Friday, August 27, 2010

ဘာသာေရး ျပႆနာ ( ၇ )

ဂါဒီယန္း ဦးစိန္၀င္း ေမး၍
အမရပူရ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေျဖသည္။

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ သီလေဆာက္တည္ရာ၌ သီလယူရိုးျဖစ္ေသာ ပါဠိအပိုဒ္မ်ားကို ရြတ္ဆိုမွ သီလရပါသလား။

(ေျဖ)
ပါဠိအပိုဒ္ကို ရြတ္ဆိုမွ သီလရသည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိနားလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေဆာက္တည္လွ်င္ ဆိုလိုရင္းအေၾကာင္းအရာကို နားလည္ေသာေၾကာင့္ သာ၍ ေကာင္းပါေသး၏။
(ယခုအခါ ပါဠိလိုဆို၍ သီလယူၾက ေဆာက္တည္ၾကေသာေၾကာင့္ မာလာဂႏၶ စသည္တို႔၏ အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ဘဲ ဥပုသ္ေစာင့္ရင္းပင္ ပန္းပန္ထားၾက၊ နံ႔သာလိမ္းထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည့္ျပင္၊ ဥစၥာသယန မဟာသယန သိကၡာပုဒ္အရ လဲ၀ါ သြတ္ထားေသာ ေမြ႔ရာေပၚ၀ယ္ မအိပ္မထိုင္ေကာင္းပါဘဲလ်က္ အိပ္ျမဲအိပ္ေနၾကသည္မွာ သိကၡာပုဒ္၏အဓိပၸါယ္ကို နားမလည္ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေလသည္။)
********************************************************************************

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ တခါသီလယူထားလွ်င္ ေနာက္ေန႔၌ သီလမယူဘဲ ဆက္၍ ဥပုသ္ေစာင့္ႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
ဆက္၍ ေစာင့္ႏိုင္ပါသည္။ သီလသည္ အျမဲက်င့္ရေသာ နိစၥသီလ၊ တရံတခါ ေဆာက္တည္ရေသာ ဥပုသ္သီလ ဟု ႏွစ္မ်ိဳးရွိ၏။
ငါးပါးသီလသည္ နိစၥသီလ ျဖစ္၏။ သီလေဆာက္တည္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေဆာက္တည္သည္ ျဖစ္ေစ ခါး၀တ္သဖြယ္ အျမဲလံုျခံဳေစရသည့္ သီလျဖစ္၏။
ရြတ္ဆို၍ေဆာက္တည္လွ်င္လည္း ေဆာက္တည္မႈကုသိုလ္ ပို၍ရ၏။
ဥပုသ္သီလကား အပိုတန္ဆာဆင္သကဲ့သိ္ု႔ အပိုက်င့္ရေသာ သီလျဖစ္၏။
ထိုဥပုသ္သီလကို မိမိက်င့္ႏိုင္သေလာက္ ရက္ပိုင္းျခား၍ တခါေဆာက္တည္ထားလွ်င္ ထိုရက္မကုန္မခ်င္း သီလတည္ေန၏။
(မွန္းထားေသာရက္ မကုန္မီအၾကား၌ မိမိက မစြမ္းႏိုင္ေတာ့၍ ထိုသီလအက်င့္ကို ရပ္နားဦးမည္ဆိုလွ်င္လည္း ရပ္နားခြင့္ရွိပါ၏)။
ရက္အပိုင္းအျခား ေစ့ေသာအခါ၌ကား ရွစ္ပါးသီလသိကၡာ အလိုလိုက်၍ ငါးပါးသီလသာ (အထူးမေဆာက္တည္ရဘဲ) က်န္ရွိပါသည္။
********************************************************************************

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ မိမိေၾကာင့္ သုတပါးအသက္ေသတိုင္း ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ပါသလား။

(ေျဖ)
ပါဏာတိပါတကံ မထိုက္ႏိုင္ပါ။ ဥပမာ-ခရီးသြားရင္း ပိုင္းေကာင္မ်ားကို နင္းမိရာ၌ (ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ တိုက္မိရာ၌) မိမိေၾကာင့္ ေသေသာ္လည္း ေသေစလိုေသာ ေစတနာမပါ။ တခ်ိဳ႔မွာ ထိုနင္းမိခ်ိန္၌ အလြန္ပင္ သနားကရုဏာျဖစ္ေသး၏။ တခ်ိဳ႔က ဆိုၾကေသး၏။ လူေတြက စားေသာေၾကာင့္ သတ္သူက သတ္ရသည္။ လူေတြမစားလွ်င္ မသတ္ႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ စားသူမ်ားလည္း ပါဏာတိပါတ အျပစ္မကင္း-ဤသို႔ ဆိုၾကေသး၏။

ထိုသို႔ဆိုရာ၌ စိစစ္ျပပါဦးမည္။
(က) ေခြးသည္ ၾကက္ကို ကိုက္သတ္၍ ခ်ီလာ၏။ ထိုၾကက္သားကို ခ်က္၍ လူက စားသည္။ လူမွာ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္ရဦးမည္ေလာ။ မထိုက္ပါ။

(ခ) အိမ္ရွင္တေယာက္သည္ သူ၏၀မ္းေရးအတြက္ ပါဏာတိပါတအမႈကို ျပဳ၏။ ထိုသူက သတ္၍ ယူလာအပ္ေသာ အစာကို တအိမ္လံုး စားၾက၏။ သတ္သည္ကို သေဘာမတူၾက။ ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုသူ၏ အိမ္သားအားလံုး ကံထိုက္မည္ေလာ။ မထိုက္ပါ။

(ဂ) အခါတပါး မုဆိုးႀကီးေတေယာက္သည္ အသားတခ်ိဳ႔ကို သမာပတ္၀င္စာေးနေသာ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရ္မအား လွဴလိုေသာေၾကာင့္ အနီးအပါး၌ အလိုရွိသူ ယူရစ္ပါ-ဟု ေၾကြးေၾကာ္၍ ပံ႔သကူပစ္ထား၏။ ဥပၸလ၀ဏ္ဘိကၡဳနီသည္ သမာပတ္မွထစဥ္ ထိုအသံၾကား၍ ပံ႔သကူေကာက္ယူျပီးလွ်င္ ေကာင္းမြန္စြာစီစဥ္၍ ဘုရားရွင္အား ကပ္လွဴ၏။ ဘုရားရွင္ ဘုဥ္းေပးေတာ္မူသည္။( ၀ိနည္းပါဠိေတာ္ နိႆဂၢိယပါစိတ္)

(ဃ) ကုကၠဳရမိတၱ မည္ေသာ အႀကီးစားမုဆိုးတေယာက္၏ မယားသည္ အပ်ိဳဘ၀ကပင္ ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့၏။ ထိုသူမသည္ လင္မုဆိုးႀကီးက ေလးယူခဲ့ပါ ရွင္မေရ-ဟုဆိုလွ်င္ ေလးကို ယူေပးရ၏။
ဓား-လွံ ယူခဲ့ပါရွင္မေရ-ဟုေတာင္းလွ်င္လည္း ယူေပးရ၏။ သို႔ေသာ္ သူမ၌ သတ္ေစလိုေသာ ေစတနာမရွိ။ မယား၀တၱရားကို ေဆာင္းျခင္းသာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ပါဏာတိပါတကံ မျဖစ္ပါ။

(င) ဘုရားရွင္သည္ ထိုသူမ၏ ပါဏာတိပါတကံ ထိုက္-မထိုက္ကို စဥ္းစားၾကေသာ ရဟန္းတို႔အား တရားေဟာေတာ္မူသည္မွာ-လက္၌ အနာမရွိလွ်င္ ထိုလက္ျဖင့္ အဆိပ္ကိုကိုင္ေသာ္လည္း ထိုလက္ကို မပူေစႏိုင္။ ထို႔အတူ မေကာင္းမႈကို ျပဳလိုေသာစိတ္ မရွိသူမွာ မေကာင္းမႈအဆိပ္ မေလာင္ႏိုင္ပါ-ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။ (ဓမၼပဒ ပါဠိေတာ္၊ ကုကၠဳရမိတၱ ၀တၳဳ)

ပါဏာတိပါတအဂၤါ
(၁) သက္ရွိသတၱ၀ါျဖစ္ျခင္း။
(၂) သက္ရွိသတၱ၀ါဟု သိျခင္း။
(၃) သတ္လိုေသာ စိတ္ (ေစတနာ) ရွိျခင္း။
(၄) သတ္ဖို႔ရန္ ကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ ပေယာဂတခုခုကို ျပဳေသာအားျဖင့္ သတ္ျခင္း။
(၅) ေသျခင္း။
ဤအဂၤါ ၅-ပါးျပည့္စံုမွ ပါဏာတိပါတကံထိုက္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ဤအဂၤါႏွင့္ မညီေသာ္၄င္း၊ ကိုယ္တိုင္ျပဳျခင္း၊ ခိုင္းျခင္း၊ ေက်းဇူးေျပာျခင္း၊ သေဘာတူျခင္း ၄-မ်ိဳးတြင္ တမ်ိဳးမွ်မျပဳေသာ္၄င္း၊ ပါဏာတိပါတကံ မထိုက္-ဟု မွတ္ပါ။
********************************************************************************

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိ၏ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာမဟုတ္ေသာသူ၏ အိမ္တြင္းသို႔၀င္၍ ဆြမ္းစေသာပစၥည္းကို အလွဴခံႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
ရဟန္းတုိ႔ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပစၥည္းကို အလွဴခံႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ (ဆြမ္းခံရပ္သလို) အိမ္အနီးအပါး၌ ရပ္၍ေနရရ၏။ ဘာအလိုရွိပါတုန္းဘုရား-ဟု ေမးမွ အလိုရွိေသာ ပစၥည္းကို ေျပာရ၏။ မလွဴႏိုင္ပါ-ဟုဆိုလွ်င္ ထပ္၍ လွဴခ်င္ေအာင္ ေျပာမေနရ၊ ထပ္၍ လွဴခ်င္ေအာင္ေျပာမွ လွဴေသာပစၥည္းသည္ ထိုရဟန္းႏွင့္တကြ ရဟန္းသာမေဏအားလံုး မသံုးစြဲေကာင္း။(၀ိနည္းပါဠိေတာ္ အညာတက ၀ိညတၱိသိကၡာပုဒ္၊ သူေပါဒနေသခိယ သိကၡာပုဒ္)။
********************************************************************************

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ မိမိအားလွဴလိုက္ေသာ ပစၥည္းကို ဒီဟာ မႀကိဳက္ဘူး၊ ဟိုဟာေပးပါ-ဟူ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေျပာႏိုင္ပါသလား။

(ေျဖ)
မေျပာေကာင္းပါ။ ထိုသို႔ေျပာလွ်င္ ထိုဟာကို ေတာင္းရာေရာက္ေနသည့္အတြက္ ျပခဲ့ေသာသိကၡာပုဒ္မ်ားအရ အျပစ္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ လွဴလိုက္ေသာပစၥည္းက တန္ဖိုးမ်ားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးညီမွ်လွ်င္ ငါ့မွာ ဒီပစၥၫ္းေတာ့ အသံုးမ၀င္၊ ဟိုပစၥည္းသာ အသံုး၀င္၏-ဟု ေျပာေကာင္း၏။ ကပၸိယတေယာက္ကို လဲေပးပါ-ဟုလည္း ခိုင္းေကာင္း၏။
********************************************************************************

(ေမး)
အရွင္ဘုရား၊ ရဟန္းမ်ားသည္ တရားသျဖင့္ မိမိပိုင္ေသာ ပစၥည္းကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္တို႔အား ေပးလွဴႏိုင္ပါသလား။
(က) ေက်ာင္းရွိသံဃာအားလံုး။
(ခ) မိမိႏွစ္သက္လိုလားေသာ ရဟန္းသာမေဏ တပါးပါး။
(ဂ) ေက်ာင္းသား။
(ဃ) မိဘေဆြမ်ိဳး။
(င) လူ႔ဘ၀က ဇနီး၊ သား၊ သမီး။
(စ) ပစၥၫ္းေလးပါး ဒါယကာ၊ ဒါယိကာမ။
(ဆ) ပစၥည္းေလးပါး ဒါယကာမဟုတ္ေသာ ဒါယကာ ဒါယိကာမ။

(ေျဖ)
(က-ခ) အမွတ္တြင္ ပါ၀င္သူတို႔အား လွဴႏိုင္ပါ၏။
(ဂ) အမွတ္တြင္ ပါ၀င္သူတို႔အားလည္း ေပးေကာင္း၏။
သို႔ေသာ္ လူတို႔က လွဴထားေသာပစၥည္းကို ခဏမွ်ျဖစ္ေစ၊ နည္းနည္းျဖစ္ေစ မိမိသံုးျပီးမွ ေပးေကာင္း၏။
(ဃ) အမွတ္တြင္ မိဘကို ေပးေကာင္း၏။ ေဆြမ်ိဳးကိုကား အေၾကာင္းထူးမရွိဘဲ မေပးေကာင္း၊ အေၾကာင္းရွိ၍ ေတာင္းလာလွ်င္ တစံုတခုကို ေစခိုင္းျပီးမွ ေ၀ယ်ာ၀စၥလုပ္သူအေနျဖင့္ နည္းနည္းပါးပါး ေပးရသည္။ သူတို႔မွာ ၀တ္ဖို႔ စားဖို႔ အရင္းအႏွီးလုပ္ဖို႔ကား မေပးရ။
(င) လူ႔ဘ၀က ဇနီးမွာ ပစၥၫ္းေလးပါး ဖိတ္ထားလွ်င္၊
(စ) အမွတ္တြင္ ပါ၀င္၍ မဖိတ္လွ်င္၊
(ဆ) အမွတ္တြင္ ပါ၀င္သြား၏။
သားသမီးတို႔ကား (ဃ) အမွတ္ ေဆြမ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္သည္။
(စ) အမွတ္၊ (ဆ) အမွတ္ပါ ဒကာ ဒကာမတို႔အားလည္း အေၾကာင္းအထူးမရွိလွ်င္ မေပးေကာင္း။
ေတာင္းလာလွ်င္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ အလုပ္ခိုင္း၍ ကပၸိယအေနအားျဖင့္ သစ္သီးသစ္ရြက္စေသာ နည္းနည္းပါးပါးကို ေပးေကာင္း၏။

မွတ္ဖြယ္။ ဤေနရာ၌ ရဟန္း၊ သာမေဏတို႔က-
(က) ေတာင္းသာေတာင္းေကာင္း၊ မေပးေကာင္း။
(ခ) ေပးသာေပးေကာင္း၊ မေတာင္းေကာင္း။
(ဂ) ေတာင္းလည္းေတာင္း ေပးလည္းေပးေကာင္း။
(ဃ) မေတာင္းလည္း မေတာင္းေကာင္း၊ မေပးလည္း မေပးေကာင္းေသာ လူ၀တ္ေၾကာင္ ၄-မ်ိဳးကို မွတ္သားထိုက္၏။ ထိုတြင္-

(က) တပည့္ေတာ္အထံ မည္သည့္ပစၥည္းကို (သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ၄-ပါးကို) အလိုရွိေသာအခါ ေတာင္းေတာ္မူပါ-ဟု ဖိတ္မန္ထားသူကို ပ၀ါရိတ-ဟုေခၚ၏။ ထို ပ၀ါရိတႏွင့္ (မိဘမွတပါး ေဆြခုနစ္ဆက္ စပ္၍ရေသာ) ဉာတိတို႔အထံ၌ ေတာင္းသာေတာင္းေကာင္း၏။ မိမိပိုင္ပစၥည္းကိုကား မေပးေကာင္း။
(ေသြးမစပ္ေသာ သမက္၊ ေခၽြးမ၊ မယားတို႔သည္ ေဆြမ်ိဳးမဟုတ္ၾက)။

(ခ) ကိုးကြယ္ရာမဲ့၍ ဆင္းရဲေနသူ (သို႔မဟုတ္ သူေတာင္းစား) စစ္ရႈံး၍ ေက်ာင္းသို႔ေျပး၀င္လာေသာ အစိုးရရိကၡာမပါေသာ ခရီးသြားဧည့္သည္၊ ဤသို႔ေသာ လူ၀တ္ေၾကာင္တို႔အား ေပးသာေပးေကာင္း၍ မေတာင္းေကာင္း။

(ဂ) မိဘတို႔အား ေတာင္းလည္းေတာင္းေကာင္း၊ ေပးလည္း ေပးေကာင္း၏။

(ဃ) ဉာတိပ၀ါရိတ မဟုတ္ေသာလူတို႔အား ေတာင္းလည္းမေတာင္းေကာင္း၊ ေပးလည္း မေပးေကာင္း၊ သူတို႔ပိုင္ျပီးျဖစ္ေသာ ေရကိုေသာ္မွ် မေတာင္းေကာင္း၊ သူတို႔အထံမွ ပစၥည္းတစံုတခုကို အလိုရွိလွ်င္ ဆြမ္းရပ္သလို ရပ္၍ျဖစ္ေစ၊ မိမိရွိေသာပစၥည္းျဖင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္တေယာက္ကို အလဲခိုင္း၍ျဖစ္ေစ ယူရသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အခ်ိဳ႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဉာတိပ၀ါရိ မဟုတ္သူအထံ မိမိအတြက္သာ မေတာင္းေကာင္း၊ သူမ်ားအတြက္ကား ေတာင္းေကာင္း၏-ဟု ယူဆ၍ ျမိဳ႔ႀကီးမ်ား၌ အျခားရဟန္း တပါးအတြက္ ရဟန္းတပါးက ဆြမ္း(ဆြမ္းဟင္း) ေလာင္းဖို႔ရန္ ဖိတ္ၾက (တိုက္တြန္းၾက)၏။ ရွင္ဒကာ ခံလိုက္ပါ၊ ရဟန္းဒကာ လုပ္လိုက္ပါ-ဟု တိုက္တြန္းၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔လည္း မတိုက္တြန္းေကာင္းပါ။ ထိုသို႔ တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ အာပတ္သင့္၍ ပစၥည္းကိုရေသာအခါ ပစၥည္းရွင္ႏွင့္တကြ ရဟန္းအားလံုး (သာမေဏမ်ားပါ) မသံုးထိုက္၊ သံုးတိုင္း သံုးတိုင္း အာပတ္သင့္၏။

(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၀၉-ခု ေအာက္တိုဘာလ)

No comments: