Friday, March 2, 2012

ေျခဖဝါးရိုက္ပုတ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာ သက္ရွည္နည္း

အမ်ားအားျဖင့္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ေျခႏွစ္ဖက္အား အေရးထားေလ့မရွိဘဲ လ်စ္လ်ဴရႈထားတတ္ၾကပါသည္။
ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ အဆုတ္ စေသာ ကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းကိုသာ အေလးထားတတ္ပါသည္။


ထိုကိုယ္အဂၤါ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကသာ လူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ၾကသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။
အမွန္မွာ ထိုသို႔ မဟုတ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသည္လည္း လူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ အလြန္ပင္ နီးကပ္စြာ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။


ေျခႏွစ္ဖက္ကို လူတို႔သည္ လမ္းေလွ်ာက္ရာ၌၄င္း၊ ရပ္တည္ရာ၌၄င္း၊ ေျပးခုန္ရာ၌၄င္း အသံုးျပဳၾကေသာ္လည္း ေျခႏွစ္ဖက္ကို တယုတယ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသူ အလြန္ရွားပါသည္။
တရုတ္ေရွးေဟာင္း ေဆးပညာအလိုအရ လူတို႔၏ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ “က်င္းလို႔” ဟုေခၚသည့္ အေၾကာကေလးမ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနပါသည္။


ထိုအေၾကာကေလးမ်ားသည္ လူတို႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ စားေသာက္ေသာ အစားအစာ, ရွဴသြင္းလိုက္ေသာ ေလတို႔မွ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို “ခ်ီ” ဓာတ္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးျပီး တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။


ထိုအေၾကာကေလးမ်ား အတြင္း၌ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေၾကာင့္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္မႈ တစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႔ရလွ်င္ “ခီ”ဓာတ္ စီးဆင္းမႈလည္း ရပ္တန္႔သြားတတ္ပါသည္။


ထိုအခါ သက္ဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ “ခ်ီ”ဓာတ္မ်ား ေရအိုင္မ်ားကဲ့သို႔ အိုင္ထြန္းလာျပီး ေရွ႔ဆက္မစီးဆင္းေတာ့ေပ။
ထိုေနရာတြင္ရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္လည္း  နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္း၊ ေရာင္ရမ္းျခင္း၊ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္း စသည္မ်ား ခံစားလာရတတ္ပါသည္။


ထိုအဂၤါအစိတ္အပိုင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း မွန္ကန္မႈ မရွိေတာ့ေပ။ ထိုအခါ လူတို႔သည္ ေရာဂါဘယ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရရွိခံစားလာရပါေတာ့သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ “ခီ”ဓာတ္မ်ား စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ေစရန္ “က်င္းလို႔” အေၾကာမ်ားကို ဖြင့္ေပးရပါသည္။ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္မႈ မွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွားေပးရပါသည္။


ထိုအခါ “ခ်ီ”ဓာတ္သည္ တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ ေကာင္းမြန္စြာ စီးဆင္းခြင့္ရေသာေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျပီး က်န္းမာလာပါေတာ့သည္။
လူတို႔သည္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာေသာအခါ က်န္းမာေရး တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းလာတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ “ခ်ီ”ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း “ခ်ီ”ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္း လာရျခင္းသည္ လူတို႔၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါစြမ္းအင္ (သို႔) လိင္စြမ္းအင္ႏွင့္ အစာေျခစြမ္းအင္ ႏွစ္ရပ္ က်ဆင္း၍ ျဖစ္ရေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း တရုတ္ေဆးပညာက ဆိုပါသည္။


ေျခဖဝါးအလည္တြင္ရွိေသာ “ယံုခၽြမ္”ေသြးေပါက္ ပံု(၁)သည္ တစ္ကိုယ္လံုးသို႔ မ်ိဳးပြားအဂၤါစြမ္းအင္ (သို႔) လိင္စြမ္းအင္ “ခ်ီ”ဓာတ္မ်ား စတင္ထုတ္လႊတ္ စီးဆင္းရာ ဗဟိုခ်က္မတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေနရာသည္ တစ္ကုိယ္လံုးတြင္ရွိေသာ “ခ်ီ”ဓာတ္ စီးဆင္းရာ “က်င္းလို႔”မ်ား စုေဝးရာ ေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူတို႔အတြက္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးပါသည္။


“ယံုခၽြမ္”ေသြးေပါက္အား ႏႈိးဆြေပးျခင္း၊ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းသည္ လူတို႔ က်န္းမာသက္ရွည္ေရးအတြက္ လြန္စြာမွ အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း တရုတ္ေဆးက်မ္းမ်ားက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။ 
ယခုတင္ျပလိုေသာ “ေျခဖဝါးရိုက္ပုတ္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာသက္ရွည္နည္း”သည္ တရုတ္ေရွးေဟာင္း “က်င္းလို႔” ပညာကို အေျခခံထားျပီး လူတိုင္း အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူစြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။


ထို႔ျပင္ လြယ္ကူေသာ္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးကို ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ထိုင္ခံုတစ္လံုးတြင္ တည့္မတ္စြာ ထိုင္ပါ။ မိမိ၏ ေပါင္သည္ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ တေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ ထိုင္ခံု မနိမ့္မျမင့္ ျဖစ္ေစရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ မ်က္စိႏွစ္ဖက္ကို မွိတ္ျပီး (၁၅)မိနစ္ခန္႔ ျငိမ္သက္စြာ ေနရပါမည္။ ျပီးလွ်င္ မ်က္စိျပန္ဖြင့္ျပီး ညာေျခကို ဘယ္ဒူးေပၚ ကန္႔လန္႔တင္လိုက္ပါ။ ညာလက္ျဖင့္ မိမိ၏ ညာေျခ
 ေျခခ်င္းဝတ္နားတြင္ ထိန္းကိုင္ထားပါ။


ထို႔ေနာက္ ဘယ္လက္ဖဝါးကို အသံုးျပဳျပီး ညာေျခဖဝါးရွိ “ယံုခၽြမ္”ေသြးေပါက္အား ရိုက္လိုက္ပါ။ ရိုက္သည့္အခါ အားအနည္းငယ္ စိုက္ထုတ္ရပါမည္။
(မွတ္ခ်က္ “ယံုခၽြမ္” ေသြးေပါက္သည္ ေျခဖဝါးအလယ္ တည့္တည့္တြင္ တည္ရွိျခင္းမဟုတ္၊ အလယ္ဗဟိုမွ ေျခဖ်ားဘက္သို႔ (၁)လက္မခန္႔ အကြာအေဝးေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။
ပံု(၁)ကို ၾကည့္ပါ။


ဤသို႔ သတ္မွတ္ အေရအတြက္ျပည့္မီေအာင္ ရိုက္ျပီးပါက ဘယ္ေျခဖဝါးကို ညာလက္ျဖင့္ ေျပာင္း၍ အထက္ပါနည္းအတိုင္း ရိုက္ႏွက္ေပးရပါမည္။
ဂရုျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ပထမေန႔တြင္ ေျခဖဝါးတစ္ဖက္လွ်င္ အခ်က္(၁၀၀)စီ၊ ဒုတိယေန႔တြင္ အခ်က္(၂၀၀)စီႏွင့္ တတိယေန႔တြင္ အခ်က္(၃၀၀)စီအထိ ရိုက္ႏွက္ရပါမည္။


က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လိုသူမ်ား မိမိအေျခအေနကို ခ်င့္ခ်ိန္ျပီး တျဖည္းျဖည္း တစ္ဖက္လွ်င္ (၉၀၀) ခ်က္စီထိ တိုး၍ ရိုက္ႏွက္ႏိုင္ပါသည္။ 
မနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ ခြဲ၍လည္း ရိုက္ႏွက္ႏိုင္ပါသည္။
ရိုက္ႏွက္ျခင္းျပီးလွ်င္ ေျခဖဝါးကို ျပန္ခ်ျပီး မ်က္စိမွိတ္ကာ (၁၅)မိနစ္ခန္႔ ျငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေနရပါမည္။ ထိုစဥ္ တစ္ကိုယ္လံုးရွိ အေၾကာအျခင္မ်ားကို ေလွ်ာ့ထားရပါမည္။ ျပီးမွ က်င့္စဥ္ကို အဆံုးသတ္ကာ ေနရာမွ ထႏိုင္ပါသည္။


သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား---
ဤ“ေျခဖဝါးရိုက္နည္း” က်င့္စဥ္သည္ တစ္ကိုယ္လံုးရွိ “က်င္းလို႔” အေၾကာမ်ားကို ပြင့္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း “ခ်ီ”ဓာတ္မ်ား စီးဆင္းမႈ မမွန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခံစား ရေသာ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။


ခႏၶာကိုယ္ ခုခံအားကို တိုးပြားေစျပီး စားဝင္ အိပ္ေပ်ာ္ေစပါသည္။ စိတ္ကို ရႊင္လန္းတက္ၾကြေစပါသည္။
ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ နားအူ ေလထြက္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ မွတ္ဉာဏ္ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ႏွလံုး၊
ေသြးတိုးႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးဖိအားႏွင့္ ေသြးတြင္း အခ်ိဳဓာတ္ က်ဆင္းျခင္း၊ အသည္းႏွင့္ သည္းေျခေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္း၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ အဆစ္အျမစ္ ကိုက္ခဲေရာင္ရမ္းျခင္း၊ ေလျဖတ္ျပီး ေျခလက္အေၾကာေသျခင္း၊ ရာသီေသြး မမွန္ျခင္း၊ ဆီးက်ိတ္ေရာင္ျခင္း၊ ကာမဆႏၵ အားနည္းျခင္း စသည့္ ေရာဂါမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္။


ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုး (၁)ႀကိမ္ ဝီရိယရွိစြာျဖင့္ မပ်က္မကြက္ ရိုက္ႏွက္ေပးရပါမည္။ ညဘက္ ရိုက္ျပီးလွ်င္
 ေျခဖဝါးႏွစ္ဖက္ကို ေရေႏြးခပ္ပူပူတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္႔ စိမ္ျပီးေနာက္ အဝတ္ျဖင့္ ေျခာက္ေအာင္သုတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ အိပ္ရာသို႔ တန္းဝင္ပါက ခ်က္ခ်င္း အိပ္ေပ်ာ္ပါမည္။


ဤသို႔ ေရေႏြးျဖင့္ ေျခဖဝါးကို စိမ္ေပးျခင္းသည္ က်င့္စဥ္ကို ပိုမို အက်ိဳးထိေရာက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေရးသား တင္ျပအပ္ပါသည္။


ထင္ေပၚ
(နကၡတၱ ၂၀၀၆-၃)

No comments: