Tuesday, January 31, 2012

ရခိုင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ အတိတ္နိမိတ္ ေကာက္ယူျခင္း

အတိတ္ဆိုေသာ စကားမွာ ပါဠိမွဆင္းသက္လာေသာ စကားတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ အနာဂတ္တြင္ ေတြ႔ၾကံဳ ျဖစ္ပ်က္မည့္အရာကို ႀကိဳတင္၍ တိုက္ရိုက္မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ နိမိတ္စကားရပ္မွာလည္း ပါဠိမွ ေရြ႔လ်ားလာေသာ ျမန္မာေဝါဟာရျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ကာလ၌ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ႀကိဳတင္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ ေပၚေပါက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤနိမိတ္မွာလည္း တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေကာက္ယူရေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးအခါက ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ဆျပီး အနာဂတ္ကို ေဟာေသာ ပညာရပ္ကို အတိတ္နိမိတ္ ေကာက္ယူေသာ ပညာရပ္အျဖစ္ က်မ္းတစ္ေစာင္ ျပဳစုထားခဲ့ေပသည္။ ၄င္းမွာ တိတ္တံုက်မ္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေရွးအခါက ရခိုင္ဘုရင္မ်ားသည္ အတိတ္နိမိတ္ပညာကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတြ႔ရွိရေသာ အတိတ္နိမိတ္အတိုင္းလည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဗဒင္ပညာရွိ၊ အတိတ္နိမိတ္ ဖတ္ၾကားႏိုင္ေသာ ပညာရွိ နကၡတ္ပညာရွိမ်ားကို ဟူးရားတတ္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္။ ဘုရင္၏နန္းေတာ္အတြင္း၌ ဟူးရားျဖဴ၊ ဟူးရားညိဳ-ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိခဲ့သည္။

ဟူးရာျဖဴ-မွာ ပုဏၰားမ်ိဳးႏြယ္ ျဗာဟၼဏျဖစ္ျပီး၊ ဟူးရားညိဳမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား ပညာရွိမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အတိတ္နိမိတ္ ေကာက္ယူ၍ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ရခိုင္ေဒသတြင္ ဒုတိယ ဓညဝတီေခတ္(ဘီစီ-၁၅၀၇ မွ ၅၈၀) ကပင္ ေတြ႔ရွိရေပသည္။

ထိုေခတ္ ဘုရင္သီဟရာဇာမင္းသည္ မိဖုရားႀကီး ဝိမလာေဒဝီႏွင့္ ဓညဝတီကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထိုဘုရင္ႀကီးသည္ တစ္ခုေသာ ညအခါ၌ ဤသို႔အိပ္မက္ ျမင္မက္ခဲ့သည္။
“သီရိရာဇာ ဘုရင္ႀကီးသည္ ေနႏွင့္လတို႔ကို ယူ၍ မိဖုရားႀကီး ဝိမလာေဒဝီအားေပးသည္-ဟု အိပ္မက္ ျမင္မက္ခဲ့သည္။”
ဤအေၾကာင္းကို အတိတ္ယူျပီး ဝိမလ အမတ္ႀကီးက ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။


“အရွင္မင္းျမတ္ သူရိယ ေနကိုသာ ဆြတ္ယူ၍ ေပးေတာ္မူေသာ္ ဘုန္းေတာ္ က်က္သေရ ေတာက္ထြန္းေသာ သားေတာ္ ဖြားျမင္ရသည္။ စႏၵာ, လကို ဆြတ္ယူလ်က္ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္လွ်င္ စၾကာမႏၶာတ္သားႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ သမီးေတာ္ ဖြားရာသည္ အမွန္ျဖစ္ပါသည္။


ယခု ထင္ျမင္ေတာ္မူေသာ အိပ္မက္တြင္ ေနလအစံုကို ဆြတ္၍ မိဖုရားႀကီးအား ေပးေတာ္မူသည့္အလို ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္း၌ အတက္မရွိေအာင္ ဘုန္းေရာင္ ထြန္းလင္း အမင္းမင္းတို႔ ဦးညြတ္လာရေသာ သားေတာ္ျမတ္ကို ဖြားျမင္ေတာ္မူပါမည္။ လေရာင္ပမာ ခ်မ္းေအးစြာ သတၱဝါတို႔၏ အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားေလာင္း ဓမၼတာ ဝိဇၨာပြင့္၍ သားေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳေတာ္မူရပါမည္ အမွန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း မဟာမဂၤလာႀကီး ျမင္မက္ေသာ အိပ္မက္ျဖစ္ခဲ့ေတာ္မူပါသည္။”

ဟု ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္ႀကီးသည္ သေဘာက်ေတာ္မူ၍ ပတၱျမားလက္စြပ္ တစ္ကြင္းႏွင့္ ဆင္ေပါက္ တစ္စီး ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူသည္။
ထိုအမတ္ေတာ္ ဝိမလ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အတိုင္း မဟာသကၠရာဇ္(၇၂)ခု ျပာသိုလ္ျပည့္ေန႔ ေနဝင္လုဆဲဆဲ လျပည့္ဝန္းကလည္း ထြက္ေပၚလာသည့္အခ်ိန္ မိဖုရားႀကီးသည္ သားေတာ္တစ္ပါး ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ထိုမင္းသားငယ္အား ေနလ အတိတ္ႏွင့္ နိမိတ္ကို ယူျပီး စႏၵသူရိယ-ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ စႏၵသူရိယ မင္းသားသည္ ဘုရင္ျဖစ္ေသာအခါ တတိယ ဓညဝတီကို (ဘီစီ ၅၀၀)တြင္ တည္ေထာင္စိုးစံခဲ့သည္။ ဤဘုရင္လက္ထက္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ဓညဝတီသို႔ ၾကြေရာက္ျပီး မဟုျမတ္မုနိ ရုပ္ရွင္ေတာ္ကို သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ 


ထိုမင္းသားကို ဖြားေသာ ညအခါ၌ ဥကၠာၾကယ္ပ်ံ တစ္စုသည္ အေနာက္အရပ္မွ လာေရာက္ျပီး နန္းေတာ္အထြတ္ ျပာသာဒ္၌ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ဤနိမိတ္ကို အမတ္ေတာ္ ဝိမလအား ေလွ်ာက္ေစခဲ့သည္။ အမတ္ႀကီးသည္ ဤနိမိတ္အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္မွာ---
“အရွင္မင္းျမတ္ ဥကၠာၾကယ္ႀကီးသည္ အေနာက္အရပ္မွ လာေရာက္ျပီး နန္းေတာ္အထြတ္ ျပာသာဒ္ေတာ္၌ က်သည္အလိုကား အရွင္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္ စႏၵသူရိယမင္း လက္ထက္တြင္ အေနာက္အရပ္မွ တန္ခိုးႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဓညဝတီသို႔ ၾကြေရာက္ရန္အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ -ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။


စႏၵသူရိယ၏ အႏြယ္ေတာ္ (သူရိယမင္းဆက္) (၂၅)ဆက္ေျမာက္တြင္ တတိယ ဓညဝတီ၌ သူရိယေကတုမင္း အုပ္စိုးခဲ့သည္။ မိဖုရားႀကီးမွာ သုဘာသီလေဒဝီ ျဖစ္ေပသည္။ 
သူရိယေကတုမင္းတြင္ သားေယာက်္ားမရွိ၍ သားဆုေတာင္းခဲ့သည္။ မၾကာမီ ငွက္လင္းတ တစ္ေကာင္သည္ သားတစ္တစ္ခုကို ကို္က္၍ နန္းေတာ္အမိုး၌ လာေရာက္နာေးလသည္။ ထိုလင္းတသည္ သားတစ္ကို ထားျပီး ပ်ံသြားခဲ့သည္။ ဤနိမိတ္ကို မင္းႀကီးသည္ အမတ္ႀကီး ဥတၱမသီရိေက်ာ္အား ေလွ်ာက္တင္ေစခဲ့သည္။


အမတ္ႀကီးသည္ ဤနိမိတ္အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္တင္ခဲ့သည္မွာ---
“အရွင္မင္းျမတ္ ငွက္အမ်ိဳးတြင္ ဤငွက္ လင္းတမ်ိဳးသည္ သတၱဝါတို႔၌ အသက္ကုန္မွသာ စားပါသည္။ ငွက္သူေတာ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ သြားရာသို႔လဲ အစာခ်ီယူ ပ်ံသြားေလ့ မရွိပါ။ လင္းတငယ္တို႔မွာ မိဘတို႔စားခဲ့ေသာ အာဟာရႏွင့္သာ ႀကီးျပင္းလာရပါသည္။
ထိုငွက္မ်ိဳး သားတစ္ကို ခ်ီလ်က္ နန္းေတာ္၌ နား၍ သားတစ္ကို ခ်ခဲ့သည့္ အလို ဘုန္းပညာ က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သားေတာ္ကို အရွင္မိဖုရား ဖြားျမင္ေတာ္မူပါလိမ့္မည္”
ဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေလသည္။


ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ဥတၱမသီရိေက်ာ္ အမတ္ႀကီး၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို သေဘာက်၍ အမတ္ႀကီးအား ပတၱျမားလက္စြပ္တစ္ကြင္း ဆုခ်ေတာ္မူသည္။ 
မိဖုရားႀကီးသည္ သားေတာ္တစ္ပါး ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ထိုေန႔၌ ဥကၠာပ်ံျခင္း၊ ေျမႀကီးလႈပ္ျခင္း၊ စေသာ နိမိတ္တို႔ ထင္ကုန္သည္။ ထိုမင္းသားအား မဟာတိုင္းစျႏၵမင္းသားဟု အမည္မွည့္ခဲ့သည္။


ထိုမင္းသားသည္ ခမည္းေတာ္ လြန္ေသာအခါ ထီးနန္းကုိ ဆက္ခံခဲ့သည္။ ေနာက္တြင္ ေဝသာလီျမိဳ႔ေတာ္ကို တည္ေထာင္စိုးစံခဲ့သည္။ ထိုမင္း၏ မိဖုရားႀကီးမွာ ကပၸိလဝတ္ျပည္မွ သာကီဝင္မ်ဳိးႏြယ္ သုပဘာေဒဝီ မိဖုရား ျဖစ္ေလသည္။ ဤမင္းသည္ သူရိယစိၾတၱမင္း ျဖိဳၾကြင္းသကၠရာဇ္ (၂၄၉)တြင္ ေဝသာလီျမိဳ႔ေတာ္ကို တည္ေထာင္စိုးစံခဲ့သည္။


ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးအခါက ရခိုင္ဘုရင္တို႔သည္ အတိတ္နိမိတ္ကို မ်ားစြာယံုၾကည္မႈ ရွိခဲ့ၾကသည္။


ေရႊခိုင္ေက်ာ္ (ေျမာက္ဦး)
က်မ္းကိုး။ ။ ရမ္းျဗဲျမိဳ႔ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵမာလာလကၤာရ ေရးသားေသာ ရခိုင္ရာဇဝင္သစ္က်မ္း။


(နကၡတၱ ၂၀၀၆-၃)

No comments: