Monday, January 14, 2013

လင္းတ

လင္းတသည္ လင္းယုန္၊ စြန္၊ သိမ္း-တို႔ႏွင့္အတူ ေဖာ္လကိုနီေဖာမီး မ်ိဳးစဥ္တြင္ အက္ကဆစ္ပီထရီဒီး မ်ိဳးရင္း၌ ပါဝင္သည္။ လင္းတသည္ ငွက္အႀကီးစားထဲကျဖစ္၍ လူတိုင္းလိုလိုပင္ ျမင္ဘူးၾကသည္။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္မွာ ႀကီးမား၍ အခ်ိဳးမက်သည့္ျပင္ ဦးေခါင္းႏွင့္ လည္တိုင္တို႔တြင္ အေမြးမေပါက္ပဲ ေျပာင္လ်က္ ရွိရကား အၾကည့္ရ အလြန္အရုပ္ဆိုး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ 'လင္းတေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္း လွသည္'ဟု စကားတင္စား ေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။ လူမ်ား အၾကံအစည္ အလုပ္အကိုင္ ပ်က္စီးသျဖင့္ ေငးမႈိင္ေတြေဝေနသည့္အခါ 'လင္းတႀကီး မႈိင္းမိသလိုဘဲ'ဟူ၍လည္း ပံုခိုင္း ေျပာဆိုတတ္ၾက
ေသးသည္။ လင္းတကို နီးနီးကပ္ကပ္ ၾကည့္ေလေလ ပို၍ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းေလေလ ျဖစ္သည္။

လင္းတသည္ ေကာင္းကင္၌ပ်ံဝဲေနယင္း အစာကို ရွာေဖြသည္။ ရွာေဖြရာ၌ အနံ႔ခံ၍ ရွာေဖြသည္မဟုတ္ေပ။
 ေျမေပၚတြင္ တိရစၧာန္အေသ တေကာင္ကို က်ီးမ်ား၊ ေခြးမ်ားက စတင္ေတြ႔ရွိရာ မၾကာမီပင္ က်ီးအုပ္ ေခြးအုပ္ကို ေကာင္းကင္၌ ပ်ံဝဲေနေသာ လင္းတမ်ားက ေတြ႔ရွိရာမွ အျခားလင္းတမ်ားပါ
ေရာက္လာၾကျပီးေနာက္ အေသေကာင္ကို အရိုးသာက်န္ေအာင္ အလုအယက္ စားေသာက္ၾကသည္။
စားေသာက္ျပီး၍ ဝေသာအခါ နားေနေလ့ရွိေသာ ေနရာသို႔ ျပန္၍ အပန္းေျဖယင္း ငိုက္ျမည္းေနတတ္ ၾကသည္။ လင္းတသည္ အေသေကာင္ပုပ္မ်ားကို စားေသာက္သျဖင့္ အပုပ္အသိုး သုတ္သင္ရွင္းလင္း ရာတြင္ မ်ားစြာ အကူအညီရသည္။ အကူအညီ ရေသာ္လည္း မဂၤလာမရွိေသာ ငွက္ဟု ယူဆထားၾကသည္။

အိမ္မ်ား၊ ဘုရားမ်ားေပၚတြလင္းတနားမိပါက မုခ် ပ်က္စီးသြားတတ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

လင္းတသည္ အပုပ္အသိုးကိုမွ ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ စားေသာက္ေလ့ရွိသည္အားေလ်ာ္စြာ ယင္းကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အနံ႔မွာ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ပုပ္ေဟာင္ေလသည္။ ထိုဆိုးရြားလွေသာ အနံ႔သည္ အသိုက္ႏွင့္ ဥမ်ား၌ပင္ စြဲေနေလသည္။

လင္းတမ်ားသည္ သူရဲေဘာ နည္းေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ပ်င္းရွိေသာေၾကာင့္ တေၾကာင္း အသက္ရွင္ေနေသာ သတၱဝါတေကာင္ကို စြန္႔စြန္႔စားစား ထိုးသုတ္တိုက္ခိုက္ေလ့ မရွိၾကေပ။ ေျမေပၚရွိ အေသေကာင္ကိုသာ ရွာေဖြစားေသာက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံ ဝံ႔ဝံ႔စားစားျဖင့္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေသာ ေမြးခါစ ဝက္ကေလး၊ သိုးကေလးႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ ဆိတ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။

လင္းတမ်ားသည္ အသိုက္ကို လက္ပံပင္ကဲ့သို႔ ျမင့္မားေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ျပဳလုပ္၍ အသိုက္ေဟာင္းကို ႏွစ္စဥ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳၾကသည္။ အသိုက္ကို သစ္ကိုင္း သစ္ခက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သစ္ရြက္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ လင္းတသည္ တႀကိမ္လွ်င္ တဥသာ အုသည္။

လင္းတ-ဟူေသာအမည္မွာ လင္းတႏႈတ္သီးရွည္၊ လင္းတေက်ာျဖဴ၊ လင္းတထိပ္နီ စေသာ လင္းတအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိမ္းက်ံဳးေခၚေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လင္းတထိပ္နီမွာ လူသိအမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ လင္းတထိပ္နီကို ပါဏေဗဒ အလိုအားျဖင့္ ေတာဂို႔ကဲလဗတ္-ဟု ေခၚသည္။ အလ်ား ၃၂-လက္မရွိသည္။ ေျမႀကီးေပၚတြင္ ရွိစဥ္ မည္းနက္ေသာ အေမြးအေတာင္၊ နီရဲေနေသာ ဦးေခါင္းေျပာင္ႏွင့္ လည္ပင္းရွိ အသားတြဲမ်ားကို အထင္အရွား ျမင္ႏိုင္သည္။ ပ်ံသန္းေနစဥ္တြင္ ေပါင္မွ အျဖဴကြက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျမင္ႏိုင္သည္။

လင္းတထိပ္နီသည္ လင္းတမ်ိဳးထဲတြင္ ရဲရင့္၍ ဘုရင္တဆူပမာ မင္းမူကာ အစာကို မိမိ ဝေအာင္စားျပီးမွ အျခား လင္းတမ်ားကို စားေစသည္။ လင္းတထိပ္နီသည္ အအုပ္အသင္းႏွင့္ မေနေခ်။ အေသေကာင္မ်ား အနားတြင္ ႏွစ္ေကာင္သံုးေကာင္ေလာက္သာ စုရံုးေနတတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ လင္းတထိပ္နီမ်ားသည္
 ေအာက္တိုဘာလ မကုန္မီ အသိုက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဥမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ဇန္နယါရီလမ်ားတြင္ အုၾကသည္။ လင္းတထိပ္နီမ်ားသည္ အေရွ႔တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျမဲတမ္းေနေသာ ငွက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေႏြရာသီတြင္ကား ယူနန္နယ္တြင္ ေတြ႔ရတတ္သည္။

လင္းတႏႈတ္သီးရွည္မ်ိဳးကို ပါဏေဗဒအလိုအားျဖင့္ ဂ်စ္အင္ဒီကပ္-ဟုေခၚသည္။ အလ်ား ၃၅-လက္မရွိသည္။ လည္ပင္းႏႈတ္သီးသည္ အျခားလင္းတမ်ိဳးထက္ ရွည္၏။ လည္ကုတ္တြင္ အေမြးျဖဴမ်ား ပတ္လ်က္ရွိသည္။ လင္းတႏႈတ္သီးရွည္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႏွံ႔အျပားေလာက္ပင္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားလင္းတမ်ိဳးတို႔ေလာက္ မမ်ားေခ်။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖက္စြန္းႏွင့္ ယူနန္နယ္တို႔တြင္ မေတြပရေခ်။ ရခိုင္တိုင္းတြင္ကား အျေမာက္အျမား ေတြ႔ရသည္။

လင္းတေက်ာ္ျဖဴ၏ ပါဏေဗဒ အမည္မွာ ဆူဒိဂ်စ္ဗင္ဂါလင္ဆစ္ ျဖစ္သည္။ အလ်ား ၃၅-လက္မရွိသည္။ ေျမေပၚတြင္နားေနစဥ္ တင္ပါးမွအျဖဴကြက္ႏွင့္ ပ်ံသန္းေနစဥ္ ေတာင္ပံ ေရွ႔ပိုင္း တေလွ်ာက္မွ အျဖဴတန္းမ်ားကို အထင္အရွား ျမင္ႏိုင္သည္။ အျခားလင္းတမ်ိဳးထက္ ေစာေစာ သားေပါက္ၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ တတိယအပတ္ေလာက္တြင္ အသိုက္မ်ား ျပင္ဆင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရဘူးသည္။ ျမစ္ႀကီးနားခရို္င္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ၊ သို႔မဟုတ္-ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ သားေပါက္ၾကသည္။ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ယိုးဒယား၊ မလႅာယုကၽြန္းဆြယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရသည္။ လြင္တီးျပင္မ်ားတြင္ အႏွံ႔အျပား ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚမ်ားတြင္ တခါတရံမွသာ ေတြ႔ရသည္။ ရခိုင္တိုင္းတြင္မူ လင္းတေက်ာျဖဴမ်ိဳးကို ေတြ႔ရခဲသည္။

ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁၂-မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။
ေမတၱာျဖင့္
အရွင္ဓမၼသာမိ (ေမာ္လူး)


No comments: