Tuesday, September 28, 2010

နတ္သက္

( နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္)
၁။ စာတုမဟာရာဇ္
၂။ တာဝတႎသာ
၃။ ယာမာ
၄။ တုသိတာ
၅။ နိမၼာနရတီ
၆။ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီ

၁။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၅ဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၅ဝ)သည္ ထိုစာတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၅ဝဝ)သည္ စာတုမဟာရာဇ္ဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ဤနတ္သက္ကို ဓမၼဟဒယဝိဘင္းပါဠိေတာ္၌ (လူ႔အေရအတြက္ပါ) ျပ၏။
ယာနိ ပညာသဝႆာနိ၊ မႏုႆာနံ ဒိေနာ တဟႎ၊
တႎသရတၱိဒိေဝါ မာေသာ, မာသာ ဒြါဒသသံဝစၧရံ၊
ေတန သံဝစၧေရနာယု, ဒိဗၺံ ပဥၥသတံ မတံ။

(မႏုႆဂဏနာယ နဝုတိဝႆသတ သဟႆပမာဏံ)
ထိုစာတုမဟာရာဇ္နတ္ အႏွစ္ငါးရာသည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (ကိုးသန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ ကိုးသန္း ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၅ဝ)ငါးဆယ္ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၅ဝ=၁၅ဝဝ) အႏွစ္ တေထာင့္ငါးရာ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၁၅ဝဝ=၁၈ဝဝဝ) အႏွစ္ တေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၅ဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၅ဝဝx၁၈ဝဝဝ=၉,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ ကိုးသန္း ျဖစ္ေလသည္။
အထက္နတ္သက္မ်ားလည္း ဤနည္းပင္တည္း။

၂။ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁ဝဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၁ဝဝ)သည္ ထိုတာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၁ဝဝဝ)သည္ တာဝတႎသာဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ထိုတာဝတႎသာနတ္ အႏွစ္တေထာင္သည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (သံုးဆဲ့ေျခာက္သန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ သံုးဆဲ့ေျခာက္သန္း ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
တာဝတႎသာနတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၁x၁ဝဝ=၁ဝဝ)တစ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၁ဝဝ=၃ဝဝဝ) အႏွစ္ သံုးေထာင္ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၃ဝဝဝ=၃၆ဝဝဝ) အႏွစ္ သံုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၁ဝဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၁ဝဝဝx၃၆ဝဝဝ=၃၆,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ (သံုးဆဲ့ေျခာက္သန္း)ျဖစ္ေလသည္။

၃။ ယာမာနတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁ဝဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၂ဝဝဝ)သည္ ထိုယာမာနတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၂ဝဝဝ)သည္ ယာမာဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ထိုယာမာနတ္ အႏွစ္ႏွစ္ေထာင္သည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (တရာေလးဆဲ့ေလးသန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ တရာေလးဆဲ့ေလးသန္း-ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
ယာမာနတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၁x၂ဝဝ=၂ဝဝ)ႏွစ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၂ဝဝ=၆ဝဝဝ) အႏွစ္ ေျခာက္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၆ဝဝဝ=၇၂ဝဝဝ) အႏွစ္ ခုနစ္ေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၂ဝဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၂ဝဝဝx၇၂ဝဝဝ=၁၄၄,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ (တရာေလးဆဲ့ေလးသန္း)ျဖစ္ေလသည္။

၄။ တုသိတာနတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၄ဝဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၄ဝဝ)သည္ ထိုတုသိတာနတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၄ဝဝဝ)သည္ တုသိတာဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ထိုတုသိတာနတ္ အႏွစ္ေလးေထာင္သည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (ငါးရာခုနစ္ဆဲ့ေျခာက္သန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ ငါးရာခုနစ္ဆဲ့ေျခာက္သန္း-ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
တုသိတာနတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၁x၄ဝဝ=၄ဝဝ)ေလးရာ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၄ဝဝ=၁၂ဝဝဝ) အႏွစ္ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၁၂ဝဝဝ=၁၄၄ဝဝဝ) အႏွစ္ တသိန္းေလးေသာင္းေလးေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၄ဝဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၄ဝဝဝx၁၄၄ဝဝဝ=၅၇၆,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ (ငါးရာခုနစ္ဆဲ့ေျခာက္သန္း)ျဖစ္ေလသည္။

၅။ နိမၼာရတီနတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၈ဝဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၈ဝဝ)သည္ ထိုနိမၼာနရတီနတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၈ဝဝဝ)သည္ နိမၼာနရတီဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ထိုနိမၼာနရတီနတ္ အႏွစ္ရွစ္ေထာင္သည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ အႏွစ္ (ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာေလးသန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာေလးသန္း-ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
နိမၼာနရတီနတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၁x၈ဝဝ=၈ဝဝ)ရွစ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၈ဝဝ=၂၄ဝဝဝ) အႏွစ္ ႏွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၂၄ဝဝဝ=၂၈၈ဝဝဝ) အႏွစ္ ႏွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၈ဝဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၈ဝဝဝx၂၈၈ဝဝဝ=၂၃ဝ၄,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ (ႏွစ္ေထာင့္သံုးရာေလးသန္း)ျဖစ္ေလသည္။

၆။ ပရနိမၼတိဝသဝတၱီနတ္တို႔၏ အသက္တမ္းကား သူတို႔၏တြက္ကိန္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၆ဝဝဝ)တည္း။
လူ႔ျပည္ အႏွစ္ (၁၆ဝဝ)သည္ ထိုပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ျပည္၌ တေန႔တညဥ့္ႏွင့္ ညီမွ်၏။
ထိုကဲ့သို႔ ေန႔ညဥ့္ေပါင္း (၃ဝ)လွ်င္ တလ၊
လေပါင္း (၁၂)လသည္ တႏွစ္၊
ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္မ်ိဳး (၁၆ဝဝဝ)သည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီဘံု၏ အသက္တမ္းတည္း။

ထိုပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ အႏွစ္တေသာင္းေျခာက္ေထာင္သည္ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္
အႏွစ္ (ကိုးေထာင့္ႏွစ္ရာတဆဲ့ေျခာက္သန္း)ရွိ၏။
ဤအႏွစ္ ကိုးေထာင့္ႏွစ္ရာတဆဲ့ေျခာက္သန္း-ဟူသည္မွာ အထူးအဆန္း တြက္ကိန္းမဟုတ္၊
ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္တို႔ တရက္လွ်င္ လူတို႔က အႏွစ္(၁x၁၆ဝဝ=၁၆ဝဝ)တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္
နတ္တို႔က တလျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၃ဝx၁၆ဝဝ=၄၈ဝဝဝ) အႏွစ္ ေလးေသာင္းရွစ္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
နတ္တို႔က တႏွစ္ျပည့္လွ်င္ လူတို႔မွာ (၁၂x၄၈ဝဝဝ=၅၇၆ဝဝဝ) အႏွစ္ ငါးသိန္းခုနစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေလျပီ။
ဤသို႔ေျမႇာက္ပြား၍ နတ္သက္ (၁၆ဝဝဝ) ျပည့္တဲ့အခါ လူတို႔တြက္ကိန္းအားျဖင့္ (၁၆ဝဝဝx၅၇၆ဝဝဝ=၉၂၁၆,ဝဝဝဝဝဝ) အႏွစ္ (ကိုးေထာင့္ႏွစ္ရာတဆဲ့ေျခာက္သန္း)ျဖစ္ေလသည္။

( နတ္,နတ္သက္,လူသက္=အခ်ဳပ္မွတ္ရန္ )
၁။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္.....နတ္သက္.၅ဝဝ,........လူသက္.၉ဝဝဝဝဝဝ.......၉-သန္း
၂။ တာဝတႎသာနတ္.......နတ္သက္.၁ဝဝဝ,.......လူသက္.၃၆ဝဝဝဝဝဝ......၃၆-သန္း
၃။ ယာမာနတ္...........နတ္သက္.၂ဝဝဝ,.......လူသက္.၁၄၄ဝဝဝဝဝဝ.....၁၄၄-သန္း
၄။ တုသိတာနတ္.........နတ္သက္.၄ဝဝဝ,.......လူသက္.၅၇၆ဝဝဝဝဝဝ......၅၇၆-သန္း
၅။ နိမၼာနရတီနတ္.........နတ္သက္.၈ဝဝဝ,.......လူသက္.၂၃ဝ၄ဝဝဝဝဝဝ....၂၃ဝ၄-သန္း
၆။ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္....နတ္သက္.၁၆ဝဝဝ,......လူသက္.၉၂၁၆ဝဝဝဝဝဝ.....၉၂၁၆-သန္း

ဤနတ္သက္မ်ားသည္ ထိုထိုဘံု၌ျဖစ္ေသာ နတ္တို႔ အလြန္ဆံုးေနရေသာ အသက္တည္း။
ထို႔ေၾကာင့္ နတ္အားလံုးပင္ ထိုနတ္သက္အတိုင္း အတိအက်ေနရမည္ မဟုတ္,
မေနာပေဒါသိက နတ္တို႔သည္ ေဒါသအားႀကီးလာလွ်င္ နတ္သက္မေစ့ခင္ စုေတၾက၏။
ခိဋၬာပေဒါသိက နတ္တို႔လည္း အေပ်ာ္အပါးမ်ား၍ အစာစားခ်ိန္၌ မစားမိၾကလွ်င္ ေနာက္ထပ္စားေသာ္လည္း မရ,
နတ္သက္ မေစ့ခင္ စုေတၾကရသည္။

1 comment:

Mr. Koe said...

ျမတ္စြာဘုရားမယ္ေတာ္မိနတ္သားအားတရားေဟာသည့္ အခ်ိန္သည္မယ္ေတာ္၏နတ္သက္မိနစ္ပုိင္းေလာက္
သာရွိမည္ထင္ပါသည္။