Tuesday, November 22, 2011

ရြတ္ပြား သရဇၩာယ္ျခင္း

(ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး)
ဣတိပိ ေသာ ဘဂဝါ 
၁။ အရဟံ 
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
၃။ ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ
၄။ သုဂေတာ
၅။ ေလာကဝိဒူ
၆။ အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ

၇။ သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ
၈။ ဗုေဒၶါ 
၉။ ဘဂဝါ။


ဧဝံ နဝဟိ ဂုေဏဟိ၊ ေလာကမွိ ကိတၱိဗ်ာပိတံ။
အတုလံ ဓမၼရာဇာနံ၊ ဝႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။


အနက္။ 
ဧဝံ နဝဟိ ဂုေဏဟိ-ဤအရဟတာ, အစလာသည့္, ကိုးျဖာေသာဂုဏ္ေတာ္တို႔ျဖင့္၊
ေလာကမွိ-ဘဝဂ္ဆံုးေအာင္, ဘံုသံုးေဆာင္၌၊
ကိတၱိဗ်ာပိတံ-သိမ့္သိမ္တုန္ခတ္, ပဲ့တင္ထပ္မွ်, ႏွံ႔စပ္ ေက်ာ္ေစာေတာ္မူထေသာ၊
အတုလံ-သီလေခါင္ထိ, သမာဓိႏွင့္, ႀကီးဘိပညာ, လြန္ကဲသာ၍, ျပိဳင္လာႏႈိင္းသူ, အတူလည္း ရွိေတာ္မမူထေသာ၊
ဓမၼရာဇာနံ-သံုးဘံုမကိုဋ္, သံုးတိုက္သရဖူ, သံုးလူသင္းက်စ္, ဓမၼရာဇ္ထြတ္ထား, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားကို၊
တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏႈတ္သံခ်ီလ်က္, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတို႔ျဖင့္၊
သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရိုေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊
ဝႏၵာမိ-ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း, ပံုေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္အုပ္မိုး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏, အရွင္ဘုရား။
( အမ်ားျဖစ္လွ်င္ “ဝႏၵာမ” ဟု ျပင္၍ “ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါကုန္၏ အရွင္ဘုရား” ဟု အနက္ျပန္ပါ။ 


(တရားဂုဏ္ေတာ္ ေျခာက္ပါး)
၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ
၃။ အကာလိေကာ
၄။ ဧဟိပႆိေကာ
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ
၆။ ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟိ။


ဣေစၥဝံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ၊ ပါကဋံ ဇိနပူဇိတံ။
သမၸတၱိဒါယကံ ဓမၼံ၊ ဝႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။


အနက္။ 
ဣေစၥဝံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ-ဤသြာကၡာတတာ, အစလာသည့္, ေျခာက္ျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္တို႔ျဖင့္၊
ပါကဋံ-တိတၳိတို႔ေဘာင္, လြန္ျမားေျမာင္သည့္, ဟန္ေဆာင္တရား, အစားစားထက္, မားမားစြင့္စြင့္, ဂုစ္ရည္တင့္၍, ႀကီးျမင့္ထင္ရွားေပထေသာ၊
ဇိနပူဇိတံ-ကိုယ္တိုင္သိျငား, ကိုယ့္တရားလည္း, ငါးပါးမာရ္ႏွိမ္, မာရဇိန္ပင္, ႀကိမ္ႀကိမ္ေလးျမတ္, မွီဝဲပူေဇာ္ အပ္ထေသာ၊
သမၸတၱိဒါယကံ-က်င့္ၾကံလိုက္နာ, ေဝေနယ်ာအား, လူ႔ရြာနတ္ထံ, နိဗၺာန္အထိ, သမၸတၱိကို, မိမိရရ, ေပးစြမ္းႏိုင္ေပထေသာ၊
ဓမၼံ-မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္, ဓမၼကၡန္ဟု, ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊
တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏႈတ္သံခ်ီလ်က္, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတို႔ျဖင့္၊
သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရိုေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊
ဝႏၵာမိ-ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း, ပံုေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္အုပ္မိုး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏, အရွင္ဘုရား။
( အမ်ားျဖစ္လွ်င္ “ဝႏၵာမ” ဟု ျပင္၍ “ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါကုန္၏ အရွင္ဘုရား” ဟု အနက္ျပန္ပါ။ 


(သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး)
၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
ယဒိဒံ စတၱာရိ  ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ ဧသ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
၅။ အာဟုေနေယ်ာ
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ
၈။ အဥၨလိကရဏီေယာ
၉။ အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ။


ဧဝံ နဝဟိ ဂုေဏဟိ၊ ေလာကမွိ ဝိႆုတံ ဂဏံ။
သာသနံ စိရဓာတာရံ၊ ဝႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။


အနက္။
ဧဝံ နဝဟိ ဂုေဏဟိ-ဤ သုပၸဋိပႏၷတာ, အစလာသည့္, ကိုးျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္၊
ေလာကမွိ-ဘဝဂ္ဆံုးေအာင္, ဘံုသံုးေဆာင္၌၊
ဝိႆုတံ-တိတၳိတို႔ေဘာင္, လြန္ျမားေျမာင္သည့္, ဟန္ေဆာင္သံဃာ, အျဖာျဖာထက္, အရာရာျဖင့္, ဂုဏ္ရည္တင့္၍, ႀကီးျမင့္ထင္ရွားေပထေသာ၊
သာသနံ-ကမၻာ့ကမၻာ, လြန္ေလပါလည္း, တခါတဖန္, ၾကံဳရန္ခဲကပ္, အျမတ္ရတနာ, ဤသာသနာေတာ္ ျမတ္ႀကီးကို၊
စိရဓာတာရံ-ဘုရားလက္ထက္, အဆက္ဆက္မွ, မပ်က္ရေအာင္, ပို႔ခ်သင္ယူ, ေဆာင္ရြက္ေတာ္ မူေပထေသာ၊
ဂဏံ-အတြင္းစိတ္ဓာတ္, ျမင့္ျမတ္ၾကည္လင္,သူေတာ္စင္ေကာင္း, အရိယာသံဃာေတာ္ အေပါင္းကို၊
တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏႈတ္သံခ်ီလ်က္, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတို႔ျဖင့္၊
သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရိုေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊
ဝႏၵာမိ-ဂုဏ္ေတာ္ထံုမႊမ္း, ပံုေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္အုပ္မိုး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏, အရွင္ဘုရား။
( အမ်ားျဖစ္လွ်င္ “ဝႏၵာမ” ဟု ျပင္၍ “ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါကုန္၏ အရွင္ဘုရား” ဟု အနက္ျပန္ပါ။

No comments: