Thursday, August 2, 2012

သင့္ကေလးငယ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ား

(၁) သင့္မိသားစု ဝန္းက်င္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ရေအာင္ အလံုးစံု ေဆာင္ရြက္ရမႈ---
မိဘျဖစ္သည့္ သင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိသည့္ သ႑ာန္မ်ား ေပးလြင္ထင္ရွားေအာင္ ျပသတတ္ဖို႔ လိ္ုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သင္၏မိသားစုကို ေကာင္းမြန္စြာ၊ သာယေခ်ငံစြာ ေျပာဆိုတတ္ျပီး အခ်င္းခ်င္းတို႔ကိုပါ တဦၚေပၚတဦး ေျဖေွ်ာ့စြာျဖင့္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံေနတတ္ဖို႔ကို သင္ကိုယ္တုိင္ကပင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိရမည္။ 
ဤသည္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ စိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းပင္ ျဖစ္လ်က္ ဤစိတ္ဓာတ္မွတဆင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးရလာဘ္မ်ား တည္ရွိလာႏိုင္၏။ ထိုအတြက္---


* သင္မွအစျပဳ၍ သင့္ရင္ေသြးေတြအတြက္ ဦးေဆာင္ျပေပးပါ။ သူတို႔ေလးေတြအေပၚ မိမိက ဂရုတစိုက္ ရွိေနေၾကာင္း သူတို႔သိေအာင္ ေဖာ္ျပရမည္။ 
* မိမိႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေလ့ရွိေသာ သူတို႔၏လုပ္အားတိုင္းကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာေပးပါ။ 
* သူတို႔၏အျပဳစိတ္ဓာတ္ အရည္အေသြး ေကာင္းေလးေတြကို လိုတုိရွင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုေပးပါ။ 


(၂) သူတို႔ေလးေတြ၏ ဘဝထဲသို႔ မိဘ သင္ပါ ပါဝင္ပတ္သက္ပါ---
သင့္ရင္ေသြးငယ္တို႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ျခင္းကိစၥရပ္တို႔တြင္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေရာေႏွာပါဝင္ျခင္းျဖင့္ သူတို႔ေလးေတြ၏ အားနည္းခ်က္ေရာ အားသာခ်က္တို႔ကိုပါ သင္မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္လာႏိုင္ေပမည္။ သို႔မွသာပဲ သူတို႔ေလးေတြ၏ စိတ္ဓာတ္ကို ပံ႔ပိုးေပးႏိုင္လာေသာ အခြင့္အလမ္းတို႔ႏွင့္အတူ အားေပးမႈႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈတို႔ပါ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း ရွိမည္။ 
သူတို႔ရဲ႔ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ဘဝကိုသိေအာင္ စံုစမ္းေမးျမန္းရမည့္ အခ်ိန္တခ်ိန္ ယူပါ။ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ဘဝဆိုသည္မွာ သူတို႔ႏွင့္ အျမဲထိေတြ႔မည့္ ဆရာ ဆရာမအေၾကာင္း အတန္းတက္ဖက္အေၾကာင္း သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားအေၾကာင္း စသည္တုိ႔ မလြဲမခၽြတ္ပါဝင္မည္။ 
သူ႔စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုျခင္း၊ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ အိပမက္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ သူ႔စိတ္အား ထက္သန္ေနသည့္ ကိစၥဆိုင္ရာကို ေျပာဆိုျခင္း၊ အကယ္၍ ကေလးငယ္ထံမွ သင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အပိုင္းမ်ားရွိေနျပီး ျပသလာခဲ့လွ်င္မူ အထူးတလည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ပါ။


(၃) သင့္ကေလးငယ္၏ အျပဳစိတ္ဓာတ္ဟု ထင္ေနသည့္ မွားေသာစိတ္ခံစားခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္ျပီး ကူညီပံ႔ပိုးဖို႔ လုပ္ပါ---
ကေလးငယ္၏ ခံစားခ်က္အမွားကို ကိုယ္တြယ္ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါ၏။


သိပ္ခေရေစ့အတြင္းက်က် ျဖစ္ခ်င္မႈကို ေရွာင္ရွားပါ---
ခေရေစ့အတြင္းက်က်ႏွင့္ သိပ္တိက်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္သူတို႔သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် စိတ္မေပ်ာ္ပိုက္ႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိဘဘက္က အမ်ားတကာက မိမိတို႔အေပၚ ဘယ္လိုျမင္ကုန္ၾကမလဲဆိုေသာ စိတ္ေပၚတြင္ အားထားေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ေသဘာ ရွိေန၍ပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

အေကာင္းျမင္ဝါဒ တည္ရွိေအာင္ သင္ၾကားပါ---
ဘဝတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္ တည္ရွိေနဖို႔ဆိုသည္မွာ အေကာင္းျမင္ဝါဒစိတ္ႏွင့္ ဆိုင္သည္။ သင့္တြင္ အေကာင္းျမင္ဝါဒ တည္ရွိလာေသာအခါ ဘဝအေပၚ အဆိုးထက္ အေကာင္းဘက္သို႔ အျမင္ပိုအေလးသာသြားရတတ္၏။  ျပႆနာဟူသမွ်တိုင္း ေျဖရွင္းလို႔ရမည္ဟုပါ ျမင္လာႏိုင္သည္။ သင့္ဘဝ တည္ေဆာက္ခဲ့ပံုတို႔ကို သင့္ရင္ေသြးအား မၾကာခဏ ေျပာျပရမည္။ ဒုကၡအေပါင္းကို သင္ဘယ္သို႔ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္လာပံုတို႔ကို ေျပာျပဖို႔ လိုမည္။ ဘဝဆိုတာ စိန္ေခၚမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အရင္းတည္ႏိုင္မွသာ ေအာင္ျမင္လာႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အဓိက အသိေပးျခင္းပင္။

(၄)သင့္ရင္ေသြး၏ ဒုကၡေပးတတ္ေသာ အျပဳအမူကို ခြဲျခားစိစစ္တတ္ပါ---
သင့္ကေလး၏ ဒုကၡေပးေနေသာ အျပဳအမူကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ နည္းလမ္းမွာ-
* သူ၏ အဓိက ဒုကၡေပးတတ္ေသာ အျပဳအမူကို အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။
* သူ၏ ျပႆနာျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းသည္ လူေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ အျပဳအမူေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရေၾကာင္း သင့္ရင္ေသြးသိေအာင္ ေျပာျပပါရန္။
ထိုေသာအက်င့္အေပၚ သင့္ရင္ေသြး ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္တတ္လာရန္ပါ သင္ကိုယ္တိုင္ကပင္ နည္းလမ္းရွာေပးျခင္းမ်ား စသည္---


(၅) သင့္ရင္ေသြး ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း---
မတူညီျခားနားေသာ အေတြးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ သီးပြင့္တတ္၍ ကေလးငယ္၏စိတ္ဆိုသည္မွာ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ တူေနေပသည္။ သို႔မုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္ဓာတ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးလာဖို႔လည္း မိဘ၏ ပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေနေသးေပ၏။


* သင့္ကေလးငယ္၏ စိတ္ထဲတြင္ ေျပာေနတတ္ေသာ စကားလံုးတို႔က သူ႔ကို မည္ကဲ့သို႔ေသာ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ခံစားေနေစေၾကာင္း ေျပာၾကည့္ခိုင္းရမည္။
* ခံစားခ်က္အေကာင္းႏွင့္ ခံစားခ်က္အဆိုးတို႔ကို ဥပမာ စကားလံုးေလးမ်ား တန္ဆာဆင္၍ ေျပာျပခိုင္းပါ။
* သင့္ကေလး စိတ္တခုထဲတြင္ က်ရႈံးစိတ္(သို႔မဟုတ္) စိတ္ပ်က္စိတ္တို႔ ဝင္ေနသည္ကို ျမင္ရသည့္အခါ သူေလး၏ ဦးေခါင္းထဲတြင္ ဘာစကားသံေတြမ်ား ထြက္ေနသလဲ ေမးျမန္းၾကည့္ရမည္။
* ဒီစိတ္ေပၚခ်ိန္ ေရာက္သည့္အခါက်တိုင္း သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုပါ စစ္ေဆးခိုင္းပါ။
* ေကာင္းေသာအေတြးမ်ား ေတြးေခၚတတ္ေအာင္ သင့္ဘက္က အားေပးပ်ိဳးေထာင္တတ္ရမည္။
*  အကယ္၍ ေအာင္စိတ္ဝင္၍ ခံစားခ်က္ ေကာင္းမြန္ေနသည္ကို ျမင္ရသည့္အခါမွာပါ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ မည္သည့္စကားသံမ်ား ျမည္ဟည္းေန၍ သူ ဤကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာသေဘာကို ထားရွိႏိုင္လာသလဲဟုပါ ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။
* ဤကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ ခံစားခ်က္ကို မွတ္မိေအာင္ပါ မၾကာခဏ ေရရြတ္ခိုင္းရမည္။


(၆) ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းမ်ား ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ သင့္ကေလးကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္---
သင့္ရင္ေသြး အမွားတခုျပဳမိျပီဆိုလွ်င္ မိဘျဖစ္သည့္ သင္က ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ သတိျပဳရမည္။
*  အမွားတခုခု ျပဳမိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝမ္းနည္းပန္းနည္းရွိေနေသာ ခံစားခ်က္ဟူသမွ် ေျပာခိုင္းျပီး သင္ နာေးထာင္ႏိုင္စြမ္းရမည္၊ သူ ဘယ္သူ႔အေပၚ အဓိက မေက်နပ္၍ ဝမ္းနည္းပန္းနည္း ျဖစ္ေနရတာလဲဟူ၍ သင္ေတြးဖို႔ လုပ္ရမည္။
*  သင့္ရင္ေသြးတြင္ ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္လာတိုင္းမွာ သင္က ဖုတ္ပူမီးတိုက္ဝင္ေျဖရွင္းဖို႔ လုပ္ရမည့္အစား ပထမဦးစြာ စိတ္ရွည္ရွည္ထား၍ နားေထာင္တတ္ဖို႔ လိုမည္၊ ျပီးေတာ့မွပင္ တတ္ႏိုင္မည့္ဘက္က ဝင္ကူညီဖို႔ နည္းလမ္းရွာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။
* ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ ဆိုတာကို သင့္ရင္ေသြးခမ်ာ ေတြးဆေျဖရွင္းတတ္လာေအာင္ သင္က ကူညီလမ္းညႊန္ေပးတတ္ဖို႔လို္သည္။ သုိ႔မွပဲ ေနာင္အနာဂါတ္မ်ား၌ အေသးအဖြဲအေၾကာင္းကအစ သင့္ရင္ေသြးေတြ ဆက္ေျဖရွင္းႏိုင္တတ္လာမည္ျဖစ္သည္။ 

ဤအတြက္ သင့္ရင္ေသြးကို ေမးခြန္း(၅)သြယ္ထုတ္ဖို႔ လိုအပ္လာမည္။
*  အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက သား ဘာကိ္ုအဓိက လိုခ်င္ခဲ့တာလဲ-ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ိဳး။
* ေနာက္တခါေလာက္ ျပန္ေတြးၾကည့္စမ္း၊ အဲဒီတုန္းက သားေျပာတဲ႔ျပႆနာကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ့္ တျခားထြက္ေပါက္ေရာ တကယ္မရွိလို႔လား၊ စဥ္းစားၾကည့္ပါအံုး၊ တျခားနည္းလမ္း ရွိခ်င္ရွိမွာပါ-ဟူသည္မ်ိဳး။
* အဲဒီအတိတ္ကို ခဏေလာက္ ေတြးပါအံုး၊ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥကို မင္းဘယ္လိုေတြးေနခဲ့လို႔လဲ စဥ္းစားလိုက္ပါဦး၊ ဒါမွမဟုတ္ မင္း ဘာကိုလုပ္ခဲ့ျပီးလဲဆိုတာ ေတြးၾကည့္စမ္း-ဟု တိုက္တြန္းသည္မ်ိဳး။
*  ေနာက္တခါေရာက္ရင္ေရာ သား ဘယ္လိုမတူေအာင္ လုပ္ဦးမွာလဲ-ဟု ေမးျမန္းစူးစမ္းသည္မ်ိဳးေတြ။
*  သား အခုလုပ္ဖို႔ေရာ ဘာလိုအပ္ေနေသးလဲ၊ ဥပမာ-တေယာက္ေယာက္ထံ ေတာင္းပန္ဖို႔ လိုအပ္ေနျပီလား စသည္ျဖင့္ ေမးတတ္ဖို႔ပင္ ျဖစ္သည္။


(၇) သင့္ရင္ေသြးအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈပြျေတာ္ က်င္းပျခင္း---
သူတို႔ေလးေတြ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ဂုဏ္ယူေနသည့္ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြအား မိဘ၏ေျမွာက္စားမႈ ခံရေသာ ရင္ေသြးတို႔ေလာက္ ပီတိပိုျဖာႏိုင္ေသာအရာသည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ရွိပါေခ်မည္နည္း။

 မိဘမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ကား---
*  သင့္ရင္ေသြး၏ အမွားမ်ားတို႔အား ဆြဲထုတ္ျပျပီး လြန္ကဲစြာ အျပစ္တင္ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ား။
*  သင္တို႔ေလးေတြ၏ အတိတ္က အမွားမ်ားအား အဆက္မျပတ္ သတိရရွိေအာင္ ဖန္တီးေနသည္ႏွင့္မျခား ရွိျခင္းသည္ ရင္ေသြးတို႔၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စိတ္အား ႏြမ္းလ်ေမွၚမွိန္ေစပါသည္။


သင့္ကေလး၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မ်က္စိလွ်မ္းေနျခင္း---
* မိဘထံမွ ခ်ီးက်ဴးမႈကို အနည္းအပါးမွ်သာ ရရွိေသာ ရင္ေသြးသည္ မိမိ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အနည္းအက်ဥ္းသာ ျမွင့္တင္ႏိုင္ပါမည္။


သန္းျမင့္ဦး
(ဂမ႓ီရ ၂၀၀၈-စက္တင္ဘာလ)No comments: