Tuesday, January 11, 2011

ပ်ဴေတြ ဘယ္ဘာသာ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသလဲ

ယေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေသာ ပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ား၏ ျမိဳေတာ္မ်ားသည္ ျမန္မာတို႔ ျမိဳ႔ျပႏို္င္ငံမ်ား ထူေထာင္ေနထိုင္တတ္လာေသာ ကာလမ်ား၏ မူလအစ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆလာၾကသည္။ ပ်ဴစစ္လွ်င္ ျမန္မာ၊ ျမန္မာစစ္လွ်င္ ပ်ဴ-ဆိုေသာစကားမ်ားလည္း ေပၚလာခဲ့သည္။

စဦး ျမန္မာမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဴတို႔သည္ သူတို႔ကိုသူတို႔ ထုေလာက်ဴ-ဟု ေခၚၾကျပီး၊ တရုတ္ႏို္င္ငံသားမ်ားက သူတုိ႔ကို ေဖ်ာက္-ဟု ေခၚၾကသည္။ မြန္တို္င္းရင္းသားမ်ားကမူ တိရ္စုလ္ ေခၚေလသည္။

ပ်ဴတို႔၏ မူလအစ---
တိဗက္၊ ျမန္မာမ်ိဳးတူစု၀င္ ထိုပ်ဴလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ျမစ္၀ါျမစ္ အထက္ပိုင္း ကန္စုနယ္တြင္ ေနခဲ့ၾကျပီး ဘီစီ(၁၁)ရာစုေလာက္တြင္ အုပ္စုႀကီး (၂)စု ကြဲသြားသည္။
အုပ္စုတစုသည္ စီခၽြမ္နယ္တြင္ ေနခဲ့ျပီးေနာက္ ခရစ္ႏွစ္ (၁)ရာစုေလာက္အထိ ယြန္းနန္နယ္စပ္တြင္ ေနခဲ့ၾကသည္။

ပ်ဴျဖစ္လာမည့္ သူတို႔ကား ခရစ္ေတာ္မေမၚပီ(၅)ရာစုႏွစ္ေလာက္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ ခဲ့မည္-ဟု ခန္႔မွန္းၾက၏။ (၃)ရာစုေလာက္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမျပန္႔ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီ ျမစ္၀ွမ္းတေလွ်ာက္ တြင္ ေရႊဘိုနယ္မွ ျပည္အထိ ေနထိုင္သြားၾကပါသည္။

ပ်ဴမ်ားသည္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဟုေခၚေသာ ေနရာတြင္ အေစာဆံုးမင္းေနျပည္မ်ား ထူေထာင္ထဲ့ၾကသည္။ ျမိဳ႔ရိုးပါေသာ ျမိဳ႔ေတာ္ႀကီးမ်ားကို တခမ္းတနား တည္ေထာင္ကာ ေနထိုင္သြားၾကပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားကို မင္းဘုရင္မ်ား၊ ဘုရင္မမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပ်ဴတို႔၏ ျမိဳ႔ေတာ္ေဟာင္းမ်ား---
ပ်ဴလူမ်ိဳးတို႔ ဖြ႔ံျဖိဳးေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ထိုအခ်ိန္မ်ားအတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း ေရႊဘိုခရိုင္၊ ၀က္လက္ျမိဳ႔နယ္တြင္ ဟံလင္းႀကီးျမိဳ႔ေဟာင္း။
မႏၲေလးတိုင္း၊ ေက်ာက္ဆည္လြင္ျပင္၊ ျမစ္သားျမိဳ႔နယ္တြင္ မိုင္းေမာ (ေခၚ) ပင္လယ္။
မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ႏြားထိုးႀကီးျမိဳ႔နယ္တြင္ ၀တီး။
မေကြးတိုင္း ေတာင္တြင္းႀကီးအနီးတြင္ ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္း။
မႏၲေလးတိုင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ျမိဳ႔နယ္တြင္ ဘိႏၷက။
ျမန္မာႏို္င္ငံေအာက္ပိုင္း ပဲခူးတိုင္း ျပည္အနားရွိ ေမွာ္ဇာရပ္တြင္ သေရေခတၱရာ ျမိဳ႔ေဟာင္းတို႔ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

မႏၲေလးတိုင္း သပိတ္က်င္းျမိဳ႔နယ္ရွိ တေကာင္း။ ပုဂံေညာင္ဦးေဒသမ်ားတြင္လည္း ပ်ဴမ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ယခု ေတြ႔ရွိလာရသည္။ ပ်ဴတခ်ိဳ႔ကမူ ရခိုင္ရိုးမကို ေက်ာ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲအထိပင္ ေရာက္သြားၾကပါသည္။

(၂၁)ရာစု အသစ္ေတြ႔ရွိမႈမ်ားတြင္ တေကာင္းျမိဳ႔ေဟာင္းတ၀ိုက္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ပ်ဴတို႔ ေနထိုင္သြားခဲ့သည့္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရွိလာရျပန္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ (၄)ရာစုမွ (၉)ရာစုအတြင္း သီေပါမွ မဒမ(မုတၱမ) တိုင္ေအာင္ က်ယ္ေျပာသည့္ ထိုပ်ဴႏို္င္ငံေတာ္သည္ပင္ ပထမျမန္မာျပည္ေထာင္စုႏို္င္ငံ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ ပ်ဴတို႔ စိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ပ်ဴတို႔သည္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရးအေနျဖင့္ အေရွ႔ဘက္တြင္ ဗီယက္နမ္၊။
အေနာက္ဘက္တြင္ အိႏၵိယ၊။
ေျမာက္ဘက္တြင္ တရုတ္၊။
ေတာင္ဘက္တြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္လည္း ကုန္သြယ္ဆက္ဆံႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။

ကုန္သြယ္ဆက္ဆံမႈ၏ သက္ေသအျဖစ္ ဒဂၤါးျပားမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္အထားမ်ားကို ေတြ႔ရွိႏိုင္ ပါသည္။ အေနာက္တိုင္း သမိုင္းပညာရွင္မ်ားကမူ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့သည့္ေခတ္ကို ေအဒီ(၅)ရာစုထက္ ေစာျပီး မဆိုခ်င္ခဲ့ၾကေပ။

ပ်ဴအရိုးအိုး၊ ပ်ဴေက်ာက္စာ၊ ကာဗြန္ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္း (Carbon Dating) မ်ားက ပ်ဴျမိဳ႔ျပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေအဒီ (၁)ရာစုေလာက္ကတည္းကပင္ စတင္ထြန္းကားေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုေနပါသည္။

ေတာင္တြင္းႀကီးက ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္း---
ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းသည္ မေကြးတိုင္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးျမိဳ႔နယ္တြင္ ရွိသည့္ ေရွးအက်ဆံုးေသာ ပ်ဴျမိဳ႔ေဟာင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိမႈမ်ားကလည္း ဗိႆႏိုးသည္ သေရေခတၱရာထက္ ေရွးက်ေၾကာင္း သက္ေသျပေန၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ဗိႆႏိုးတြင္ ဗုဒၶသာသနာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား မေတြ႔ရွိရပါ။ ေစတီပုထိုး၊ ဆင္းတု၊ ရုပ္တုမ်ားလည္း မျမင္ရပါ။

ေတြ႔ရွိရသည့္ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႔မွာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုဟု ထင္ရေလာက္ေသာ္လည္း သေရေခတၱရာမွာကဲ့သို႔ မဟုတ္ေသးေခ်။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး ဆင္းတုေတာ္မ်ား မဆိုထားဘိ ေျမမီးဖုတ္ဘုရားမ်ားပင္ မေတြ႔ရပါ။ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားလည္း ရွိမေနပါ။

သို႔ေသာ္ စၾကာႏွင့္ ခၽြန္းေတာင္းပံုပါေသာ ေက်ာက္ျပားငယ္ကို ေတြ႔ရသည့္အျပင္ ေစတီပုထိုး ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႔ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတို႔သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အမရ၀တီ Amaravati) ႏွင္ ့နာဂဇုနကု႑ (Nagarjunakonda) မွ ေစတီပႏၷက္ပံုမ်ားႏွင့္ တူေသာေၾကာင့္ အျႏၵနယ္ (Andra) မွ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအခ်ိဳ႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေရာက္ရွိေနျပီေလာဟုမူ စဥ္းစားစရာျဖစ္၏။

ထိုေဒသမ်ားမွ အပရေသလီယဂိုဏ္းႏွင့္ မဟီသာသကဂိုဏ္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ ရုပ္တုရုပ္ပြားမ်ား ကိုးကြယ္ျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား မေတြ႔ရျခင္းေပေလာဟုလည္း ေတြးဆႏိုင္ျပန္သည္။
ဗိႆႏိုး အမွတ္(၂)ကုန္းမွ အေဆာက္အအံုပ်က္မွ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ထားေသာ ရႊံ႔တံုးေလးတခု ရရွိပါသည္။ ယင္းအေပၚ အလယ္ဗဟိုတြင္ ဗိႏၵဳေျပာက္ (Vindu) တခု ပါရွိျပီး ပတ္ပတ္လည္တြင္ စာတန္းကို ၀ိုင္း၍ ေရးထိုးထား၏။ ယင္းကို ဖတ္ရႈၾကည့္ရာတြင္ စၾကာအမွတ္အသားႏွင့္ သံဃသီရိ-ဟု ေတြ႔ရပါသည္။

ယင္းသည္ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း အမရ၀တီျမိဳ႔ေဟာင္းမွ ေစတီမ်ားရွိ ဗုဒၶ၀င္ေက်ာက္ရုပ္ၾကြမ်ား ထုလုပ္ပူေဇာ္ ရာတြင္ ေရးထိုးထားေသာ ဓမၼသီရိ၊ ဒီဃသီရိ၊ အဂၢသီရိ၊ နာဂသီရိ စေသာ ဒါယကာမ်ား၏ ဘြဲ႔အမည္မ်ားႏွင့္ တူေနေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းတံဆိပ္တံုးသည္ ထိုအမွတ္(၂) အေဆာက္အအံုကို လွဴဒါန္းခဲ့သူ ဒါယကာ ကုသိုလ္ရွင္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းထိုင္သြားသူ သံဃာတဦးဦး၏ ဘြဲ႔အမည္ ျဖစ္ႏို္င္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ အကၡရာအေရး အသားမွာလည္း အိႏၵိယႏို္င္ငံ ေတာင္ပိုင္း၌ ႏွစ္ရာစုခန္႔က အသံုးျပဳသြားေသာ ျဗာဟၼီပြား အကၡရာႏွင့္ နီးစပ္ေလသည္။

ဗိႆႏိုးမွ ရႊံ႔တံဆိပ္သည္ ခတ္ႏွိပ္ရန္သံုးေသာ တံဆိပ္မဟုတ္ဘဲ ခတ္ႏွိပ္ထားျပီးေသာ တံဆိပ္ျပင္ျဖစ္၏။ ထိုရႊံ႔တံဆိပ္မွာလည္း ဗိႆႏိုးတြင္ ေတြ႔ရသည့္ တခုတည္းေသာ ကမၸည္းစာပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႔မွ မီးကၽြမ္းသစ္သားတို္င္တို႔မွ မီးေသြးကို ေခတ္မီေရဒီယိုကာဗြန္ ဓာတ္ခြဲနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ဗိႆႏိုးသည္ (၁)ရာစုမွ (၄,၅)ရာစုအတြင္း ထြန္းကားသည္ဟု သိလာရ၏။

သို႔ျဖစ္ရာ သေရေခတၱရာထက္ေစာစြာ ဗိႆႏိုးကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပီးေခတ္ျပိဳင္လည္း ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းကိုမူ မွန္းဆႏိုင္သည္။ ျဗဟၼဏအယူ ဗုဒၶဘာသာတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း စာေပ မထြန္းကားေသးသျဖင့္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ရာ ဗုဒၶသာသနာ မထြန္းကားဘဲ ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ျပင္ ဗိႆႏိုးျမိဳ႔သည္ အျခားေသာ ပ်ဴျမိဳ႔မ်ားထက္ ေစာစြာတည္ေဆာက္ခဲ့၊ ဖြ႔ံျဖိဳးခဲ့ေသာ္လည္း ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းမွ အရိုးအိုးမ်ားသည္ကား ေနာက္မွတည္ေထာင္ေသာ ဟံလင္း၊ သေရေခတၱရာ ျမိဳ႔မ်ားမွ အရိုးအိုးမ်ားထက္ ပိုမိုလွပဆန္းၾကယ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္၏။ အရိုးအိုးမ်ား၏ မ်ိဳးကြဲမ်ားမွာလည္း (၁၀၀)ေက်ာ္မွ် ရွိေနေလသည္။

ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္ကာ ဗုဒၶဘာသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းပါးေသာ ဗိႆႏိုးတြင္ ေသျခင္းတရားကို သခၤါရသေဘာျဖင့္ တရားမရႈမွတ္ႏိုင္ဘဲ အမႊမ္းတင္ေနၾကကာ ဗုဒၶအယူအဆမ်ား ခုိင္ျမဲလာေသာ က်န္ျမိဳ႔မ်ားတြင္ တန္ဆာဆင္မႈ နည္းလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိလာၾကသည္။

၁၉၅၉-ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွ ဗိႆႏိုးတြင္ တူးေဖာ္ခဲ့ရာ မည္သည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မွ မေတြ႔ခဲ့ရေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းတြင္ ဆင္းတု၊ ရုပ္တု ကိုးကြယ္ျခင္းမရွိဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္တြင္မူ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ဦးစီးဌာနမွ တူေဖာ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔မွ စျပီး ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းမွ တူးရန္က်န္ေနေသးေသာ ေရွးေဟာင္းကုန္းမ်ားကို ဆက္လက္တူးေဖာ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တူးေဖာ္စဥ္ ဇြန္လ(၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ကုန္းအမွတ္ ဘီတီအို(၁၃) (BTO-13) က်င္းကြက္အမွတ္ ဒီ(၂) (D-2) ၌ ေရွးက်လွေသာ ေၾကးဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တဆူႏွင့္ ယင္းေနရာမွ (၃)ေပအကြာတြင္ ေၾကးေခါင္းေလာင္းငယ္တလံုးကို တူးေဖာ္ရရွိခဲ့၏။

ထိုဆင္းတုေတာ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းရွိ ေရွးေဟာင္းအာဂ်န္တာ (Ajanta) ေက်ာက္ထြင္းလိုဏ္ဂူ မ်ားမွ ဗုဒၶရုပ္ပြားပံုေတာ္မ်ားႏွင့္ တူေနသည္။ ဦးေခါင္းေတာ္၊ ဆံေတာ္၊ သကၤန္း၀တ္ရံုပံု၊ သင္းပိုင္၊ ဧကသီ ေအာက္အနားရစ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာ ပံုေဖာ္ထားသည္။ ၀ိတကၠမုျဒာ လက္ဟန္ရွိကာ၊ ေျခႏွစ္ဖက္ခ်ကာ သက္ေသာင့္သက္သာ ထိုင္ေနေတာ္မူေသာ အာသန (Asana) ပံုေတာ္ ျဖစ္သည္။

ဆင္းတုေတာ္သည္ ဉာဏ္ေတာ္(၆)လက္မ ျမင့္ျပီး ျဗက္ (၂၅)လက္မရွိကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျမႀကီးေအာက္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနခဲ့ရသျဖင့္ ေၾကးေညႇာ္မ်ားတက္ကာ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားလည္း ထင္ေနျပီျဖစ္၏။
ယခု တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိမႈကား ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းနယ္ေျမတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ေတြ႔ရွိရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိမႈ ေျမအေနအထား (Stratigraphy) ႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္၏သက္တမ္း (Dating)၊ ပဋိမာသိပၸံပညာအျမင္ျဖင့္ ဆင္းတုေတာ္၏ အသြင္အျပင္တို႔ကို ေလ့လာျပီးမွသာ ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားမႈကို ခို္င္မာစြာ ေျပာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(ေရွ႔လဆက္ဖတ္ရန္)

(ကိုေအးျမင့္-မဟာ၀ိဇၨာ ၊ ေရွး-သု)
(နကၡတၱေရာင္ျခည္-၂၀၁၀-ဒီဇဘၤာလ)

စာကိုး။
(၁) စိန္ေမာင္ဦး၊ ဦး။
သေရေခတၱရာ ျမိဳ႔ေဟာင္း၊ ေရွးေဟာင္းျမန္မာျမိဳ႔ေတာ္မ်ား၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္။
(၂) စံေရႊ၊ ဦး။
ေရွးေဟာင္းသုေတသန ပညာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ပ်ဴဒဂၤါးႏွင့္ ပ်ဴေခတ္ကုန္သြယ္မႈ၊ ဗိႆႏိုးပ်ဴဓေလ့။
ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာ၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ညႊန္ၾကားေရး၀န္၏ ၁၉၆၃-၆၄ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆၄-၆၅ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ။
(၃) ျမင့္ေအာင္၊ ဦး။
ဟန္လင္းျမိဳ႔ေဟာင္း။
(၄) ေအာင္ေသာ္၊ ဦး။
ဗိႆႏိုးျမိဳ႔ေဟာင္း။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္ ရန္ကုန္။
(၅) သန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ။ ပါေမာကၡ။
တံဆိပ္လကၡဏာ ရည္ညႊန္းခ်က္၊ ကလ်ာမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္။
(၆) သန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာ၊ ပါေမာကၡ။
ျမန္မာသမိုင္းပံု၊ ပထမအႀကိမ္၊ မံုေရြးစာေပတိုက္၊ ၂၀၀၄-ခုႏွစ္ ရန္ကုန္။
(၇) ေအာင္ေသာ္၊ ဦး။
ေရွးေဟာင္းသုေတသန ညႊန္ၾကားေရး၀န္၊ ပ်ဴဒဂၤါးမ်ား။

No comments: