Tuesday, June 19, 2012

ဘာသာေရးရာ အေျဖလႊာ

(ေမး) အခ်ိဳ႔ေသာ ဘုရားရွင္တို႔၏ ေစတီ၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္။ အဘယ္သေဘာေၾကာင့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပပါသနည္း။
(ဦးေအးေသာင္ -မႏၲေလး)
(ေျဖ) ၁။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ နတ္လူတို႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ရပ္တည္ေတာ္မူလ်က္ “ေစတီေတာ္၌ ဤမည္ေသာတန္ခိုး ျပာဋိဟာသည္ ျဖစ္ေစသတည္း”ဟု အဓိ႒ာန္၏။
ထိုရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္ အဓိ႒ာန္၏ အစြမ္းျဖင့္ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျပသည္။

၂။ နတ္တို႔သည္ လူတို႔အား အစဥ္သနားသျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူျပီးေသာ ဘုရားရွင္၏ ေစတီေတာ္၌ 
“ဤတန္ခိုးျပာဋိဟာျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား တည္းဟူေသာ သာသနာေတာ္သည္ အျမဲခ်ီးေျမႇာက္အပ္သည္ ျဖစ္လတံ႔၊ လူတို႔သည္လည္း ၾကည္ညိဳကုန္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ တိုးပြားကုန္လတံ႔။
ဟု တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပကုန္၏။ ဤသို႔ နတ္တို႔ အဓိ႒ာန္၏ အစြမ္းျဖင့္ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပ၏။


၃။ ယံုၾကည္မႈသဒၶါရွိ၍ ရတနာသံုးပါး၌ ၾကည္ညိဳျပီး လိမၼာ၍ ထိုးထြင္းႏိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေယာက်္ား၊ (သို႔) မိန္းမသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအားျဖင့္ ၾကံစည္၍ နံ႔သာ၊ ပန္း၊ အဝတ္ပုဆိုး (သို႔) အျခားလွဴဖြယ္ဝတၳဳ တခုခုကို ဤသို႔ေသာ တန္ခိုးျပာဋိဟာသည္ ျဖစ္ေစသတည္း-ဟု အဓိ႒ာန္၍ ေစတီေတာ္၌ ပစ္ခ်တင္ေျမႇာက္၏။ ထိုေယာက္်ား၊ မိန္းမ၏ အဓိ႒ာန္အစြမ္းျဖင့္ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျဖစ္၏၊ ျပ၏။
ဤသို႔ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၊ နတ္၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ ဤသံုးေယာက္တို႔တြင္ တစ္ေယာက္ေယာက္၏ အဓိ႒ာန္အစြမ္းျဖင့္ ေစတီေတာ္၌ တန္ခိုးျပာဋိဟာ ျဖစ္ပါသည္။ ေစတီေတာ္က တန္ခိုးျပပါသည္။
(မိလိႏၵပဉႇာ ပါဠိ၊ ၁၉၇)
============
(ေမး) ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဇၩိမေဒသ၌သာ ပြင့္ေတာ္မူ၏-ဟု ဆိုပါသည္။ အဘယ္အရပ္သည္ မဇၩိမေဒသ မည္ပါသနည္း၊ သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
(ေသာင္းျမင့္-ပခုကၠဴ)
(ေျဖ) မဇၩိမေဒသသည္ အပိုင္းအျခားအားျဖင့္ (အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္းမွ) 
အေရွ႔အရပ္၌ ဇဂၤလနိဂံုး၏ တစ္ဖက္ျဖစ္ေသာ အင္ၾကင္းပင္၏ ျပင္ပသည္ ပစၥႏၲရာဇ္ မည္၏။ အတြင္းသည္ မဇၩိမတိုက္ မည္၏။
အေရွ႔ေတာင္အရပ္၌ သလႅဝတီမည္ေသာျမစ္၏ ျပင္ပသည္ ပစၥႏၲရာဇ္ မည္၏။ အတြင္းသည္ မဇၩိမတိုက္ မည္၏။
ေတာင္အရပ္၌ ေသတကဏၰိက မည္ေသာ နိဂံုးရြာ၏ ျပင္ပသည္ ပစၥႏၲရာဇ္ မည္၏။ အတြင္းသည္ မဇၩိမတိုက္ မည္၏။
အေနာက္အရပ္၌ ထူဏပုဏၰားရြာ၏ ျပင္ပသည္ ပစၥႏၲရာဇ္ မည္၏၊ အတြင္းသည္ မဇၩိမတိုက္ မည္၏။
ေျမာက္အရပ္၌ ဥသီရဒၶဇမည္ေသာ ေတာင္၏ ျပင္ပသည္ ပစၥႏၲရာဇ္မည္၏။ အတြင္းသည္ မဇၩိမတိုက္ မည္၏။
ထိုနိမိတ္ ငါးရပ္ျဖင့္ မွတ္အပ္ေသာ အရပ္ေဒသသည္ မဇၩိမေဒသ မည္ပါသည္။
ယင္းမဇၩိမေဒသသည္ အလ်ားအားျဖင့္ ယူဇနာ သံုးရာ၊
အနံအားျဖင့္ ယူဇနာ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊
အဝန္းအားျဖင့္ ယူဇနာ ကိုးရာ ရွိပါသည္။
(စြယ္စံုေက်ာ္ထင္၊ ၃၅၇) (ခုဒၵကပါဌအ႒ကထာ၊ ၁၁၁)
==========
(ေမး) ရွင္ေမာဂၢလာန္ကို ငရဲမီး လိုက္သည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္၊ မွန္-မမွန္ ေထရဝါဒ အေထာက္အထားျပ၍ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
(ျငိမ္းလြင္-ေတာင္ငူ)
(ေျဖ) ေထရဝါဒ၌ ရွင္ေမာဂၢလာန္ကို ငရဲမီးလိုက္ေၾကာင္း မပါရွိပါ။ 
အ႒သာလိနီ အ႒ကထာ ၃၁၆-၌ ယဒါ ဟိ မဟာေမာဂၢလႅာနေထေရာ နိရေယ ပဒုမံ မာေပတြာ ပဒုမကဏၰိကာယ နိသိေႏၷာ ေနရယိကာနံ ဓမၼကထံ ကေထသိ။
အၾကင္အခါ၌ မဟာေမာဂၢလႅာန္မေထရ္သည္  ငရဲ၌ ပဒုမၼာၾကာကို ဖန္ဆင္း၍ ပဒုမၼာၾကာခ်ပ္ေပၚ၌ ထိုင္ေတာ္မူလ်က္ ငရဲသားတို႔အား တရားေဟာ၏။
ဟု လာပါသည္။
ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ ငရဲသားတို႔အား တရားေဟာေၾကာင္းသာ လာ၍ ငရဲမီးအလိုက္ခံရေၾကာင္း မပါရွိပါ။ (အံ-႒၊ ၁၊ ၂၈-၌လည္း ေထေရာ ယထာ နိသိေႏၷာဝ ဣတၳိယာ အဘိသခၤရိတြာ မဟာရနိရယေတာ ခေဇၨာပနကမတၱံ အဂၢိပပဋိကံ နိဟရိတြာ ပႆႏၲေႆဝ တႆ ေထရႆ ဒါရုရာသိမွိ ပကၡိပႎ။
စူဠပိ႑ပါတိကတိႆ မေထရ္သည္ ထိုင္ေနလ်က္ကပင္လွ်င္ တန္ခိုးျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္၍ ငရဲႀကီးမွ ပိုးစုန္းၾကဴးမွ်ေလာက္ေသာ မီးပြားေလးကို ေဆာင္ယူ၍ မိလကၡတိႆမေထရ္ ၾကည့္ရႈေနစဥ္မွာပင္လွ်င္ ထင္းအစိုပံုေပၚ၌ ပစ္ထည့္လိုက္၏။ -ဟု လာ၏။


စူဠကိ႑ပါတိကတိႆ မေထရေတာင္ ငရဲႀကီးမွ ငရဲမီးေလးကို တန္ခိုးျဖင့္ေဆာင္ယူရာ၌ ငရဲမီး အလိုက္မခံရ၊ စူဠပိ႑ပါတိကတိႆ မေထရ္ထက္ တန္ခိုးအရာမွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္သည့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ကို ငရဲမီးအဘယ္မွာ လိုက္ႏိုင္ပါမည္နည္း။ မလိုက္ႏိုင္သည္သာ ျဖစ္ေပမည္။
သို႔အတြက္ ရွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္ကို ငရဲမီးလိုက္သည္ဟူေသာ စကား မမွန္ဟု ေျဖရပါမည္။
==========
(ေမး) ကိေလသပရိနိဗၺာန္သည္ ေဗာဓိပလႅင္၌ ျဖစ္ခဲ့ပါျပီ၊ ခႏၶပရိနိဗၺာန္သည္ ကုသိနာရံု၌ ျဖစ္ခဲ့ပါျပီ၊ ဓာတုပရိနိဗၺာန္ကား အဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္မည္နည္း-ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
(မ်ိဳးေဆြ-ျမင္းျခံ)
(ေျဖ) ဓာတုပရိနိဗၺာနံနာမ အနာဂေတ သာသနႏၲရဓာေန ဘဝိႆတိ။
ဓာတုပရိနိဗၺာန္မည္သည္ ေနာင္-သာသနာေတာ္ ကြယ္ေသာအခါ ျဖစ္လတၱံ႔၊
ဟု ဗုဒၶဝင္အ႒ကထာ၌ လာ၏။ ရက္-ေန႔-တို႔ကား တိုက္ရိုက္မျပေပ။
ယင္းသို႔မျပေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ ၅၀၀၀-ကို လျဖင့္ ေရတြက္ေသာ္ လေပါင္း ေျခာက္ေသာင္ ရွိပါသည္။ ရက္ျဖင့္ေရတြက္ေသာ္ တစ္သန္း ရွစ္သိန္း ရွိပါသည္။


ဘုရားသခင္သည္ ၁၄၈-ခုႏွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ထိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁-ရက္မွစ၍ ေရတြက္သျဖင့္ အႏွစ္ ငါးေထာင္၊ လေပါင္း ေျခာက္ေသာင္း၊ ရက္ေပါင္း တစသန္း ရွစ္သိန္းတို႔သည္ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကားေန႔တြင္ ျပည့္ရာသည္။ ထိုေန႔တြင္ပင္ ဓာတုပရိနိဗၺာန္ ျဖစ္မည္ဟု သိသင့္ပါသည္။
(စြယ္စံုေက်ာ္ထင္၊ ၃၃၁)
==========
(ေမး) လူတိုင္းလူတိုင္း အနာေရာဂါကင္းလိုၾက၏။ ႏုပ်ိဳလိုၾက၏၊ အသက္ရွည္လိုၾက၏၊ အဘိဓမၼာသေဘာအရ အနာေရာဂါကင္း၍ ႏုပ်ိဳေအာင္၊ အသက္ရွည္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမည္နည္း၊ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
(ဦးထြန္းေအာင္-မႏၲေလး)
(ေျဖ) လူတိုင္းသိလိုၾကတဲ့ ေမးခြန္းေမးလို႔ ဝမ္းသာရပါတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖၾကားေပးပါမယ္။
အဘိဓမၼာသေဘာအရ---
အလာေဘာေစတၳ အာေရာဂ်ႆ ပစၥေယာ ေဟာတိ။
ေလာဘ မႀကီးျခင္းသည္ အနာေရာဂါကင္းျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
မွန္ပါသည္။ ေလာဘမႀကီးေသာ သူသည္ အလါန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္သည့္ အစားအစာကိုေသာ္လည္း မိမိႏွင့္ မသင့္မေလ်ာက္ပတ္က မစားေပ၊ မိမိႏွင့္ မေလ်ာက္ပတ္ေသာအစာကို ေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါမျဖစ္၊ ေရာဂါကင္း၏၊ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း မိမိႏွင့္ မသင့္က ေရွာင္ၾကဥ္၏။
သို႔အတြက္ အနာေရာဂါကင္း၍ က်န္းမာေရးေကာင္းလိုက ေလာဘမႀကီးပါနဲ႔။ ေလာဘကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။


အေဒါေသာ ေယာဗၺနႆ (ပစၥေယာ ေဟာတိ)
ေဒါသ မႀကီးျခင္းသည္ အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။ ဟု ဆိုထားပါသည္။
မွန္ပါသည္ ေဒါသႀကီးေသာသူသည္ ပါးေရ နားေရ တြန္႔ျခင္း၊ ဆံျဖဴျခင္း စသည္ကို ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ ေဒါသမီးျဖင့္ အေလာင္အကၽြမ္းမခံရသည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ညဥ့္ပတ္လံုး ႏုပ်ိဳေန၏။
သို႔အတြက္ အရြယ္တင္၍ ၾကာၾကာႏုပ်ိဳလိုက ေဒါသမႀကီးပါနဲ႔။ ေဒါသကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ။


အေမာေဟာ ဒီဃာယုကတာယ (ပစၥေယာ ေဟာတိ)
ေမာဟမႀကီးျခင္းသည္ အသက္ရွည္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏-ဟု ဆိုထားပါသည္။
မွန္ပါသည္ မေတြေဝေသာသူသည္ အက်ိဳးရွိသည္ မရွိသည္ကို သိ၍ အက်ိဳးမရွိသည္ကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ အက်ိဳးရွိသည္ကို မွီဝဲလ်က္ အသက္ရွည္၏။
သို႔အတြက္ အသက္ရွည္လိုက ေမာဟ မႀကီးပါနဲ႔။ ေမာဟကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ။ (ဘိ၊ ႒၊ ၁၊ ၁၇၂)
==========
(ေမး) ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျပီး အစားေကာင္းေကာင္း မစားရက္၊ အဝတ္ေကာင္းေကာင္း မဝတ္ရက္ ျဖစ္ေနသူမ်ား အဘယ္အကုသိုလ္ေၾကာင့္ပါနည္း၊ သိလိုပါ၍ ေျဖၾကားေပးပါခင္ဗ်ား။
(ဦးေအးသြင္-ျမင္းျခံ)
(ေျဖ) ေရွးက သူေဌးတစ္ေယာက္ တဂၢရသိခီမည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါကို ဆြမ္းလွဴျပီးေနာက္ “ဤဆြမ္းကို ငါ့ရဲ႔ ကၽြန္အမႈလုပ္တို႔ကို ေကၽြးရရင္ ေကာင္းမွာ”ဟု ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္သြား၏။
လွဴျပီး အပရေစနာ ခ်ိဳ႔ယြင္းသြား၏။ ဤသို႔ အပရေစတနာ ခ်ိဳ႔ယြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ မြန္ျမတ္တဲ့ ထမင္း၊ မြန္ျမတ္တဲ့ အဝတ္၊ ေကာင္းျမတ္တဲ့ ယာဥ္ကို အသံုးျပဳရန္ စိတ္မညြတ္ဟု ျပထားပါသည္။
(သံ၊ ၁၊ ၉၂-၉၃) သို႔အတြက္ ခ်မ္းသာျပီး ေကာင္းေကာင္း မစာရက္၊ မဝတ္ရက္သူမ်ားသည္ အပရေစတနာ ခ်ိဳ႔ယြင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


ဦးစံတင့္ (စတုနိကာယ ေကာဝိဒ)

No comments: