Sunday, August 15, 2010

ဆံုးမနာယူ

* ဆရာမိဘ၊ ဆိုဆံုးမ၊ နာၾကရိုေသစြာ။
* လိုက္နာက်င့္သံုး၊ သူအလံုး၊ ရႊင္ျပံဳးခ်မ္းသာရာ။
* သူျမတ္စကား၊ နာယူျငား၊ ႀကီးပြားတတ္သည္သာ။
* သူျမတ္ဆံုးမ၊ ပယ္ရွားက၊ မွတ္ၾကဆင္းရဲရာ။

စစ္ကိုင္း ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္

No comments: