Wednesday, October 26, 2011

အသားစားသံုးျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ဆက္ႏႊယ္ေနမႈ

သိပၸံနည္းက် ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ထားသည့္အသားမ်ားကို စားသံုးျခင္းသည္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခကို (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မ်ားျပားလာေစသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အသားႏွင့္ အသားထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားက ထိုေတြ႔ရွိခ်က္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကမၻာ့ ကင္ဆာသုေတသန ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ World Cancer Research fund (WCRF) ႏွင့္ American Institute for Cancer Research တို႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန (၇၀၀၀)၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ ျပည့္စံုလွသျဖင့္ အေထာက္အထား ခိုင္မာေနပါသည္။

အသားအစိမ္းႏွင့္ တာရွည္ခံေအာင္  ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ အသားမ်ားသည္ အခ်ိဳ႔ေသာ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို တိုးပြားေစသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အမဲသား၊ သိုးသား၊ ဆိတ္သား စေသာအသားမ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္မစားဘဲ အစိမ္းသာ စာေးလ့ရွိေသာလူမ်ားသည္ တပတ္လွ်င္ (၅၀၀)ဂရမ္ထက္နည္းေသာ အသားကိုသာ စားသင့္သည္ဟု အၾကံေပးၾကသည္။ သူတို႔၏ အၾကံျ႔ဳခ်က္မွာ အသားလံုးဝမပါဘဲစားရန္ (သို႔မဟုတ္) တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္း လံုးဝမပါေသာ သက္သတ္လြတ္စားရန္ တို္ကတြန္းျခင္းတဟုတ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ “အသားစားခ်င္ရင္ စားပါ၊ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းေလးသာ စားပါ”ဟု ဆိုလိုသည္။

Uk's food Standards Agency မွ သိပၸံပညာရွင္ အႀကီးအကဲတဦးျဖစ္သူ Andrew Wadge က ကင္ဆာသုေတသနျပဳလုပ္ရင္း အစားအစာစားသံုးမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
“လူအမ်ားစုဟာ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႔ ေတြပရွိခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ လ်စ္လ်ဴရႈျပီး သူတို႔စားေသာက္ေနက် အေလ့အက်င့္အတိုင္းပဲ ဆက္လက္စားေသာက္ေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ရွက္စရာပါ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုောတ့ ေရာဂါျဖစ္ႏို္င္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးေတြ လ်ာ့ပါးဖို႔၊ ေန႔စဥ္စားသံုးတဲ့ အစားအစာကို က်န္းမာေရးနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ အလြယ္ကူဆံုးေျခလွမ္းေတြကိုေတာင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကလို႔ပါ”ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။


ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း အသားမ်ားမ်ား စားရမွ ေက်နပ္တဲ့သူမို႔ ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ျပင္သစ္ေတြက Mr. Barbeque လို႔ ေနာက္ေျပာင္ေခၚေဝၚၾကေသးတယ္။ သက္သတ္လြတ္မစားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို လူအမ်ားစုဟာ အသားနည္းနည္းေလးပဲ စားသံုးဖိုပေပးတဲ့ အၾကံဉာဏ္ကို လိုက္နာဖို႔ ခက္ခဲပင္ပန္းလွပါတယ္”ဟု Food Production အယ္ဒီတာ Ahmed ElAmin က ဆိုပါသည္။


အစားအစာကို တာရွည္ခံေအာင္၊ အသင့္စားသံုး၍ ရေအာင္ ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ Processed Food မ်ားသည္ ယခုေခတ္ ေန႔စဥ္သံုး အစားအစာမ်ား၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာအစားအစာမ်ား အဆီထုတ္ျပီးခ်က္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားသည္က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအစာဟု မည္မွ်ဆိုၾကေသာ္လည္း Processed Food ကို ႏွစ္သက္ချင္းကို ေခတ္၏သရုပ္ကို ေဖာ္ျပသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သတိရသင့္ေသာအခ်က္မွာ တာရွည္ခံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အစားအစာမ်ားသည္ ကမၻာစစ္ကာလ၊ အေရးေပၚအေျခအေနကာလ၊ သဘာယေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာကာလတို႔တြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာတို႔၏ အသက္ကို ကယ္တင္ေပးခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္မွာ ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ ထားေသာ အစားအစာတို႔ထက္ ေစ်းကြက္တင္ အသင့္စားသံုးႏိုင္သည့္ အစားအစာတို႔က ပိုမိုအရသာရွိကာ ႏွစ္ျခိဳက္ဖြယ္ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ထိုအစာမ်ိဳးသည္ ေစ်းကြက္ထဲမွာ တရိပ္ရိပ္တိုးတက္လာခဲ့သည္။  


အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ကင္ဆာသုေတသနျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အသားထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါလ်က္ ေျမာက္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပရွိ အသားထုတ္လုပ္သူမ်ားက ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကေလသည္။


American Meat Institute ကလည္း သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွာ အစြန္းေရာက္လြန္းျပီး လံုးဝမွားယြင္းသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကင္ဆာအဖြဲ႔အစည္းသည္ အသားစားမႈဆန္႔က်င္ေရးကို ပထမဦၚစားေပး လုပ္ေနသည့္ဟု စြဲခ်က္တင္ၾကသည္း။ WCRF ရဲပ သံုးသပ္ခ်က္ေတြဟာ အစြန္းေရာက္လြန္းပါတယ္။ မွ်တတဲ့ အစားအစာျဖစ္ဖို႔ အေျခခံအခ်က္ေတြကေန ကင္းလြတ္ေနတယ္-ဟု American Meat Institute မွ သိပၸံပညာရွင္ Randy Huffman က ေျပာၾကားပါသည္။


မွ်တေသာ ေန႔စဥ္အစားအစာအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႔ရွိမႈအေပးတြင္သာ အေျခခံထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။ UK ရွိ အသားထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကမူ အစားအစာအတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ Processed Food မ်ားသည္ မွ်တေသာ ေန႔စဥ္အစားအစာထဲမွာ ပါသည္ဟု ေခတ္မီေသာေလသံျဖင့္ ေၾကာ္ျငာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါသုေတသန အဖြဲ႔ႀကီး၏ “ကင္ဆာေရာဂါနည္းပါးဖို႔ အသားနည္းနည္းသာ စားၾကပါစို႔”ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ ေမွးမွိန္ေနရပါသည္။


ေဒါက္တာခင္စန္းေမာ္
(ဂမၻီရ ၂၀၀၈-၉)

No comments: