားေရာက္လိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။(သြားခ်င္ရံုႏွင့္ကား ေရာက္မည္မဟုတ္ပါ)။
ဘ၀ေကာင္းကို ေရာက္လိုသူသည္ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။

ဘ၀ေကာင္းေရာက္လိုသူသည္ သဒၶါ-ကံ ကံ၏အက်ိဳးတရားတို႔ကို ယံုၾကည္မႈ။
သီလ-အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ။
သုတ-အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ။
စာဂ-စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းမွ်ေ၀မႈ။
ပညာ-အမွန္အတိုင္း အရာရာမွာ သိတတ္၊ ျမင္တတ္၊ နားလည္တတ္ေသာ ေလာကီပညာ၊ ေလာကုတၱရာပညာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ-ဟူေသာ တရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရမည္။
ဤတရားမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ မိမိေရာက္လို ရလိုေသာ ဘ၀ေကာင္းကို ရရွ္ိႏိုင္ပါသည္။

သတၱ၀ါအမ်ား ျပဳျပင္သမွ် အက်ိဳး၊ အျပစ္အားလံုးကို ကံ-မင္းတရားက စီရင္ခ်က္ခ်ပါသည္။ ဘ၀ေကာင္း ဘ၀ညံ႔ကို ေရာက္သြားျခင္း၊ ရုပ္လွသူ၊ မလွသူ၊ ဆင္းရဲသူ၊ ခ်မ္းသာသူ၊ ပညာတတ္သူ၊ မတတ္သူ၊ အမ်ိဳးယုတ္သူ၊ အမ်ိဳးျမတ္သူအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေအာင္ မိမိျပဳထားေသာ ကံတရားကသာ စီရင္ခ်က္ ခ်ေပးပါသည္။

ကိုယ့္ကုသိုလ္က၊ ကိုယ့္ကိုမ၊ မုခ်အားကိုးရာ။
ကိုယ့္အကုသိုလ္က၊ ကိုယ့္ကိုခ်၊ မုခ်ဆင္းရဲရာ။
မိမိကို တရားစီရင္မည့္၊ မ,စမည့္ အားကိုးရမည့္ ကုသိုလ္ကံတရားမ်ားကို မ်ားမ်ားဆည္းပူးျပဳလုပ္ထားရမည္။ မိမိကို အပါယ္ငရဲသို႔ တြန္းခ်မည့္၊ ဆင္းရဲတြင္းသို႔ တြန္းခ်မည့္ အကုသိုလ္ကံတရားတို႔ကို မဆည္းပူးမိ၊ အေပါင္းအသင္း မလုပ္မိဖို႔ အထူးအေရးႀကီးသည္။ ထိုအကုသိုလ္တရားတို႔ကို မ်ားမ်ားႀကီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါဟူလို။
*********************************************************************************

(ေမး) (အရုဏ္မဟုတ္-ေန႔ဆြမ္းမဟုတ္)
အရွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္သည္ မိသားစုတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနရသျဖင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကို နံနက္ ၇-နာရီႏွင့္ ၈-နာရီေလာက္က်မွ ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ား ကပ္လွဴျဖစ္ပါသည္။ အရုဏ္ဆြမ္းလည္းမက၊ ေန႔ဆြမ္းလည္းမက်ျဖစ္ေန၍ ဤကဲ့သို႔ ကပ္လွဴျခင္းအတြက္ အက်ိဳး ရွိ-မရွိ သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(ျမင့္ျမင့္-အလံု)

(ေျဖ)
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားအတြက္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးႏိုင္ေသာ ကာလ အခ်ိန္သည္ နံနက္ အရုဏ္တက္သည္မွ ၁၂-နာရီတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလအခ်ိန္အတြင္း မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ကပ္ေကာင္းပါသည္။ ဘုရားလက္ထက္က အရုဏ္ဆြမ္းသပ္သပ္၊ ေန႔ဆြမ္းသပ္သပ္ရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ နံနက္ဆြမ္းခံၾကြသြားျပီး ဆြမ္းရလွ်င္ သင့္ေတာ္ရာေနရာျဖစ္သည့္ ေက်ာင္း၊ ဇရပ္တို႔မွာ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကရပါသည္။

၁၂-နာရီအတြင္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိပါ။ ယခုထက္တိုင္ မႏၲေလးက ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အရုဏ္ဆြမ္းရယ္လို႔ သီးသန္႔မရွိပါဘူး။ နံနက္မိုးလင္းလွ်င္ ဆြမ္းခံၾကြသြား၊ ျပန္လာတဲ့အခါ နံနက္ ၈-နာရီ၊ ၉-နာရီခန္႔ေရာက္၊ ေရာက္သည့္အခ်ိန္ ဘုဥ္းေပးၾကတာပါပဲ။ ေနာက္ျပီး ၁၂-နာရီမထိုးခင္ ထပ္ဘုဥ္းေပးခ်င္ေပး၊ အခ်ိဳပြဲေလာက္သာ ဘုဥ္းေပးခ်င္ေပး၊ အခ်ိန္တိတိက်က် သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ နံနက္ပိုင္း တပိုင္းလံုး လွဴေကာင္းသည္။ လွဴထားျပီး ဆြမ္းေဘာဇဥ္မ်ားကိုလည္း သင့္ေလ်ာ္သလို နံနက္ပိုင္းတပိုင္းလံုး ဘုဥ္းေပး ႏိုင္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (သကၤန္းကို အဆင့္ဆင့္ အသံုးျပဳျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား သကၤန္းကို သံုးေဆာင္ရာတြင္ စုတ္သြားေသာ္လည္း ၾကမ္းတိုက္၊ ႀကိဳးက်စ္၊ ေနာက္ဆံုး အမႈန္႔ျပဳ၍ လမ္းခင္းသည္အထိ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳရပံုကို အရွင္အာနႏၵာႏွင့္ ေကာသလမင္းႀကီးတို႔ အေမးအေျဖအရ သိရ၍ အလြန္ၾကည္ညိဳျခင္း ျဖစ္မိပါသည္။ သို႔ေသာ္ တပည့္ေတာ္တို႔ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေက်ာင္းသို႔သြား ၀င္ထြက္ရေသာအခါ သကၤန္းစုတ္ကို ေျခသုတ္လုပ္ထားျခင္း၊ သကၤန္းစုတ္ကို နင္း၍ လူပုဂၢိဳလ္က ၾကမ္းတိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳေနၾကျခင္းသည္ အျပစ္ ရွိ-မရွိ သိလိုပါသည္ဘုရား။
(ဦးသာရွိ-ခ-ဦးသန္းေရႊ-တမူးျမိဳ႔)

(ေျဖ)
ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အသံုးအေဆာင္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ေစတီထိုက္ေသာ (ပူေဇာ္အပ္ေသာ) ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သကၤန္းဟူေသာ အမွတ္သညာ မေပ်ာက္ေသးလွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျခသုတ္၊ လက္သုတ္အျဖစ္ မသံုးေဆာင္ေကာင္းပါ။ သံဃာေတာ္မ်ားကလည္း လူမ်ား၀င္ထြက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၌ ေျခသုတ္၊ လက္သုတ္အျဖစ္ မထားေကာင္းပါ။ သကၤန္းကို ေျချဖင့္နင္း၍ ၾကမ္းမတိုက္ေကာင္းပါ။
ရတနာသံုးပါးႏွင့္စပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မရိုေသရာ ေရာက္ပါသည္။ သကၤန္းဟူေသာ အမွတ္သညာ ေပ်ာက္ေနလွ်င္ကား အျပစ္မျဖစ္ႏိုင္ပါေပ။ ရဟန္းေရာ လူပါ အျပစ္မျဖစ္ရေအာင္ ရဟန္းတို႔ကလည္း ဆင္ျခင္သံုးေဆာင္၍ လူတို႔ကလည္း အဂါရ၀ မရိုေသမႈအျပစ္မ်ား မျဖစ္ရေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး) (မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီ၏ ဘုရားေလာင္းဖြားျမင္ျခင္း)
အရွင္ဘုရား၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္ေသာ မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီသည္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကို နားမွ ဖြားျမင္သည္ဟု အခ်ိဳ႔က ဆိုသည္မွာ မွန္ပါသလား။ ေျဖၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား။
(အမ်ိဳးသမီးတဦး)

(ေျဖ)
နားမွ ဖြားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သဘာ၀အတိုင္းသာ ဖြားျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၇-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

No comments: