Thursday, August 5, 2010

ဉာဏ္ရွိ ဉာဏ္မဲ့

* သူယုတ္သူျမတ္၊ ခြဲျခားတတ္၊ ဉာဏ္ဓာတ္ရွိသူမွာ။
* အယုတ္အျမတ္၊ မခြဲတတ္၊ မွတ္ေလာ့ ဉာဏ္ဗလာ။
* မခြဲတတ္က၊ အညံ႔မွ်၊ ရတတ္ၾကသည္သာ။
* ေက်ာက္ေကာင္းေက်ာက္တု၊ ခြဲျခမ္းမႈ၊ မျပဳတတ္သူမွာ။
* အတုကိုသာ၊ ရတတ္ပါ၊ ပမာမွတ္ၾကရာ။
* ဓာတ္တူခ်င္းမွ၊ ပူးေပါင္းၾက၊ ေလာကဓမၼတာ။
* အျမတ္ကိုကြင္း၊ အယုတ္ခ်ဥ္း၊ ဉာဏ္ကင္းသူတို႔မွာ။

စစ္ကိုင္းေရႊဟသၤာဆရာေတာ္

No comments: