Sunday, December 30, 2012

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔

ႏွစ္ေဟာင္းလြန္၍  ႏွစ္သစ္ဆန္းစ ပထမေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟု ေခၚၾကသည္။အခ်ိဳ႔ကလည္း ႏွစ္ေဟာင္းမွ
 ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ေန႔ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ဟု ေခၚၾကသည္။ ယင္းေန႔ကို မဂၤလာရွိေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတိုင္း၌ ကိုယ့္ဓေလ့ႏွင့္ကိုယ္ က်င္းပၾကကာ အလုပ္ပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ပင္ ထားၾကသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ လူမ်ိဳးအလိုက္ ဘာသာအလိုက္ ကိုယ္စရိုက္ ကိုယ့္ဘာသာႏွင့္ ႏွစ္မ်ားကို ေရတြက္သည့္ အစဥ္အလာသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရွိလာခဲ့သည္။ ႏွစ္ဟူသည့္ အပိုင္းအျခားကို သတ္မွတ္သည့္အစဥ္အလာ  ရွိခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟူေသာ ေဝါဟာရ ေပၚလာသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယူဆရန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္မွစ၍ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပ ခဲ့သည္ကိုမူ တတ္အပ္ မဆိုႏိုင္ေခ်။

အေဟာင္းမွ အသစ္သို႔ေျပာင္းျခင္းကား ႏွစ္လိုဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းျခင္းကို မဂၤလာ-ဟု အမ်ားက လက္ခံၾကသည္။ ယင္းသို႔ မဂၤလာရွိေသာေန႔ကို သတ္မွတ္ပံု၊ ႀကိဳဆိုပံု၊ က်င္းပပံုခ်င္းကား လူတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး မတူၾကေခ်။
အခ်ိဳ႔ကား ဧျပီလထဲတြင္ ႏွစ္ဆန္း၍၊ အခ်ိဳ႔ကား ဇန္နဝါရီလတြင္ ႏွစ္ဆန္းသည္။
ႀကိဳဆိုက်င္းပနည္းလည္း ရိုးရာဓေလ့ ထံုးစံအလိုက္ ကြဲျပားၾကသည္။
အခ်ိဳ႔သူတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းပြဲတြင္ ေရကစား၍ အခ်ိဳ႔က မီးထြန္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႔က ကခုန္ၾက၍ အခ်ိဳ႔က ဘုရားရွိခိုး ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳၾ႕သည္။ အခ်ိဳ႔ကမူ မီးအိုး မီးပန္းမ်ား ပစ္ေဖာက္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ဆန္းသည့္အခ်ိန္တြင္
ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးတို႔ကို ေဆးေၾကာ ပယ္ဖ်က္လိုျခင္း၊ တစ္ႏွစ္ကုန္၍ အသက္ ဝါ-စသည္ ႀကီးရင့္လာစသည္ကို အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ လကၡဏာျဖင့္ သက္ႀကီးဝါႀကီး မိဖ ဘိုးဘြားတို႔အား ပူေဇာ္ဂါရဝျပဳျခင္း၊ ဘာသာဓေလ့မ်ားအရ စိတ္ေကာင္း ေမြး၍ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔၌ကား တသေဘာတည္း ႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည္ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကအီဂ်စ္လူမ်ိဳးတို႔၏ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္းျမစ္ေရလွ်ံသည့္ ဇြန္လလယ္မွ ေန႔တေန႔ျဖစ္သည္။
ေရွးေရာမလူမ်ိဳးတို႔ကမူ မတ္လ၁-ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဂ်ဴးလယပ္ ဆီဇာက
တံခါးေပါက္မ်ားႏွင့္ အစႏွင့္အဆံုးကို အစိုးရေသာ ေဂ်းနပ္ နတ္မင္းအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ယင္းကို အစြဲျပဳ မွည့္ထားေသာ ဇန္နဝါရီလ ၁-ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေလသည္။
အဂၤလန္ျပည္တြင္မူ ေရာမတို႔ ဝင္ေရာက္ မသိမ္းပိုက္မီက ဒီဇင္ဘာ ၂၅-ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
ေရာမတို႔ အဂၤလန္ျပည္ကို ဝင္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ျပီးေနာက္မွ ေရာမတို႔ နည္းတူ ဇန္နဝါရီလ ၁-ရက္ေန႔ကို ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေလသည္။
အလယ္ေခတ္ေလာက္က ခရစ္ယစ္အယူဝါဒီတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ မတ္လ ၂၅-ရက္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ၁၅၈၂-ခုႏွစ္တြင္ ဂရက္ဂရီယန္ ျပကၡဒိန္ကို ေရာမကက္သလစ္ဂိုဏ္းဝင္တို႔ လက္ခံအသံုးျပဳလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဇန္နဝါရီ ၁-ရက္ေန႔ကို ႏွစဆန္းတစ္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။
ယခုအခါ၌မူ ဇန္နဝါရီလ ၁-ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔သဘြယ္ျဖစ္ေနေလျပီ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌မူ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး တြက္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ကြဲျပားခ်က္မ်ားအနက္ ယိုးဒယားႏွစ္၏ ေလးလႏွင့္ ငါးလတို႔၏ အကူးတြင္ က်င္းပေသာပြဲကား လူထု၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလအတြင္းရွိ လကြယ္ေန႔၊ လဆန္း ၁-ရက္ေန႔၊ လဆန္း ၂-ရက္ေန႔တို႔တြင္ မည္သည့္ေန႔ရက္၌ ႏွစ္သစ္ကူးရန္ အခါေတာ္ က်ေရာက္သည္ကို ပုဏၰားဟူးရားတို႔က တြက္၍ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ယင္းသို႔ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေပးသည့္ အစဥ္အလာသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ရရွိခဲ့ဟန္ တူသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌မူ သက္ဝင္ယံုၾကည္ေသာ အယူဝါဒအလိုက္ႏွင့္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသအလိုက္ ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္ ကြဲျပားသည္။
ဗဂၤလားႏွင့္ အာသံျပည္နယ္တို႔တြင္ ဧျပီလ၌ ႏွစ္သစ္ဆန္းသည္။
ပါရစီ လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္သည္ စက္တင္ဘာလ ၅-ရက္ေန႔ျဖစ္၍ ဟိႏၵဴအယူဝါဒီ အခ်ိဳ႔၏ ႏွစ္ကူးခ်ိန္သည္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ က်ေရာက္၍ ေဒဝါလီ မီးထြန္းပြဲဟု ေခၚၾကသည္။

အခ်ိဳ႔ ဟိႏၵဴတို႔မူကား ဟိႏၵဴျပကၡဒိန္၏ ဆယ့္တစ္လေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ဖာဂြန္းလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။
ယင္းကို ဟူလီ ပြဲေတာ္ဟု ေခၚသည္။
တရုတ္တို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၌ ျဖစ္၍ ျမန္မာတို႔၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔သည္ ဧျပီလ ၁၆-ရက္၊ သို႔မဟုတ္-၁၇-ရက္ေန႔ခန္႔တြင္ က်ေရာက္တတ္သည္။ ျပကၡဒိန္ေတာ္ဆက္ အဖြဲ႔က မည္သည့္ေန႔ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႏွစ္သစ္ဆန္းမည္ကို တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္ရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အစဥ္အလာကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဆန္းခ်ိန္ လူတစ္မ်ိဳးႏွင့္ တစ္မ်ိဳး မတူၾကသကဲ့သို႔ပင္ ႏွစ္ဆန္းပြဲေတာ္ က်င္းပပံုခ်င္းလည္း မတူၾကေခ်။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ကူးပြဲေတာ္ကို သၾကၤန္-ဟု ေခၚသည္။ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည္ ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ ရသည္။ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေရပက္ကစားၾကသည္။
လာမည့္ ႏွစ္သစ္တြင္ အညစ္အေၾကး ေဘးဘယာမ်ား ကင္းစင္၍ ၾကည္လင္ေအးျမေစရန္ ရည္သန္သည့္သေဘာ
 ျဖစ္သည္။ လူႀကီး မိဘ ဆရာသမားတို႔အား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျခင္း၊ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ရွိ အညစ္အေၾကး အမႈိက္သရိုက္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဦးေခါင္းေဆးေလွ်ာ္ျခင္း၊ ေစတီ ပုထိုး ေက်ာင္းကန္မ်ားသို႔ ထြက္၍ ဥပုသ္သီတင္း
 ေဆာက္တည္ကာ ဒါနျပဳျခင္း၊ ဘုရား ပုထိုး ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ေရသပၸါယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔တြင္ ရရွိေသာ ေငြေၾကးကို အမွတ္တရ သိမ္းျခင္း၊ ေငြကုန္ေၾကးက် မမ်ားေအာင္ ထိမ္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳသည့္ ဓေလ့ ျမန္မာတို႔၌ ရွိသည္။
 ( အက်ယ္ကို ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ-၆ တြင္ ၾကည့္ပါေလ)

No comments: