Thursday, August 26, 2010

သစၥာ ၄-ပါး

၁။ ျဖစ္ပ်က္သမွ်၊ သခၤါရ၊ ဒုကၡသစၥာတည္း။ (ဒုကၡ)
၂။ သခၤါရတြင္၊ အေကာင္းထင္၊ ခင္မင္သမုဒယတည္း။ (သမုဒယ)
၃။ ရုပ္နာမ္အားလံုး၊ ျဖစ္ပ်က္သုဥ္း၊ ခ်ဳပ္ဆံုးနိဗၺာန္တည္း။ (နိေရာဓ)
၄။ ခ်ဳပ္ဆံုးမႈတြင္၊ ဉာဏ္သက္၀င္၊ သိျမင္မဂၤေပတည္း။ (မဂၢ)

မဟာစည္ဆရာေတာ္
၀ိပႆနာရႈနည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္မွ

No comments: