Monday, March 7, 2011

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း


ေဆးပညာရွင္ အမ်ားစု၏ အယူအဆအရ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တကုိယ္လံုး၏ အေရးႀကီး အဂၤါအစိတ္အိပုိင္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ေရာဂါမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား မေပၚမီ သိရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေဆးစစ္ျခင္း၏ ဦးတည္ခ်က္ကို အၾကမ္းဖ်င္း သံုးရပ္ ခြဲထားသည္။
(၁) သက္ရွိဇီ၀လကၡဏာ---
ဥပမာ-အရပ္အျမင့္၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ အသက္ရွဴႏႈန္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ အျမင္ႏွင့္ တကိုယ္လံုး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

(၂) ခႏၶာကိုယ္ အဂၤါမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း---
ဥပမာ-ေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ ဆီးစစ္ေဆးျခင္း၊ ႏွလံုး (ECG) စစ္ေဆးျခင္း၊ နားၾကားႏိုင္အား၊ မ်က္စိ ျမင္ႏို္င္အား၊ အဆုတ္စြမ္းအား စသည့္ အတြင္းအဂၤါမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကို စစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။

(၃) အတြင္းအဂၤါမ်ား၏ တည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းပံု 
ဥပမာ-ရင္ဘတ္ကို အိတ္စ္ေရး (X-ray) ေရာင္ျခည္ ရိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ျမင္ကြင္း ရိုက္ၾကည့္ျခင္း၊ အာလ္ထရာေဆာင္း (အသံလြန္ေရာင္ျခည္) ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ 

ဤဦးတည္ခ်က္ ၃-ရပ္ျဖင့္ ကြယ္၀ွက္ေနသာ ေရာဂါ ရွိ-မရွိ၊ ေရာဂါ စျဖစ္ေနျခင္း ရွိ-မရွိ၊ ေရာဂါ ရွိလွ်င္လည္း ရွိေနျခင္းတို႔ သိရွိကာ ေဆာလ်င္စြာ ကုသႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ကုသျခင္းျဖင့္ ေရာဂါကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္သည္။
ေရာဂါျဖစ္ေပၚျခင္းကို ေဆးပညာ၏ သိပၸံပညာေရးရာ ဥပေဒသအရ အဆင့္ ၅-ဆင့္ ခြဲထားသည္။

(၁) ေရာဂါျဖစ္လြယ္ေသာ ကာလ---
ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာဂါမျဖစ္ေပၚေသး။ သို႔ေသာ္ ေရာဂါအႏၲရာယ္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား တည္ရွိေနျပီ။ ဥပမာ-ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျမင့္ျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာ မ်ားျခင္း၊ ေသြးခ်ိဳ မ်ားျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

(၂) ေရာဂါ စမ္းသပ္ကုသေရး မတိုင္မီ---
ဤအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာဂါအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္၏ တစိတ္တေဒသတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပင္ပအျမင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈတြင္ ေရာဂါလကၡဏာ မျပေသးေပ။

(၃) ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္ကာလ---
ထိုအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာသည္။

(၄) ျပန္လည္က်န္းမာ ကာလ---
ေရာဂါအေျခအေန တေန႔တျခား ဆိုး၀ါးလာေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္-လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈ ပ်က္ျပားျခင္းတို႔ ျဖစ္ျပီး နာတာရွည္ ၀ဋ္နာ၊ ကံနာအျဖစ္ ဒုကၡခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္-အခ်ိန္မီ ကုသႏိုင္လွ်င္ မိမိခႏၶာကိုယ္၏ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျပီး ေနေကာင္းျခင္း၊ က်န္းမာျခင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္မည္။

(၅) ေသဆံုးျခင္း---
ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈတို႔ေၾကာင့္ ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ကို ထိခိုက္ျပီး ကိုယ္ခႏၶာ အေရးႀကီး အဂၤါမ်ား ပ်က္စီးကာ အသက္နိဂံုးခ်ဳပ္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေလသည္။ 

က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္း၏ လိုရင္းသေဘာသည္ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေရာဂါျဖစ္ေပၚျခင္း ပထမအဆင့္မွာပင္ ေဆာလ်င္စြာ ဖယ္ရွားကုသျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္း ထားႏိုင္မည္။
မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစ အခ်ိန္မွန္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ၃-ခ်က္ ခြဲႏိုင္သည္။

(၁) ခႏၶာကို္ယ္တြင္ ငုပ္လွ်ိဳးပုန္းကြယ္ေနေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ေတြ႔ရွိက အခ်ိန္မီ ဖယ္ရွားကုသရန္။

(၂) ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ႏို္င္မႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္။

(၃) မိမိခႏၶာကိုယ္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္မႈကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစျပီး မွားယြင္းေနထိုင္စားေသာက္မႈ အေလ့အက်င့္မ်ား ျပဳျပင္ကာ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေၾကာင္းကိုသိ၍ ေရာဂါျဖစ္မႈမွ ကာကြယ္ရန္။

က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္းျဖင့္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ေရာဂါေပါင္းစံုကို ေဖာ္ထုတ္လိုသည္မွာ ကမၻာ့လူသားမ်ား၏ တူညီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္၏ နည္းပညာအရ ရာႏႈန္းျပည့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။

အသက္ ၂၀-မွ ၆၀-ႏွစ္အရြယ္ရွိသူမ်ားသည္ က်န္းမာေရးေကာင္းၾကသည္။ တႏွစ္တႀကိမ္ခန္႔ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္လွ်င္ လံုေလာက္ျပီ။ အသက္ ၆၀-ေက်ာ္ေသာ္လည္း ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးအဆီဓာတ္ မ်ားျခင္း စသည့္ ေရာဂါမရွိသူျဖစ္လွ်င္ တႏွစ္တႀကိမ္ခန္႔ ေဆးစစ္လွ်င္ လံုေလာက္ပါသည္။

က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ျခင္းကို မည္သို႔မွန္ကန္စြာ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း--
(၁) အခ်ိန္မွန္မွန္ ေဆးစစ္ပါ။ အခ်ိဳ႔ေရာဂါသည္ တႀကိမ္တခါ ေဆးစစ္ရံုႏွင့္ မေတြ႔ရွိႏိုင္။ ဆက္တိုက္ေဆးစစ္မႈျဖင့္ ပိုမိုတိက်ေစႏိုင္ျပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း တျဖည္းျဖည္း ဆိုး၀ါးလာသည့္ ေရာဂါအေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

(၂) ေဆးစစ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။ ျဖစ္ဖူးေသာ ေရာဂါမ်ားကို ေျပာျပရမည္။ ခါတိုင္းႏွင့္ မတူေသာ ခံစားရခ်က္မ်ား ရွိလွ်င္ ေျပာျပရမည္။
 ဆရာ၀န္ကို ပညာစမ္းလိုက္ဦးမည္ဟု ေတြးျခင္းသည္ အမွားျဖစ္၍ မိမိ၏ က်န္းမာေရးကို အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည္။

(၃) မိမိကိုယ္ကို ေန႔စဥ္ အအိပ္အေန၊ အစားအေသာက္၊ အေလ့အက်င့္တို႔ကို သတိျပဳျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ ေရွ႔ေျပးနိမိတ္ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိကာ ေရာဂါကို သိရွိ ကုသႏိုင္ေပသည္။

ပါေမာကၡ ေခၚခင္ျဖဴ (ျမင္းျခံ)
(ျမတ္မဂၤလာ ၂၀၁၀-ေအာက္တိုဘာလ) 
(၁-၆-၂၀၁၀ ေန႔ထုတ္ တရုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ ေရႊဇာမဏီ စာေစာင္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကားဘာသာျပန္ပါသည္)

No comments: