Thursday, October 20, 2011

ပါဒေစတီ

ျမတ္စြာဘုရား၌ မည့္သည့္ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မွ်မတူေအာင္ ထူးျခားေသာ အမွတ္အသား မဟာပုရိသလကၡဏာေတာ္ႀကီး ၃၂-ပါး ထင္၇ွားစြာပါရွိလာရာတြင္ ဒုတိယေျမာက္လကၡဏာေတာ္မွာ စေကၠနကႌတ ပါဒလကၡဏာေတာ္ပင္
ျဖစ္သည္။  

စေကၠနကႌတ ပါဒလကၡဏာဟူသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ႏွစ္ဖက္ေသာေျခဖဝါးေတာ္အျပင္၌ အကန္႔တေထာင္၊ အကြပ္တံကူ၊ ပံုေတာင္းခ်က္မနဲ႔တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ ခပ္သိမ္းေသာအျခင္းအရာ (၁၀၈)ကြက္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ဝန္းဝိုင္းေသာစက္ဝန္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ပါရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ---
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ တပည့္သာဝကမ်ား သတိသံေဝဂျဖစ္ၾကေစရန္ႏွင့္ မဂ္ဖိုလ္တရားထူးကို ရၾကေစရန္ ရည္သန္၍ျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ ထာဝရဖူးေျမာ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္လ်က္
ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔၏ ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ေျခေတာ္ရာကို ခ်ထားေတာ္မူရာ၌ အကန္႔တေထာင္၊ ပံုေတာင္းအခ်က္ အကြပ္တံကူႏွင့္ (၁၀၈)ကြက္ လကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာစက္ဝန္းတို႔ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႔ၾကရေၾကာင္း ေဒါဏသုတ္ ပါဠိေတာ္၌ ျပဆိုထား၏။


ထိုစာပိုဒ္၌ ေျခေတာ္ရာဟူသည္ အကန္႔တေထာင္ အကြပ္တံကူ (အနားေရႏႈတ္ခမ္းသပ္)၊ ပံုေတာင္း (ဗဟိုခ်က္)ႏွင့္တကြ (၁၀၈)ကြက္လကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ စက္ဝန္းပါရွိသည့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔
ေျခေတာ္ာကြလွမ္းေတာ္မူ၍ ခ်ေတာ္မူရာ၌ ထင္က်န္ရစ္ေသာ ေျခဖဝါးေတာ္၊ အရာေတာ္တို႔ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုျပထား၏။


ေျခေတာ္ရာ စက္ဝန္းလကၡဏာေတာ္တန္ခိုး---
ျမတ္စြာဘုရား ၾကြလွမ္းေတာ္မူရာ အရပ္ဌာန၊ ေဒသလမ္းခရီးဟူသမွ်တို႔သည္ နိမ့္ဝွမ္း၊ ျမင့္ေမာက္၊ က်င္း၊ ခ်ိဳင့္၊ အနိမ့္၊ အျမင့္ဟူ၍ မရွိေစရ။ အားလံုး ညီညာျပန္႔ျပဴး ေျေခ်ာလ်က္သာရွိ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြလွမ္းစဥ္ နိမ့္ေသာခ်ိဳင့္ဝွမ္းက်င္းေနရာအရပ္သည္ ျမင့္တက္လာရ၏။ ျမင့္ေမာက္ေသာအရပ္သည္ကား ညီညာျပန္႔ျပဴးေပးရသည္။ 


ထို႔အျပင္ လမ္းေပၚမွာရွိေသာ ဆူး၊ ေျငာင့္၊ ခလုတ္ကန္သင္း၊ ေက်ာက္စရစ္ခဲ၊ အိုးျခမ္းကြဲတို႔သည္၄င္း၊ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္၊ ႏွပ္၊ တံေတြး စေသာ အညစ္အေၾကး၊ အမႈိက္သရိုက္တို႔သည္၄င္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြျမန္းရန္ ေျခေတာ္မခ်မီကပင္ ဖယ္ခြါေရွာင္ေပး အေဝးသို႔လြင့္ေျပးၾကရသည္။ ဤကား ေျခဖဝါးေတာ္၌ပါရွိေသာ စက္လကၡဏာေတာ္၏ အစြမ္းပင္တည္း။


ေျခေတာ္ရာ သဘာဝ---
ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေျခေတာ္ရာသဘာဝမွာ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ရည္ညႊန္းသည့္ပုဂၢိဳလ္ကို
ေျခေတာ္ရာျမင္ေစရန္အတြက္ အဓိ႒ာန္ကာ ေျခေတာ္ကိုခ်မွသာ ေျခေတာ္ရာသည္ ေျမျပင္ေပၚတြင္၄င္း၊
ေက်ာက္ျပင္ေပၚတြင္၄င္း ထင္ေပၚေလ့ရွိ၏။


ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ အဓိ႒ာန္ျပီး ေျခေတာ္ရာမခ်ပါက ေျမျပင္ေပၚတြင္ ေျခေတာ္ရာမထင္က်န္ဘဲ ေရွ႔ကသြား ေနာက္က အလိုလိုေပ်ာက္ကြယ္သြားေလသည္။ သို႔ေသာ္ တစံုတရာ အေၾကာင္းထူးရွိသည့္အခါတြင္ အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ျမင္ပါေစ၊ ေတြ႔ပါေစဟု ဆို၍ တကူးတကခ်ေပးေသာ ေျခေတာ္ရာသည္သာ ထင္က်န္ရစ္ျခင္းျဖစ္၏။ ထိုထင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေျခေတာ္ရာသည္ မိုးႀကီးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ္လည္း ျမတ္စါာဘုရားရွင္ ရည္ညႊန္းသည့္ပုဂၢိဳလ္ မျမင္မခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္စီးသြားျခင္း မရွိ။ မည္မွ်ပင္ႀကီးက်ယ္ေသာ ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းေသာ္၄င္း, မာလာမုန္တိုင္းေသာ္၄င္း, ေဝရမၻေလေသာ္၄င္း,
ျပင္းထန္စြာတိုက္ခတ္ေသာ္လည္း ေျခေတာ္ရာမွာ ပ်က္စီးသြားျခင္းမရွိ။


ထို႔အျပင္ ပ်က္စီးေစလိုေသာပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔ ေျခေတာ္ရာကို တမင္ပ်က္ေစရန္အလို႔ငွါ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ တိရစၧာန္၊ လကါ္နက္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္း မရွိေခ်။ ဤသည္ကား ေျခေတာ္ရာ၏ သဘာဝပင္တည္း။


အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ရာ ေျခေတာ္ရာ (၈)ဌာန---
ဘုရားရွင္၏ေျခေတာ္ရာသည္ အထက္တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေျခေတာ္ခ်တိုင္း ထင္က်န္ရစ္သည္ မဟုတ္ေပ။ ေျခေတာ္ရာထင္က်န္ရစ္မႈသည္ ဘုရားရွင္က အဓိ႒ာန္ျပဳမွသာ ထင္က်န္ရစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိ႒ာန္မႈ မျပဳလွ်င္ ထင္က်န္ရစ္ျခင္းမရွိေခ်။ အဓိ႒ာန္ျပဳျပီး ေျခေတာ္ရာ ထင္က်န္ရစ္မႈကိုလည္း တစံုတရာအေၾကာင္းထူးရွိမွသာ ဘုရားရွင္က ျပဳေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ 


စာေပက်မ္းဂန္တို႔၌ ဘုရားရွင္အဓိ႒ာန္ျပဳျပီး ေျခေတာ္ရာခ်ေသာေနရာ (၈)ဌာနကို ဤသို႔ျပဆိုထားေလသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
(၁) ေဒါဏပုဏၰားႀကီး ျမင္ေတြ႔ေစရန္ သကၠ႒ျမိဳ႔ႏွင့္ ေသတဗ်ျမိဳ႔တို႔၏အၾကား လမ္းခရီးအရပ္ဌာန။
(၂) မာဂ႑ီပုဏၰား ဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ ျမင္ေတြပေစရန္ ကမၼာသဒမၼနိဂံုးရြာႀကီးႏွင့္ ေတာအုပ္အၾကား လမ္းခရီးအရပ္ဌာန။
(၃) ကုကၠဋမိတၱ မုဆိုးသားအဖတို႔ ျမင္ေတြ႔ေစရန္ ရာဇျဂိဳဟ္ျမိဳ႔အနီး ေတာအုပ္အတြင္း၌ ေထာင္ထားအပ္ေသာ ေက်ာ့ကြင္းနီး အရပ္ဌာန။
(၄) အဇိတ စေသာ ရေသ့တို႔ ျမင္ေတြပေစ၇န္ သာဝတၳိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းအနီး အရပ္ဌာန။
(၅) အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ ျမင္ေတြ႔ေစရန္ ဟိမဝႏၲာရွိ တခုေသာ ေတာင္ဝွမ္းအတြင္း အရပ္ဌာန။
(၆) သုမနနတ္မင္း၏ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ သီဟိုဠ္ကၽြန္း သမႏၲကူဋသုမနေတာင္ေပၚ အရပ္ဌာန။ 
(၇) နမၼဒါနဂါးမင္း၏ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ သုနာပရႏၲတိုင္း နမၼဒါျမစ္ကမ္းနား အရပ္ဌာန။
(၈) သစၥဗႏၶ ရဟႏၲာမေထရ္၏ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ သစၥဗႏၶေတာင္ေပၚ ေက်ာက္ဖ်ာအရပ္ဌာန စသည္တို႔ပင္ျဖစ္၏။


မွတ္ခ်က္။ 
ဘုရားရွင္ေျခေတာ္ခ်ခဲ့ရာ (၈)ဌာနျဖစ္ေသာ္လည္း (၅)ဌာနတြင္ရွိေသာ ေျခေတာ္ရာမွာ ေဒါဏပုဏၰား စေသာျမင္ေတြ႔ေစခ်င္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ျပီး အက်ိဳးကိစၥမ်ား ျပီးစီးျပီျဖစ္၍ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကျပီး က်န္(၃)ဌာနတြင္ရွိေသာ ေျခေတာ္ရာကိုမူ ယေန႔ထက္တိုင္ ဖူးျမင္ၾကရ၏။
နမၼဒါနဂါးမင္း ေတာင္းပန္ခ်က္အရ ခ်ေတာ္မူေသာ ေျခေတာ္ရာမွာ  မန္းစက္ေတာ္ရာရွိ
ေအာက္စက္ေတာ္ရာျဖစ္ျပီး သစၥဗႏၶရဟႏၲာမေထရ္ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ ခ်ေတာ္မူေသာ ေျခေတာ္ရာမွာ မန္းစက္ေတာ္ရာဘုရားရွိ အပထက္စက္ေတာ္ရာ (ေစတီငံု၍ တည္ထားရာ) တို႔ ျဖစ္သည္။
(စာေရးသူ)


ေစတီထိုက္ေသာ ေျခေတာ္ရာ---
ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္ရာတို႔ကား ပါဒေစတီဟူ၍ မည္တြင္သည့္အျပင္ ဘုရားရွင္အဓိ႒ာန္ျဖင့္ ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပူေဇာ္ဖြယ္ဝတၳဳျဖစ္၍ ပရိေဘာဂေစတီလည္း ထိုက္ေပသည္။ ဘုရားရွင္၏ မူလေျခေတာ္ရာကို ရည္မွန္း၍ တူႏိုင္သမွ် တူေအာင္ ထုလုပ္ပူေဇာ္ထားေသာ ေျခေတာ္ရာပြာတို႔သည္ကား ဥဒၵိႆေစတီ ထိုက္ေပသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သုမနနတ္မင္း၊ နမၼဒါနဂါးမင္းႏွင့္ သစၥဗႏၶရဟႏၲာမေထရ္တို႔ ေတာင္းပန္ခ်က္အရ အျမဲထာဝရ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ၾကရန္ ေျခေတာ္ရာတို႔ကို ခ်ေတာ္မူခဲ့သည္-ဟူေသာ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ေရွးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊  ဘုရားဒါယကာ၊ ဒါယိကာမမ်ား၊ ေဂါပကလူႀကီးတို႔သည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေစတီပုထိုး၊ ဘုရားတန္ေဆာင္း၊ ေက်ာင္းကန္အတြင္းႏွင့္ ေတာ္ငေပၚအရပ္ေဒသဌာနတို႔၌ စက်င္ေက်ာက္ကို ထုလုပ္ပူေဇာ္လ်က္ ေျခေတာ္ရာ ပါဒေစတီတို႔ကို တည္ထားခဲ့ၾကေလသည္။
လိုဏ္ဂူတို႔၌မူ မုခ္ဝအတြက္ အဝင္အဝတြင္ နံရံေဆးျဖင့္ ေရးျခယ္လ်က္ ပါဒေစတီကို ပူေဇာ္ၾက၏။

ရတနာဗုဒၶေျခေတာ္ရာ ပါဒေစတီ---
ရန္ကုန္တိုင္း ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္ ပါဠိတကၠသိုလ္ ေညာင္တုန္းေက်ာင္းတိုက္ လွရတနာေက်ာင္းသို႔
ေရာက္ရွိသြားပါက ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကို ဖူးေတြ႔ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။ 


ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ေသာ ရတနာဗုဒၶေျခေတာ္ရာ၏ အရြယ္ပမာဏမွာ ၃-ေပ ၉-လက္မ၊ အနံ ေျခဖ်ားေတာ္ ၂၁-လက္မ၊ ေျခဖဝါးေတာ္ ၂၀-လက္မ၊ ေျခဖေနာင့္ေတာ္ ၁၇-လက္မ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုဗုဒၶေျခေတာ္ရာ ရတနာပါဒေစတီသည္ကား
ေျခေတာ္ရာ ဘယ္ညာ ၂-မ်ိဳးတြင္ ျမန္မာျပည္၌ ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ ဘယ္ေျခေတာ္ရာျဖစ္၏။ 
၁၀၈-ကြက္ ေရတြက္နည္းမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေတာင္ခြင္သာသနာပိုင္ႏွင့္ မင္းကြန္းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ႀကီး တို႔၏ တိပိဋက မဟာဗုဒၶဝင္ က်မ္းလာမူျဖစ္သည္။ ၁၀၈-ကြက္ထားနည္း ၂-မ်ိဳးတြင္ စက္ဝန္းအဝိုင္း၏ အျပင္ဘက္မွ လက္ယာရစ္ ခရုပတ္လွည့္ပတ္၍ ျပထားသည္။


သကၤႆနဂိုရ္ျမိဳ႔မွ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ---
သကၤႆနဂိုရ္ျမိဳ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား အမွဴးထား၍ နတ္ ျဗဟၼာတို႔အား အဘိဓမၼာတရားကို ဝါတြင္းသံုးလပတ္လံုး ေဟာၾကားေတာ္မူျပီး မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၉)ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ (မဟာပဝါရဏာ)ေန႔၌ နတ္ျပည္မွ ေရႊ-ေငြ-ပတၱျမား
ေစာင္းတန္းသံုးသြယ္ျခင့္ နတ္-ျဗဟၼာမ်ား ျခံရံကာ လူ႔ျပည္သို႔ သက္ဆင္းၾကြေရာက္ေတာ္မူရာ
ေနရာဌာနျဖစ္၏။ 

တနည္းအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လူ႔ျပည္သို႔ ပတၱျမားေစာင္းတန္းမွ ျပန္လည္ဆင္းသက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူကာ ပတၱျမားေစာင္းတန္းဦးမွ ပထမဦးစြာ လက္ယာေျခေတာ္ကို ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာဌာန ျမိဳ႔တံခါးဝပင္တည္း။
မွတ္ခ်က္။ ။ စာေပ၊ က်မ္းဂန္တို႔တြင္ ဘုရားရွင္သည္ သကၤႆနဂိုရ္ ျမိဳ႔တံခါးအရပ္၌ ေရွးဦးစြာ လက္ယာေျခေတာ္ခ်ေတာ္မူေၾကာင္းကိုသာ ျပဆိုထားေသာ္လည္း ေျခေတာ္ရာထင္က်န္ရစ္သည္ဟူ၍ မျပဆိုခဲ့ေပ။ (စာေရးသူ)


ေျခေတာ္ရာပါဒေစတီ ရွိခိုးနည္း---
(ေဒါင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ လကၤာ)
သူ႔ခ်မ္းသာေဆာင္၊ မေၾကာက္ေအာင္ရြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္၍၊ ဖြယ္ရာျခံရံ၊ လွဴဒါနံေၾကာင့္၊ ဝန္းရံပတ္လ်က္၊ ရာရွစ္ကြက္ျဖင့္၊ ျမခ်က္ပံုေတာင္း၊ အကြပ္ေဆာင္း၍၊ ေထာင္ေပါင္းအကန္႔၊ ရွင္းသန္႔ျပတ္သား၊ ေျခေတာ္ဖဝါး၌၊ ႀကီးမားေတဇာ၊ စက္ေတာ္ရတနာ၊ လကၡဏာျဖင့္၊ မကြာခစား၊ ထံေတာ္ပါးဝယ္၊ မ်ားေသာအျခံအရံ၊ ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား...ျမတ္စြာဘုရား။


ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ရက်ိဳးမ်ား---
ဗုဒၶေျခေတာ္ရာကို တည္ထားကိုးကြယ္သူမ်ား၊ ပန္း၊ နံ႔သာတို႔ျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ ရွိခိုးသူမ်ားသည္ အျခံအရံပရိသတ္ ေပါမ်ားျခင္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္း၊ ေလလမ္းဟု ဆိုအပ္ေသာ ပကတိခရီးသြားလာရာ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းျခင္း၊ ဘဝသံသရာခရီးသြားလာရ၌ အပါယ္ေလးပါး မက်ႏိုင္ျခင္း၊ နိဗၺာန္မေရာက္မီ လူအျဖစ္၊ နတ္အျဖစ္တို႔၌သာ စုန္ဆန္က်င္လည္ရျခင္း၊ ရုပ္ရည္အဆင္းလွပတင့္တယ္ျခင္း၊ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးဘဝ၌ အာသေဝါကုန္ခန္းေသာ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္း စေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။


ေျခေတာ္ရာစက္လကၡဏာ ပုတီးစိပ္ျခင္း အက်ိဳးမ်ား---
(၁၀၈)ကြက္ရွိေသာ ဗုဒၶစက္လကၡဏာေတာ္ကို (၁၀၈)လံုးပါရွိေသာ စိပ္ပုတီးကံုးျဖင့္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရြတ္ဆိုကာ ပုတီးစိပ္ႏိုင္၏။ သမာဓိရလြယ္ေသာ ပုတီးစိပ္နည္းျဖစ္သည့္အျပင္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားလွေပသည္။


ဥပမာအားျဖင့္ ပါဠိဘာသာျဖင့္ ပုတီးစိပ္မည္ဆိုပါက 
သတၱိစက္-ပုတီးတလံုးခ်၊ 
သီရိဝစၧစက္-ပုတီးတလံုးခ်၊ 
နိႏၵိယာဝဋၬစက္-ပုတီးတလံုးခ်၊
စသည္ျဖင့္ စိပ္ႏိုင္ျပီး

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရြတ္ဆိုစိပ္လိုပါက
လွံမပံုပုတီးတလ့ုးခ်၊
အိမ္မြန္ပံု-ပုတီးတလံုးခ်၊
ဇလပ္ပန္းပံု-ပုတီးတလံုးခ် နည္းျဖင့္ ပုတီးတပတ္ (၁၀၈)လံုး၊ စက္လကၡဏာေတာ္ (၁၀၈)ကြက္ အျပီးစိပ္သြားႏိုင္ေပ၏။

စက္လကၡဏာေတာ္ကို ပုတီးစိပ္ျခင္းျဖင့္ 
(၁) အျခံအရံ ေပါမ်ားျခင္း။
(၂) ခရီးသြားလာရာ၌ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းျခင္း။
(၃) ျဂိဳဟ္စီး ျဂိဳဟ္နင္း အတိုက္အခိုက္ဆိုးမ်ား အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစျခင္း။
(၄) စက္ကၡဏာတို႔ကို က်က္မွတ္ရါတ္ဆို ပုတီးစိပ္စဥ္ စၾကဝေတးမင္းကဲ့သို႔ ဟိတ္ဟန္တို႔ျပည့္စံုေစျခင္း။
(၅) စက္လကၡဏာ တကြက္စီမွာရွိေသာ သိဒၶိဓာတ္မ်ား ရရွိေစႏိုင္ျခင္း။
(၆) စက္လကၡဏာကို ရြတ္ဆိုက်င့္ၾကံ ပူေဇာ္သူမ်ားအား ေျခေတာ္ရာစက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ နတ္နဂါးမ်ားက ၾကည့္ရငေစာင့္ေရွာက္ျခင္း။
(၇) အပါယ္ေလးပါး မက်ႏိုင္ျခင္း။
(၈) နိဗၺာန္သို႔မေရာက္မီ လူ႔ျပည္ နတ္ျပည္တို႔၌သာလွ်င္ စုန္ဆန္က်င္လည္ရျခင္း။
(၉) စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ႏိုင္ျခင္း။
(၁၀) ေနာ္ကဆံုးဘဝ၌ အာသေဝကုန္ခန္းေသာ ရဟႏၲာအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း---
စေသာ အက်ိဳးမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။


သို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္၊ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စက္လကၡဏာေတာ္ျဖင့္ ပုတီးစိပ္၍ အဓိ႒ာန္ျပဳႏိုင္ၾက ေစရန္ ပါဠိႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ တြဲကာ စက္လကၡဏာေတာ္မ်ားအား ဆက္လက္ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ရေပ၏။


စက္လကၡဏာေတာ္မ်ား---
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ႏွစ္ဖက္ေသာ ေျခဖဝါးေတာ္အျပင္တို႔၌ တေထာင္ေသာ အကန္႔၊ အကြက္ အကြပ္တံကူ၊ ပံုေတာင္းခ်က္မႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ၊ ခပ္သိမ္းေသာအျခင္းအရာတို႔ႏွင့္
ျပည့္စံုကုန္ေသာ (၁၀၈)ကြက္ စက္လကၡဏာမ်ားမွာ---
(၁) သတၱိစက္-လွံမပံု။
(၂) သီရိဝစၧစက္-အိမ္မြန္ပံု။
(၃) နႏၵိယာဝဋၬစက္-ဇလပ္ပန္းပြင့္ပံု။
(၄) ေသာဝတၱိကစက္-လည္ေရးသံုးဆင့္ပံု။
(၅) ဝဋံသကစက္-ဦးေဆာက္ပန္းပံု။
(၆) ဝၯမာနကစက္-ထမင္းပြဲပံု။
(၇) ဘဒၵပီဌစက္-အင္းပ်ဥ္ဝန္း (ေခၚ) ေရႊသလြန္ေတာ္ပံု။
(၈) အကၤုသစက္-ခၽြန္းေတာင္းပံု။
(၉) ပါသာဒစက္-ျပာသာဒ္ပံု။
(၁၀) ေတာရဏစက္-တံခါးတိုင္ပံု။
(၁၁) ေသတစၧတၱစက္-ထီးျဖဴပံု။
(၁၂) ခဂၢစက္-သန္လ်က္ပံု။
(၁၃) တာလဝဏၬစက္-ထန္းရြက္ယပ္ဝန္းပံု။
(၁၄) မယူရဟတၳစက္-ဥေဒါင္းျမီးယပ္ပံု။
(၁၅) ဥဏွီသစက္-သင္းက်စ္ပံု။
(၁၆) မဏိစက္-ပတၱျမားပံု။
(၁၇) ပတၱစက္-သပိတ္ပံု။
(၁၈) သုမနဒါမစက္-ျမတ္ေလးပန္းဆိုင္းပံု။
(၁၉) နီလုပၸလစက္-ၾကာညိဳပန္းပံု။
(၂၀) ရတၱဳပၸလစက္-ၾကာနီပန္းပံု။
(၂၁) ေသတုပၸလစက္-ၾကာျဖဴပန္းပံု။
(၂၂) ပဒုမစက္-ပဒုမၼာၾကာပန္းပံု။ 
(၂၃) ပု႑ရိကစက္-ပု႑ရိက္ၾကာပန္းပံု။
(၂၄) ပုဏၰဃဋစက္-ေရျပည့္အိုးပံု။
(၂၅) ပုဏၰပါတိစက္-ေရျဖည့္ဖလားပံု။
(၂၆) သမုဒၵစက္-သမုဒၵရာပံု။
(၂၇) စကၠဝါဠပဗၺတစက္-စၾကဝဠာေတာင္ပံု။
(၂၈) ဟိမဝႏၲပဗၺတစက္-ဟိမဝႏၲာေတာင္ပံု။
(၂၉) ေမရုပဗၺတစက္-ျမင္းမိုရ္ေတာင္ပံု။
(၃၀) သူရိယမ႑လစက္-ေနဝန္းပံု။
(၃၁) စႏၵမ႑လစက္-လဝန္းပံု။
(၃၂) နကၡတၱာနိစက္-နကၡတ္တာရာမ်ားပံု။
(၃၃) ပုဗၺဝိေဒဟစက္-အေရွ႔ကၽြန္းပံု။
(၃၄) အပရေဂါယာနစက္-အေနာက္ကၽြန္းပံု။
(၃၅) ဇမၺဳဒီပစက္-ဇမၺဴဒိပ္ေတာင္ကၽြန္းပံု။
(၃၆) ဥတၱရကုရုစက္-ေျမာက္ကၽြန္းပံု။
(၃၇) စကၠဝတၱိစက္-စၾကဝေတးမင္းပံု။
(၃၈) ဒကၡိဏဝဋၬသခၤစက္-လက္ယာရစ္ခရုသင္းအျဖဴပံု။
(၃၉) သုဝဏၰမစၧယုဂဠစက္-ေရႊငါးၾကင္းအစံုပံု။
(၄၀) စကၠာဝုဓစက္-စက္လက္နက္ပံု။
(၄၁) လဝဏသီတာစက္-ဆားငန္ရည္သီတာပံု။
(၄၂) ဥစၧဳသီတာစက္-ၾကံရည္ခ်ိဳသီတာပံု။
(၄၃) သုရာသီတာစက္-ေသရည္သီတာပံု။
(၄၄) သာဓိသီတာစက္-အမငခပ္သိမ္းျပီးေသာသီတာပံု။
(၄၅) ဒဓိသီတာစက္-ႏို႔ဓမ္းသီတာပံု။
(၄၆) ဒုဒၶသီတာစက္- ႏို႔ရည္သီတာပံု။
(၄၇) ဇလသီတာစက္-ေရခ်ိဳသီတာပံု။
(၄၈) ယုဂႏၶရစက္-ယုဂႏၶရေတာင္ပံု။
(၄၉) ဣသႏၶရစက္-ဣသႏၶရေတာင္ပံု။
(၅၀) ကရဝိကစက္-ကရဝိကေတာင္ပံု။
(၅၁) သုဒႆနစက္-သုဒႆနေတာင္ပံု။
(၅၂) ေနမိႏၶရစက္-ေနမိႏၶရေတာင္ပံု။
(၅၃) ဝိတနကစက္-ဝိတနကေတာင္ပံု။
(၅၄) အႆကဏၰစက္-အႆကဏၰေတာင္ပံု။
(၅၅) အေနာတတၱစက္-အေနာတတၱေရအိုင္ပံု။
(၅၆) ကဏၰမု႑စက္- ကဏၰမု႑ေရအိုင္ပံု။
(၅၇) ရထကာရစက္-ရထကာရေရအိုင္ပံု။
(၅၈) ဆဒၵႏၲစက္-ဆဒၵႏၲေရအိုင္ပံု။
(၅၉) ကုဏာလစက္-ကုဏာလေရအိုင္ပံု။
(၆၀) မ႑ကိနီစက္-မ႑ကိနီေရအိုင္ပံု။
(၆၁) သီဟပၸပါတစက္-သီဟပၸပါတေရအိုင္ပံု။
(၆၂) သုပဏၰရာဇာစက္-ဂဠဳန္မင္းပံု။
(၆၃) သံသုမာရစက္-မိေက်ာင္းမင္းပံု။
(၆၄) ဓေဇာစက္-တံခြန္လ်ားပံု။
(၆၅) ပဋာကစက္-တံခြက္ကုကၠားပံု။
(၆၆) သုဝဏၰသိဝိကာစက္-ရတနာသန္လ်င္ပံု။
(၆၇) သုဝဏၰဝါဠဗီဇနီစက္-ေရႊစာမရီသားျမီးယပ္ပံု။
(၆၈) ေကလာသပဗၺတစက္-ေကလာသေငြေတာင္ပံု။
(၆၉) သီဟရာဇာစက္-ျခေသၤ့မင္းပံု။
(၇၀) ဗ်ဂ ၣရာဇစက္-က်ားမင္းပံု။
(၇၁) ဝလာဟကအႆရာဇာစက္-ဝလာဟကျမင္းပ်ံပံု။
(၇၂) ဥေပါသထဆဒၵႏၲ ဟတၳိရာဇာစက္-ဥေပါသထ ဆဒၵန္ဆင္မင္းပံု။
(၇၃) ဗာသုကီနာဂရာဇာစက္-ဗာသုကီနဂါးမင္းပံု။
(၇၄) ဟံသရာဇာစက္-ဟသၤာမင္းပံု။
(၇၅) ဥသဘရာဇာစက္-ႏြားလားဥသဘမင္းပံု။
(၇၆) ဧရာဝဏဟတၳိရာဇာစက္-ဧရာဝဏ္ဆင္မင္းပံု။
(၇၇) သုဝဏၰမကာရစက္-ေရႊမကာရ္းပံု။
(၇၈) သုဝဏၰနာဝါစက္-မုခ္ဦးေလးခုရွိေသာ ေရႊေလွပံု။
(၇၉) ျဗဟၼရာဇာစက္-ျဗဟၼာမင္းပံု။
(၈၀) သဝစၧကာေဓႏုစက္-ႏို႔တိုက္ေနေသာ ႏြားသားအမိပံု။
(၈၁) ကႎပုရိသ ကႎပုရိသီစက္-ကိႏၷရာအဖိုႏွင့္ ကိႏၷရာအမပံု။
(၈၂) ကရဝိကရာဇာစက္-ကရဝ္ိက္ငွက္မင္းပံု။
(၈၃) မဟူရရာဇာစက္-ဥေဒါင္းမင္းပံု။
(၈၄) ေကာဥၥရာဇာစက္-ႀကိဳးၾကာငွက္မင္းပံု။
(၈၅) စကၠဝါကရာဇာစက္-စကၠဝါငွက္မင္းပံု။
(၈၆) ဇီဝ ဇီဝက ရာဇာစက္-ဇီဝဇိုးငွက္မင္းပံု။
(၈၇) စတုမဟာရာဇိကာစက္-စတုမဟာရာဇ္နတ္ဘံုပံု။
(၈၈) တာဝတႎသာစက္-တာဝတႎသာနတ္ဘံုပံု။
(၈၉) ယာမာစက္-ယာမာနတ္ဘံုပံု။
(၉၀) တုသိတာစက္-တုသိတာနတ္ဘံုပံု။
(၉၁) နိမၼာနရတီစက္-နိမၼာနရတီနတ္ဘံုပံု။
(၉၂) ပရနိမၼိတဝသဝတၱီစက္-ပရနိမၼိတဝသဝတၱီနတ္ဘံုပံု။
(၉၃) ျဗဟၼပါရိသဇၨာစက္-ပါရိသဇၨာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၄) ျဗဟၼပုေရာဟိတာစက္-ပုေရာဟိတ္ျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၅) မဟာျဗဟၼာစက္-မဟာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၆) ပရိတၱာဘာစက္-ပရိတၱာဘာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၇) အပၸမာဏာဘာစက္-အပၸမာဏာဘာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၈) အာဘႆရာစက္-အာဘႆရာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၉၉) ပရိတၱသုဘာစက္-ပရိတၱသုဘာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၀) အပၸမာဏသုဘာစက္-အပၸမာဏသုဘာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၁) သုဘကိဏွာစက္-သုဘကိဏွာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၂) ေဝဟပၹလာစက္-ေဝဟပၹလာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၃) အသညသတၱာစက္-အသညသတ္ျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၄) အဝိဟာစက္-အယိဟာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၅) အတပၸာစက္-အတပၸာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၆) သုဒႆာစက္-သုဒႆာျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၇) သုဒႆီစက္-သုဒႆီျဗဟၼာဘံုပံု။
(၁၀၈) အကနိ႒ာစက္-အကနိ႒ာျဗဟၼာဘံုပံု။


ေျခေတာ္ရာတန္ခိုးျဖင့္ ျပည့္ျဖိဳးၾကပါေစ။
ေရႊတေလး(လြယ္လင္) 


က်မ္းကိုး။
၁။ ၂၀၀၆-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ဘဒၵႏၲနာရဒါဘိဝံသ (လွ၇တနာ)၏ သကၤႆနဂိုရ္၊ ဗုဒၶေျခေတာ္ရာ ဓမၼဒါနစာအုပ္။
၂။ စာေရးသူ ရွာေဖြေလ့လာေသာ မန္းစက္ေတာ္ရာသမိုင္း မွတ္တမ္း။


(ဂမၻီရ ၂၀၀၇-၁၂)No comments: