Thursday, August 19, 2010

ငါကား လူသား၊ ငါလူသား

( လူပဲ လုပ္ရင္ ျဖစ္ရမွာေပါ့)
* ၾကက္တူေရြးပင္၊ စကားသင္ျငား၊ လူ႔စကား၊ ေျပာၾကားတတ္ေပ၏။
* ေမ်ာက္ကေလးပင္၊ လူတို႔သင္ျငား၊ လူအလား၊ ထူးျခား က,တတ္၏။
* ေကာင္းစြာေလ့လာ၊ ေကာင္းစြာက်င့္ျငား၊ ငါလူသားမွာ၊ မစြမ္းရာ၊ ဘယ္ဟာ ဘာမရွိ။
* လိမၼာယဥ္ေက်း၊ အစဥ္ေအးကာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ေကာင္းစြာရႏိုင္၏။
* စိတ္ေအးစရာ၊ သာသနာေၾကာင့္၊ ေကာင္းစြာက်င့္ရန္၊ အက်င့္မွန္၊ ဧကန္အကုန္ရွိ။

တိပိဋကဓရ ေယာ-ဆရာေတာ္

No comments: