Friday, June 3, 2011

Fish Oil

ပင္လယ္ငါးအဆီႏွင့္ပတ္သက္၍  သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ယခင္ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာရျခင္းမွာ ပင္လယ္ငါး စားသံုးသူ လူဦးေရ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ႏွလံုးဆိုင္ရာ ေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈႏွင့္  ပတ္သက္သည့္ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္၊ အေသအေပ်ာက္ႏႈန္း လြန္စြာနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပင္လယ္ငါးအဆီ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရွေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ Fish Oil ေခၚ ငါးအဆီႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြျပဳစုေသာ  အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္မွ်ပင္ ရွိခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

ပင္လယ္ငါးအဆီဆိုသည္မွာ ပင္လယ္ငါးမ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္း ေတြ႔ရွိရေသာ Omega-3 Fatty Acid Chain (အိုမီဂါ သရီး-ဖက္တီးအက္ဆစ္) ကို ဆိုလိုရည္ညႊန္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
သိပၸံသုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ Fish Oil တြင္ ပါဝင္ေသာ EPA (Eicosapentanoic Acid) ႏွင့္ DHA (Docoso Hexanoic Acid) မ်ားသည္ လူက်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား ရွိေစသည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ႏွလံုးႏွင့္ ႏွလံုးလမ္းေၾကာင္းဆို္င္ရာ ေသြးေၾကာမ်ားအတြက္ EPA သည္ အေရးႀကီးေသာက႑မွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤ Fatty Acid မ်ားသည္ Prostaglandin H3(PGH3) ၏ ကနဦးပစၥည္း (Precursor) မ်ားျဖစ္ျပီး ယင္းမွ Prostacyclin သို႔ ကူးေျပာင္းသြားကာ ေသြးေၾကာအတြင္းရွိ ေသြးခံျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ ေသြးေၾကာအတြင္း ေသြးခဲပိတ္ျပီး ေလျဖတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ DHA သည္ အာရံုေၾကာမ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ အေရးႀကီးဆံုး မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမူ DHA သည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ မ်က္စိဖြံ႔ျဖိဳးျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ မ်က္စိစကၡဳအာရံု ျဖစ္ေပၚအမႈအတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။

Omega-3 Fatty Acid ျဖစ္ေသာ Natural Care Fish Oil တြင္ ဗီတာမင္ (စီ) (အီး) တို႔အျပင္ Folic Acid (ေဖာလစ္အက္ဆစ္) မ်ားသာ ပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းကို လိုအပ္သည္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာက္သံုးပါက အႏၲရာယ္မရွိပါ။ Natura Care Fish Oil ငါးအဆီကို သဘာဝကုန္ၾကမ္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားျပီး အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ဓာတ္သတၳဳမ်ိဳးမွ  မပါဝင္ေၾကာင္းကို ဓာတုေဗဒနည္းမ်ားအရ၄င္း၊ အႏုျမဴသိပၸံ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအရ၄င္း၊ စမ္းသပ္ ေလ့လာထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အာဟာရဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (Nutritional Experts) မ်ား၏ သက္ေသျပခ်က္မ်ားအရ Fish Oil ေခၚ Omega-3 Fatty Acids သည္ အသက္အပိုင္းအျခား အသီးသီးအတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ စားသံုးေနေသာ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ တပတ္လွ်င္ ပင္လယ္ငါးအဆီပါေသာ အစားအေသာက္မ်ား အေတာ္အသင့္ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ငါးစားေလ့မရွိေသာ သူမ်ားအတြက္ေသာ္၄င္း၊ မိမိတို႔ စားေသာက္ေသာ အစားအစာမ်ားတြင္ Omega-3 Fatty Acid ကို လံုေလာက္စြာ ပါေစလိုေသာ သူမ်ားအဖို႔ Natural Care Fish Oil ကို ျဖည့္စြက္အစာအျဖစ္ စာသံုးသင့္ပါသည္။

Natural Care Fish Oil ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္တိုးပြားသည္မွန္ေသာ္လည္း လိုအပ္သည္ထက္ အႏၲရာယ္ရွိေစေသာ စြမ္းအင္တိုးပြားမႈမ်ိဳးကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။ ထို႔အျပင္ Cholesterol ပါဝင္မႈမွာလည္း မဆိုသေလာက္ပါဝင္သျဖင့္ တရက္ (၁၀၀၀) မီလီဂရမ္ ေသာက္သံုးသူအေနျဖင့္ တလလံုး ေသာက္သံုးလွ်င္ပင္ ၾကက္ဥတလံုးတြင္ပါဝင္ေသာ Cholesterol ပါဝင္မႈေလာက္ပင္ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

လူတေယာက္အတြက္ တေန႔ Omega-3 Fatty Acid သံုးစြဲႏိုင္ေသာ အညႊန္းမွာ (၁)ဂရမ္ (၁၀၀၀-မီလီဂရမ္) မွ (၁.၅) ဂရမ္ (၁၅၀၀ မီလီဂရမ္) ထိ ျဖစ္ပါသည္။
Natural Care Fish Oil မွ Omega-3 Fatty Acid ပါဝင္ေသာ ေဆးတလံုးလွ်င္ (၁၀၀၀) မီလီဂရမ္ပါဝင္သျဖင့္ တေန႔တလံုး သံုးစြဲလွ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္။

Natural Care Fish Oil ေခၚ ပင္လယ္ငါးအဆီသည္ ကိုလက္စထေရာကို ေလွ်ာ့က်ေစႏိုင္သျဖင့္ ႏွလံုးေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ကိုလက္စထေရာ မ်ားေသာ ႏွလံုးေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအဖို႔ Natural Care Fish Oil ကို တေန႔ တလံုး မွန္မွန္သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

No comments: